Thursday, May 14, 2009

"Wat Gaat WaterNet in 2010 Net Doen?"

is een titel van een boekje dat elke Waternet medewerker ontvangt in december 2009.

dit is parallel aan een levering van een soortgelijk boekje eind 2000 met de illustere titel : "Wat gaat DWR 2001Doen?"

tja, ik schrijf hier illuster omdat de vigerende directieleden jut & jul tegelijk vervielen in oude zonden - waaronder hoofdzonden : zoals schending van het hoofdstedelijk credo "respect te hebben voor mensen die zich inzetten voor een betere samenleving/maatschappij."

Punt hier is: hoe lang houd je het lerend paradigma aan , nl. dat iemand zichzelf hersteld van eerdere vergrijpen. Ikzelf heb hier de 7 jaren aangehouden ingegeven dor het woord zondigen zelf dat de AD van de stichting op enig moment voorhoudt aan vertegenwoordiging van het volk(, zoals de hoofdredacteur van een landelijk nuancerend dagblad zich weet als vermelder en stichter van openbaarheid van aanwendingen die zo hun ijkpunten kennen in saamhorigheid). Dit laatste begrip graag ontkoppelen van juridische woordenzifterijen ("babelonisch priesterswerk op niks af") waar de archivarus van gebezigde conversaties zichzelf nauwelijks machtig kan zijn om zichzelf in een kritisch daglicht te stellen.

Oh ja, de periode van 7 jaar is wegens het begrip integraal management in 2001 opgerekt tot 9 jaar - immers er is veel meer samen te zien in een ontknoping (gevordert/gevorst door de Kroonprins zelf).

...

BEDENK,
Wanneer je iedere dag druk bent,
met zorgen voor je gezin,
jezelf,
je familie,
bezig bent met aardse zaken.....

BEDENK dan ook,
dat je iedere dag er een dichter bij het einde
van dit maar tijdelijke bestaan bent!

ZORG er dan ook voor,
elke dag dat je leeft,
ook aandacht te hebben voor je ziel,
voor je tijd na dit huidig leven op aarde
om zo ook voor je eeuwig leven een gezegend bestaan te verwerven


is een mooie tekst die je in jezelf kunt opslaan door het een plek te geven in voor jou relevante referenties / geaccepteerde kaders van omdenken(nis).

in de GandhiTour die ik beleef in mei 2009 kwam de bovenstaande tekst op als een mooie katalysator voor een ambtenaar en al zijn collega's en overheidsmanagers die zich betrokken weten in de wijzigingen van denken en articulatie (zeg maar macht, zich machtig zijn). Het artikel is hier opvraagbaar als pdf dokument: aangenamer bewustworden.

Ik heb besloten mij na deze vertoning incl. de inherente lessen te wijden aan zorgvuldige communicatie met collega's en leiders in het Waternet gezelschap. Sommige buitenstaanders met specifiek gezag op aanverwante terreinen worden daar meegenomen in ad hoc commissie verband , incl. een rapportage aan AmbtsDragers van WaterDragers.

Groetende uit een Overgoten Tutzing na een fikse Bui, Cees

Wednesday, May 6, 2009

integraal = intergraal = transgraal

even wat varianten op hetzelfde thema op een rijtje gezet / zettende ...

eerst even een filmpje van nog geen 3 minuutjes ...integraal

"een functie met-betrekking-tot een daaruit afgeleide ..."
of ook "Nederlandse Staatschuldbrief met gegarandeerde rente"

Als we de tweede duiding aannemen in verband met de CRISIS ... dan kun je wel eenvoudig stellen dat de term "integraal management" gebruikt is / is ingezet om de Staatschuld zo snel als het gegaan is uit de klauwen te doen lopen. Echter is deze zienswijze wel houdbaar in een door de Kroonprins van Inspectie voorziene overheidstaak?

