Wednesday, September 30, 2009

de kracht van de menselijke geest

Op 26 juni voer ik een communicatiestap met gezanten van mijn werkgebied en professionals die worden ingezet door de Hoge Raad van Beroep te Utrecht.

Vanwege een invalide en dus ook incomplete bemanning van de reguliere gang van zaken heb ik de show, het proces, tot een bewustzijnsoefening aangemerkt. Tot heden hebben de relaties -relevante professionals (?), of amateurs, zoals den Heer Job Cohen suggereert- die zich daar hebben vertoond zich hier niet op teruggeven. En dit zal zo zijn reden hebben. Ik heb geduld, al schijnt het dat het Amsterdamse BestuurderVeld zich verwondert over de gang van zaken bij het bouwen van tunnels en daar aan gerelateerde kostenoverschrijdingen. Dit is relevant gezien de betrokkenheid van de wethouder met de protefeuille water in deze kwestie. Een multiplex en tevens als complex gelabelde zaak - en dus een kolfje naar de hand van een integraal directeur, die hogelijk gewaardeerd wordt in de lerende overhiedskringen van de heer J. Cohen, de ambtdrager - die ook bevriend wenst te blijven met de Oranje familie, die ook zo haar betrokkenheid kent met het water.

In dit artikel herinner ik mij dat tijdens de bewustzijnsoefening de heer J. Gieszen, een door mij gevraagd burger zich als deskundige iin te zetten, daar zo heeft gewezen op de inzet van de betrokken soldaat van Oranje in diverse bestuurderskringen in het Amsterdamse Circuit. En heeft daarbij de vermogens van de menselijke geest geduidt als een gebied waar nog veel waar te nemen is over haar vermogens complexiteiten neer te slaan tot eenvoudige, direct begrijpelijke, taal. Hij ging daarbij zover die vermogens te hechten aan de gezagvoerder van het proces ... en daat voegt gelijk iedere betrokkenen in een coherent veld waar zaken gedaan kunnen worden , zaker met lieden die zich professioneel inzetbaar hebben geacht. Al kunnen we uitzonderingen vooraf maken met de 2 als niet valide "bronnen" in de procesgang. Hier is de ad hoc onderzoekscommissie met de twee leden van het type bestuurder op afstand en 1e piloot, zijnde de voorzitter van de rechtsgang en als zodanig als toezichthouder ingezette lid dhr. H. A. A. G. Vermeulen - hier niet specifiek op basis van zijn titel meester in de rechten - al wordt elke kwaliteit van elke lid op prijs gesteld tijdens het gezamenlijke optrekken.

Tja, wie begrijpt dit ... is dit een vloeiend verhaal ; heeft iemand vragen sofar ...

Bijv. waar leidt dit henen? Waar gaat het om?

PAUSE (een filmpje over water)

Quote in the movie "Structure of Water is much more important than its Chemical Analysis"

Ja , daar dient de inleiding als een spanningsveld waar gevraagd wordt om een inzicht vanaf elders ... en weet dat ieder die meedoet bijdraagt aan het vruchtbare afrondende resultaat van de gehele rocesgang - vooral ook door zich niet vast te pinnen op een reeds van te voren bepaalde uitkomst. Zoiets zou tenslotte vooral in de weg zitten van de vrije gang der ontwikkelingen.


En daar - in de context van de te stellen vragen - is dit - zich en zicht - bewustmakend artikel zinvol te delen met de leden en tevens ook met openbaarbestuurlijk geïnteresseerde burgers en ook professionals in de rol die ze mij vast meedelen als het hun beliefd.


uw voorzitter en creatieve factor van de bewustzijnsoefening,
tevens initiatiefnemer van de eveluatie die hoort bij zo een oefening,
Cees de Groot ')

