Tuesday, March 30, 2010

aan mijn bloedbroeders op 1 planeet ...

lieve wijze mannen: A./R./C.
laatste mailing van deze dag ... - kortheidshalve

een actuele wijsheid ter verklaring van wat "lieden" overkomt:

“Ego is the Third-dimensional personal identity developed in conformity with external conditions of the Historical Cycle. In the 12:60 mental field, ego usurps repressed Holon-Soul functions, and hence becomes ever more removed from Fourth-dimensional operators. Ego is false soul. Ego is false soul."

vertaald naar mijn vermogen ter dienstverlening aan wie het behoeft:

"Ego is de derde dimensionele persoonlijke identiteit ontwikkeld in aannemelijk geloof met/tot externe condities van de Historisch Cyclus. In het 12:60 mentale veld (de klok; het gebezigde - occulte? / royale? - programma), neemt ego onrechtmatig bezit van onderdrukte HOLON-ZIELE functies, en wordt vandaaruit meer en meer verwijderd vanaf VIERDE DIMENSIE bestuurders. Ego is VALSE ZIEL. EGO is VALSE ZIEL"

Dit is dan ook de huidige politieke situatie in Nederland, in Europa en in de Wereld, geheten "de algehele crisis" waar de EGO's de bestuurders zijn vanuit een PATERNALISTISCH (oud/afgeschaft) paradigma (bestuursmodel).

Neem bijv. de Paus en zijn makkers: behoef ik toch niet nader op in te gaan?

dit als notie die ik gemakshalve ook deel op mijn watervrede blog
jullie bloedbroeder, "ome" S'ace

( adviseur voor 2 miljard mensen en degenen die hen een goede toekomst wensen - geschat op 6,5 miljard menselijke wezens )

Saturday, March 27, 2010

groote, slimme vernieuwingen gevraagd

Het NRC biedt middels Marc Chavannes een perspectief met uitdaging en dienstverlenend betoon gevraagd door lezers en andere actieve innovatoren.

De titel hier parafraseert de zijne , hier ...

Mijn notie als aandrage:

Waar dogmatisch en vernieuwing mijdend nog nimmer aan is gedacht ... dat is om het stemgedrag van de kiezer zichtbaar te maken. wellicht niet direct verplicht, maar wel als optie van mensen die dit op prijs stellen.

Heeft dit een schrikeffect op u, aannemende lezer?

Dan is er hoop op een doordenkend perspectief ...

Immers indien wij afgaan van het rode potlood en vertrouwen kunnen op computerbijstand in echo-netwerk dan gloort er een waanzinnig interessant veld:

Stel je voor dat iedereen 20 punten te verdelen heeft onder minimaal 3 á 5 en maximaal 20 personen als persoonlijke "oersoep" van vertrouwde medelanders in politieke arena ... dan wordt je zweefgeluk maximaal beleeft. En beleefd is het ook naar je medelander toe ... immers hij kan bij je aankloppen en eens een gesprek voeren ...

Heeft u het beeld te pakken ...

Veronderstel nu eens dat een idee van een goede vrind van mij, Abraham de Kruyff, wordt opgepakt om een nationaal breed kabinet te vormen waar iedere grote partij (max.5?) minimaal 2 ministers heeft en andere 1 of minstens 1 staatssecretaris voor een nader vast te stellen periode , bijv. 3 jaar (leerresultaat uit afgelopen kabinet-duur) ...

En tegelijkertijd wordt het nieuwe bewustzijnspolitieke systeem fasegewijs gebouwd en ingevoerd ... Met als eindprodukt een Nederland als Gidsland van de Nieuwe Tijd en her-bezielde én bezielende burger ...

Gloort er dan bij U hoop? Met mij ... óók u hoop(t)?

toY als tooitijd


Voor wie er tijd voor heeft eens nader te voelen en sensen op het spoor van de integraal directeur in operationeel en hoofd-stedelijk water ...

dan kunt u de artikelen op deze blog nader bezien of bijv. de pulserende website van Generation Binding S'ilence bespelen ...

avé Cees

als aanvulling voegde ik het volgende toe:

Een extra notie op mijn aandrage:

"... het stemgedrag van de kiezer zichtbaar te maken. wellicht niet direct verplicht, maar wel als optie van mensen die dit op prijs stellen."

Daarmee bedoel ik dat de kiezer zichtbaar kan maken (=transparant onthullen) wat hij gestemd heeft ... als hij er prijs op stelt.

Daar dient men dan bij te bedenken dat ik dit niet beoog in het huidige "one man, one vote" = mentaal (ontzielend) wegwijzen met het vingertje.

Ergo, dit verplicht ons schatplichtig aan de tijdgeest om het kiesmechanisme aan te passen aan de tand des tijds. Waar wij dan gewend zijn aan het label "persoonsgebonden" kiessysteem als duiding van een dergelijk systeem vraag ik juist aandacht aan het articulatievermogen van de mens (incl. het trivium grammatica, retorica, dialectica) om "met elkaar door het leven te gaan".

