Saturday, September 25, 2010

Hoera Hoera Hoera!

... heeft deze week weer geklonken in de Trêveszaal.

en onze huisopperstalspreekmeester Marc Chavannes verhaalt in zijn stijl de boel tot een pointe.
Het NRC heeft hem beoordeeld en gekeurd tot plaatsing in de verantwoordelijkheid gezinde media.


Uw recensent schaart zich aan zijn zijde(ndraad) :

De lessen hoe te mediëren hebben een nieuw paradigma - stuurmodel - aan de mens gehecht dat de mens zelf een multiplex doet zijn in politiek landschap en verkeer.
Concreet is "de stijl van bejegening" "the message"/het bericht geworden en bewegen volks(s)tammen zich over de vlaktes - niets ontziend. En dat was vroeger wel anders al praten we dan over de gewenste toekomst voor waar het de bejegening betreft.

Mens! Vindt uw eigen Stijl door Juist die te Leven!

En dan wordt het medium zelf weer de boodschap (Marshal McLuhan) - duidende op het gegeven dat ieder mens zelf het electrisch magnetische geladen medium is.

Hu-Man betekent dan ook Spirituele Mens.

Wij in Nederland vinden dit terug in de uitroep :

Hoera! Hoera! Hoera!

Driewerf te vertalen door Hu-Ra te begrijpen als origineel voor Hoe Ra (en de valstrik te vermijden - "HoerAh"). Immers -toch even to the pointe begeleidend- Spirit Zon is dan de ware ontmaskering van het duet HU & RA.

toY NéAndersTalers ;-)

Het is -vanzelf- niet gegarandeerd dat de bovenstaande boodschap van een patriarch inspirator communicator in overheidssfeer wordt geplaatst. Hiertoe is bijv. de beschrijving van "de pionier" op de wiki zelf-verklarend en ook zelf-doorprikbaar. ')

toY S'ace

') hint
"Een echte pionier functioneert minder goed in een compleet gevestigde omgeving."

was er ooit een compleet gevestigde omgeving, dan?

Friday, September 24, 2010

aankondiging / uitnodiging 2 okt

mede vanwege de oproep tot transparantie inzake deelname aan openbare bijeenkomsten op basis van de functie bij het bedrijf, schreef ondergetekende de formele collega - de overheidstransitiemanager - aan:
geachte algemeen directeur,
 
voor het tweede jaar in successie is uw informele collega op de post integraal directeur -een pioniersrol ivm de nieuwe cultuur (2001)- uitgenodigd deel te nemen aan deze internationale dag van geweldloosheid (of wel vredelievendheid).
 
ik deel het bij deze mede de uitnodiging te honoreren met deelname.
 
vanwege de mogelijke omstandigheid dat u niet aanwezig bent of wordt plaatsvervangen zend ik een cc. van dit bericht naar het secretariaat van de directie zodat de plaatsvervanger mede vergewist wordt van de deelname van stichting W aan deze internationale dag,
 
met Groet,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~H2O::Water Net
S'ace - cees de groot / bakkum / holland
* www.cmseducation.org/wuped/advisors.htm
* integralewatervrede.blogspot.com/
 de uitnodiging maakt melding van het volgende:

"You must wanna be the change you want to see in the world" Mahatma Gandhi
2 oktober 2010, geboortedag van  Mahatma - "Gandhi's Values in the 21 century"
Julianakerk te Den Haag - inloop vanaf 18:30 met een avondvullend programma.
Organiserende Foundation GHRD - Global Human Rights Defence
Voozitter S. Sital

schild klier pad

de Nederlandse L'eeuw
in enige staat van
wel~zijn
wel~bevinding
wel~vaart
wel~ling

welllmm ')

') we third millenium minds

bij wijze van synchroniciteit wordt bovenstaande eigentijdse geste vergezeld met onderstaande serie:
De Waterige Aarde
') wordt geactualiseerd met delen 2/3/4

Thursday, September 23, 2010

Project N"aetherLands

is open voor inschrijving ter participatie om te realiseren in pilot-ship en staat van projectkundige Apartheid bekend in administraties onder "Nederland", "the Netherlands" & Holland alsmede varianten als "Les Pay Bas" en wat dies meer zij ...