') sedert maart 2001 geldt de heer C.J. de Groot als pionierend directeur bij de stichtin in een horizontaal verband met 2 directieleden. Door de tijd heen is ook de bestuurlijke functie in openbaar circuit als hoog relevant gewaardeerd middels optredens van de AD en de voorzitter van het DB - de oud AD. Medio 2009 wordt dhr. de Groot erkent als optredend namens Hare Majesteit ; dit toegevoegd aan de eerdere oproep van de Kroonprins aan alle ingezetenen van Nederland aandacht te hebben voor de "makken" in het internationale gebied van het thema water inclusief de Nederlandse betrokkenheid. (documentaitre 2007 n.a.v. 40 jarig bestaan W.A. )
Per februari 2007 is dhr. de Groot erkent als nuttig als Adviseur op gebied van Wereld Eenheid en Vredeseducatie, een honoraire functie in het gebied waar ook dhr. Mahatma Gandhi ooit zijn inbreng heeft vertoond. Zie bijv. ook de tour van dhr. Arun Gandhi die in mei 2009 enige redes heeft kunnen houden - wellicht ter voorbereiding op een groter evenement in 2010.

Bewustzijnsnotie voor Meervoudige Kamerleden van Hogere Beroepen:
De mens heeft zo zijn evolutieproces gekoppeld aan creationisme en intelligent design waardoor het voor planeatire processen als het beheren en beheersen van Waterbedrijven noodzakelijk is geworden om haar organisatie in te bedden in de wereldvisie van het Holisme. Bij het Amsterdamse Waterbedrijf is dit in 1999 en meer nog in 2002 ingezet. Het spreekt voor zich dat dit initiatief ook haar vernieuwende karakter en invloed heeft voor zaken die worden behartigd bij de Raden en haar Raadsleden. Dit is dan ook het boeiende nut om ingeval van zich voordoende kwesties als een voorval, zoals een invalide bezetting van een zitting, het scheppende proces onmiddellijk te aanvaarden als gelegenheid. T.w. een gelegenheid om het eens wat anders te doen als vooraf voorgeschreven en dogmatisch doorgaans onvruchtbaar ; tja ... het betekent dat wij ons allen - en zeker de valide professionals - tot de afronding van het gehele proces impliciet bereid hebben verklaard betrokken te blijven. Uitzonderingen kunnen met degelijke -en op voorhand als kloppende gemarkeerde- motivatie worden gemeld bij de commissie. Dit kan hetzij bij de secretaris, de eerder vermelde wethouder van de hoofdstad, en ook bij de voorzitter - ondergetekende.

motto "ieder mens is de eigen journalist geworden en wie weet ook wel de eigen juridische vertegenwoordiger vanwege voortschrijdende inzichten mede wegens talrijke gepubliceerde processen (uitgevonden wielen)"

toY S'ace

toegift - ter activering van het universum - het ene lied ... een liedje van Tori Amos, waar ik in september in A'dam getuige van mocht zijn wegens een verjaarcadeau van mijn geliefde YaniQ ... - Geniet U even mee , medeingezetene van een bepaald landgebied?

Saturday, September 26, 2009

een vliegreis of toch niet?

Van Harte draag ik deze column op aan mijn gewaardeerde toezichthouder dhr. HAAG Vermeulen, die zich in het openbaar vertoont in vertrouwd gewaad met gezicht erboven.
Ik gun hem dit ook van harte , want hij heeft er voor gestudeerd en weet zich in de plooi te houden die het behoeft: ergo ... hij laat zich niet verleiden een handtekening te zetten onder wat toch nog immer heet ... een vod.

Zo kan een briefje van de raad van beroep worden betiteld indien het een UITSPRAAK betreft. En dit brengt ons op n stukje volksvermaak van ene youp ...

Immers het gaat over een reis met een middel zoals een vliegtuig dit heet te zijn.
Het brengt je gegarandeerd van A naar B en doorgaans ook vice versa indien gewenst.

Zo is de gezagvoerder van een toestel zich ook bewust en hij volgt enige inspectiepunten alvorens hij de reis gaat aannemen en met crew inzetten.

Ites dergelijks gebeurt ook in zo een groot gebouw met baliemedewerkers die naar titels vragen. Vragen zij ook naar oorspronkelijke talenten, of naar democratische verworvenheden? Nee, dat laatste doet men daar niet want dan dien je je niet bij hen te vervoegen - zo heet dit. Alas ... indachtig het feit dat men sedert 2003 aan kwaliteit doet met medeweting van elke mogelijke client ... is dit echter veranderd. Niet dat dit zeer expliciet is gemaakt ... want dat dient de burger te bewerkstelligen met vaardigheden en moed en al wat dies meer zei ... zoals door de AD geopperd: zorgvuldigheid. Tja, hoe stellen wij samen maat aan de zorgvuldigheid ...