Eindresultaat van een dergelijk traject doet een beeld gloren waarbij "de gebrouwde stelsels" uiteindelijk worden vervangen door "hele systematieken" (die reeds goed doordacht zijn, meen ik).

Moge de wijzere stem van iedereen die meetelt helpen (R. Peters?)

Wednesday, March 24, 2010

MISSIE

hier een omschrijving van de missie die deze blog-redacteur aanvaardt met zijn collega's incl. overheidsmanagers (bestuurders) en bestuursleden van een hoofdstedelijk (voorbeeldgevend/instructief) openbaar orgaan.

initiatie Thema: januari 2001.
Daar is een wijze onderdaan / burger / vakkundig werker : "hoe wij met water omgaan en hoe wij ons aan elkaar relateren in plezierige sfeer".
In 2003 meldt een door Algemeen Directeur / Bestuurder geïnitieerde afgezant / functionaris zich aan een externe deskundige met de notie: "Wij moeten hem corrigeren".
Ik, met burgerlijk label C.J. de Groot, ben het er mee eens. Het dient te geschieden, ergo het geschiedt.
Vandaar dat ik met dhr. H. Vermeulen in PiloT sfeer een en ander in de week zet bij publieke genoten ter afstemming in eensgezindheid, de afrondende vrede.


Uiteraard zullen aanwijzingen van andere burgers in enig communicatieve weergave worden gehonoreerd ter opvoering van kwaliteit en navenante door-lering en effecten in dezelfde samenleving en haar organen, klieren & zintuigen. (daartoe dient o.a. de commentaar sectie)

smart en geld

de rechters doen wat zij gewend zijn te doen - zonder dieper worteling in de mensheid ... , vermoed ik.

het artikel in nrc staat hier, met enige reacties van mensen - waaronder een "drs mr", hetgeen naar mijn bronnen niet mogelijk is om deze titels samen te voeren.

mijn aandrage / notie:

het criterium ligt m.i. op een filosofisch vlak ...

voor de epicuristen / tuinfilosofen bestaat er nl. geen relatie tussen mensen , waar de holisten dit als kwaliteitoogmerk voeren voor de betere samenleving.

bedrijfskundig (niet "bedrijfsmatig", wel bedrijfskundig en matigend) dient iedere rechter zich bewust te zijn van het credo dat "een cultuur" voert. Dit heet "beroepscode".

In de overdrachtelijke zin nemen epicuristen "werk" aan van elementen uit de holistische gremia die tegelijkertijd beroep doen op die epicuristen zich te vergewissen van de relevante "cultuur".

Dit betekent dus een nuchtere identificatie van elke rechtspersoon of hij/zij gerekend wenst te worden onder de ene of andere groep. Epicuristen onder elkaar kunnen zich bedienen van "allerlei veldslagen" (=werk=oorlog="een bevredigend leven") zonder zich rekenschap te geven van "de ander".

Qualitate Qua is mijn aanwijzing dat wij inmiddels zijn overgegaan van een polair bewustzijnsveld naar een (zich en zicht) verenigend bewustzijnsveld (transparantie alom). Commando aan de Rechterposten is dan ook dat zij zich drastisch dienen te herscholen en bij een ouderdomsgrens kunnen laten afvoeren. Dat is goed voor de SamenLeving en voor de betere economie waar "iedereen telt en geldt".

Nous MainTienDrONS


Nog een overweging: een Rotterdams wijkagent verhaalde eens over de toestanden en het politiewerk in de wijk. Op een gegeven moment meldt hij : "je moet wel werk houden" ... Ahum ...
Tja ... dat is een mooie overweging zeg, dit neigt er naar om je werk niet af te ronden ... en dus om "toestanden" te blijven pulseren tot ergernis en werk.

Is dit dè notie die het Paternalisme ons heeft gebracht ... ter aflering?

Kunnen wij publieke gelden beter gaan besteden en "best'steden"?

Ik moet denken aan de leuze in mijn werkkring: "XXX, de beste dienstverlener"

Met betrekking tot wie, wat ... welke beweging?

Een geconstateerde beweging binnen de afgelopen 5 jaar is die van hardleerse tot lerende overheid ... Op weg naar?

... de leerzame (=instructieve) overheid (die zichzelve kent en weet)

toY, Cees - hoofdstedelijk integraal directeur i.o.

Tuesday, March 23, 2010

Het :"Vater i can" vs ObamaRama

kunt u lezer reeds vermoeden waar dit over gaat?

Is het dan wel nodig hier eens over te schrijven?

