Monday, December 5, 2011

aangenamer politiek

is het artikel van Frans dat ene ThéO mijdoorgaf ...

ik had het al eens gelezen en achtte het nu mogelijk mijn visie en noties er in mee te geven.

bood het aan op de site, hier van de Transitie Vrijstaat

een loffelijk streven dat mijn steun verdient, zeg maar ... :-))

hier mijn bijdrage waarvan ik niet kan zien of de moderator het verdraagt:

om op de slotzin van Frans te resoneren : de praktijk is de toetssteen van al het handelen ...

waar komt het woord handel vandaan? vroeg YaniQ gisteren ...
ik zeg van hand en de maat EL: ergo et is een typische Nederlandse Vindding die de olieboeren goed van pas kwam ...

maar goe, nu even beknopt op je stuk wat non-zinnigs schrijven omdat dit mij zoveel vreugde verschaft ...

ik copieer je a-politiek benadering en voeg toe met signaal }{ - dialoog

DE AANGENAMERE POLITIEKE BENADERING 

1. streeft naar het doel om de macht die ligt bij de politieke partijen, weer terug te geven aan de bevolking.
}{ de bevolking als entiteit of partner kan niet bestaan, hetgeen 1 als niet haalbaar bestempelt.
}{ wat is nodig om van een 17 miljoen of eu-breed 500 miljoen mensen of globaalbreed 7 miljard mensen een werkende eenheid te maken? met als notie dat leren, vrijwilligerswerk en lullepotten ook soorten van werk zijn die een loon/beloning/honorarium/ruil verdragen.
2. richt zich eerst op het welzijn van hen, die in armoede en onder zware omstandigheden leven, en tevens op het welzijn van de gehele bevolking.
}{ het eerste wat zich richt is altijd iets in "de handelende mens", die een gesprek met zichzelf energetisch omzet in daadkracht
3. doet al het mogelijke om de maatschappij te veranderen door middel van haar diensten op basis van waarheid, geweldloosheid en onbaatzuchtigheid.
}{ mooi! met dien verstande dat het soms beter is te doen door te laten en elkaar spheelruimte te gunnen
4. brengt vertrouwen bij plattelands- en stadsgemeenschappen voor wat betreft hun vermogen voor gedecentraliseerd zelfbestuur.
}{ vertrouwen is een kernbegrip dat zit beweergt in het membraan waardoor er in wezen geen kern meer noodzakelijk is. hetgeen beeldspraak is voor een bestuur waar lieden kunnen zitten die volkomen honorair bijdragen aan de samenleving - het draaiende wiel.
5. beschouwt de krachten in de mens in het bijzonder de geestelijke krachten als belangrijke instrumenten.
}{ geestelijke krachten zijn vooral instrumentaal; hieronder valt de intelligentie die zich buiten de mens bevindt als leermeester en netwerkende gids.
6. houdt rekening met de ethiek van het eigen land en de nationale opleving op de lange termijn.
}{ kanttekening: wat komt eerst ? eerst een galactische opleving en vervolgens een co-ethisch perspectief overeenkomen? (nb. naties zijn een artefact/kunstgreep van monopolisten en dictatoriale bewinden incl. koninkrijken)
7. beschouwt de burgerparticipatie en het verstand van de bevolking als kernstrategieën.
}{ mnotie: verstand van "de bevolking" is een membraanstrategie; het membraan staat voor een generatie-gedoseerde techniek dat het systeem tot niet ter discussie staande werking maakt (ergo het is een systeem en geen stelsel - lees elitefilterzakje)
8. ziet de bevolking als het ware als één familie.
}{ tja, één gezin als hoeksteen voor elk buurland met alle mogelijke burenb als wedergaande verzameling medemensen.
9. beschouwt het leven van het individu en het openbare leven als twee zijden van de zelfde medaille.
}{ de medaille heeft 3 zijden : ergo er is een zijde waar de munt op rolt! :-))
10. verwerpt alle daden en acties, die nadelig zijn voor de bevolking.
}{ ik hoor de politieman in 2007 zeggen: "er moet weel werk blijven!" (ondertoon: niet alle problemen oplossen)
}{ wij moeten "werking" anders definiëren en dat gezamelijk overeenkomen als zinnig paradigma
11. stimuleert de open dialoog in alle situaties.
}{ ...
12. maakt de volledige bewustwording op geestelijk gebied van iedere individu en van de gehele gemeenschap tot doel.
}{ "onbewust co-creatief bekwaam" als ideaal voor een samenleving dat onderling recht regelt en ordetaken verdeelt: kan ook prima in een andere definitie voor de week, zoals de week van 9 dagen een prima 3 3 3 verhouding tussen liefde leven werk mogelijk maakt ... (als grofmatig patroon)

 ~~~

in een onderhoud ontwikkelde ik vandaag het diepere inzicht op de noodzaak voor een andere kalender, zoals reeds jaren wordt gepropageerd door de 13MOON beweging ...
(dit ging even in de wereldtaalkunst "engels")
there is a vision on things as “conscious cocreation”

in goes in four steps like this:
* unconsciously incompetent
* consciously incompetent
* consciously competent
* unconsciously competent
which exemplifies the meaning for the better ground pulsing calendar:
“unconscious competent cocreation”
pretty weird, aye?

(ergo deze visie garandeert dat iedereen als vanzelf meedoet met de werkende wereld, incluis de vakmatigen die per definitie op het borgingslevel 3 zitten van "consciously competent" incluis rechters en politici betere stijl)