project hoofdzaak
* het realiseren van een democratisch instrument dat naast participatie van burgers in de democratie tevens educatieve fases kent ter begeleiding van de mens tijdens zijn reis zoals bedoeld in het in winter 90/91 ter aarde gekomen "kinD" thans bekend onder het label "Generation Binding  S'ilence" - die wordt gefaciliteerd door de pionierende hervormer onder de duiding "GlobalGeniusVoter" op een website met uitvalsbases - alhier gelinkeD in het Engels (de uitgebreide sectie) en aldaar beknopter in de Nederlandse taal (inderdaad met 3 x L in hollland wegens het llle milllenium - het bewustwordende quantum als tijdscharnier)

bijzaken , die het geheel ondersteunen zijn
** wohlsam - een schakeling op de bedoelingen van ene Maslow
** kweakspell - een schakeling die de 13manenkalender activeert wegens "het vuursteentje"
** 3 x 8 uur tijdschakel die de GMT overbodig maakt

en een heuse wetenschappelijke vinding, die de wetenschap doet sidderen vanwege wetenschep'ping ;-)

AANBEVELENDE ZIN-GEGEVEN:
In Nederland is er een gezelschap netwerkende met buiten Nederland zich ophoudenden die het zich veroorloven "andermans veren te kapen" met juridisch houdbare constructen die - dat is zeker - een ieder het recht geven het te dagen in de vrijstaat naar de tand des tijds die het allemaal mogelijk maakt (te ondernemen en -in pariteit- te bovennemen), dus ... haast u zich te melden in de eigentijdse SUB-MARINE met donkeroranje tint en gele ster ;-{

C U later!

notie AETHER is een label dat het 5e element kleur geeft via 6 karakters , het 7e karakter is een teken aan de wand wegens het feit dat het hier ontbreekt boven de E: "Ë" ; de duiding ervan is aan ieder deelnemer inwendig bekend verondersteld ~toY

De/Het BAL van 13 juli 2010 - PHI~nale

Herinner jij je dit nog, amice?

"UH?" De Finale Voetbal 2010 te JOHANnessBURG A'freeKA!

("wat schrijf je dit vreemd, S'ace?")

Och ja, ik schrijf pionierend en ook spiritueel ontwakend vanuit een ruststand ;-)

"RUSTstand?" Ja, ik vertoon mij tijdelijk niet op de reguliere werkvloer vanwege de buitengewone missie die mij is voorgelegd en die ik direct heb aangenomen als voor mij passend en te doen! En dit betekent "pionieren" in het vigerende PILOTproject ... maar laten wij niet afdwalen van de TOpic.

Het BAL ging nl. om datgene dat kort aan de match vooraf ging, nl. het eerbetoon voor dhr. Nelson Mandela ... en wel hierom:

Nelson overkwam een hels dilemma in de culturele werkelijkheid van de staat Zuid Afrika: Hij hield stand tegenover een opportune overmacht die niet nader geïdentificeerd wenst te worden en dat verdient respect!
En wat dreef hem, ofwel wat of wie inspireerde hem om dit goedgemutst vol te houden?
Wat hem inspireerde zal vermoedelijk diep van binnen verankerd zijn in die mens zelf.
Wie hem inspireerde met zijn manifestatie op de wereld was ene Mahatma Gandhi (1869-1948) en zijn boodschap geleverd via het begrip SATYAGRAHA.

ERGO, wie of wat werd er hoog bejubeld door hoog aanwezige vertegenwoordiging?

De BAL ging rollen en Nederland verloor. En wel beschamend met veel gele kaarten en zeer matig en on-Hollands voetbal gelijk/parallel aan het politieke vertoon op de wereld waar wij ons beter aan doen om ons inclusief te leven aan al die andere werelddelen alsmede volkeren (VOL-keren als in KLAARomteWENDEN!).

"UH?" JA, Amice, wij verloren omdat wij - spelers - speelden met een geluksbandje om de "wrist". Tja, daar werd niet begrepen dat dit bandje meehelpt om je in de finale te zetten, edoch is uitgewerkt als je in de finale speelt! CRUNCH#@$%^#$%&INDEED

(houdt dit stil voor Bertje!)

toY , S'ace

PILOT beleving aan beide zijden vd medaille

Een ware vondst wordt gedaan onder leiding van een testpiloot die nog pril in het harnas is gehesen van een Algemeen Directeur rol op voorspraak van de verenigd genoot van mijzelve in mijn rol als intern politiek spreker in meervoudige opstellingen. (dit kan korter, ben ik mee eens - ik heb geen stuf)

Wij noemen gangen van de ondernemer die geen interventie behoeven van de Ondernemingsraad PILOT projecten. Dat is mooi en best wel te gedogen door de OR want ... de vaart der volkeren wil dat we sneller besluiten en minder snel besliskundigheid toepassen - met de notie dat de verantwoordelijkheid wordt genomen door degene die de PILOT inzet.