Tja, ik zou het voortouw kunen nemen ...
edoch las genoegzaam 3x24 uur pause in ...

om u de gelegenheid te geven daar uw gelegenheid iets voort te brengen eens te baat te nemen ; en dit geldt ook voor mede pioniers van "iets anders" , toch?

afijn,
wij gaan zien hoe de stilte ons voortduwt ...

toY, S'ace ~ uw stille kr'acht

Saturday, March 20, 2010

"het gesodemieter"

"... daar moet het mee ophouden" roept Job Cohen, najaar 2007.

Kunt u zich dit herinneren beste Amsterdammer, beste Hollander, beste Nederlander en allerbeste Koninkrijksrelatie en en passant ook informele toezichthouder (volksgenoot).

Ach ja, weer een opening van een artikel/schrijven dat direct de lezer op een spoor of richting zet ... of zo als hier bedoeld ... de lezer in een (on)bekend veld zet.

Qua vakantiegevoel is het precies wat je je wenst - een inspirerend gebied als winkel waar je consumeert op fysieke, curieuze en/of geestverruimende -experimenterende- wijze. Crux hier is vanzelf het combinatie perspectief in en/of: immers je kunt kiezen voor 1 of meer velden van thematiek die je in jezelf toelaat.

En qualitate qua is dat de functie van "het gesodemieter", nl. dat niet alle subjectieve prikkels worden uitgebannen
("het is nu eenmaal het leerveld" - beargumenteren de specialisten) ... heet het in begeleidend gremium.

Toch heeft Cohen een goed punt, waarbij ik zijn notie ietwat verfijn naar grensoverschrijdend gesodemieter: al het gedoe dat gebeurde dat niet had moeten gebeuren edoch omdat het gebeurde was het nodig dat het gebeurde ter correctie in het gremiun "REMEDIE".

Hoe kunnen we dit plaatsen in bestuurdersperspectief?

Laten wij ons daar beperken tot 4 (hoofd)velden van samenspraak en woordenwisseling, waar we het overkoepelende veld IN(-)FORMATIE labelen:

KINFORMATIE - is gelijk aan het sub-informatieveld dat ons gezelschap voedt met gegevens die de werkelijkheid beschrijven via de aangeboren sensoren / zintuigen.
De "K" is aangevoegd ter onderscheid in taalgebruik van waar we het samen over hebben - immers de volgende 3 sub-informatie(deel-)gebieden behoren ook tot informatievelden.

DIS(IN)FORMATIE - is de ruis die toegevoegd wordt aan de werkelijkheid door bronnen van ruis - zoals voorzien door diverse media en door de alombekende kakafonie (volksargument: "roddelpraat"). Dit is het voedsel voor de "excuustruus"-cultuur, en ja de dubbele quotes zijn overbodig hoewel toch geplaatst om dat nu juist te prikkelen. Dit veld kan ook een ondernemersveld zijn om zich daar nuttig te maken ter verschaffing van een inkomen. Je gunt iedereen een inkomen ter voorziening van levensomstandigheden en verder ook zelfverrijking dat vervolgens weer anderen kan nutten.

MIS(IN)FORMATIE - is een politiek klimaat in een gebied waarbij de disinformatie leidend perspectief is voor de heersende coalitie. En hier heeft een gewezen financieel minister zijn gelijk als hij beweerd dat het volk de beste regering heeft omdat zij die nu eenmaal heeft gekozen (een volgend artikel?).
"De leugen regeert" is het karakteriserende adagium voor dit informatieveld.

REMEDIE - is het veld waar "alles wat niet had moeten gebeuren" en geleid heeft tot "schade" wordt behandeld door mensen, burgers en -helaas- buitenlui. Die laatste factor - de derden - werden recent door twee deelgebieden verrijkt, nl. door "de amateurs" via Cohen en door de "falende professionals" via Zalm.
Rechterlijke besluitvorming behoort tot deze categorie en dient qualitate qua zo dicht mogelijk op de werkelijkheid zich te manifesteren ter tijdige correctie van "onbehoorlijke" bestuurders / ambtsdragers.
Ik geef toe dat het laatste argument een ruimhartig blikveld heeft geopend op de mensen die daar ook hun best doen om het complex en de multiplexen te begeleiden naar vermogen. Het laatste, nl. vermogen, is in principe afgevangen door de kwaliteitswaarborg.


('ns nalezen en kijken wat dit artikel kan afronden; helpt u lezer mee?)

groet - voorlopig - cees

Na~IJlende ... hielp mijn "omleving" mij in meervoudig variante aanwen-dingen:

't IJ is immers een water nabij A'DAM,
en ik schipper naar de waterbekkens die in het lichaam zijn aangelegd:
"ELVIS, the PELVIS", die zingt én danst en -daarenboven- hartelijk lacht
(incl. zichzelve acht - in beginsel)

In de bocht verkerende van zich en zicht ontdekkende ambtsdragers
verkeert de statisch weergegeven politieke bestuurde in een mal-aise.
En de MAL is een bekend woord voor "the measure" ...

