Sunday, May 30, 2010

UR gen TI e

aandacht gezet door Marc Chavannes met de verkiezingsmarkt als WALLstreet patroon voor de (pers)leiding en het fenomeen URGENTIE

mijn aandrage:

“UR gen TI e” draagt in zich markante geluiden met klanken die klinken … immers (rekening houdend met de behoefte aan helderheid):

UR is als de eb en vloed (een lineair perspectief) dat rondgaat (als in een klokhuis) met laag en hoog water en ook een echo (luister aangelegd) kent in de tijdklok van 2 maal eb en vloed per cyclus (25 uur). En dit treft ook het menselijk lichaam dat vaak beperkt wordt tot een lineaire beperking van man/vrouw, goed/kwaad, teveel/tegoed etc.

GEN gaan over het universele talent dat gegeven is. Men spreekt van POTENTIEEL dat KIN-ethisch wenst te worden door de kansen die worden geboden in overvloed. DNA-manipulatie is een gebod aan U-zelve en de “ei-leiders” lopen er mediageniek mee henen ter facilitering van de logistiek van media-vulvakkers en vulvakers – de vakkundigen niet te na gesproken – vanzelf.

TI is de zevende toon in de klankkast van 8 – het octaaf. Een fase overstijgende klank naar de volgende DO die het octaaf completeerd.

e – elektriciteit … voer voor denkstof vanuit dat wat gezien wordt … met de sixth sense van overleving – met mekaar / elkeen / een ieder er bij betrokken – ook Willem Alexander Maximaal ;-)

Daar hebben wij het nog niet over gehad: de volgende regeerperiode toont het noodzakelijke resultaat van inspectiewerk van de zich tonende koning Willem VI , of kiezen wij – als verenigend volk – voor “ALLESANDERS I” …

