Wednesday, December 29, 2010

VoorBarige Projectie

... komt voor bij mensen en zeker ook bij academici.

ik neem als voorbeeld diegene die ik in een eervorig artikel zijn woord liet spreken vanuit "waarneming".

ik beperk mij tot een zin van waaruit ik een verhaal schep:

"Cees sluit ook aan bij de maatschappij die vooral mensen rond de 40 van waarde acht."
Dit is een juist beeld in de mond van degene die mij ontvangt in de mate van schoone ontvankelijkheid die deze persoon zichzelf aanmatigt. Zou hij het anders na enkele jaren wederom mailen? Zegt hij graag iets over een ander? Morrelt hij aan de bedoelingen van de schepper van iets nieuws?

zomaar wat vragen voordat ik mijn invalshoek schep zonder te reageren noch ageren , begrijp je dat?

Waar komt het beeld vandaan dat degene die zich leent als waarnemer aan burge(r)meestervolk vandaan?

Allereerst dit ter verheldering van wat zich aandiende:
Het is waar dat ik een kiesmodel heb ontwikkeld waarbij mensen een budget krijgen ter verdeling onder een aantal kandidaten. Dus niet op 17 jaar geen stem/0 punten als budget en op 18 jaar opeens 1 stem/100 punten als budget, maar een systeem met iets van geleidelijkheid er in aangebracht ter facilitering van het gelijkheidsprincipe over bijv. 100 jaar leven. Ergo: een systematiek die gelijkwaardigheid in zich(t) draagt over een heel leven beschikbaar voor heel de mens.

Dat vraagt een moment van bezinning bij de aannemer die dit voor het eerst meeziet.

(de opgevoerde "jan" kon nooit een aannemer zijn vanwege de box waarin hij zit/zat/zich veilig waant)

Het statement "vooral mensen van waarde achten rond de 40" wordt naar mijn inzicht niet gedragen door het feit dat die mensen 80 tot 100 punten als budget hebben bij een kiesproces '). Dat is slechts ingegeven door de systematiek van het oude kiesprincipe dat wordt beheerst door het paternalistische idee van voor "het ethisch reveil in 1999". En bij de stichting Waternet hebben wij dat nu juist afgeschaft ter activering van de "informatiemaatschappij" en de kwintessens van dat motief.

Wat we tevens hebben afgeschaft is "haantje de voorste", "wie het eerst komt die het eerst maalt", "baas boven baas", "de oudste de wijste" etc. . Zo dacht bijv. "jan" dat hij ouder was dan Cees en dus hem de baas kon spelen in wetens(w)aardigheden. Tja, Cees kent het woord baas niet meer per 1999.

En per 1999 is de gang gezet van "oude cultuur" naad de "nieuwe cultuur", met in 2008 de notie "Nederland worden bewust" in de Troonrede ter notie aan de hoflieden en hun lakeien. Dit mede op initiatief van het project "Awakening Planetary Consciousness", een leidend motief.


Is het duidelijk aan de opgevoerde "jan" dat hij zich on/behoorlijk heeft vergist ... of gaat hij nu opeens switchen naar de rol "advocaat van de duivel"? Zullen we het ooit weten, hij schijnt te worden gepest door een oude boer die graag kantoorruimte verhuurt ten bate van zijn bankrekening.

Ik denk terug aan de boer die naar frankrijk verhuist ... frank en vrij zich verlost wanende van de EU-boboos

toY Cees

') de notie van het nieuwe kiessysteem is dat er resonantie is ingebouwd in de systematiek die alle kiezers, verkozenen en niet-kiezenden in een verband houden dat er toe doet, dat er wezenlijk toe doet vanwege het hoogste principe: "gezond verstand"

commando's afvuren & beheersen het te doen

via mijn neurale netwerk op de planeet ontving ik de volgende "lecture" inzake de werking van het brein, ofwel een gigantisch netwerk van neuronen.

ik zie dit ook in het kader van het vorige artikel waar de neuroloog Antonio Rossin werd aangehaald vanwege beslis en kies processen.later meer ... (alvast geplaatst als reminder, zeg maar)

toY

hier tevens een discussie over de les

ik herinner mij ook deze:

"een bestuurder dient zich kwetsbaar op te stellen" - Niek Scholten 1992

tevens herinner ik mij het woord VULNERABLE / kwetsbaar van het edele BRIDGE spel:
NZ kwetsbaar ; OW kwetsbaar; ALLEN kwetsbaar; Niemand KWETSBAAR

hier de clip over kwetsbaarheid  van Brené Brown

Tuesday, December 28, 2010

we key LLL ix

ix = jaguar in maya / ook wizz'art

en kreeg n ouwe scriptuur toegezonden ...
wellicht een kleinnood, dus dhelen:

GOD EN DE MENS DIE KIEST 


... cees stuurt wel eens een dingetje en vraagt dan om een bij drage .... meest al wel leuk of stimu-lerend ok dat te doen .... 
Aan sluitende bij een spie en de psi van enig deel van mens zijn in een omringende natuur en kosmos ... een veld.


Stemmen noem ik een activiteit die in samenhang verkeert met het sturen van mensenmenigten binnen grenzen die sommige mensen zichzelf en alle anderen stellen om een deel van de aarde 'zich eigen' te voelen, te noemen.

Ik vertrouw erop dat dat in de buurt verkeert van wat door Abraham, John, Cees en anderen wordt verwoord.

Ergens in deze tekst komen ook God en zijn zoon erbij. Volgens een tekst die God gewijd is, is Hij er bij waar er drie of meer mensen in Zijn naam bij-1-zijn. Ik vat dit op als een erkenning van 'geest' in een specifieke diersoort (een andere wijze van kijken naar de aarde en de kosmos en al wat daar leeft). Daarbij sluit aan de uitspraak: 'Laat de kinderen tot mij komen (ver)hinder hen niet'.
Volgens mij gaan God en zijn zoon niet over het stemmen waarin verder gesproken wordt. Dat is veeleer mensenwerk.

Misschien zijn er in het mensenwerk van het stem uitbrengen wel elementen van de religie te vinden. Het bepalen van een 'leeftijd van onderscheidend vermogen' waardoor de kinderen afvallen is zo een factor. De notie om God omnipotent te noemen en jezelf zo dicht mogelijk bij hem te rekenen is er ook een.
Daarnaast is er nog een of meer 'rijk' boekwerk geschreven over alle andere voorwaarden waar mensen aan moeten voldoen willen ze 'mogen' stemmen bij verkiezingen van andere mensen die dan zichzelf gerechtigd achten om over de medemens (die al dan niet gestemd heeft) een gesamenlijke invloed te mogen uitoefenen : besturen.

