Thursday, September 23, 2010

PIONIER ontmaskerD in scharNIERTIJD

(deze orientatie op het fenomeen pionier werd extra glans gegeven door een persoon op een - naar men zegt - hoge post in het lokale gremium : zeg maar "Aaltje")

als focus maken wij gebruik van de WIKI-beschrijving

"Een echte pionier functioneert minder goed in een compleet gevestigde omgeving"

sluit de beschrijving af. Echter waarom zou dit zo zijn?
En ... wat is dan een gevestigde orde?
Is dit een orde die het pionierschap niet mee nodig heeft omdat het zichzelf wel kan bedruipen voor de rest van haar dynamische werk=liefde leven en levendigheid?
En aan wie kan ik mij adresseren teneinde een gezamelijke focus te scheppen?
Tja, ik zou mij kunnen her-inneren hoe een driewerf betiteld persoon mijn klankbord veinsde te zijn. Nut dit mij, nut dit ons en hoe kan iets ons nuttig worden?

Is de beschrijving "een compleet gevestigde omgeving" tevens toepasbaar op dezelfde omgeving met als vibratie "een complete inteelt cultuur waar de machine is dolgedraait als 'een drol in een drollendraaierij zoals bij menige waterzuivering de roerklepel voortbeweegt' - excusez le mots"?

Is dit tevens wat wordt beoogd los te (k)weken in menig door academici beroerd geworden veld als geduid in de Troonrede(lijkheid) met
Voor de samenleving zijn niet louter financieel-economische ontwikkelingen doorslaggevend. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben evenzeer hun doorwerking
in de kwaliteit van onze maatschappij. Sociale samenhang werd in de Nederlandse samenleving vaak als vanzelfsprekend beschouwd. De afgelopen jaren zijn wij ons er echter van bewust geworden dat dit niet zo is. In het verleden waren reeds voortdurend
inspanningen nodig om tegenstellingen en verschillen van opvatting in de samenleving beheersbaar te houden. Deze noodzaak is in onze tijd niet minder geworden.
Het bieden van tegenwicht is niet alleen een taak voor de regering, maar ook voor burgers
en de vele maatschappelijke organisaties die ons land telt. Een harmonieuze samenleving is gebouwd op respect, verdraagzaamheid en wellevendheid. Dat vergt geven en nemen, tolerantie maar ook aanpassing. Dit is de verantwoordelijkheid van ons allen.
Tja ik heb mij - in mijn rol - toegestaan enige koninklijk gelezen tekst te cursiferen. (ROL? tja, ik heb in 2009 een dwangbevel van HM overgenomen van een van de wachters; ik ben immers WACHT-MEESTER ;-) en ... werk samen met de B-meester en R-meester als G-meester (een gevormde TRIAS-politicas multivarens).

Terugkomend op de hoofdmoot - concreet - wanneer een pionier wordt begrepen en in zijn missie overgenomen door het gezelschap -compleet gevestigde orde zoals Waterschap of Rijk- dan is de pionier 7 dagen in de week 24 uur per etmaal aan het werk en wordt gehonoreerd gelijk de A.D. met hetzelfde urenprofiel. Dubbel wordt de Pionier gehonoreerd wanneer het noodzakelijk bleek even mij "de grote man" langs te gaan - zoals op 26 jun 2008 geschiedde. Helaas bleek de gezonden afvaardiging van de vigerende stichting / collega's niet valide voor de beoogde zitting - wel nuttig voor een bewustzijnsoefening met afgevaardigden van de minister/staatsecretaris van Justitie die het zich veroorloven met de gezagdrager alsmede met de gezagvoerder te ondernemen.

Welke onderneming veroorlooft "de pionierende?" afvaardiging van de vigerende politieke verantwoordelijke zich?

Een dubbelzinnige afkorting gebruiken in een geschrift dat zou moeten doorgaan voor een UITSPRAAK , echter dat kon het niet zijn vanwege de gewijzigde titel van de (eerder beoogde) verhandeling.

Begrijpt u het nog/reeds, beste lezer - medeburger / ambtenaar / lid van de onderneming Nederland BV (of inmiddels NV?)?

Tja, wij begrijpen het samen beter vanwege de afstemming in het vertrouwensveld.

PI OH NIER TJE in SCHAR(end)NIERTIJD / MOmentUM
"blijf lachen ook als je innerlijk diep huilt"
MU'niche S'ace