mijn zegen heb je, sorry, heeft U (turnturnturn).

~~~

Meer van belang nog dan de TroonWissel kan zijn de aansluiting van de Nederlanders op het Bewustzijnsveld, voorzichtig aangedragen in de Troonrede 2008: “Nederland wordt Bewust”.

Dit laatste kan wat nader geduid worden met – voorstel – : “Iedere Nederlander wordt zich bewust van wat integraal samenleven betekent in een wereld die haar grenzen heeft opgeheven ter meerdere eer en glorie van … (tja: vul zelf even in)”

(grootmeester &) uw tijdgeestgenoot

"mag het iets je meer zijn?"

okay , een link naar de Nederlandse Tak van een VISIE geschreven eind 2004.

toY S'ace

Monday, May 24, 2010

de "VINDtocht"

... is begin dit decennium (en millenium!) ingezet met de leuze:

"wat gaat de stichting -operationeel water met royaal ingezegende inspectie (2002)- doen?"

dit gaat gepaard met de inzet van de projectleider / gezagvoerder in het bewustzijnsveld waar iedereen is die de zoektocht heeft aanvaard. dit laatste inclusief lieden die zich lenen/verkopen aan het project - zoals qualitate qua de toezichthouder en vele anderen waaronder politici in enige functie.

het is dan ook geen toeval dat wij in deze "scharniertijd" worden geïnformeerd met boodschappen die nodigen tot het aanvaarden van de generale - of eigentijds verwoord: "integrale" - stap.

iemand die ik eens sprak en daaraan werkt met kunstzinnige expressies is de artiest "Janosh" met praktijk in Amsterdam, de Nederlandse hoofdstad waar ook de stichting zetelt. je zou hem een Atlanticus kunnen noemen en ook het begrip Waterman vind ik "raak" - rakend aan zijn pulsen tot brede en diepe verandering in de samenleving.

hier is een column van zijn hand die ik aanbeveel te verstaan.

uw integraal directeur die tevens als wachtmeester de wachters honoreert door beleefd te knikken tijdens het passeren van hun grenzen ;-)

Thursday, May 20, 2010

"een pond lood zwaarder is dan een kilo veren"

is de vergelijking die mijn medemens Peter van Kan slaakt in zijn betoog omtrent een dialoog/discussie/dispuut/... (<= menuutje voor het keuzewoord) inzake een "experiment"/ervaring/aanvaring/... met het bestuur van MenS aka Mens en Spirit, partij nummer 14 op de komende kieslijst. Hier is de verhandeling die Peter publiceert via zijn nieuwsbrief.

Nu is het zo dat ik de betrokkenen allen redelijk ken juist vanwege die initiatiefvolle daad van Jan Roelofs om SPI - Spiritueel Politiek Initiatief - te initiëren met ongeveer 65+1 mede-mensen. En ... mocht deelnemen in prille bestuursbijeenkomsten op een altaar8ig zoldertje ergens in het oosten van het land van mij uit gekoerst. Peter leerde ik beter kennen met zijn gitaar in 't Gooi rondom 24 uur. Ook Lea en Arend zijn mij welbekend, ook wegens ECOnemische Verkenningen omgeving 3bergen.

En ... Peter belde mij eens hoe het nu was om met Arun Gandhi - ja heus: de 5e kleinzoon van de bekende Mahatma - door Duitsland, Nederland en België te koersen incl. de Zeeuwse Kust met de wereldberoemde Hollandse Waterwerken (code DELTAPLAN) in zijn Radio-programma.

Tja ... laat ik kort ingaan op de zin "een pond lood zwaarder is dan een kilo veren":

dat hangt ervan af hoe de WIND staat!

Immers het volume van een kilo veren kan gigantisch sijn en een behoorlijke kracht aan BEAUFORT ontwikkelen die vele malen 1 kilo trekgewicht (omhoog) LICHTER maakt op aarde (de 2e? 3e? 4e? dimensie).

Aldus hoop ik Peter, Jan, Lea, Arend en ook mijn vriend uit Rotje knor Theo te verlichten en beluchten ...

toY S'ace

in vrede van wereld-pagina~om~slag?

Wednesday, May 19, 2010

D'oor(B)raak

crisistijd alom wordt enerzijds onderkend in het woord "oor-logboek" vanwege het feit dat daar de informatie genoteerd staat die basis is voor het feitenmateriaal ter bespreking in de evaluatie van de achterliggende "volbrachte" missie. Bijv. de missie van dhr. drs. Balkenende (I-II-III-IV) of van de hofhouding van H.M. Koningin Beatrix, die overigens op het punt staat de Troon schoon/geschoond op te leveren.

Anderzijnds vragen crises om doorbraken of in ieder geval een doorbraak in het collectieve gremium waar een ieder qualitate qua mee gedient is op het gebied van "geregeerd worden". "DoorRaak" klinkt bij mij zelf wat positiever dan het woord "DoorBraak". Al ligt dit wellicht aan een ervaring die ik mocht meemaken met dhr. Ralph Pagano, die daar een boekje over schreef.