"ME A SURE" is een fantastisch woordspel waar het woord "SOUR" ipv "SURE" een pH verschuiving van ongekende kwaliteit in zich - en juist ... zichT - draagt en meegeeft aan de "goede verstaander" ...

Dus na de commissies Davids en De Wit (klopt?) in de REMEDIE sfeer wensen wij mensen / burgers / ambtenaren / (onder)nemers en (boven)gevers dat de politiek zich weer weet in de instructieve sfeer waar het leerzame aspect nu eenmaal de hoofdweg beleiden betekent. Wat is er voor nodig nu de "meervoudige stelsels" hebben gefaald (Cohen: wij allen zijn amateurs; Zalm: de falende professionals leggen verantwoordelijk af).

Als pionierend directeur met m.i. relevant gevolg en navolg geef ik af op een idee dat zich in december 1990 in mijn aanzicht ontvouwde ... Generation Binding (S'ilence). Gehonoreerd op Ode's revival van Bretton Woods op 2 December 2000 met o.a. mijn vrind Eckart (+21 maart, 2008). Graag rond ik af met ode aan zijn intent' aan ex'tent ;-)>~~~

toY Cees, dit afrondende met twee benen op de grond lopende of het derde balans zoekende been ...

Wednesday, March 17, 2010

aan Familie-leden

beste leden van een familie waarvan ik zelf de grenzen niet ken ...

tja , subgrenzen ken ik wel zoals 1e lijn en 2e lijn en ook warme en koude kant ...
allen net zo warm aanbevolen in gemeenschap - hetgeen zich niet slechts in bepaalde sectoren en thema's beperkt : ergo alle sectoren en thema's verenigen en voegen zich (via tussenspraak) in samenspraak.

waarom ik dit zo stel?

welnu, ik kreeg een brief uit de 1e lijn van iemand die zich daar kan weten en mij enkele woorden en woordverbanden terug gaf naar diens vermogen deze te rekapitaleren. En ik stel het op prijs ons in transparantie hier op de blog met elkaar te bezigen in dialoog en ons voegende taal soms in tijdelijke stellingen zoals die vrijelijk met elkaar stabiliseren als eigenschap van uitdagend trivium (grammatica, retorica & dialectiek) en articulatie.

Dat laatste is wellicht onderdeel van een van de drie trivium componenten al weet ik dit nu evenniet ... immers ik wens het apart te benoemen teneinde daar aandacht aan te schenken en en passant te vragen van genoten (mijn dierbare HAFMO? bargenoot JEROEN? andere metgezel?), gespreksgenoten zoals mijn collega;s in diverse lagen van gesprek als - jawel - Roelof en Wim, en ook Jan en Maarten.

kortom ...

heb je iets te vragen of een commentaar op het geschrevene in een aandrage op de titel / context van samenleven ... dan liefst even hier op dit "net". ik doe mijn best iedereen van een antwoord te voorzien waar ik voel dat dit bijdraagt aan de aandrage. Voel ik iets niet goed aan, signaleer mij dan wat indringender?

dank voor de aandacht,
"ter leering ende vermaeck"
van wie zich daar bij voegt ...

Cees de Groot,
lid van een gezin van 4 mannen,
telepathisch gewenst als meisje en daar het nut van proevende al levende

overigens in harmonie samenlevende met een echte partner van andere kunne ...
als is dit in alle nuchterheid lichtelijk overbodig te melden - toch gedaan

Monday, March 15, 2010

(ave)recht(s) communiceren

interessante leerstof voor hen die juist beslissen wordt geïllustreerd in het volgende dokument (klik hier)

we zien hoe email verkeer relevant is om de communicatie stroom te tonen.
dit tonen doen wij niet "voor de kat zijn muziekinstrument", wij doen dit ter transparantie van hoe wij woorden en betekenissen onderhouden met elkaar ter begrip van een en dezelfde uitkomst van "hoe het zit" of "hoe het had gemoeten" en ... en passant hoe wij herstellen aan bronnen die integriteit tonen in hun handelingen.

(dit moet korter kunnen)

"het ijkpunt bevindt zich aan de bron" is bijv. een kortere zin ter begrip van het bovenstaande. Wij mogen "afleidende aanwijzingen" overslaan ter effectieve aanpak van wat ons zo bezighoudt. Zo kan ook Sun Tzu worden aangehaald ter duiding dat slagen gelaten kunnen worden ter beëindiging van de oorlog op de manier die de veldheer zich wenst met de ander die zich uiteindelijk voegt.

Graag nodigen wij de diverse bronnen ter explicatie van wat wij met elkaar zijn aangegaan en in dat verband communiceren ter loutering van een ieder en de samenleving, het werk en de lering.