De eerste term lijkt dus op voorhand meer de intentie in zich(t) dragen van de beleidsmakers - ergo de wijze heren in samenwerking met het volk - de werklieden zelf. Ik gaf - als pionierend integraal directeur gelijkwaardig aan de algemene collega (ir. RRK) - op deze node reeds eerder gewag van de inschaling van het werkveld waar de integrale benadering zich manifesteert - bezie en bezint op de term i.o. in de tabel:intergraal

De tabel als reispad aanvaard hebbende ... opper ik hier de gedachte dat de laatste 2 noties in de reis betrekking hebben op de uitbreng van het integrale proces , nl. Integer Omslaande (bijv. de pagina van een blad; of een heel boek naar een ander boek, of een hele wereldbibliotheek naar een ander perspectief) en Impliciet Omlevende.

Een andere benadering van hetzelfde is om het Innerlijke Kind te beschouwen als het authentieke wezen dat "fase 8 - de tijdloosheid" leeft. Het Innerlijke Kind is de 8e leider in een matrix van 9 leiderstypen.

Fase 9 geeft feitelijk de Heer=Eer=Dame van Tijd Weer: hier toont zich de Adel = Schoonheid van iedere mens aan de Ander(e) ... zoals ook philosoof Martin Buber dit beschrijft in de 6 leiderstypes.

In een studie van dhr. Steve Engelking en dhr. Cees de Groot worden de 3 persoonlijke leiderstypes toegevoegd aan het arsenaal van Buber ter omslag-manifestatie van de pyramide van Maslow: Ergo, de Ademtocht wordt volledig erkent als essentieel vertekpunt in elk handelen met anderen.

transgraal

In feite is de intergraal gevonden vanwege het zich transgraal leven en meegeven in de wereld aan de mensen en hun beweegredenen, ergo hun taal en intermenselijk gedrag. Ook hier wordt een adagium van een "open mind" getrouw gevolgd, nl. "aan de bron bevindt zich het ijkpunt".

~~~

Dit aldus genoteerd te hebben ... en andere dialogen te kunnen voorzien van verwijzing naar deze bewustzijnsnotie ...

Cees

Sunday, May 3, 2009

POST nr. 53 = 1 & de Koning

In de index van deze blog verzamelaar bezag ik het getal 52 voor het aantal reeds geschreven blog-aandrages ter illustratie van de water - vrede impuls.

Dit bracht mij tot de gedachte deze aandrage nummer 1 te noemen ...
Immers 52 weken in een jaar leiden een nieuwe nummer 1 in ...
Kwestie van synchronisatie ...

Iets dergelijks treedt ook op als een land na enige decennia een nieuwe Koning aandraagt - en deze is dan reeds lange tijd voorgedragen ... vanaf de geboorte zoals "iemand" dit ooit bedacht als meest handige "smoring in de kiem"" .

Het nrc opende een discussie item waar ik aan draag:

AllesAnders.NU

zou m.i. een dynamisch koningschap een plek geven op het referentiekader voor "wat ons toekomt" ...

In die zin pleit ik voor een ander bewustwordingskader op de "geest".

Zelf refereer ik aan de vorige spreker (Miel Lumen):
"Koning Willem IV moet bij onze geschiedenis en onze toekomst passen!" als een "FOPSPEEN".

ergo:
* De Koning Moet Niets
* zeker niet passen bij onze geschiedenis als "klein handeldrijvend en veroverend volk"
* de toekomst past zich doorgaans aan bij het NU dat wij mensen samen leven ~ geen punt van al te veel toekomstbespiegelingen ~ wel verwonderingen graag over de mogelijkheden die zich voordoen "aan de tafel"
* "Koning Alexander NU" zou voor mij een perfecte benadering zijn waar hij met MAXIMA voor staat ...

tenslotte
een credo -hier vrijelijk weergegeven- dat zijn vader Claus von Amsberg bepleit(te):

"aan iedere bron ligt het ijkpunt van handelen en handelswijze"In die sfeer past "de gekheid van een malloot in een Suzuki" bij de doldwazernij die gedachteloos samenleven en (navenant) handelen vanwege aangeleerde en ingeprente automatismes "de Mens anno 2009" en zeker ook in Nederland.

Wat Nu?

Hoe Anders?

Met U ...

toY