Actueel acht ik de doorbraak gemeld door kandidaat 40 op de lijst van Mens en Spirit, een nieuwe politiek(e partij) aan het firmament. Hier de oproep die mijn postbus bereikte en waar ik met gereserveerd enthousiasme gehoor aan geef:
Oproep
>
> Nu of nooit: spiritualiteit van het hart in de Tweede Kamer…
>
>
>
>
> Bij de komende verkiezingen van 9 juni voor de Tweede Kamer doet dit jaar ook de spirituele Partij voor Mens en Spirit mee. Deze partij pleit voor een politiek vanuit het hart, en wil onder andere opkomen voor een ander onderwijs, voor alternatieve geneeskunde en voor een menselijke(r) zorg.
>
> De Partij voor Mens en Spirit vroeg mij (Hans Stolp) als lijstduwer voor deze partij. Een lijstduwer is iemand die niet zelf de politiek in gaat, maar die probeert zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de partij en stemmen te werven. Ik heb dat aanbod aanvaard en sta dan ook, zoals dat voor lijstduwers de gewoonte is, op de laatste (de 40e) plaats van lijst 14: de Partij voor Mens en Spirit.
>
>
>
> De lijstaanvoerder van lijst 14 (ofwel de nr. 1 van deze lijst) is Lea Manders, een bijzondere vrouw: zie haar foto op de website van de partij, www.mensenspirit.nl
>
>
>
> Het moet toch mogelijk zijn dat voor het eerst een vertegenwoordigster vanuit de spirituele wereld haar intrede doet in ons Parlement. Dat zou een nieuwe en belangrijke stap zijn in de verdere uitgroei van de spirituele beweging!
> Iemand vroeg mij, waarom ik eigenlijk koos voor de Partij voor Mens en Spirit voor de komende verkiezingen. Er werd meteen bij gezegd dat mijn antwoord kort moest zijn... Daarom heb ik het zo geformuleerd:
>
> De spirituele beweging heeft zich nu zo ver ontwikkeld dat zij op de drempel staat van een nieuwe tijd: nu zal zij op alle terreinen van het leven voor omvormingen gaan zorgen. Zo zal zij niet alleen de biologische en biologisch-dynamische landbouw ondersteunen, maar ook de alternatieve gezondheidszorg ondersteunen en mogelijk maken. Ze zal niet alleen een andere vorm van onderwijs gaan ontwikkelen, waarin centraal staat wat het kind nodig heeft om zich te kunnen ontplooien tot een warm, open en liefdevol mens, maar ook een andere rechtspraak, waarin vergelding meer en meer plaats gaat maken voor vergeving. Bovendien zal zij een andere, universele religie gaan ontwikkelen en mogelijk maken: die van het innerlijke weten en het hart.
>
> Om dit alles te kunnen realiseren, is het belangrijk ook de politiek serieus te nemen om daar gehoor te vinden. Voor het eerst lijkt het mogelijk dat een spirituele politieke partij nu ook daadwerkelijk zijn intrede zal maken in ons parlement om daar te werken aan de zo noodzakelijke transformatie van onze samenleving. Daarom steun ik de Partij voor Mens en Spirit van harte! Doet u mee?
>
>
>
> Als jullie mee willen helpen bij deze poging om ook in de politiek aandacht te vragen voor spiritualiteit, zouden jullie dan de komende weken dit bericht zoveel mogelijk door willen geven aan bekenden en vriendinnen/vrienden? Samen sterk!!!
>
>
>
> Hans Stolp Partij voor Mens en Spirit, lijst 14

Ten slotte meldt ik dat ik het getal 14 nog ken van een begenadigde voetballer die dat nummer op zijn rug droeg. Tevens is het getal gegeven door 1 duim en 4 vingers in de ontvangende linker en gevende rechterhand.

toY S'ace

"ParleMent"

... is een woord dat - zoals zo vele - meerdere kanten op kan.

Zo zou de oude redenaar Wim Kan het ook opgevat hebben in zijn humorvolle beschouwingen, waar vandaag de dag andere vakbekwame humoristen dat kataliserende werk op zich nemen. ... en Vrede vibreert in zich zelf ook het woord Rede , voorafgegaan door de "V" - het teken van wijs en middelvinger in lichaamstaal.

Zo is de V'erantwoording voor opname van dit stukje in deze feuilleton van water en vrede verantwoord door de auteur - de spreekbuis.

"Parlement" draagt 2 woorden in zich volgens 2 zegslieden die zich heden aan mijn deur melden: Parler en Mentir.

Parler : Spreken ; Mentir : Liegen, Jokken

Tja, ik weet niet de bedoeling van hun duiding, al is het waar dat het mij deed terugdenken aan mw. Rita Verdonk die dhr. Wouter Bos aanzegt "dat hij liegt".
Je zou dan kunnen verzinnen dat de Minister niet jokt omdat hij zich houdt aan zijn opdracht: het op orde houden van Staats Financiën.