Een opmerking inzake AppèlTermijn:
Wanneer een van de partijen bekend heeft gemaakt niet mee te doen aan psychologische toe of afleiding dan dient dit geïnterpreteerd te worden als een indicatie dat de leerstof een langere termijn behoeft als dat sommigen (type "wachters") projecteren in de "leerstof" ofwel "het werk" / "de zaak". Iemand die zich te kennen geeft als aanspreekbaar op individueel, bilateraal en publiek / collectief veld is nu eenmaal direct te volgen en leidinggevend aan de gang van zaken. Ergo, deze actor is te typograferen als "wachtmeester". Er is geen wachter met een klok, er is een zaak die tot het einde wordt volgehouden aar beslag te vinden met de bronnen/functionarissen die er toe doen.

Te observeren zijn de functionarissen die "wegkijken" van de zaak. En met wegkijken wordt bedoeld het afdoen van alle zintuigen die erkend worden in sensorische zin - de bekend 5. Nuttig is het ook om de spraak te bezien als een bezigheid die gekoppeld is op 1 of meer van die 5 zintuigen. Tast ... met de stem het eigen voertuig en alles wat zich daar als referentiekader en materiaal doet oproepen als nuttig zich dat te realisern. Met stem wordt ook de buitenwereld getoetst op aandacht en focus. "Hallo, is daar iemand en geef ik daar aandacht aan?"

so far :: the moment, s'ace

Saturday, March 13, 2010

"Lieverdjes"

In Opklaringen stookt Marc Chavannes de kachel nog eens flink op; het wil nog niet echt Voorjaar Worden, deze zaterdag.

Hij verbindt de opstand van Cohen(nen) met B&W - Bankellende en Wilber - ook Balkenende en Wilders - met de laatste hartklopping van de medemens en Heer in het WoordenVerkeer Hans van Mierlo ... in dit NRC artikel - een column - ...

Uw correspondent heeft er zo zijn klank op gezet met:

Het spreekwoord van 2 honden vechten om een been is vandaag de dag getransformeerd naar 3 honden vechten om één been en de 4e gaat er mee heen ...

De 4de Hond (geen familie van Maurice) is vanzelf op dit moment een mysterie , en dat hoort ook zo ... zou ene Godfried Bomans kunnen pleiten. Immers - de kiezer spreekt op 9 juni en dat is in 69 getalsformatie "de Kreeft die zich aankondigt". Mysterie dat ontluikt op een Peil beneden Nieuw Amsterdams Peil ... immers Amsterdam zoekt een andere veldheer. De oude ontloopt het NZ lijntje na een periode lang dit te hebben gesnoven als "putlucht". Vooruit Boeren is dan het devies, typisch Amsterdamse Bluf en met recht kun je dan zeggen "voor altijd een Amsterdammer" ... "tje" voeg ik daar aan toe. "Lieverdjes" zijn het zeker.

Ach ja, HAFMO vond zo ook zijn diner - "diennee" - maatjes in Mulisch en vanDam. Toch over deze oude journalist niets dan goeds - immers hij heeft mij zeker geïnspireerd in 1999 de pionierende "E99" te verklaren als complement(aal)air .. met de aal van paling - glad en aaseter ("ace"eater).

In Open Vizier met Plezier te Kr'aaien


Ik meen er goed aan te doen mijn sensorisch nog onbeantwoorde brief aan de Burgermeester van Hoofdstedelijk B&W te publiceren. Eerst moet die brief nog gecensureerd worden ter vermijding van juridisch addergebroed dat geen taak heeft in bestuurlijk Nederland.

een tweede reactie op het artikel van Marc Chavannes:

Bestaat de Burger wel?

En bestaat in die burger de Nederlander?

En hebben wij inmiddels het idee van ene Maxima binnengekregen: "de Nederlander bestaat niet".

Wat bestaat er dan wel? Is dit een focus scheppende vraag als aanstoot samen het nieuwe veld instrumenten te geven?

Voorbeeld?
Wij kiezen kennelijk nog altijd met het idee dat ieder "zijn" persoonlijke leider kiest en daarmee een stem voor de partij die deze persoon voorstaat.

Tevens kunnen wij nu vaststellen dat de oude kiesmethode via handmatige telling niet betrouwbaar is. En "gesteggel" over de marges is overbodig want er bestaan moderne middelen dit 100% correct uit te voeren. Al kun je altijd een tegengroep oproepen het nieuwe (internet & mobiel stemmen) te verbannen ...

tja, het is zelfs een markt om "als marktpartij" een degelijk nieuwe kiesarchitectuur te bouwen. Realiseert u - "leider" - zich en zicht op het gegeven dat Nederland van oudsher en oudsheer een GIDSland is ... voor de wereld waar staten in alle staten verkeren (ref. Bredero).