Dat brengt me op een andere waarde die opgang doet onder u. Kiezen wordt gezien als iets dat  de 'stemmer' eens in de zoveel tijd doet. Omstreeks die tijd zie je mede-mensen zich presenteren als doelwit van 'op' stemmen. Die mede-mensen stellen zich vaak voor als behorend tot een referentie groep of partij of stam of clan en dergelijke. Soms ook maken zij zich gelijke aan een soort God. Zij omringen zich met licht of iets dat die indruk wekt. Hun omnipotentie versterken zij met andere mensen die voor hen of namens hen vaak materiële invloed uitoefenen. De momenten van 'kiezen' of 'stemmen' worden dan ook vaak teruggebracht tot een minimum.

Los nu. Hier gaat het immers om een inbreng om reden te geven aan het bijzondere dat Cees tekent met een streep of een trappetje en zo. Hij be-doelt dat ook kinderen meetellen, dat leeftijd of zoiets als rijpheid van belang is en dat je vaker kunt stemmen en dat je aan meer dan 1 mede-mens je stem kunt 'kleven' en 'ont-kleven'.
Dit betekent volgens mij dat hij het sturen net zo maakt als in het verkeer: Je stuurt je lopen of rijden niet zo nu en dan, maar meer voort durend. Bruikbare notie. Past bij de tijd waarin ontwikkelingen in natuur en kultuur door mede-mensen en meer, elkaar vlot opvolgen en vaak drasties variëren. (Het valt mij op dat kinderen een samenscholingsverbod opgelegd krijgen dezer dagen. Zo is er steeds minder mogelijkheid om zich bij de kinderen te vervoegen.)
Cees sluit ook aan bij de maatschappij die vooral mensen rond de 40 van waarde acht. Misschien overigens ook vooral mannen omdat die rond die tijd menen dat ze hard werken buitenshuis, in organisaties en dergelijke. Mogelijk zijn ze daarmee ook voor-beeld voor hun kinderen die ze dan kunnen hebben in de leeftijd van zeg 25 tot net in de baarmoeder genesteld. Dat sluit aan bij de notie van leren door voor-doen. Ik houd het voor mogelijk dat hij ook de vrouw met kinderen van omstreeks de 40 meetelt. Want slechts mensen samen kunnen in iedere vorm vrucht dragen. Lijfelijk, geestelijk en spiritueel is hun samen spelen en procreëren bestaansgrond voor 'leven', zijn en worden.
Andere trappetjes zijn te scheppen.

Cees heeft ook bijgedragen aan de notie van binden. Antonio Rossin heeft dat toegelicht in zijn dialectiese waarde, dat binden, dat in relatie verkeren. De mens lijkt de energetiese spanning te zoeken, te bieden, aan te gaan, te weeg te brengen; in materie en geest. Cees heeft zich dat gerealiseerd in generatie binding, culturele binding, zinnelijke of zintuigs binding, ecologiese of omlevings binding, creatieve binding en wat dies meer zij. Dat binden evenzeer ontbinden met zich meebrengt is logies, dialekties beleefbaar.
In deze zie ik dat weer in het voortdurend besturen, veelvuldig stemmen. Dat God zich(t) voegt waar de mensen samen scholen is te vinden in de notie dat stemmen te verdelen zijn over meer mensen van diverse partijen en leeftijden.

Wat is nergens nog terug vindt is het hanteren van grenzen. Ik weet dat ze gelden waar mensen bijeen komen. Hun in-1-gaan en uit-1-gaan tot elkaar ofwel het porren in elke opening bij elkaar is een voortdurend spelen met grenzen. Men doet moeite om ze te overschrijden of anderszins te verleggen of zelfs op te heffen of juist aan te brengen als muren (als celwanden, in het oosten, palestina, azië, mexico, noord afrika, bij mij in de buurt). Kortom, een onderwerp van onuitputtelijk belang.
In zekere zin lijkt me de dialektiek van de mij voorgelegde tekst wel het spelen met grenzen ......


Amsterdam, maandag 14 januari 2008, tzu jan of ook jan gieszen

post scriptum
soms realiseert een ontwerper niet zich iets edoch iets dat in zijn schepping sprekt tot den ander
(indachtig "I & Thou" en ex-Prinses Irene, aan wie dit jaar de Martin Buber plaquette werd uitge-reikt)

noosfeer

“Statesmen should be aware of the present elemental process of transition from the biosphere to the noosphere… The historic process is changing dramatically before our eyes… Mankind taken as a whole is becoming a powerful geological force. Humanity’s mind and work face the problem of reconstructing the biosphere in the interests of freely thinking mankind as a single entity.
This new state of the world we are approaching without noticing it is the ‘Noosphere.’”
 Vladimir I. Vernadsky

De „staatslieden zouden zich bewust moeten zijn van
het huidige elementaire proces van overgang van de biosfeer aan noosfeer … 
Het historische proces verandert dramatisch vóór onze ogen…
Als geheel genomen de mensheid wordt een krachtige geologische kracht.
Zowel de planetaire mening als het mensen werk
zien het probleem om de biosfeer in het belang van vrij denkende mensheid
als één enkele entiteit onder ogen opnieuw op te bouwen. 
Deze nieuwe staat van de wereld komen wij zonder het opmerken naderbij
het is de `Noosfeer'“
Vladimir I. Vernadsky

Dit is de opening van de quote die Jose Arguelles aanhaalt binnen The WorldShift-20 Declaration.

Meerdere redenen om dit ook hier te berichten in open-bron-stijl:

Ervin Lazlo is gekoppeld op het werk van de City Montesori School te Lucknow.
Meerjarenproject is daar "Awakening Planetary Consciousness" met onvermoede Hollandse Kiemen, mede geïnspireerd op de bijeenkomst op 31 maart 2006 - Klaar om te Wenden met Herman Wijffels, Don Beck, Ervin Lazlo en de bijelkaarprater Peter Merry (CHE Nederland).

José Arguelles werd in 2007 gekoppeld op het project in Lucknow; uiteindelijk liep het anders en vulde een Italiaanse Neuropractiker de vacature met verve. Hier een verwijzing naar zijn werk.

Hoe trots kan de stichting Waternet zijn? Is zij reeds bewust van haar initierende invloed?
En de inspectie voerende edelman?

"Trouw sal Blijk" ... een oud Afrikaans spreekwoord

toY

Wednesday, December 22, 2010

BTW discussie in een notendop

Het is alweer 10 jaar terug in dec'2000 dat de Treaty of Noordwijk aan Zee plaatshad te Noordwijk aan Zee ... in Nederland (dus). Het stond in het teken van "iedereen telt mee" (vervang telt eens door "doet"?) en waarmee doet iedereen mee? Het andere motief werd aangereikt door Schumachers "SMALL IS BEAUTIFUL". De organisatie zette het 2-daagse symposium in de onderstroom van een tweede Bretton Woods als akkoord voor de wijze van economie bedrijven met elkaar ... na de tweede wereldoorlog. Tevens werd een heuse website opgericht voor dialoog tussen deelnemers en andere geïnteresseerden.