Een helder zicht op de bronnen des levens die worden aangesproken wordt in taal - babbelonië - aan het ziende oog van de burger onttrokken. Of anders gezegd, de burger wordt geprikkeld zoniet getergd het lek van het schip boven te bewerken, zodat het gedicht kan worden. Kan dat ook in dichterlijke taal, zo kan men zich afvragen. Immers, de harde taal maakt het LEK doorgaans groter dan dat het daarvoor was. Toon Hermans sprak hier van het vlekje dat telkens grote werd doordat men er over sprak. Hoe de aapjes "horen, zien en zwijgen" gekoppeld waren op het Wereld Natuur Fonds van "Benno" en de zijnen, is wellicht te lezen in de boeken die over Prins Bernhard zijn geschreven. (In dat kader las ik dat een nijvere onderzoeker naar de analen van de "Anjer" wegens abjectie haar project heeft gestaakt.)

"ParleMent" heeft naar mijn smaak een andere invalshoek dan degene die heden werd aangereikt:

"Parler" blijft "Spreken" en "Ment" verwijst naar "Mentaliteit".

Mentaliteit heeft betrekking op de mentale envelop waar de spreker zijn "water" uit tapt. En water is dan het geluid dat door lucht compressies wordt voortgebracht in enige taal door een bron, hier bedoeld "een mens". Overigens een reden dat de auteur zich als integraal directeur i.o. van de stichting Waternet heeft ondernomen en geleerd in de opstart van het bedrijf Mental Fitness Company. Ook een ambtenaar / overheidsmanager mag zich initiatiefvol begeven op zich ontwikkelende terreinen (mits het zich ophoudt in mentaal te verantwoorden activiteiten die de samenleving verder beschaafd).

so far ...
er kunnen vanzelf meerdere beschouwingen zijn op het onderwerp, waartoe deze blog openstaat in de commentaar-sectie.

toY S'ace

Thursday, May 13, 2010

TAAL barrière ... SL'echten

De gurutaal is te karakteriseren als een doorgaande Nederlands-Engelse spraakverwarring.

Stel ik - beleefd in een Hollandse WereldTaal die inclusief van aard(e) is en handelsbetrekkingen activeert en onderhoud.

Lokaal is het van belang om een ieder er bij te houden en het Nederlands (en Fries en ...) met elkaar te blijven onderhouden en soms ook te verordonneren (bijv. in rechtskringen).

Interlokaal is het wenselijk een gemeenschappeljke taal voor handen te hebben (buiten de lichaamstaal).

En de vertaalsector kataliseert de beide talen waar de Nederlandsetaal niet de voertaal is.

Notie: wist u dat de klanken in de taal verband houden met de inwendige functies en talenten binnen de mens?


En nu verder ...?

Hoe koppelen wij planetarie evolutionaire ontwikkelingssprongen op de mens die leeft in lokale, interlokale incl. internationale betrekkingen , die taalbarrières in zich dragen?


Tja, en wie ben ik -"de sprekert"- dan om hier een rol (toe te eigenen en) te vervullen?

Ik ben S'ace en wordt in Nederlands Register geïdentificeerd door Cornelis Jacobus de Groot. Ik werk sedert 1998 bij de stichting van het operationele water incl. voorbeeldfuncties op het bewustzijnsgebied met name op het deelvlak: "Hoe gaan wij met elkaar om?" en "Zo gaan wij met elkaar om!"

Per december 2004 fungeer ik als voorzitter (=creatieve factor) van de werkgroep Né~anders~talers van het Chaosforum. Dit fungeren doe ik vanwege de kennelijke wensen vooral autonoom en holonoom, met een nadruk op de laatste term die in Nederland minder bekend is en daarom vernieuwend van aard. Die ontwikkeling wordt mede gegrond in de kennelijke prestatie een niet-intelligent wezen (naar eigen zeggen) tot overheidsmanager van het jaar 2003 te gidsen. Met reacties van de persoon ("niet intelligent" en toch ingenieur) zelf als energiepuls vanuit de wetmatigheid "oorzaak en gevolg".

Tevens ben ik rondom 1991 betrokken bij de innovaties die dhr. E.J. Wintzen via het bedrijf BSO/Origin in de wereld en media schept via zakelijke kringen en vooral ook door zijn lichaam en geest als narrenmedia te verweven. Die bedoelingen liegen er niet om: "wij dienen Babbelonië te slechten" en dit gebeurt mede door jaarverslagen te produceren die door kinderen (grotendeels) zijn geschreven. (GA~AF!)

Concreet: “Only if one sincerely wants to free more than anything else will we have access to the spiritual heart within us that will alone have the power to recognize the Guru Principle as nothing more than the call of one’s own True Self. If that is not the case, the Guru Principle will be seen for what it is but from the perspective of the ego, which means—it will be seen as our worst enemy. —Andrew Cohen. In Defense of the Guru Principle