Als idee is het immers kansrijk om iedere burger een budget van 20 punten te geven en deze te koppelen aan minimaal 3 personen die een (vertrouwens)mandaat krijgen van die ene kiezer. En zo kunnen we allemaal de persoonlijke voorkeur uitspreken met koppeling aan hele / integere lieden die met elkaar de wijsheid in wijsheid afstemmen ter meerdere eer en glorie van elke burger ... in de samenhang met de wereld (incl. VOC gedachte en navenante lering)

al doende leert de kiezer zich mee te geven in het leerproces van afstemmen met het hele spectrum aan samenleving en de vruchten ervan.

toYtoY Cees aka S'ace among free ends:

Saturday, March 6, 2010

Kapitellen

Het NRC meldt een bericht waar de Centrale Raad van Beroep kapittelt.
Hier is de link naar het artikel.

een gecombineerd bedrijf als de stichting Waternet wordt gelijkelijk behandeld als een gemeente.

bij een achterstand in funktioneringsgesprekken, loonbetaling en honorariumserstrekking wordt zij liefst impliciet gekapitteld teneinde de juiste handelingen uit te voeren. dit gaat ook gepaard met dubbele honorering indien de horizntale genoot in samenwerking eerst in een "gedwongen multiplex" wordt gehouden. de klank die dit verdient is vervat in de term "kartel". vaak wordt de klank gegeven in de zin van "zich vormend kartel" edoch de praktijk weet dat het in telepathische zin als een "gevormd kartel" wekrt omdat lieden op posities elkaar de hand boven het hoofd houden met als gevolg dat een uitermate integer (en als dat gewenst/veroronneerd) ambtenaar toch in de mallemolen van "het recht" komt. Al maakt uiteindelijk die integere ambtenaar uit of dit wel echt zo is ... immers hij kan bevraagd worden op al zijn beslissingen.

Ergo, indien een ambtenaar gevraagd wordt zich horizontaal te bewegen met de directie(leden), dan is er sprake van een pionerend directielid ofwel overheidsmanager in samenlevend verband (de maatschappij). Een credo van bijv. de hoofdstedelijke gemeente als "je moet respect hebben voor lieden die zich inzetten voor een betere samenleveng/maatschappeij" is dan ook te ijken met het gedrag van individueel opererende mensen die zich op directieszetels hebben gemeld (als bekwaam en bewust).

Het behoeft geen krans om "de zielige ambtenaar" (de taal van de Telegraaf - 1 maart 2009) te eren; het behoeft de transactie die voorgeschreven staat vanwege medezeggenschappelijk velden - ook wel democratisch verband geheten.

De nood van de jaren 2001-2010 (zelfde cijfers) heet dan ook dat de democratie in onverwachte hoeken de maat wordt genomen door (hoe articulaar je dit) "falende professionals" (G. Zalm) of "amateurs" (J. Cohen)

dit opgesteld en verklaard door een ambtenaar van een landelijke hoofdstad in Europa waar de Nederlandse Taal wordt gebezigd naast het sterk oprukkende Engels (vanwege amerikanisering, globalisering en computer - lees internet - tijdperk, ergo informeren van wat er gebeurt in de wereld en in kamers, etc.)

de ambtenaar wordt in 2004 gearticuleerd als "er is toch nog een wakkere ambtenaar" immers er wordt (in het bericht) melding gemaakt van de honorering van 500 ambtenaren te lande in de geest van "overheidsmanager van het jaar 2004" -> dan "ambtenaar van het jaar" ; ergo, jawel 1 van de 500 ambtenaren van het jaar 2004.

Vraag als feedback is dan: hoe zat dit met de overheidsmanagers van bijv. de jaren 2001, 2002 en 2003?

Wat was de functie van deze TROTS EN PROTS PARTIJ?

Heeft de voorbeeldfunctie geholpen? Of was het meer in het kader van de AFLEIDING / psychologisch programma van spindokters?

Uw Ambtelijke Correspondent


Ik heb overigens weet van de ambigue benadering die het bedrijf de Rechtspraak er op na houdt om het verband tussen de CRvB en haar zaakzoerende(n) los te weken.
Ik dien dit ook te delen met mijn mede-burgers in welk verband dan ook.
Wat is het geval?
Men gebruikt in correspondentie de afkorting "get." met een titel en naam erachter die je dan als lezer op het zpoor brengt van enige gedachte die spreekt in het bericht tussen de interne envelop vorm. Echter de inhoud is daar niet meer van toepassing als de lezer begrijpt dat get. niet betekent "getekend" als daar geen handtekening staat, het betekent dan : "getuige".

Is dat laatste nu een dode mus?

