Wednesday, September 30, 2009

de kracht van de menselijke geest

Op 26 juni voer ik een communicatiestap met gezanten van mijn werkgebied en professionals die worden ingezet door de Hoge Raad van Beroep te Utrecht.

Vanwege een invalide en dus ook incomplete bemanning van de reguliere gang van zaken heb ik de show, het proces, tot een bewustzijnsoefening aangemerkt. Tot heden hebben de relaties -relevante professionals (?), of amateurs, zoals den Heer Job Cohen suggereert- die zich daar hebben vertoond zich hier niet op teruggeven. En dit zal zo zijn reden hebben. Ik heb geduld, al schijnt het dat het Amsterdamse BestuurderVeld zich verwondert over de gang van zaken bij het bouwen van tunnels en daar aan gerelateerde kostenoverschrijdingen. Dit is relevant gezien de betrokkenheid van de wethouder met de protefeuille water in deze kwestie. Een multiplex en tevens als complex gelabelde zaak - en dus een kolfje naar de hand van een integraal directeur, die hogelijk gewaardeerd wordt in de lerende overhiedskringen van de heer J. Cohen, de ambtdrager - die ook bevriend wenst te blijven met de Oranje familie, die ook zo haar betrokkenheid kent met het water.

In dit artikel herinner ik mij dat tijdens de bewustzijnsoefening de heer J. Gieszen, een door mij gevraagd burger zich als deskundige iin te zetten, daar zo heeft gewezen op de inzet van de betrokken soldaat van Oranje in diverse bestuurderskringen in het Amsterdamse Circuit. En heeft daarbij de vermogens van de menselijke geest geduidt als een gebied waar nog veel waar te nemen is over haar vermogens complexiteiten neer te slaan tot eenvoudige, direct begrijpelijke, taal. Hij ging daarbij zover die vermogens te hechten aan de gezagvoerder van het proces ... en daat voegt gelijk iedere betrokkenen in een coherent veld waar zaken gedaan kunnen worden , zaker met lieden die zich professioneel inzetbaar hebben geacht. Al kunnen we uitzonderingen vooraf maken met de 2 als niet valide "bronnen" in de procesgang. Hier is de ad hoc onderzoekscommissie met de twee leden van het type bestuurder op afstand en 1e piloot, zijnde de voorzitter van de rechtsgang en als zodanig als toezichthouder ingezette lid dhr. H. A. A. G. Vermeulen - hier niet specifiek op basis van zijn titel meester in de rechten - al wordt elke kwaliteit van elke lid op prijs gesteld tijdens het gezamenlijke optrekken.

Tja, wie begrijpt dit ... is dit een vloeiend verhaal ; heeft iemand vragen sofar ...

Bijv. waar leidt dit henen? Waar gaat het om?

PAUSE (een filmpje over water)

Quote in the movie "Structure of Water is much more important than its Chemical Analysis"

Ja , daar dient de inleiding als een spanningsveld waar gevraagd wordt om een inzicht vanaf elders ... en weet dat ieder die meedoet bijdraagt aan het vruchtbare afrondende resultaat van de gehele rocesgang - vooral ook door zich niet vast te pinnen op een reeds van te voren bepaalde uitkomst. Zoiets zou tenslotte vooral in de weg zitten van de vrije gang der ontwikkelingen.


En daar - in de context van de te stellen vragen - is dit - zich en zicht - bewustmakend artikel zinvol te delen met de leden en tevens ook met openbaarbestuurlijk geïnteresseerde burgers en ook professionals in de rol die ze mij vast meedelen als het hun beliefd.


uw voorzitter en creatieve factor van de bewustzijnsoefening,
tevens initiatiefnemer van de eveluatie die hoort bij zo een oefening,
Cees de Groot ')

') sedert maart 2001 geldt de heer C.J. de Groot als pionierend directeur bij de stichtin in een horizontaal verband met 2 directieleden. Door de tijd heen is ook de bestuurlijke functie in openbaar circuit als hoog relevant gewaardeerd middels optredens van de AD en de voorzitter van het DB - de oud AD. Medio 2009 wordt dhr. de Groot erkent als optredend namens Hare Majesteit ; dit toegevoegd aan de eerdere oproep van de Kroonprins aan alle ingezetenen van Nederland aandacht te hebben voor de "makken" in het internationale gebied van het thema water inclusief de Nederlandse betrokkenheid. (documentaitre 2007 n.a.v. 40 jarig bestaan W.A. )
Per februari 2007 is dhr. de Groot erkent als nuttig als Adviseur op gebied van Wereld Eenheid en Vredeseducatie, een honoraire functie in het gebied waar ook dhr. Mahatma Gandhi ooit zijn inbreng heeft vertoond. Zie bijv. ook de tour van dhr. Arun Gandhi die in mei 2009 enige redes heeft kunnen houden - wellicht ter voorbereiding op een groter evenement in 2010.

Bewustzijnsnotie voor Meervoudige Kamerleden van Hogere Beroepen:
De mens heeft zo zijn evolutieproces gekoppeld aan creationisme en intelligent design waardoor het voor planeatire processen als het beheren en beheersen van Waterbedrijven noodzakelijk is geworden om haar organisatie in te bedden in de wereldvisie van het Holisme. Bij het Amsterdamse Waterbedrijf is dit in 1999 en meer nog in 2002 ingezet. Het spreekt voor zich dat dit initiatief ook haar vernieuwende karakter en invloed heeft voor zaken die worden behartigd bij de Raden en haar Raadsleden. Dit is dan ook het boeiende nut om ingeval van zich voordoende kwesties als een voorval, zoals een invalide bezetting van een zitting, het scheppende proces onmiddellijk te aanvaarden als gelegenheid. T.w. een gelegenheid om het eens wat anders te doen als vooraf voorgeschreven en dogmatisch doorgaans onvruchtbaar ; tja ... het betekent dat wij ons allen - en zeker de valide professionals - tot de afronding van het gehele proces impliciet bereid hebben verklaard betrokken te blijven. Uitzonderingen kunnen met degelijke -en op voorhand als kloppende gemarkeerde- motivatie worden gemeld bij de commissie. Dit kan hetzij bij de secretaris, de eerder vermelde wethouder van de hoofdstad, en ook bij de voorzitter - ondergetekende.

motto "ieder mens is de eigen journalist geworden en wie weet ook wel de eigen juridische vertegenwoordiger vanwege voortschrijdende inzichten mede wegens talrijke gepubliceerde processen (uitgevonden wielen)"

toY S'ace

toegift - ter activering van het universum - het ene lied ... een liedje van Tori Amos, waar ik in september in A'dam getuige van mocht zijn wegens een verjaarcadeau van mijn geliefde YaniQ ... - Geniet U even mee , medeingezetene van een bepaald landgebied?