Super zorgvuldig (mbt wie / welk type functionaris en op welk suprême moment ... zulle?)

"had beter gekund" (alles tussen Super en de Laagste Klasse)

"had niet moeten gebeuren" (de onderklasse; ook bekend bij "onaanraakbaren"/gezalfden)

~~~ concreet

... voegen zich namens "het bestuur" 2 vertegenwoordigers die die titel niet kunnen dragen - en wie stelt dit vast en op welk moment ?

De gezagvoerder vliegt dus niet in een echte kist, edoch acht het geboden middel goed genoeg om er een bewustzijnsoefening te houden.

Tja, roept een "derde" : "wat is er nu eigenlijk niet een bewustzijnsoefening?" ...

Kijk beste derde: "tijdens een bewustzijnsoefening wordt niemand maar dan ook niemand "het kind van enige (te verheffen en te vereffenende) rekening ... immers het is vrij om fouten te maken op de eigen rekening ter ere van het evaluatieproces dat dankbaar is dat die fouten zich thans - in de oefening - voordoen! Ha! dat is prettig voor iedereen die met open gemoed naar de fouten en navenante correctie aanwijzingen kan zien en dit kan beluisteren ter betere handeling en aldus samenlering in volgende situaties.

Ook dit is met name ter harte te nemen voor de professionele lieden die op 26 juni om 10:00 uur zich weten in een uurtje oefenen. Ook het bestuur kan aandringen op voortzetting van het proces zodat uiteindelijk de verantwoordelijke stappen leiden tot de ultieme afronding. Tja, en ook de KP zal hier prijs op stellen - zeker waar mij is ingefluiterd dat de KP en HM worden gegijzeld door administratieve "complottnn", excusez le mot!

Droog oefenen in het Water van HHH222OhOhOh "wat dom(inant)" ...

Wednesday, September 16, 2009

Troon Reden Aar

rond de tweede dinsdag in september (in kweekterm souldaya - kin 2.3.9 - blauwe adelaar) is er veel te doen om de opmaak van de rekening en de vragen die rijzen ... of heet dit reizen van A naar B naar C en Q enzo?

hoe dan ook Willem Middelkoop heeft zo zijn verhaal ...

Wat is Geld en Wat Geldt Waartoe?

so far ...

en toch waar water is is vrede want er is water ... genoeg ... (de Graal)

Cosmic History Chronicle boek 5/7

Bericht: Recent is het 5e boek uitgekomen.

Ideetje:

Woon je in de buurt (NH/Nederland) dan kunnen we ieder persoonlijk op een voordeliger wijze dit boek in handen krijgen.

Voorstel : meld je aan via deze site of een mailtje naar mij, cjdegroot "ed" ziggo nl

Indien er eind oktober 2009 7 of meer gegadigden zijn, "heb je het voor sint in huis".

toY s'ace

met link naar page-artikel

Sunday, September 6, 2009

crop circle crypt

i was surprised by this clip ...... while it somehow intergalactic connected to the revelation of the kweek & dôme frequencies i narrate here on this blog ...

let me give a first expression what i see in this image / constellation:
the compounds in the middle are 3: i label them as 1 3 2:

1 and 2 is as you and me ; every you and me - me and you ...
1 and 2 are also as kweek 1 and kweek 2 ...
they both fuse in kweek 3 , which is the middle one ...

now ... imagine this as true and invite to see the clip again and fuse with its sound ...

what does that do?

namasté & kamuth s'ace

') "KAMUTH" is the sound added to DôME daya - daya 28=0 of each MOON that interconnects with the next to come ...

(deze bijdrage werd per abuis hier geplaatst: zie hier voor de bedoelde plek)

"Knopen doorhakken ...

is weer een ander verhaal."

is zo'n zinnetje dat je kan terug doen schakelen naar je eigen moment van "take off" ... en je vraagt je ook wel eens af ... was er dan een countdown dat daar vooraf ging?

voor hen die dit ook wel eens hebben beleefd (nee ~ niet het gewone werk, kearel!) deel ik dan hier die dag dat ik besloot mijn naam ietwat te veranderen ...