Nuttig voor de BTW dialoog daar was de bijdrage van ene Eckart J. Wintzen met het idee om een Value EXTRACTED Tax op te richten die de bestaande BTW zou vervangen. Achtergrond was tevens om werk minder te belasten en gebruik van grondstoffen meer (wegens het gebruik van de aarde).

Nu wordt de dialoog gevoerd om kunst van 6 naar 19 procent BTW klasse te hijsen en andere sociale sporten nog niet zoals voetbal en circus.
 
Er zijn ook bezigheden die uit de pot betaald dienen te worden nl. scheppende initiatieven die de mensen inspireren. Zo doen wij dit ook bij de stichting Waternet waar de heuse pionier wordt beloond voor zijn aandrage voor beter met elkaar het werk inhoud geven. Soms duurt dit even omdat er kapers op de kust zijn voor waar het initiatief werd geboren in een mens, maar dat mag de pret niet drukken - uiteindelijk wordt de ware pionier gevonden in "de zoektocht naar het ware, het schoone en het goede", een fantastische leuze die iedereen ook betrokken houdt op de reis die wij allen zijn aangevangen (eens).

De notendop
Om de getallen wat meer in het geheugen van de mensen te krijgen ... lijkt het mij handiger om een laag tarief te zetten op 10 % en het hoge op 20 %. De geleerden rekenen verantwoord uit hoe dit een resultaat krijgt op zowel financieel en samenbindend terrein. Hulde voor de 1e Kamer om de plannen nog even koud te houden ... Dialectiek op het nieuwe voorstel is m.i. nader te ontwikkelen en met de mensen voor te weven ... Wellicht bestaat er ook een NUL tarief.

De getallen zijn handiger voor mensen om het rekenvermogen actief te houden; dit werd met de andere tarieven te moeilijk gemaakt en daardoor niet meer "geaktiveerd" - zou je kunnen zeggen. Verhoudingen ontdekken en zin, is een essentieel onderdeel voor "iedereen die meetelt".

toY


naschrift: als ik mij de bedoelingen van Wintzen herinner had hij er geen bezwaar tegen om voor sommige producten 30 of 40 % tarieven in te voeren. Complexiteit is dan om dit samen met andere landen te doen omdat het grijsgebied anders te groot en onbeheersbaar (met tegengestelde ontwikkelingen) zou kunnen worden. Het beheersbare gebied betekent niet meer controle maar nu juist minder omdat beheersbaarheid wrdt bereikt doordat iedereen toezichthouder is in het leven zelf. En zelf rijmt op ELF: 2000 ELF ... ver-zin het ZELF

Monday, December 20, 2010

HULDE aan de S'tarter ;-)

Feestelijk moment om mee te beleven op het water en scheppingsnet dat u beleeft:

Kijk eens hoe de Bakkumer René ("wederborene") de Starters op weg helpt door de complexiteit ...

hier op serendipity Bijzondere Vent

Goed om die man als je buurman te weten ;-)

En kroegmaat ... ook ...

(nee, over die Engelse Fiets hebben we het niet meer - vanzellov)

Tja , Serendipity staat voor "dat wat op je weg komt en wat zich wonderlijk wel aan jouw missie koppelt vanwege de aandacht die je er aan schenkt"

toY, S'ace


}dit maakt G'een deel uit van de mediaCratie wel - Creatie en Co-Creatie{

mooiemensen - ik voeg er graag enkele collega's aan toe uit de waterGraal (, u?)

Documentaire Water : Het Grote Mysterie (Ontvouwt Zich)

Tja, het wegwijzen naar de zoektocht betreffende de Graal, de Heilige Graal,

is een geste die men zich ter harte kan nemen ...

en dan gebeurt er iets in de mens die zichzelve ter harte neemt ... maar wat?

hoe dan ook is het aan te bevelen kennis op te doen over dat wat wij in de graal doen ter aanname ...

dat kan zijn bloed, wijn of water (, toch?)

Oproep aan menigeen en in het bijzonder mijn bestuurlijke collega's in het hoofdstedelijke water ...
(tip: doe een appèl op de importantie van de begrippen voet, penis, oor, tong, gezicht en verstand)of u vervolgt zich op deze link

het is overigens gebruikelijk om uw collega hier niet van enige repliek te voorzien.
en het vergt enige moed om af te wijken van het traditionele gebruik waarvan het niet bepaald was of het wel volgbaar was voor elkeen ;-)

toY S'ace

notie: het zou kunnen dat de collega tijdproblemen heeft of andere beperkingendie hij zichzelf laat welgevallen (en? wat doen wij daaraan?)

Sunday, December 19, 2010

De Dijkgraaf zijn CEO

vraagt zich af waar het project "Awakening Planetary Consciousness" onder valt in de organisatie, de georganiseerde platte wereld van degenen die academisch gevormd zijn en ... aangenomen.

Welnu, beste mensen, het project valt onder de post "onvoorziene uitgaven/projecten"; immers elke uitgave is een project achteraf wanneer het niet voorzien was door de organisatie in enige status van wakkerheid.

Dit gebeurt bijv. ook bij een vervoersorganisatie als de NS met beschikbare treinstellen.
En vanwege de publieke gevoeligheid krijgt de organisatie veel bekijks en media-uren.

Met water heb je ook zoiets al heeft men door de jaren heen veel onder controle gekregen; wat bijv. als je opeens geen druppel water uit je kraan krijgt. Dat hoor je niet meer, en dat is een verworvenheid van de organisatie en haar kundigheid om de kennis te stppen in de kwaliteit van het eindproduct.

Tja, hoe hou je dan de organisatie wakker ... door verder te kijken dan je gewend was ...

Bijv. de essentie van water voor de factor mens.

Wat is die essentie?

Dat wordt weergegeven in het credo: "de beste dienstverlener"

En dat wordt de mens die daar werkt ten behoeve van die andere mens ... en zichzelf ook als die andere mens in kwetsbaar opstellend vermogen. Is dit te begrijpen én zo ja, wordt het begrepen?

Ergo, dat de Prins der Nederlanden in dit kritische tijdscharnier op het thema "Water" en publieke verbinding wordt ingezet is zeer wel denkbaar.

so far ..., uw patriarch inspirator communicator lente 2001

Als begeleiding van de nieuwe paden in ons brein ...
promoot ik oa. deze inspiratie van Eden Sky
en daar is zeker meer over te verhalen in vertrouwde en ver-trouwende sferen

Tuesday, December 14, 2010

Een monument in Almere

Tja, die Annemarie Annemarie uit Almere heeft wat losgemaakt ...
onder de goedbedoelende raadsleden die inspreken vanuit hun inzichten in het openbaar ...