Bijv. stel dat de naam van de persoon van de getuige de voorzitter (MK') is van een processtap die is voorgemeld als ZITTING. Dan is het een dode mus aangeboden door de RECHTSPRAAK - een logistiek bedrijf dat rechter, werkgever en werknemer / contractant bedient met juiste begeleiding. Ergo, waar juiste begeleiding is vervangen door ondermijnende dienstverlening ... wie wacht dan de ROE?

opgesteld door de integrale directeur (i.o.) van een NoordHollands Operationeel Waterbedrijf (dat ook op wereldschaal diensten verleent),
Cees de Groot


') MK = meervoudige kamer: ergo 2 meesters worden toegevoegd aan de primus interparis - de voorzittende rechter - vanwege democratisch motief. Zij hebben een stem in de besluitvorming en kunnen aldus de stem van de primus interparis tenietdoen en zelfs volkomen tegenspreken. (Hoe zijn zij aan te spreken? Laten zij zich aanspreken - bijv. binnen de 2 jarige termijn die de werkgever hier heeft verordonneert als rechtmatig/rechtkundig?)

Thursday, March 4, 2010

Mozaiek

is een kreet die mij heugt van plm. 4 jaar terug ...

het is te gebruiken om het palet vanmeningen gegroepeerd in politieke partijen weer te geven.

tja, de wet vanmeden en perzen lijkt dat als je lid bent van een partij je je daar voor 100 % achterzet en dus dat je je persoonlijke leider kiest die zich afficheert met die partij.

dat is winkelen in de politieke supermarkt en met 1 vooruitgekozen menupakket de xzaak verlaten ... niet echt dynamisch winkelen zoals je vrije wil dit ingeeft ter ... kokkerellen van een maal voor je geliefde(n). kee?

is er een alternatiefje mijn liefje ?

ja, dat is er mits ... de "stokstijfjes" zichmeer gaan gedragen als "stokstaartjes" en eens wat over de schutting kijken met het idee om "wat andere ideetjes op te doen".

zo, introduceer ik een andere wijze van kiezen (o.a. bij CHE - center for human emergence, met "klaarom te denken", dhr. Herman Wijfels inmiddels ex-RABO robocop ex-SER econometrist en ex-wereldbank "zitter" en "wipper" ) wel als een soort van mozaiek mogelijk makend kiessyteem waar de iezer dynamiek aanbrengt in zijn eigen integere stem.

INTEGERE STEM
Tja, dat is een mooie term om daarin reeds de coalitie aan te geven die jij zelf wenst ... Want zeg nou zelf: de meeste burgers zijn toch immers zwwwevende ...

MIJN PALET THANS (ik tracht hier dit weder weer te geven bij MUtatie)

omdat de poppetjes op de lijst nog niet bekend zijn, doe ik het eerst partij-matig
(later volgt een meer persoonlijke aanhechting)

Gebruiks Aanwijzing: het nieuwe kiessysteem (een systeem dwingt af wat het beoogt) geeft mij in mijn leeftijdscategorie 80 punten te verdelen onder 9 personen

hoe zou ik thans de 80 punten on-eerlijk dus dynamisch verdelen (landelijk) :

00 CDA
00 PvdA
00 VVD
00 PVV
30 D66
20 Groenlinks
00 SP
00 CU
00 Diversen (uitsplitsing volgt)
10 Partij vd Dieren
10 Mens en Spirit

10 budget rest om mijzelve speelruimte te gunnen (premier-optie?)
--
80
punten

De doorgebroken dooddoener (hierbij om zeep gebracht):
"jij maakt geen keuze"

immers - er is keuze en ik heb mijn persoonlijke coalitie stem gegeven ... mozaïsch, kan ik voorlopig mee door

Het grondidee voor deze nieuwe wijze van kiezen (en integraal door-denken) ontstond in 1990/1991 toen ik zowel werkte bij het bedrijf van Eckart J. Wintzen (bekend bij burgemeesters en ministers die werken met exovision's holistisch georienteerde apparatuur en ook bij het ING bank syndicaat - als commissaris) als bij een Noord Hollandse gemeente als vrijtijds politicus, zeg maar raadslid (in een fijne groep met door-denkende mensen, naar mijn hand en verstand)

so far, :: the moment ...

groetjes aan alle medestanders en hun makkers
S'ace

"dag Maarten, dag Vogels, dag Bloemen, dag Werkdag"

Wednesday, March 3, 2010

commissie - vacatures

Beste Mensen, gegoede Burgers,

Per Vandaag 3 maart 2010 komt er -op natuurlijke wijze voorzien- 1 plaats vrij in de commissie.
De betrokkene wordt hierover ingelicht.

Het vermoeden is dat de commissie in crisistijd nog 2 extra leden benodigt, en moedigt vaardige mensen in een alert bewustzijnsveld aan om zich te melden.

Het belooft een hete, werkzame maand mei te worden, met maatschappelijk en bestuurs(her)vormelijk elan tot vruchtbaar resultaat om te zetten.

Hoogachtend,
de voorzitter,
C.J. de Groot (Cees)

notie - bij de voorzitter is inmiddels 1 persoon bekend die geschikt is en die zal worden benaderd op beschikbaarheid

Samenwerkende Instanties:
Ministerie van Financiën
Ministerie van Sociale Zaken
Ministerie van Justitie
Gemeente Amsterdam
Stichting Waternet
De pionierende overheidsmanager in het bewustzijnsveld

Op de sollicitatie is het veld van eer en royaliteit van toepassing.
Slechts Holistisch geörienteerde kunnen worden aangenomen wegens de aan het personeel gestelde integere eisen in het kader van integraal leiderschap.