Waar ik de lezers hier als Engelse Taal machtig dan werp ik op dat onze ergste vijand wordt gezien, gespot en ontmaskerd ...

voor het moment ...
toY S'ace

Tuesday, May 11, 2010

Hoofdstedelijke Peil van Waterdamp

Van 't EEN k'om je op 't ANDER

en zo weet het WATERCYC'LUS - bedrijf stichting Waternet dat het bewustzijnsveld wordt gereguleerd door het WATER = de GRAAL = het elementaire veld van elektriciteit = dienstbetoon en "het volk kan het weten" door transparantie aan te leggen op het veld van "wat geweten wordt" hetgeen geen specialisme mag heten ...

aldus ben ik peroonlijkijk in vertrouwensveld overeengekomen met o.a. dhr Eckart J. Wintzen en dhr. Leo van der Burg - visionair van dhr. Roelof R. Kruize, overheidsmanager van het jaar 2003 in vervolg van de overheidsmanager 2002 mw. Teunissen van de Belastingdienst die tevens een relatie onderhoudt met de AFM die tevens schatplichting is aan dhr. Dirk Scheringa die opvolger is van dhr. Molenaar opvolger van ene heer J. van der Ben in een speelcasino gerelateerd aan voetBAL - Koning Voetval spel&knikkers & integriteit & besliskunde & besluitvorming & Centrale Hoge Raad voor Beroep en mijn relatie in RechtDoend Veld dhr. H.A.A.G. Vermeulen die zich als persoon - = heel & wijs mens - inzet recht te doen met valide relaties het te bedwingen tot wat het qualitate qua beoogd in koninklijk VEL ...

ergo ... wij transce-deren SAMEN (= duits voor zaad = vruchtbaarheid = "een kindje" = u & ikzelve)

so F'are & Fair
Uncle S'ace

(aka noösferisch spiritual leader of mr. P. Fortuyn anna 2001/2 et all)

CO creatief = mede-scheppende

Naast mijn core-business mag ik sedert 2001 de as vertegenwoordigen (=zijn) in een cultureel veranderingsproces in het bewustzijnsveld.

Dat stemt dankbaar om een invulling te geven aan "een bestaan".

Enkele weken terug ontving ik een uitnodiging van een relatie die binnenkort de nieuwe stemming presenteert. Die uitnodiging betrof een uitnodiging van dhr. M. de Hond, die bekend is wegens opiniepeilingen en vanwege een peil dat ik het "Hoofdstedelijke Peil van Waterdamp" noem.

Hier mijn laatste aandrage op dat "dode pad":

sace28

11 mei 2010 om 14:21

9 (10)
Een beschouwing van een archetype (verderop een ander archetype)
wordt gevoed door een bericht aan de Burgemeester van Amsterdam – een nationale hoofdstad van een europees land dat zich een inclusief onderdeel weet van de wereld – . Let wel dat dit bericht een onderdeel is van een nog onbeantwoorde brief aan de Heer eind december 2007. Tevens is er een indicatie dat het bericht is voorzien van Indiase Spirits die tevens in 2007 koninklijk werden bezocht.

onderwerp: “einde maken aan het gesodemieter”

Geachte burgemeester, beste heer C.,

hier bij verzoek ik u zich aan mij te openen enkele kwesties te behartigen met als kernpunt hetgeen ik in het onderwerp beluister als een wens van het bestuur in de gemeente, en ook wel aan het bestuur in den lande waar u op gekoppeld bent.

Met wie u te maken heeft, doet er in eerste instantie niet toe vanwege het feit dat u te maken heeft met een burger net zo iedere andere burger. In de casus die het betreft kan het wel energetisch handig zijn de informatie te delen die aandacht spitst; hetgeen ik doe in bijlage 1.

De Tijdgeest
In de loop der tijd passeren er enkel interessant uitspraken in, zoals ik het zie, ons verband:
H.M. de Konigin in haar Kersttoespraak 2006: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dit ook ‘n ander niet”
Minister Binnenlandse Zaken, januari 2007: “De tijd van wegkijken is absoluut voorbij”
H.H. de Kroonprins in documentaire vanwege 40jarige verjaardag: “Er zijn bestuurlijke problemen in het (internationale) thema water”
De heer P. van Vollenhoven in zijn functie als inspecteur Schipholbrand: “De feiten zoeken elkaar”
De heer H. Wijffels tijdens zijn afscheid aan de SER, 31 maart 2006: “Grote slagen linksom worden afgewisseld met grote slagen rechtsom”
De burgemeester van Amsterdam in oktober 2007: “Er moet een einde komen aan het gesodemieter”

Een internationaal gezelschap verenigd in de missie van “de Groot”ste school ter wereld te Lucknow, India – organiseert voor de 8ste maal het symposium Global Justice, en voor de 4e maal Global Democracy – in december 2007 onder de titel “Awakening Planetary Consciousness”

Wat vraag ik u, geachte heer C. ?

… (piep zij de muis in het voorhuis)