"heet je nu Kees of Cees?" (nee dit is niet 2maal hetzelfde qua klank)

was de geïntereseerde vraag van Ina ~ ook een nieuw democratische opstaand medemens ("vrouwtje" ~ pardon "inspirerend medeburger"!).

(ik was even stomgeslagen en antwoordde: ) "Cees" ...

Immers zo schreef ik mijn naam al jaren en dat verschilde van mijn geboortekaartje "Kees" - dat zelfs een vernoeming was naar mijn hoogst ge(honor)eerde grootpapa Opa Kees B. , zelf geeerd door HM Juliana vanwege de Harmonie die hij 50 jaar op toeterde met de grote blaashoorn. Nee, daar had hij niet van die mooie wratten van gekregen op zn groote handen. Ik meen dat ie op zn 81e overleed en wel op mijn verjaardag - net als opie Bleeker in 1966 (komt zomaar bij me op).

Heb ik iets met TOEVAL ofzo(?)

Bij de stichting met Hoofdstedelijk Water werd dit getransformeerd naar "S'ace" vanwege de internationale verwikkelingen en navenante verwevingen. Immers Engelsen kunnen zo gesignaleerd worden op de betere "uitspraak" van mijn naam ...

Mijn collega's hebben daar zeer eervol en slim op gereageerd en zodoende verkeer ik thans in adviesraden voor de mens of beter "factor mens" op de planeet zoals mijn collega Roelof dit in samenspraak met Wim enthousiasmeert (op curieuse wijze met Job en co gedeeld, meen ik vrijelijk te mogen melden).

Dit was dus een knoopdoorhakking met effect voor de rest van mijn leven ... ofwel even leven, hier zijn, mijn dingetje doen en vrolijk aftaaien ... (als ik het mijn tijd acht weer eens verder te reizen)

Zo leerde ik overigens en passant nog elkele andere knopen door te hakken ...
met mijn wijlen kameraden eckart, claus en "small is beautiful" pim en minder wijlen herman ...

Soms neig ik er ook wel toe een planetarisch of galactisch voortouw te nemen - al kun je je afvragen of mijn huidige medereizigers mij daar op kunnen waarderen voor de wederdienst die daar bij schijnt te passen - tja ... verwachten kun je niets meer in bijnamensenlandje ... toch? dus geef ik af op mijn kweekgebiedje ...

toY s'ace

regenring

... of re-gering of regering of ... bijna beslissing ...

heet het volgens marc chavannes die van het nrc ruimte krijgt om eens wat stevig journalistiek werk te delen met lezers van die krant ... courant van handel en nieuw rotterdamse allure die amsterdam naar de kroon steekt ...

"We moeten er maar aan wennen. Het zal
spannend blijven. Maar niemand regeert echt.
En het is de vraag of een meerderheid in dit land
wel geregeerd wil worden. De kwaliteit van de
Nederlandse democratie is er naar."


als tolerant quootje op dit nrc artikel (daar kunt u toch wel bij?)

of probeer het hier ... bij de column versie

ik ga het eens doorwrocht lezen ... alvorens hier terug te komen met wat repliek ... die ik dan weer doorgeef aan marc ... vanwege onze telepathische overeenkomst ... er aan te werken als volksdiertjes ...

toY tot later s'ace

als 1e psi-menuutje gaf ik deze af ... met winktomar* ( klein beetje sens-uur :)

Het is waar ik heb het artikel nog niet gelezen ... behoudens de eerst regels die doorgaans het hele verhaal reeds duiden ...

vandaar dat ik vooraf deel het gegeven dat de politiek vandaag de dag onder een soort van curatele staat ...

als je dat wilt begrijpen nodig ik je uit eens met je liefje het boekje van erasmus te delen inzake a praise of folly of in gewoon nederlands "de lof der zotheid" ...

en dan ben ik toch zeker on topic met marc ...

immers on topic is ook wel vanuit de bekende mentale constructen voelen en speuren naar wat je beweegt ... om bijv. dit artikel eens lekker op je in te laten inwerken en de eigen mogelijkheden te bezien ...

ik ga daar van genieten ... en dan eens kijken wat er opkomt om hier nader te articuleren ...

uw soldaat èn wachtmeester van O. (mega)
s'ace