(zie vorig artikel op dit net-te blogstation ;-)

Een zogeheten "resonantie" op het artikel "Manneke Pis" werd "onverhoeds" recht gepareerd met de "azijnpissers" of heet het "azijnmissers": immers de basische fracties noden wat zuur ter correctie op de aderverkalking ... Zo heet het in het chemische jargon waar de pH waarde indicatief is voor balans.

Ergo ... mijmere ikzelve (ofwel iets dat resoneert op het harmonische rijk) dat het direct uitvoerbaar is om zowel Annemarie weg te bonjouren (ze huist redelijk royaal varnam ik laatst bij een plaatselijk akkefietje) en tegelijkertijD "een heus manneke pies" te plaatsen op het ALMERENS PLEIN voor het STADHUIS ...

Hoe gaan we het manneke aankleden?

Tja, de keizer zonder kleren dat is te voor de hand liggend ...

Hmmm - slinks ideetje "Vrouwke Pies?" als typisch Hollandse Illustratie van de Huidige Gekte?

Wie doet ermee zal ik niet vragen omdat ik slechts even langs wip met mijn vlag om vervolgens de inspieratie te laten oppikken door de meute ... snappie (sociale geste om iedereen iets nuttigs te laten oppikken)

Fijne decembermaand verder ... toY Ohme S'ace

ps. in de geest van Job heet dit dat we niet zitten te wachten op de ANAlyse ("het kwam recht uit haar hart") , wel op de oplossing (azijn is een oplossingsmiddel, toch?) - "even aan mijn moeder vragen ... Annemarie"

Sunday, December 12, 2010

Jorritsma en de HyperMuis

"het was een emotionele reactie na een heftige week"

tja ...