~~~ bron : een WUPED adviseur die zich ook als BIVID ontvouwt op de planeet Aarde

——————- (het volk kan geïnformeerd zijn)

Een andere wijze van voorstelling inzake het in 8+1 delen gepresenteerde “moderne” (persoonlijk prefereer ik de term “eigentijdse”) democratische voertuig vanuit het perspectief van de kandidaat , cq. de dienaar van alle mensen, in casu het volk in enig geografische begrenzing popt op uit vragen die men zo kan stellen:

* Heb ik nu te maken met een beoordeling van mijn functioneren tijdens de rit?

* Moet ik aftreden wanneer mijn waardering door het dynamische systeem tot onder mijn eigen waardigheid zakt?

* Is er sprake van voet bij stuk houden wanneer die omstandigheid zich voordoet?

* Kan ik mijn gezicht houden waarbij het verstand optimaal is aangelegd?

* Krijg ik gelegenheid mijzelf nader te expliceren in mijn visie?

* Wordt ik – zoals het voorgelegde systeem “belooft” – inderdaad een heel / optimaal functionerend mens die zich neerlegd het volk en de mensheid te dienen?

Noties die elke dienaar bij zich zelf bewust aanlegd

** bewustzijn is slechts te benaderen door gedachteloosheid te oefenen; vanuit die staat van bewustzijn helpt de immer bereikbare natuur vanuit hogere dimensies (vanuit 5 als centrum is 9 daar de hoogste die resoneert op de 1e – de eerste is de kern van de aarde; de tweede de aarde zelf; de 3e waar mensen bewegen ; etc.)

** bekwaamheid wordt verkregen op het levenspad door evaluaties van het gedane werk zorgvuldig en kritisch met open mind/geest te volbrengen

** slechts bewustzijn kan de besliskundigheid bevorderen

** slechts ervaring kan de bekwaamheid bevorderen

** meerdere crises in een tijdscharnier (in een eerdere bijdrage nader geduid) wijzen op een zogenoemde en op te vatten evolutiesprong: ergo, alles wordt opeens heel anders als dat het daarvoor was …

** de Koningin houdt van Satire …

** er is minder ruimte voor cynici

~~~

aldus mijn laatste aandrage hier – in een soort van zwart gat omdat deze site allang als “dood” wordt gezien … en de kracht van “de dood” is nu eenmaal “gelegenheidgeving” …

“het kan verkeren” , groet en dank voor uw aandacht, Cees de Groot
(hoofdstedelijk ambtenaar, GO & OR lid namens het midden en hogere kader, tevens buitengewoon bestuurslid van de NVM – medezeggenschp / het volk)