"Koorchancer"

Opkomst vande MiddenKlasse ... heet het artikel van Ben Knapen ...

in het NRzeetje hier

uw pro & post & medi - athor vanuit royaal aquavaardig geselschap ;-)
spreekt een woordje mee ...

de koorddanser en de koorchancer
spelen n spelletje “econemie”

en dit verhoudt zich bepaald niet met samenleven, samenwerken, samenleren en “small is beautiful” …

al zal dit laatste veelal toch wel lukken aan de creatieven mens die ook burger is als het er op aan komt.

Komt het er op aan?

Ik herinner Ben, onze auteur hier, aan de Noordwijk aan Zee Treaty in december 2000. Hoe alert was in feite deze bedoeling en hoe werd daar met een forum gevolg aan gegeven. Werden er profetische woorden gesproken, Ben?

Bestaat dit nog in Nederland?

Dit als voorbeeldgevend leiderschap. Was Joop de laatste of Ruud of Wim of zelfs Dries?

Tja, best gezellig dat we de “eersten” bij hun voornaam duiden, toch? Dat Twittert en Toetert gemakkelijke en vrij.

Spelden zitten niet meer in de hooiberg, ze zitten in het revert van de meest hoge bestuurder – daar waar je het het minst vermoed. Tja, moed is meer nodig dan mode.


') de Treaty werd georganiseerd door het onderstroomblad ODE; er deed zo'n 40 prominente zakenlui, artisten en wetenschappers aan mee - evenals meer dan 100 "gewone mensen" ... die iets buitengewoons meemaakten. ( in feite was het de prikkel die Pim deed ontvlammen :) ... voor wie dat weten wil.

Tuesday, March 2, 2010

Vanuit de Moderne Banplek

tja, je kunt zomaar jaren verbannen zijn uit het medezeggenschappelijke verband bij de openbare werken van een hoofdstad onder regie van lieden waarondere ook mijn goede vrind, amici, Job ...

En een moderne banplek is gelijk te stellen als de erkenning van de pionierende ambtenaar die niet bepaald behoort tot groepen als:

* de amateurs van Cohen
* de falende professionals van Zalm
* de zielige ambtenaren van "de Tele-Graaf" ( edelen op afstand :)

dat is logisch, nietwaar / welwaar ... en u - lezer - articuleert uzelve net als ik dat verzoek met pogingen als benaderingen.

Hoe dit nu verder moet na Balkenende V wordt vanzelf reeds gezoemd in de columns ..
zoals hier


waar ik mij plezier (narretje? of "Nar, Red Je?"):

stuurmanskunst verhoudt zich op niveau met ruiterlijkheid en met loutering ...

verzekeren is in sommige posities niet meer mogelijk ...

afzien van bonus, premie, wachtgeld lijkt het aangewezen middel voor betrokkenen die zich ter harte nemen.

uiteindelijk blijft de POT dan minder wijzen naar de KETEL

ofwel stuurlui naar het volk ...

kwestie van af-wezig-heid versus het betere aan-wezige voor waar de wereld de Nederlanders uitnodigt tot Bewustzijn (waar wij ons eerder "wilden" leven)

toY BeterSchep toegewenscht

(schrijver wordt gekend als initiator van "awakening planetary consciousness" & de functie integraal directeur in kroonprinselijk overdrachts-verband)


tja, zeker is dat ik mijn langste tijd heb gehad als pionierend - zeg maar integraal - directeur bij de operationele waterstichting met allure van Nieuw Amsterdams Peil (zonder bluf, dus = transparant en als helder water) ...

je moet natuurlijk wel verder in je ontwikkeling als lid van de algemene sectie in onderzoekend en ontwikkelend gareel ... waar de elementen genoegzaam je omgeven ...

en omgeven is heel wat anders als overgeven als is overgave wel geboden...

ToY, S'ace

(groet aan Wim en Roelof en passanten)

Monday, March 1, 2010

Behoefte aan Breuk

er is behoefte aan een breuk-lijn ... immers daarom is er gebroken ...

Marc C. zet dit aan in een artikel: kabinet-dat-nooit-echt-begon-is-nu-echt-voorbij ...

een (re)actie mijnerzijds incl. oproep tot cooperatieve verfijning in "aanzet".

wie van de gegroepeerde mensen wil de andere groep nog beluisteren waar de wereld doordraait ...

is het gedachtegoed van mahatma gandhi inmiddels rijp geworden voor steviger inzet? De link leidt tot een internationale dialoog hierover ...

groet ... aan in-dividuen op een spoor alhier


toY Cees