ik parafraseer een andere notie

"het was een emotionele reactie na een heftige weekend"

~~~

Wat klinkt aannemelijker?

Voor de burger dan ... : "U zegt dat ik emoties opdoe tijdens het werk? Hmmm, dat zou dan vreemd zijn want ik heb een nauwkeurig omschreven takenpakket en daar houd ik mij aan. [Tja, als een collega ziek is of zich ziekelijk toont door het te laten afweten ... dan spring ik slechts in als mijn werk het toelaat - als beste dienstverlener in het vaandal dat ons voert, van zelf (, toch? - VOC-minded / pionierend) - voor een keertje / itzonderingsgewijs al j=is het 10 x op n dag]"

OF

Voor de bestuurder die meldt: "Onderweg van het ene evenement naar het andere gebeurde er iets ongeplands - bijv. mijn schoen bleef ergens in plakken of een journalist viel mij lastig of de chauffeur was verlaat wegens een heuse ontmoeting die zijn emoties roerde of 2 grote torens in NY zakten naar beneden"
en ik raakte in enige twijfel (=emotie) beklemd ... en moet een besluit forceren wegens de goede naam die ik hoog houdt voor volk vaderlande en koninkrijk, ook

De HyperMuis overdrijft een beetje om de kwestie helder te krijgen ...

Wanneer je emotioneel bent komt het beste in je boven uit je STIJL van handelen in de wereld ...

en ... ik houd staande dat je dwarsliggers houden voor een kwalificatie uit de grond van je hart niet een vergissing is maar een heuze toewensing uit de persoon zelf ...

Hmmm ... echter een bestuurde wordt niet geacht een persoon te zijn ... of beter om zich naar de kwalificaties van een persoon te leven - immers dan is hzij geen vertegenwoordiger meer van het VOLK noch van het gezicht van het VOLK die wij bij gelegenheden ONAANTASTBAAR voorhouden aan de wereld waar wij in leven ...

Toth de Kersttoespraak ... en het Hoedje dat ons Past ...

;-{ ... }-:

"schurffie"

HYPER analyse FORMAAT (voor maatvoering)

N.a.v. een artikel geschreven door Geert Lovink en Patrice Riemens / NRC zat. 11 december 2010)

Voorwoord
Het is in dit tijdscharnier waar te nemen dat er "een fenomeen" zich voordoet.
Niet helder is of dit fenomeen kan worden toegeschreven aan 1 persoon, aan meerdere personen of aan hele volksstammen (vanwege een zgn. paradigma verschuiving in de sfeer "waar niets is en daardoor iedereen")

Wat doet zich dan voor in de mediacratie?
Iedereen kan en mag er iets van zeggen en slechts sommigen krijgen de aandacht van de "oude media".

Verdacht patroon? DE media fungeren als spreekbuizen voor steeds minder mensen die zich steeds meer macht toebedenken ; of milder gesteld waar vanzelf meer vrijheid en verantwooordelijkheid aan vervalt (althans in de "oude democratie" - ergo in een stelsel dat voor iedereen het helderst is in de spelonken van het bredere bestaan)

Wat nu voorgelegd? Ik heb het artikel van het paar auteurs opgepakt en naar een hoger niveau van bezien getild, oa. door het vrij te maken van "een label"  dat stigmatiserend werkt.
Voorts tracht ik de vredelievendheid na te leven en negatieve taal er uit te ziften. Ik geef keuzes aan met [...]-tekens (zgn. brackets/rechte haken) en smaken met "..." (die vervangbaar zijn door eigen smaken)
Dat kan vooral beter in samenwerking met anderen die zich wel laten horen ... wanneer het moment zich voordoet.

Analyse van een Fenomeen (1e versie 0.1)

 1. Fenomeen is de verandering vd informatiesamenleving
 1. Strategie is te  Klasseren: bijv. "Populistisch" / "Wetenschappelijk" / "Tunnelvisie" / "..."
 1. Een cultuur typisch product: bijv. Westers / Oosters / Cowboy / ...
 1. De identiteit is : bijv. On/Duidelijk ; Idolaat (Gandhi, Mandela); ...
 1. Benodigt een type media [ Traditioneel / Pionierend / Revolutionair / Trendsettend]
 1. Is afhankelijk (van “de grillen” 1 persoon) vs. is onafhankelijk
 1. Idealisme gaat samen met Samenzweringen
 1. De achilleshiel is de eigen organisatie
 1. De organisatie is “verrassend” [on-]doorzichtig
 1. Organisatie moet zelf bepalen waar het heen wil
 1. Er is een [aan/mis/toe/ver -] leiding in de naam / de vlag / het logo
 1. Een geweldige bijdrage aan openheid
Tot zover de uitnodiging tot deelname aan de HYPER analyse met een FORMAAT ...
toY S'ace


met maatvoering kan gedacht worden aan de oproep van dhr. A. Pechtold het kabinet de Maat te nemen door hun Maat (= aktieve burger) te zijn

deja vu - cultuurveranderingsproces

Tja, in het ondernemende bedrijf van het Koninklijke Erfgoed, nl. Neerlands Waterbedrijf heeft de WIKI-lekker(n)ij reeds plaats gekregen wegens de aanwendingen van alle directieleden in het 1e kwartaal 2001. "Maar" wie WIL HET WETEN? En, wie gaat er spreken of anderzins zich tonen in het veld waar mensen elkaar met de fysiek erkende zintuigen gaan meezien in wat wij samen de werkelijkheid noemen, ook wel de realiteit?

Het NRC heeft dit weekend een analyse prijsgegeven uit de een of andere hoek waar de Sint wat lekker heeft gestrooid - via al zijn Pietermannen vanzelf - hij raakt zelden een noot aan, laat staan dat hij de toon aanslaat. Pietermannen peperen in en een Sint laat zich benoemen tot "Nationale Boterletter van het Jaar2010". Nuttig, want wie een prijs gewonnen heeft die neem je die prijs niet meer af. Vraag het de Nationale Boterletter van het jaar 2002 - een heuze kerel in het harnas van een vrouw die de baas speelt in de BelastingDienst terwijl die onder haar vleugels desintegreert. Is al weer meer dan 7 jaar terug dus mag er geëvolueerd worden zonder aanziens des Persoons. (Hoe vergaat het de mens achter de ex-functionaris? Leuk job? Goed afgesproken hoe u afglijdt met win-win oogmerk?)

Het Artikel geeft 12 stellingen

1 - WIKILEAKS is de verandering van de informatiesamenleving

Tja , daar wordt Wikileaks gebombardeerd tot politieke activist ... hetgeen m.i. onjuist is ...

De mensen worden gevraagd om het cultuurveranderingsproces zelf te organiseren omdat de leiding zichzelf niet kan veranderen wegens van te voren gemaakte afspraken die men zichzelf gunt te honorteren mede vanwege het gemak dat hen dan welgevalt. Is dit helder?
Ergo, niets nieuws onder de zon voor de leider die zich niet meer behoeft te tonen.
Staat gelijk aan Dood in de Pot. Wiens Pot ....? Pol Pot? nee, Poll Pot!

Mijn notie : WikiLeaks is als een TrojaansPaard dat werd binnengehaald met én het Internet (als Technocratisch Vermogen) én met het primaire oogmerk voor het handelen: "het ethisch reveil in 1999".

Dit verhaal is in de 1e 13 weken in2001 de herhaling van wat daar plaatsheeft in de stichting, toen nog met het label "Dood Werk Roest" of iets dat de beste Dienstverlener op het gebied van het Cyclische Water past.

Mijn notie inzake Water:
 • het is VAST in IJS : GLETSJER oerijs of SCHAATSijs
 • het is VLOEIBAAR WATER : zoet of zout én ELECTRISCH qua VERmogen
 • het is er in DAMPvorm : Londense MIST of Hollandse NEVEL
 • het is er als luchtvochtigheidsGRAADmeter
 • het is in levende wezens zoals de (denkende/wetende) MENS
Water neemt zonneenergie op en laat zich mengen door de str'ijkende wind

En U buigt mee ... of zeker niet (?)

NoTa BeNe
In de TroonRede(LijkHeid) 2008 meldt de Vorstin - vaste leespatroon van het Volk - "Nederland wordt Bewust". Een nette korte notie in 3 woorden met de eerste diepere slag dat Nederlanders bewust worden, en dan de tweede fundamentele slagorde dat Nederlanders zich bewust worden van de Wereld Waarin Zij Leven (basis voerstroom voor mediagenieke praatprogramma's en hun effect op de mensen).
Verbindende notie: de InformatieStroom is de Opmaat voor de Bewuste Wereld die zich in Stand Houdt

Nous maintiendrons ét Je Maintiendrai
mede geresoneerd op mijn persoonlijke gids "Jan Goudsbloem" aka "Gous"

Friday, December 10, 2010

"zinvol werk"

... is de titel van een succesvolle bijdrage aan de communicerende gemeenschap op internet van de auteur met de landelijke registratie met kenmerk familienaam "Stuurman".

hier zijn 2 links die aangeven dat het een meervoudig gefaciliteerde brief is van Pieter:
bij de nar Chiel en hier bij Argusoog

ik heb gemeend er goed aan te doen mijn talenten via teksten  te mengen met de aktieve en anders aktieve (lezers, denkers, burgers) deelnemers.

ik meen ook dat ik dit zelfs moet doen omdat mensen in mijn openbaar bedrijf mij dit toevertrouwen en het mij ook kwalijk mogen nemen  wanneer ik het voorbij laat gaan terwijl ik mogelijkheden heb en tevens signalen uit het vertrouwensveld dat "ik mijn gang kan gaan zo het mij goeddunkt". Al geef ik direct toe dat niemand per sé van dat soort bevoegdheden voorzien moet zijn om zijn stem te laten horen op het moment dat dit zinvol is - of ten minste zinvol zou kunnen zijn voor de eigen situatie en in lerend perspectief voor ieder ander in een dergelijk zich naderend situatie.