~~~

Om met een titel van Freek de Jonghe's Lied af te sluiten:

"Er is leven na de dood!"

toY, S'ace

Tuesday, May 4, 2010

"Het Gezin als Hoeksteen de deur UIT ..."

zou een motto kunnen zijn van de PP die dit oppikt als ...
het motto van deze tijd die vooral verzin en zinvol omgaat met de wereld ...

en dit is immers de bedoeling van het individueel bewustzijn dat zo gewenst wordt door de sameleving:

immers wie zich bewust is doet niet slechts besluitvaardig ... immers ook besliskundig !

en hoe wordt je nu besliskundig als je telkens op 1 leider kiest en die op een voetstuk plaatst?

tja, dit is een van de peilers waar het SILICO(creatief) bewustzijnsveld op mikt ... tegeover het aloude CARBON'age onbewustzijn ... dat zich zo zeker weet van de posities edoch meer en meer het spel niet meer kon spelen onder leiders als LUIGI di GALLO, niet meer kapot te krijgen in BEIEREN (of all places)

Tja, het kampioensbier mag vloeien over het hollands koppige koppie ...

VERZIN een LIST , TOM POES!

~~~
ZIN
is daarom een zo verfijnd karakteristief woord ...
omdat de Z en N dezelfde figuur is in 90 of 270 graden verschillend perspectief
en I is het Engelstalige IK ...

of wel "i" met een puntje op de "i"

s'ace aka Cees de Groot

inzake COMMUNICATIE via TELE-VISIE-APPARATUUR

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

EEN greep uit de PALM~ARE'S

* onderzoeker & ontwikkelaar KONGS'VEJ (NORWAY1985)
* wacht meester in dienst van H.M.
* soldaat van Oranje in "oor-logboek-tijd" (informaticus & vertegenwoordiger)
* 1e praktjkman inzake een formele bewustzijnsoefening "on the job" 26/6/2010 Utrecht CRvB / gebouw de Rechtspraak - toneel van een simulatie van een ZITTING

* pionierend directeur stichting WATERNET/Amsterdam
* inspirator/communicator van velen, waaronder den heer Job Vohen (tegen wil en dank)
* pionierend bestuurder bij S.P.I. - spiritueel politiek initiatief , baarmpeder van verschillende politieke partijen als Heel Nederland , Mens en Spirit , en wellicht meer zoals Nieuw Bewust Nederland (maar wie zal het willen uitdragen?)

* "wij zijn vastgelopen"
* deelnemer ECCON 2002
* voorzitter werkgroep NéAndersTalerS' - chaosforum 2004

* uitvinder nieuw (ver)kiesparadigma => "noodigm" => evolutielaag 7+8+9
* uitvinder WEEK frequantie voor de mensheid in 3e millenium
* uitvinder KLOK van 3x8 uur binnen de KWEAK : 9991 ipv 7777
* uitdager van A.D. + D. stichting DWR 2001 - 1e 3 maanden
* candidate Skying Dutchman of "the Centenial"

13e LUSTRUM 4/5 mei

in mijn dromen popte een bericht op dat mij deed intypen en verzenden:

----- Original Message -----
From: MenS S'ace
To: wereldwaternet@getcolourful.nl
Cc: St. Waternet
Sent: Tuesday, May 04, 2010 6:13 PM
Subject: WUPED betrokkenheid


geachte Wereldwaternet medeleden,

onze wereld van water heeft alles te maken met de wereldvrede.
immers waar iedereen te drinken heeft vormen zich gedachten:
in de zin van "wie zijn wij mensen?" en "wat hebben wij hier te doen?" en meer vragen zoals "hoe doen wij het samen?" ...

al deze vragen doen zich ook voor bij de toekomstige generatie tussen 5 en 18 jaar zoals die zich vertegenwoordigd kunnen weten door de City Montessaori School te Lucknow, India.

En ... sedert februari 2007 heeft de stichting Waternet daar een heuse voet aan de deur (er tussen past niet sedert de ethische code 1999).

hier heeft u een aansluiting via een link:
http://www.cmseducation.org/wuped/advisors.htm