Motto: "wij moeten doorgaan"

Tevens beste Ondernemer , geldt nu dat elke OR-vertegenwoordiger of zelfs elk ondernemingslid gesteund door minimaal 1 OR-lid een PILOT project kan opstarten gegeven de situatie die zich voordoet. Dit behoeft geen nader overleg, noch afstemming want de TESTPILOOT draagt zijn eigen verantwoordelijkheid , ook wel leven , met zich mee en kan op ieder nader moment worden bevraagd op de overwegingen die hem/haar deden besluiten om het volk / HM / het koninkrijk te dienen op voorspraak van de -kosmische? / natuurlijke? / (on)geleide?- ingeving die deed besluiten te dienen in  de stroom die zich voordoet/deed.

Parende Motto's "goede wijn behoeft geen krans" en "goede wijn mag duur zijn", immers zij stuwen ons -mensen- op in de vaart der volkeren en haar beschavende slagen.

So Far , So Good ~ toY S'ace

PIONIER ontmaskerD in scharNIERTIJD

(deze orientatie op het fenomeen pionier werd extra glans gegeven door een persoon op een - naar men zegt - hoge post in het lokale gremium : zeg maar "Aaltje")

als focus maken wij gebruik van de WIKI-beschrijving

"Een echte pionier functioneert minder goed in een compleet gevestigde omgeving"

sluit de beschrijving af. Echter waarom zou dit zo zijn?
En ... wat is dan een gevestigde orde?
Is dit een orde die het pionierschap niet mee nodig heeft omdat het zichzelf wel kan bedruipen voor de rest van haar dynamische werk=liefde leven en levendigheid?
En aan wie kan ik mij adresseren teneinde een gezamelijke focus te scheppen?
Tja, ik zou mij kunnen her-inneren hoe een driewerf betiteld persoon mijn klankbord veinsde te zijn. Nut dit mij, nut dit ons en hoe kan iets ons nuttig worden?

Is de beschrijving "een compleet gevestigde omgeving" tevens toepasbaar op dezelfde omgeving met als vibratie "een complete inteelt cultuur waar de machine is dolgedraait als 'een drol in een drollendraaierij zoals bij menige waterzuivering de roerklepel voortbeweegt' - excusez le mots"?

Is dit tevens wat wordt beoogd los te (k)weken in menig door academici beroerd geworden veld als geduid in de Troonrede(lijkheid) met
Voor de samenleving zijn niet louter financieel-economische ontwikkelingen doorslaggevend. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben evenzeer hun doorwerking
in de kwaliteit van onze maatschappij. Sociale samenhang werd in de Nederlandse samenleving vaak als vanzelfsprekend beschouwd. De afgelopen jaren zijn wij ons er echter van bewust geworden dat dit niet zo is. In het verleden waren reeds voortdurend
inspanningen nodig om tegenstellingen en verschillen van opvatting in de samenleving beheersbaar te houden. Deze noodzaak is in onze tijd niet minder geworden.
Het bieden van tegenwicht is niet alleen een taak voor de regering, maar ook voor burgers
en de vele maatschappelijke organisaties die ons land telt. Een harmonieuze samenleving is gebouwd op respect, verdraagzaamheid en wellevendheid. Dat vergt geven en nemen, tolerantie maar ook aanpassing. Dit is de verantwoordelijkheid van ons allen.
Tja ik heb mij - in mijn rol - toegestaan enige koninklijk gelezen tekst te cursiferen. (ROL? tja, ik heb in 2009 een dwangbevel van HM overgenomen van een van de wachters; ik ben immers WACHT-MEESTER ;-) en ... werk samen met de B-meester en R-meester als G-meester (een gevormde TRIAS-politicas multivarens).

Terugkomend op de hoofdmoot - concreet - wanneer een pionier wordt begrepen en in zijn missie overgenomen door het gezelschap -compleet gevestigde orde zoals Waterschap of Rijk- dan is de pionier 7 dagen in de week 24 uur per etmaal aan het werk en wordt gehonoreerd gelijk de A.D. met hetzelfde urenprofiel. Dubbel wordt de Pionier gehonoreerd wanneer het noodzakelijk bleek even mij "de grote man" langs te gaan - zoals op 26 jun 2008 geschiedde. Helaas bleek de gezonden afvaardiging van de vigerende stichting / collega's niet valide voor de beoogde zitting - wel nuttig voor een bewustzijnsoefening met afgevaardigden van de minister/staatsecretaris van Justitie die het zich veroorloven met de gezagdrager alsmede met de gezagvoerder te ondernemen.

Welke onderneming veroorlooft "de pionierende?" afvaardiging van de vigerende politieke verantwoordelijke zich?

Een dubbelzinnige afkorting gebruiken in een geschrift dat zou moeten doorgaan voor een UITSPRAAK , echter dat kon het niet zijn vanwege de gewijzigde titel van de (eerder beoogde) verhandeling.