ergo, het is zinvol om een naderende "niet meer te herstellen situatie" voor te zijn door anderen -in garantie functionarissen/ambtenaren/vakbonden/bestuurders/regeerders in enig netwerk- er bij te betrekken.

Hoe de evaluatie van het gebeuren verloopt wanneer zich toch onverlet zaken zich voordeden die voorkomen hadden kunnen worden  ... daar ben ik al lerende ook wel benieuwd naar en zie uit naar de ontvouwing van dit verhaal of verhalende plot.

Dan begeef je je op het terrein van de journalistiek of de markt van de mediacratie. Wat is overigens leidend - de journalist of de baas van die journalist?

Sedert ongeveer 2000 worden tal van ambtenaren klaargestoomd en goed bevonden om intern de journalistiek - eerst amateuristisch - te bedrijven met collega's van diverse vakgebieden en ook van gescheiden gremia als ondernemings of ondernemers privileges. Hoe het geregeld is met het brevet van de amateurs dat verleend wordt bij gebleken geschiktheid voor de subkwaliteit "journalistiek begaafd" is mij niet bekend. Navraag bij de vakbond laat weten dat je uiteindelijk zelf verantwoordelijk bent voor datgene wat je voorbrengt en dus schept (want alles wat gebeuren gaan is niet eerder gebeurd - al lijkt het er vanuit statistisch oogpunt wel op => wat dan ook de valkuil is met name voor die lieden die zo snel mogelijk zaken willen doen en eerder besluitvaardigen dan wel besliskundigheid tot presentie brengen met de ander/betrokkene).

Het is m.i. eervol om de betekening van een rechter in een zaak per direct zinvol te achten wegens de notie dat wij hem nu juist vanwege zijn kwaliteit en talent daarop hebben bevraagd. Immers de betekening staat gelijk als een persoonlijke kennisgeving op een procedure die waterdicht is van nature. Wending tot andere middelen staat gelijk als afwending van de "grote man" - nl. de man die wijsheid brengt. En die andere wending zou uit historisch besef geleerde en toe te passen kennisgebieden niet zinvol zin en ... "dus" na te laten als te verhandelen "offer". Wisselwerking van erkende objecten waaronder voorziene regelgeving (zoals formules voor transacties) ligt ter tafel en ter besluitneming voor. (oh ja, wel even agenderen!)

Het is zinvol te  vertrouwen op ons te baseren op onze wet.

betekend door
een deelnemer aan het symposium te Lucknow, India, 2006 uit "the Netherlands"

met notie voor "integrale politiek"

Saturday, December 4, 2010

Hèt Gegeven van de (K)week ...

zou zijn
 • iets met Ier-Land
 • iets met toewijzing van een VoetBalFeestje
 • iets met DRAKA
 • iets met Korea's
 • iets met Cruyffs Fiets
 • en ... al wat Journalisten in  de Courant weten te schrijven
 • ... (en wat u hieraantoevoegt met de Overheidsmanager van het Jaar 200X van uw keuze)
ikzelf kan er maar 1 verzinnen vanwege het hogere doel - verlichTing...
en zing erbij CaroliNa ... die verder gaat met die Kearel of was het Kaerel op haar snaren ...

De Feiten Zoeken Elkaar ...

en ... onze Karel verruilde de ene Dimensie ongep-land met de andere ...
of ... was dit toch onderdeel van een programma van het concert des levens ...

mijn krantje kon ik niet  betrappen op een bekommerende notie ervan ...
of was het dat 5 onbekende Nederlanders onderdeel waren van eenb Botsing met een Boliviaanse Bus in Peru?

Marc ... dit is een Helpvraag aan de JournaliST die ook als professor word bejegend ...
door tijdgenoten ...

je AanVrager ,
"OHMe":  S'ace

of ietwat anders gesteld naar de termen die je mij aanvleidt ... (in enige leerinG)

"de feiten zoeken elk-aar"

Hoe schoon is de Nederlandsche Thaal (zonder h, svp.)?

bezie de titel en haar woorden:

Feiten
 • F is de toon van FA , de 4e toon ... da's raak!
 • ei is het produkt van een vogel, zeker in de kruiswoordpuzzel
 • ten is het engelstalige woord voor 10 , tien , met een griffel
Zoeken
 • Zo - (tja, dat behoeft geen tekst vandaar de bogen)
 • eken - da's vreemd edoch neigt naar ijken (, toch? JPB-stijlfiguur)
Elkaar
 • Elk - een
 • aar - is herkenbaar door kaf en koren te schiden
ZO,
dat is ook helder voormijn collega's zowel in ondernemings als ondernemers ZIN volle bestaan

toch?
UWWW S'ace

VoorSpraak

acht ik een woord dat tegemoetkomt  aan de oproep van Marc in  ...

Cowboys : een gevaar voor de Democratie
cruxvraag zou kunnen zijn:

zijn OR of COR leden volksvertegenwoordigers?

immers zij zijn gekozen binnen een werkende eenheid binnen de maatschappelijke verbanden en verbonden onderhoudende rechtstaat Nederland -Nederland N.V.- onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, een zich inclusief achtende hoeveelheid kubieke meters aarde en zich daar geregistreerd wetende mensen die zich exclusief presenteren in allerlei vakgebieden met schitterende prestaties die allerlei markten kennen ter nutte van behoeftes die vervulling vragen en talenten doen opveren als het al niet vanzelf stroomde.

Nuttig kan zijn de volgende opstelling met het openbare en openbarende vak van ambtenaar, B&W en het provinciale gremium wanneer de Centrale Raad voor Beroep haar fiat heeft gegeven aan "enige ambtenaar" het bevel te voeren:

* de ambtenaar neemt het voorbeeldgevende woordspel van de logistieke minister de Juistheden over: "get."
* de ambtenaar neemt het meesterschap van 3 B leden van B&W over, nl.:
** B van de woonplaats
** B van het juisthedenkorps, ook bekend als de POLITIE (niet te verwarren met de POLITIEK)
** B van de werkgevende gemeente, zoals bijv. een hoofdstad van een natie
* ergo: met vorig punt is de Trias Politica (3P) gespiegeld bediend ter openbaring van een afdoende transactie die verevend in een tijd, een periode zoals bijv.  een decenium (2001-2010)
** merk op dat december en decenium beide met dec beginnen evenals 10 duidt op dec(als in decimeter)
* de spieg(H)ellende 3P wordt gecontroleerd door de CdK, zoals in de provincie NH dit de geachte heer J. Remkes heeft met voor zijn naam alle titels die hij prijs geeft.
* nuttig te weten dat de vigerende minister BiZa eenzelfde naam draagt als de vorige functionaris én dat deze stelt: "de tijd van wegkijken is absoluut voorbij"; én dat wij in den lande weten dat wij niet geïnteresseerd zijn in de persoonlijke meningen van JR (lijkt wel Dallas, zeg!) en vooral wel in de sturing van de betreffende aangenomen volksvertegenwoordiger in de gedaante van regingsleider
* en dan hebben we nog de dijkgraaf die gecontroleerd wordt door een volkse volbrenger deelnemer aan een der laatste 11-stedentochten met de welluidende naam W. van Buren (van Dynasty?)
* in het tijdscharnier waar de spreekbuis van de Kroon schone overdracht aan Haar Gevolg beoogt
* ... (uw sterretjes)

ergo , het gaat lukken vanwege het credo "Vrijheid en Verantwoordelijkheid" in combinatie met deze 3 credo's:

* Vertrouwen (Veerkracht en Voorspraak)
* "Luctor et Emergo"
* "Je Maintiendrai"

en ja, de column van Youp (Help Desk) jeukt aan mijn tenen van vrolijk oppiepende nieuwe cellen aan mijn lijf ...

Darwins Socialisme VoorBij ...

de link kreeg het getal 8997 mee ...

en daar hecht ik een monumentale waarde aan
immers het is gelijk te stellen aan 897 waar geldt dat het middelste getal een twin is
vervolgens trekken wij er een heel aantal malen 260 vanaf zoals 780 => residu 117
117 orakelt naar de "Kosmische Aarde"
met de essenties AANWEZIGHEID en SYNCHRONICITEIT in het wavespell SLANG

SLANG heeft als essentie het INSTINCT dat zich leent aan de LEVENSKRACHT (o.a. sex en contact)

u groetende op de reis met de snelheid die u zichzelve toestaat ...
S'ace

Q nader geduid

onze relationele medemens gehuld in jounalistiek ethisch reveil columniseert inzake de "Q koorts".
en het zou gaan om diertjes die wij duiden met het label "GEITEN".
hier de column vrij-ge-geven

mijn aandrage:
Q-koorts is een typische maskerade ...

Q is immers de beginletter van andere Qualiteiten te combineren met Quantiteiten alsmede met historische artefacten zoals Quetzalcoatl en ...

de transformatie van de mensheid naar andere Qualiteitsgremia zoals sferisch is te duiden via Cyberspace naar Noosfeer.

Die begrippen helder maken gebeurt tegenwoordig in steeds sneller verhelderende journalistiek die zich allerlei Q's voor de ogen draait - spinnend en snorrend ...

toY

Ik draag hier mede aan het getal dat ik hecht aan het karakter Q: 10

Dit getal vindt men door vanaf de Z te tellen t/m Q ... eindig op N , die 13 krijgt net als M

toY , uw verre kijkende tegen woordiger "OHMe" S'ace

wikileaks

als vrije radicaal die zich verantwoordt op die momenten dat daar interesse voor blijkt ...
benut ik het woord wikileaks om deze via de bivideotex methode van een getal te voorzien:

4 9 11 9 12 5 1 11 8 => 24 21 25 => 70

dit is een even getal dat bij deling oneven wordt : 35

7 x 5 is een pentagram inclusief getal met de exclusieve mens eraan gekoppeld