(worldunity & peace education)

Get Colourful ... wordt mede begeleid door zogeheten "shift-partners" zoals het Integral Institute te Boulder, Colorado, Verenigde Staten. Dat instituut laat zich in Nederland vertegenwoordigen door CHE - Centrum voor Human Emergence.
Het is de "Klaar on te Wenden" notie afgegeven door dhr. H. Wijffels en genoten.

Waar de "Golf" wordt geteisterd door "Olie" tart de "Oliedomheid" de landende geesten.

Ikzelve, uw genoot en ondernemende landgenoot voel de essentie van 4 mei en daaropvolgende van 5 mei - een lustrum in 2010: het 13e lustrum!

Laten wij ons diep verenigd weten in onze wortel - het water én de aarde én de lucht - het vuur van ons diepere verlangen.

Fijne bevrijding toegewenst ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~H2O::Water Net
S'ace - cees de groot / bakkum / holland
* www.cmseducation.org/wuped/advisors.htm
* integralewatervrede.blogspot.com/

Monday, May 3, 2010

"werkt 't goed: schaf "t af"

luid een artikel in het NRC van vandaag.

en ik - pionierend directeur van een hoofdstedelijk gezelschap - onderschrijf het gestelde in het artikel.

CRUX is "werken de waterschappen integraal samen" en zo ja/nee is het juist te stellen dat het integrale geheel ook een dissonant kent?

immers het is de dissonant die de muziek maakt en die bevindt zich op de meest gekozen positie op de vraag waar die niet huist.

meer volgt door de tijd henen met de nieuwe commissaris der koningin te Noord Holland inclusief A'dam (en Eva ook).

;-) en garde én NOUS MAINTIENDRONS (onderons)

DAM(nl)

een NRC column vraagt op bijlichting
"meer bedenken dan herdenken!" :

nu - zo recent na de nationale feestdag op de verjaardag van de oude koningin - veins ik mijzelve met de kunstenares die ons tevens leidt op dat pad ... op die dam ...

"Nederland wordt bewust" echoot na vanaf de derde dinsdag in september 2008 ...

Traject?

Van "Wir haben es nicht gewüsst" tot "wij, Nederlanders worden bewust én worden ons bewust van onszelve" realiseren wij ons gaandeweg met steeds meer tot aan "een finish" op 9 juni 2010 "wie niet weg is ... is gexzien"

De Hoge Raad zei het elegant én behoorlijk scherp:

wie integer is neemt niet per sé de juiste beslissing ...

immers je kunt besluitvaardig zijn en niet besliskundig.

Wie zou er belang hebben om niet besliskundigen op besluitvaaridige posten te zetten?

De vooruitgang , misschien?

En dan ... welke vooruitgang??

"Op naar den Dam!" 5/5/2010 in verhouding 1/1/42 ;-)

uw genoot in (co)creatie / schepping
S'ace(aBase)

RAMPEN en naslagwerk

KIJK een familielid van de directie uit zich in de integriteit van de hoofdstedelijke ambtenaar <= ergo wat van hem wordt gevraagd te illustreren in publieke dienst: maar dan in de voetbalhoofdstad van TWENTE : ENSCHEDE "EN SCHEDE (?)" zet ik olijk in de QUOTES van de ECHO-put ook leuk! - tja waarom ook niet vooral LEUKLEUKLEUK - de Kousenband met het olijke devies:

Honi soit qui mal y pense
(Schande over hem die er kwaad van denkt)


CRUX : er kwaad van spreken zonder enig denken is TOEGESTAAN!

ook handig voor dominees/ministers die zich kandi'dateren voor het volk op 9 juni 2010 te PAYSBAS.

"De TROON zal SCHOON worden OPGELEVERD" is het DéVIES van H.M. ... en ik ben graag aan haar gene(n) zijde ... met fluweel zacht edoch aan beide zijden scheidend zwaard ... waardig zzzwaard ...

ugH ohme s'ace
o.a. inspirathor communikathor van RRK en WF & companen in mijn waterig netje