Begrijpt u het nog/reeds, beste lezer - medeburger / ambtenaar / lid van de onderneming Nederland BV (of inmiddels NV?)?

Tja, wij begrijpen het samen beter vanwege de afstemming in het vertrouwensveld.

PI OH NIER TJE in SCHAR(end)NIERTIJD / MOmentUM
"blijf lachen ook als je innerlijk diep huilt"
MU'niche S'ace

Wednesday, September 22, 2010

PIONIERend ORAKEL ONTWIKKELAAR

... is het vak dat de HOOFDstedelijke Ambtenaar Q praktiseert.

Met als voorgeschiedenis praktijken bij de Koninklijke LM, het anarchistisch BSO/Origin van EckartJW en nog wat onderduikadresjes zoals thans de stichting W te A. waar Q binnenkwam op de vacature voor een heuse Orakel Ontwikkelaar. Wallicht de enige vacature van dit type ooit gedaan, immers wanneer de functie naar behoren wordt vervuld, dan is er slechts een Orakel dat gevolg vindt in de harten van de leden van de Onderneming als mede in de vuursteentjes van de Ondernemers en de aansturende eigenaardige eigenaren, die per definitie eigenaardig zijn wegens de selectie die op hen werd toegepast.

Vandaag werd ik hier aangestoken om het verhaal van Q te koppelen op een bijeenkomst op 11 februari 2011 die gestroomlijnd gaat op 1, mogelijk 2 en hoogstwaarschijnlijk 3 gangbare voorspellingen die de gemoederen bezighouden.

ter info:
11 februari is KIN001 in de LongCountCalendar
dwz 1e dag van de cyclus van 261 dagen; en de laatste dag van de vorige cyclus ... <= vorm van de slang die in de eigen staart bijt

een andere bekende en gepraktiseerde kalender is de DreamSpell, ontworpen / gezien door José & Lloydine Arguelles.
Dit kalender geeft op 11 februari 2011 KIN049 als energie-focus

KIN001 - Rode Magnetische DRAAK1
KIN049 - Rode Planetaire MAAN10

Sedert 23 juli 2009 loopt er ook een KWEAKSPELL kalender die de beide bovenstaande samen laat "lopen" in een synchrone dans.
Als focus geeft deze spelling een som van bovenstaande lopende benen een 3e getal: 1+49=>50

KIN050 - Witte Spectrale HOND11

HOND heeft als kracht HET HART;
actie LIEFDE; essentie LOYALITEIT
Toon 11 - SPECTRAAL is de TOON van de kracht OPLOSSEN; actie VRIJ LATEN; essentie BEVRIJDING

vanzelf vrij om te bezien of dit samen valt ... ;-) S'ace
 ik zie nog even om naar de datum van deze dag van pauselijk 22/9 2010
omdat september feitelijk gaat over het getal 7 - kun je de deling 22/7 beschouwen als orientatie voor het heilige getal dat dit bericht ondersteunt. Het is inderdaad naderende tot PI: 3.14...

LongCount geeft STORM2 - KIN119
Dreamspell geeft HAND11 - KIN167

KWEAKSPELL geeft - al dansende - KIN286 => KIN026 : Kosmische Wereldoverbrugger

Dit zegel identificeert "the BRIDGE": Gelijkmaken; Dood; Mogelijkheid
De Toon 13 duidt: Doorstaan; Overstijgen; aanwezigheid

Tja, ik -wind- wens de KWEAK moede
toe aan de heelheid onder uw hoede

Monday, September 20, 2010

T'wijffels

je neemt deel aan een discussie op een forum vanwege een stelling.
Dan blijk je opeens meer woorden nodig te hebben vanwege je enthousiasme het thema voorvarend op te pakken in de geest die jij jezelf permiteert en genereer je teveel woorden - al is dat ter beoordeling aan de lezer zelf - in mijn ogen : dus hier het gehele bericht:

ik neem deel aan de discussie mede op grond van de missie die ik aanvaard in het kader van "awakening planetary consciousness", een missie in de lijn van de leer van Mahatma Ganhdi die staat voor "de aarde is van iedereen", gekoppeld aan de missie van het element water: "het water is het bloed dat ons allen doet stromen".

Ik beperk mij hier tot stellingen in de orde van:

"Ben zelf >70 jaar.
Ik vind dat leeftijd genoten even hun mond moeten houden.
De partij word verder verscheurd."

Ik ben nl. van mening dat in de dialoog met elkaar de leeftijd niet ter zake is. Immers je bent zo oud als dat je je in je jeugdigheid van geest meegeeft aan het volk, aan de diverse generaties.