~~~ ("flabberguested" is een state of mind die openmaakt voor iets nuttigs)

verder beperk ik mij thans om het aan Wikileaks geprojecteerde werkwoord "lekken"
te vervangen door "doorlekken" immers ... het lekken was al geschied in de organisatie met een leiding.

die leiding kon geen persleiding zijn omdat de journalistiek zich buiten bedrijven en overheden om in een vak weet met de nodige rechten en privileges om dat vak voor zich (in verband) nuttig te maken, zowel voor het plezier (welzijn) alsmede het welvaartsaspect.

naast het vervullen van een vak kan een functionaris zich weten in meerdere functies bij variante gremia.
ultiem kan zo iemand een generaal functionaris heten ofwel een algemeen directeur (ook CEO).

Sedert 1999 kent het netwerk ook het nieuwe richtsnoer met kwaliteiten die  te ontlenen zijn aan het ethisch reveil - qualitate qua het schoon handelen. Dit schone  handelen is aan de handelende persoon verleend vanwege het erkende vermogen aan het betreffende individu zich te weten met alle beschikbare en op te sporen informatie tijdens het beslisproces dat voorafgaat aan elk besluit.

Het interessante aspect dat aandacht behoeft is de notie of de beslissing "überhaupt" wel is gepasseerd voordat het besluit vaardig werd genomen. Dit is in 2010 bij de Hoge Raad gebleken als een nuttig te inspecteren  aspect bij elke bestuurder in het  Koninkrijk der Nederlanden en in elk land dat daar deel van uit maakt.

70 duidt in de Maya Kalender op "Boventoon Hond" met de essenties Schittering en Loyaliteit.
(misschien was het orakel toch nuttig, achteraf?)

toY S'ace

Thursday, December 2, 2010

Manneke PIS

tja, mochten wij samen met België de WK bid gaan invullen vanwege de aanname dat de FIFA dit heeft besloten ... dan ... stel ik voor ... vanuit waterminnend Nederland dat wij het werkwoord WATEREN symbolisch neerleggen in het SYMBOOL voor de 2018 EDITIE, nl. MANNEKE PIES

hier het ietwat uitdagende symbool in beeld: waar ik deze koos als inspiratie voor de professionele ontwerpers die hun voorstel mogen aandragen bij de commissie waar ik JAN MULDER aandraag als lid wegens zijn verdienste voor het Belgische Voetbal, met name AnderLEcht.
de roodwitte band kan dienen als object om deze een vlag te geven ; tevens kan de straal een regenboogeffect krijgen om maar eens wat inspirtie te verschaffen (nee, ik laat ruimte!)

minder aanbevelenswaardig acht ik het volgende beeld:

waar ik overigens het zwarte koppie blank acht ...
Tja, waarom acht ik deze nu minder geslaagd ... dat is de vraag die ik stel aan IVO OPSTELTEN ,
huidig minister voor veiligheid en justitie ...

Al moeten we 16: 00 afwachten ... Nee - potverdriedubbeltjes - het is al 16:13 !

Gauw verzenden ...

~~~

en toen kwam dit nieuws binnen inzake WATEREN (in een serie van 10 clips)

"Wat Nederland zoekt is een opener democratie."

Het is geobserveert via media-uitingen dat kamerleden met bloemetjes langs mensen gaan die in het verleden op minder chique wijze werden bejegend door "hen-niet-zelve".

Dit behoeft een nadere duiding op het fenomeen "hen-niet-zelve":
 • het zou de ontvankelijkheid van het lichaam of het koppie zijn geweest op het fenomeen PAVLOV; plaatje en verklaring ; en ikzelf heb de notie ontvangen van een heuse waarnemer bij het genootschap voor burgemeesters bij Nederland BV. Overigens heb ik die notie ontvangen zonder dat de mens zelve (de bron) daar een notie van kon hebben dat hij dit met mij communiceerde. Kwestie van communicerende vaten via de "kuxan suum" (de kosmische navelstreng die voedt en aftapt); mijn maat in deze (in code) : HAAGV
 • het is SinterKlaas; dit duidt op het Paternalisme in combi-natie met het Patriarchaal Domein en het TaalSpel der Goden ; ik schaal dit onder mijn werkveld als NéAndersThaler van het Nederlandse Chaosforum ') en het luisterende werkveld dat nota neemt van de geconstateerde verschijnselen bij zowel collega's, vrienden als intimi (dit zijn alle categorien, toch?)
 •  het is de Kerstman; dit duidt op een internationaal Sinterklaas Netwerk dat voornamelijk zichzelf bedient zonder weerklank op de mensheid noch de aarde / planeet zelve ; de kerstman is in wezen de Amerikaanse President in functie - vooral niet te verwarren met de mens zelve die daar in is gehesen door het volk dat verkeerde in een staat van ver-war-ring (met afstand trouw zijn aan de staat van oorlog)
Ik beperk mij tot deze 3 gebieden waar ik opening houd en bied aan lieden die andere categorien wensen bij te voegen. Laten we afspreken niet meer dan 9 categorien op ter voeren waar eventueel allerlei subcategorien aan te hechten zijn, soms met kleine aanpassing van de beschrijving van de hogere categorie.

Wellicht zijn de categorien te verdelen in 3 hoofdcategorien (beweging lichaam hoofd)

~~~ ACTUEEL

* de boot van Wubbo is gesloopt en tot zinken gebracht ; de burgemeester spreekt van een droevige zaak } hij stond erbij en keek ernaar ? Doctors van Leeuwen(hart)? {
* A'dam opent de jacht op veelplegers (een jacht is ook een boot; welke boot is geopend of te water gelaten?); mijn tip : zijn hoflieden werkende in de hogere gremia van het landbestuur incl. thematische hoofdtroepen verkent op hun loyaliteit aan het volk (incl. Kroon)? Ik vermoed een hoge pakkans.
* de uitvinder van de neutronenbom is over-leden (wat betekent dit voor de wijze van cremeren van dit genie?)