Ik ben wel van mening dat mensen die niets te zeggen hebben, of niets bij te dragen hebben in de dialoog dat die even hun mond houden en afwachten. Waar het overigens tevens waar is dat de meest zwijgzamen spreken met het veld van vertrouwen - en dat geschiedt in stilte.

Dit stukje werd geschreven in de betrekkelijke stilte van een computer die enige ruis geeft vanwege een ventilator die draait.

Prettige Prinsjesdag Toegewenst, Cees aka S'ace

NB. S'ace is sedert februari 2007 honorair adviseur van Wereldeenheid en Vredeseducatie; sedert 2001 pionierend directeur bij een Amsterdamse Stichting die opereert in het element Water en tevens in het bewustzijnsveld vanwege "een naderende overname"

Nu eens kijken hoe ik het bericht afknip tot acceptabel ... hier is TROUW

Saturday, September 18, 2010

elke mens is een bank ...

en vooral de nog niet geborenen ... want die zullen het weten of - helemaal murw op de wereld gekomen - initieel aannemen als de meest normale gang van zaken op deze planeet ...

WAT?
Dat wordt hier uiteengezet op "N'eurostaete"

EN DAN?
Welnu mijn notie betreft deze te snappen zinsnede: (Quote) "Democratie is een illusie. De monarchie werd nooit afgeschaft door de macht van het volk maar door een over bijna alle staten heersende plutocratie van bankiers. Niet het volk is aan de macht, maar zij die het geld beheersen. "

Tja , is dit at te doen met een woord zoals ILLUSIE ?

Of is dat een verzemelwoord van diverse andere klanken?

Is er een grabbelbak van woorden zoals : Nepotisme, Epicurisme, Coöperatie, Netwerk, Blindelings Vertrouwen, Verraad, Muiterij, Kiem Smoren, ...

(even wat anders doen)

Monday, September 13, 2010

aan de collega directieleden

beste collega's,

ik heb u via de link naar u directie at w....nl benut om u te berchten.
het mag maar meegenomen worden in de finale onderhandelingsronde van de heer Rutte Opstelten (met een / ertussen)

ik meld enige parameters van uw mytsterieuze lid die zoals te verwachten even in het verhulde werd gehouden tot betere al-chemische tijden ...
het geheime recept van menig navigathor die de kansen van slagen meeneemt in zijn overweging - voorheen als SUN TZU - legendarische krijgsheer van een ver land (ik meen CHINA).

de parameters behorende bij Q:
 • geduldig en hartelijk mens, fijn besnaard
 • verzocht tot levenslange dienst in de herst 1998
 • verzocht tot deelname in OC verband
 • verzocht op te treden namens middelbaar en hoger personeel
 • (grond ervaring in het medezeggenschaps/gemeenteraadswerk)
 • aanvaard voor zowel OR alsmede GO verband
 • studeert oa. "gevaarlijke denkers"  - Locke, Descartes & Spinoze
 • gehonoreerd als horizontaal partner van 2 van 3 directielede4n - 1e kw 2001
 • wetenschappelijk spreker okt 2002
 • extra gehonoreerd wegens bestuurlidmaatschap bij de NVM - > 1 miljard euro structureel genomen naar maatstaven voor A'damse burgers die verkeren in verenigende staat van bewustzijn (troonrede 2008)
 • spreker in een verband met als titel "integral governance" - okt 2006
 • adviseur WUPED - febr 2007
 • presteert eerst alvorens te verevenen
 • gehonoreerd door mr. H.A.A.G. Vermeulen in openbaar verband als Gezagdrager in een missie
 • vooerman van een bewustzijnsoefening met "de rechtspraak" - een logistiek werkeenheid van min. Justitie  medio 2008
 • missie vanaf 2001 "oor-logboek" - gerelateerd aan vak van informaticus (soort van informateur)
 • gerelateerd aan internationale koningshizen sedert 1985 op impliciete gronden
 • uitvinder van GBS', Wohlsam, Kweak en 3X8 - op grond van qq hervormer-schap (2002)
 • gerelateerd aan bewustmakend nieuws media - oa. via wellll**
 • beoefenaar van de noosfeer in onderzoek en ontwikkelingszin onder het kopje Algemene Zaken en meer nog als Pionerend Directeur ofwel Integraal Directuer i.o. van hetzelfgde non-profit bedrijf dat wel vitaliserend wil zijn (is!) in voorbeeldfunctie van de betere burger/samenleving
 • ... (life goes on)
heeft u opmerkingen of vragen, dat staat het u vrij te handelen.

overigens zijn ook andere ambtenaren, burgers en buitenlui welkom vanwege de staat van de staat , incl. onderddel van een exclusieve planeet

toY S'ace (enig wettelijk vertegenwoordiger van Q)

vrije notie: Q staat in kringen bekend als de "witte solaire wind" die het hardst werkt als ie ligt (nee dit is geen tikfout ; dat zou "liegt "zijn ;-) /ook  kreeft / geitebokkie / berkeboom /bivid

Ambtenaar 20

is een titel die verwijst naar een website die je kunt bezoeken om helder te krijgen wat het accomodeert.

ik heb mij er aangemeld met als notie dat ik gisteren een mail deelde met mijn formele directie genoten die mijn indirecte status hierbij kunnen weten/onderkennen.

ik acht het redelijk enige vrije noties die ik te kennen gaf hier te delen met het vrije vok dat in kwaliteit wordt bediend door mijzelve en de collega's (sorry! andersom ... of eigenlijk ook maar zo)


pinnierend/integraal directeur i.o.')

')  i.o. is een toevoeging waarbij ik te kennen geef notie te hebben van Integral Dynamics en het erfgoed van dr. Clare Graves ter facilitering van het open oog te kijke naar wat er zich afspeelt (op de achtergrond)


ik ben de kop die in de bal zit sedert 1e kwartaal 2001 bekend bij AD en vz DB en directe relaties van beiden; tevens ben ik vanwege de informele status van mijn directeurschap buitengewoon lid van de OR namens de verenignng MHA voor de CHMF; en GO lid voor de vakbond in het overleg met bestuur sedert 1 mei 2000. Ik ben inspirator voor de 500 beste ambtenaren in 2004 in gesprek met dhr. A. Doctors van Leeuwen over het fenomeen Overheidsmanager van het jaar in het algemeen en 2003 in het bijzonder (wegens mijn gidsfunctie)

tevens ben ik adviseur voor de WUPED , een genootschap van initiatief nemers voor een betere wereld/samenleving geformeerd op de "grootste" school van de wereld te ?India per febr.. 2007

ik ben bekend bij CHE, een ondersteunde beweging bij mensen die als voortrekker gekwalificeerd kunnen worden onder het kopje "Klaar om te Wenden " (2006)

hier wil ik het even bij laten ... om niet al te breed te communiceren (in den beginne)


Ambtenaar 2.0 is een platform. Wat wil je zelf bereiken via Ambtenaar 2.0?
tja, ik hoef niet zelf iets te bereiken ... omdat het reeds is bereikt ... samen met andere zelven sta ik open om de dialoog op te vatten ter pulsering van wat ons te doen staat / voor de geest komt als zinvol en nuttig en/of verbindend op die momenten dat dat ff nodig is.
Misschien zou ik willen bereiken dat wij er mee ophouden het schip te muiten waar het de kapitein en stuurman vrij staat zich bij de reder aan te melden als "onder hypnose van een qualitate qua onbetamelijk doel voor ogen" dat hen verleidde (al kunnen zij hun staat van genezing afleggen op hun persoonlijke website/blog/twitteridoo) (zonder langs AF te gaan; wel er naar terug ter inlevering van buitgemaakte veroveringen waar zij alleen maar last mee kunnen hebben)

~~~

na indiening van het aanmeldingsformulier kreeg ik een bevestiging van behandeling

Uw lidmaatschap van Ambtenaar 2.0 is in behandeling

Hallo, cees de groot
Je profielgegevens moeten goedgekeurd worden door de beheerder voordat je lid kunt worden van Ambtenaar 2.0. Je krijgt een e-mail zodra je profiel is goedgekeurd. (Verzoek intrekken)


(docter docter give me the new! / robert palmer)


beetje mu-ziek erbij (case of s'ace :-)>~~~

NABERICHT

Gefeliciteerd. Je Ambtenaar 2.0-lidmaatschap is goedgekeurd. Om te beginnen, ga naar http://welkom.ambtenaar20.nl


Je kunt je nu hier aanmelden met je e-mailadres:

http://ambtenaar20.ning.com/profile/--id-naam--?xg_source=msg_wel_accepted


Ambtenaar 2.0

~~~ notie die bij mij oppopte:


EN ook niet-ambtenaren kunnen zich hier opgeven; "een goede raad is een gratis advies";


} elke burger is een toezichthouder met inzicht (ik moet dit eens delen met onze Theo(loog) { Sunday, September 12, 2010

"Q pit"

even een aanloopje, loopt u even mee? amice & amika

't wil dus zo zijn dat kalenders worden veranderd wanneer er behoefte is aan een nieuw paradigma dat vooraleerst grote hilariteit met aangekoppelde weerstand of hakken in t zand of gekriebel aan de muis oplevert.
het schijnt een mega-geloof te zijn dat massa's beweegt en andere aansturingen oplevert dan dat men tot dan toe kon bedenken. en de geschiedenis leert dat het zo is al beperk ik mij hier dan ook tot die snede van enig edelmetallurgische samenhang.

en zo werd op enig moment Q Pit aangestuurd - geen familie van Brad of eigenlijk ook weer wel als je even doordenkt.

Q Pit is zoon van een aardappelhandelaar die GrootHandel bedreef met zijn maat Ben - van der. Jan liet een ijsbaan aanleggen in 63 en Tinus vond relaties in Malta om aardappelpoters te verbouwen zodat wij hier optijd nieuwe aardappelen in de supers en bij de groenteman kunnen slijten/aanschaffen. Al pittend bedacht Q of het ook anders kon dan Aardappel Pittend ... Hij besefte opeens dat hij in de loop zat van 7777 ... het ritme van de 13 maanse tijd die in het Vaticaan wordt gebruikt als raadgever voor de Gregoriaanse Illusie die vervat werd in 12 dwaze maanden. Niet dat de 13 maanse kalende minder dwaas is ... omdat die nu eenmaal saai en regel-matig is en dat is anders dan regel-kundig.

Dit als opstapje naar een heel eenvoudige oplossing voor de lokale, translokale en interlokale crisis (what crisis - supertramp) via het systematiekje dat ons zo werd ingebrand dat wij het niet meer konden zien.

Een M'eervolle Bijdrage van Q aan het veld dat hem pulseerde tot zijn WWW'aanzin die meer tot een volzin wordt ... nl. de 9-daagse week ...

 1. goed voor uw geheugen ... en dus gezondheid en alles wat daar aan te hechten is
 2. goed voor uw gezin ... want oa. 3x3+1 vrije dag ipv. 4x2
 3. goed voor de horeca ... want meer dagen met volle terrassen of aan tafels
 4. goed voor alle religies ... want zij kunnen zich binnen da 9 dagen onderscheiden van alle andere religies
 5. goed voor de jeugd ... want zij mogen bepalen hoe die dagen gaan heten (in oefeningen)
 6. goed voor de industrie ... want een jaar duurt nog maar 39 weken
 7. goed voor de regenring ... want alle problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon
  Tja, zo bezien is er nauwelijks een doelgroep die niet aan zijn trekken komt ...

  meer hier over is op luchtige wijze te vinden met het steekwoord "kweak" ...

  Q zelf wenst er koud noch warm van te worden wanneer het ook gebeurd ... er rust geen patent op , hooguit zelf opgelegde cultural creative stijl van leven ...

  toY, S'ace - uw correspondent op Velatropa 24.3

  notie (las ik kort hierop)
  of er samenwerking tussen mensen is op een hoger bewustzijnsniveau dan op scholen aangeleerd zouden wezens kunnen weten die hier wel eens iets in hebben ervaren zoals dit artikel op pateo verhaald

  speciaal voor mijn collega in een commissaris rol bij de NUON een stukje actuele vrije nieuwsgaring  "de goede verstaander heeft geeen woorden nodig bij een wederkerige oogopslag"
  (een dergelijke oogopslag werkt als een wedergaande omslag. toch?)

  SPECIAAL TESTCASE voor UW CREATIE(VERMOGEN)
  gebruk de comment hier om uw 9 namen voor de 9 dagen te geven ...
  tracht daarbij een variatiekracht aan te leggen die lang stand houdt!

  Wednesday, September 8, 2010

  AdVlies aan BeaTrix

  Hier een discussie inzake het advies dat de burger aan HM geeft.

  Mijn 2e bijdrage daar:

  Na een eerste ietwat poëthische en dus katalyserende bijdrage meen ik hier meer prompt en stellig te raden:

  een allereerste intuïtieve ingeving op de verkiezingsdagennacht van 9 juni jl. reikt heden tot de realiteitzin die ik promoot ...

  kijk eens naar de hand en zie 4 vingers en 1 duim ...

  die duim is het ultieme lid als voorstelling van de creativiteit ofwel structe aanwezigheid van een enkel individu , qualitate qua de premier van het volk.

  die 4 vingers zijn de wijsvinger en 3 dragende vingers die symbool staan voor de 1 + 3 collega politieke partijen.

  Die wijsheid wisselt tussen de 4 partijen onderling en kan dus slechts thematisch of in een context worden benoemd met de "meest inspirerende" ...

  Indien de luisteraar dit beeld meeziet dan kan een 4 partijen kabinet zoals de in eerste instantie betrachte variant Paars Plus, of heet dit Indigo?

  De duim-positie kan worden ingevuld door een a-politiek en misschien wel (ver)bindend talent, waar bij mij de naam/persoon Herman Wijffels oppopt als illustratief wegens zijn opgebouwde netwerk, ervaring, deskundigheid en vooral ook moed om in 2006 het project "Klaar om te Wenden" van zijn goede naam te voorzien. Hij verliet de Sociaal Economische Raad en verleende zijn deskundigheid aan de Wereldbank. Hij heeft bij uitstek in de keuken kunnen kijken van de wereldeconemie. Voorts heeft hij inzichten verworven in evolutionaire instrumenten alsmede andere zoals in zwang bij het Natuurcollege.

  Met dat laatste zitten wij veel dichter bij Hare Majesteit dan in beginsel gedacht: haar zus Irene zet zich al jaren in om "de kracht van de natuur" aan te spreken en in woord en daad overdrachtelijk aan te bieden aan - in principe - alle mensen.

  Is Herman toch ook degene die het vorige kabinet formeerde en zicht heeft gekregen op evaluatieve waarden in noties?

  Was de hoofd boodschap daar "samenleven"?

  Met de variant krijgt naar mijn smaak het CDA "het gewenste koekje uit eigen trommel(vlies)" ...

  Laat dat een Gulden AdVlies zijn!

  Vanzelf kunnen andere kandidaten die zich in het spoor van Herman en genoten ophouden de rol van duimelot vervullen ... U lezer weet misschien zo een kandidaat?

  } het schijnt een goede gewoonte te zijn om jezelf niet aan te melden;
  toch zijn er omstandigheden dat iedere pionier als soldaat van Oranje zich meldt
  - toch? {

  Tuesday, September 7, 2010

  Tjaank Wellink ,,,

  kreeg enkele jaren terug (in dit momentum van evolutiesprong - of eGolutiesprong -- nutchnutch)
  een prijs die de vorm had van 2 pijlers of peilers (tja ... ik weet het ook niet "meer")

  en hij verwoorddde - naar mijn inzicht wijs - dat de brug gelopen wordt door mensen die elkaar ontmoeten en - zo voeg ik schranderlijk toe - spreken inzake wat zij met elkaar beleven op co(n)structieve wijze ... die beoogt om "de aarde" door te geven op de status zoals die werd ontvangen ... ter doorgave (T'och?)

  en Claus trok zijn strobdas af en laaft zich aan het credo:

  "het ijkpunt bevindt zich aan de bron"

  Pieter meldt:
  "De feiten zoeken elkaar"
  Zalm bekent:
  `Er zijn falende professionals`
  Cohen meldt:
  "Wij zijn allemaal amateurs"
  En Wijffels suggereert:
  "Klaar om te Wenden"

  Hoe danken en denken mijn collega's Roelof en Wim hierover ...

  niet daar betrekkende hun "voetvegen" zonder aanziens des persoons mede vanwege het feit dat daar niemand is  op het moment suprême ... -zij zijn geëxcuseerd wegfens het dominerende bewustzijnsveld in al hun cellen die hen gewaarwaren op het fatale momentum (voor hen persoonlijk in de vaart van het volk dat regeert) - ...

  Er zijn  nog enige nuttige uitspraken als intenties te delen .... Welke ?

  voegt de lezer alhier zich?

  C U ... S'ace (a Base)

  Sunday, September 5, 2010

  KA taal i sathor ?

  blootleggen van de dilemmas bij Marc
  1. cees de groot zegt:
   (NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)

   opnieuw stemmen …
   na een koude vrieswinter op 21 maart 2011
   ondertussen het nieuwe kiesparadigma er doorjassen met gezwinde spoed gedragen door nieuw koninklijk stel in de orde van “Ma Trix en haar Clues” …
   advies van pionierend integraal directoraat Waternet
   in de marsroute van het culturele veranderingsproces anno 1999 (de katalysatoren Fortuyn, Ali, Verdonk, Wilders ?)
   God zij met Ons en de euro rolt door
   zie verder dse website ...
  uitgebreid in de Engelse wereldtaal of wat korter in het Nederlands

  visie geënd op spiritueel ontwaken in Noorwegen Lente 1985
  doorgezet in winter 1991 bij NRC "is alles al gezegd" essaywedstrijd
  en al wat dies meer zei / zij

  ;-) S'ace

  wellicht lezenswaardig in dit verband en de context dit artikel "60 jaar of langer bezig om ..."

  (uit de hypnose van Bretton Woods te geraken?)

  gerelateerde links aan het onderwerp AFstemmen / ONT stemmen / BE stemmen:
  bij rob op schoot  & u bent de toezichthouder zelf