EN inderdaad: wij worden wakker én Nederland zoekt een openere democratie. Zegt het  voort.
( want anders hoeft het niet meer )-:') voor informatie rondom de prestaties van de Amsterdamse Ambtenaar tewerkgesteld bij het Impliciet Koninklijke Operationele Werkveld van het element Water in een heus watercyclusbedrijf incl. het bewustzijnsveld van alle bestuurders en ondernemers incl. de informele ondernemers (de pionierende ambtenaren en evt. buitenlui) kunt u terecht bij mijn relatie Jaap Kelderman die een relatie heeft geactiveerd bij de Gemeente Amsterdam zijnde de Bestuursdienst ; ergo de zaak DG/W is niet onder de rechter ; de rechter heeft zich gevoegd bij DG ter afwikkeling van de zaak in de formule die is voorbeschikt (ergo Waar wacht "W" op?)

Tuesday, November 30, 2010

geheugensteuntje als deuntje

ik lees de krant - het NRC - en krijg in een kader een nuttige opmerking op het netvlies.

het is de krant van 30 november 2010 - de laatste dag ... in de maand november (9 en 11).

het artikel staat op pagina 16 in het thema Economie.

De schrijver / auteur is Hartmut Rosa die wordt weergegeven via een jounaliste (CdG ').

De bewering van Hartmut in het subthema "Economische Crisis" in het stuk met kop

"Permanente opgejaagde slaven van de versnelling":

Vraag :
"Is het probleem met de euro
dat de 'markten' aan het stuur zitten, niet de politici?"

Hartmut :
"Politici zijn machteloos
dit is een crisis van de democratie"

Vraag aan de lezer: Hoe lang duurt de crisis van de democratie?

en "Wat was het resultaat van de commissie Deetman" , om maar eens een nuttig feit op tafel te krijgen.

uw opmerkzame mede "wezen", S'ace ")

') toevallig dezelfde initialen als deze auteur ("para-gnostisch")

") Het is waar dat ik op 23 augustus 1990 mijn familie en vrienden op de hoogste stelde van de uitspraak van de naam "Cees". Sedert de verschijning van de heer Herman W. op media met de mededeling dat hij zich na de SER, "Klaar om te Wenden" (31 maart 2006), de Wereldbank diende te herdefiniëren als professor/hoogleraar en spreekstalmeester om zijn boodschap aan de wereld mee te geven ... bedacht ik dat hij termen had geuit die ook op mijzelve van toepassing waren in 1990. En wel op het moment dat ene Ina vroeg "Heet je nu Kees of Cees". Ik wist het zeker Cees wordt uitgesproken als S'ace (wat dan weer een meer engelstalige notie in zich draagt). Ik checkte nog het graf van "Rooie Kees" en jawel er stond toch echt "Cees". Crux is dat de schrijfwijze "S'ace" voor het eerst wordt toegepast bij de stichting "De Wilde Roos" te Amsterdam. Vermoedelijk geschiedde dit als reactie op het illustere gegeven dat ik de eerst integraal directeur bij de overheid mocht pionieren. (met als resultaat o.a. een echte overheidsmanager van het jaar volgens de Nederlandse analen van dat genootschap ; én de fte inspirator communicator)
") Persoonlijk vond ik de 3 letters "ace" passen bij de bekende kaart in het Black Jack spel (humor van ene Gerard de Vries in zijn "Het Spel Kaarten") ... en later viel zelfs de gedachte in dat dit een ondernemende vibratie was om de VISSEN uit het VISSEN-tijdperk te vangen in een heus net werk.
HA ... en dan direct door in WaterMan? } WHY NOT {

153 is een bijzonder getal

waar tevens 9 de fractal 17 ophoest, of 17 nu juist 9 / wie zal het zeggen ...snapshot vertaald in het Nederlands:


Open al je 5 zintuigen
( verhoog je fysieke bewustzijnsveld )

Activeer al je 7 chakra's
(verhoog je spirituele bewustzijn)

Breidt dit uit in alle 4 richtingen
( heb lief zonder voorwaarden )

Weet je samen met de Heer van 13 (Shiva)

5 x 7 x 4 + 13 = 153

Zo verre een aanname uit de clip

dan het vervolg gegeven in parallel verbond met de kweakspell als revelatie voor een nieuwe kalender (rekenmethode):

3 x 3 x 3 + 1 =28

???
Een poging die mij fascineert:

1e 3 is het gemiddelde tussen 1 en 5 : resultaat 3
2e 3 is de afstand naar het getal 4: afstand 3

3e 3 is de dimensie die de zonder de mantra heerst: dimensie 3

+1 is het geloof, de hoop en de liefde die mensen verwezenlijken

op de Dag die reeds is aangebroken ... (23 juli 2009?)

mijn! bij!draGe ;-) s'ace

zie verder de Bron UrBanYogi

ZOOMZIP wist u dat 153 de longcount kin / eenheid is van de heer Albert Einstein, bekend op aarde wegens de mediagenieke rol en zijn humor rondom quantum veld logica en spin?
REED duidt op SKYWALKER; tevens het zegel van de mysterieuze MAYA factor QUETZALCOATL
10 duidt op 19 28 37 46 55 64 73 82 91 (91 duidt op een QUARTEL ; ook 1/4 en dus tevens 3/4 en de 3 musketiers/adumas)
c
Albert gives REED10 – the planetary wakefulness? – KIN153 GAP8/10 ‘)
~~~ then what does TreeKweak tell serendipitically?
153+215 = 368 = 108 )) self existing/exciting man

 

Monday, November 29, 2010

wikileaks en een gezegde

met een lid van de pionierende commissie (pilot vanuit de andere kant vd medaille)
deelde ik een eerste versie van een rapport over 10 jaar "spinnen"

als zijnde de creatieve en dus scheppende man.

in deze versie werden 2 spreekwoordelijke gezegdes omgeturnd in een eigentijds begrip voor degenen die zichzelf de toestand van "wakkerheid" en "jeugdigheid" aanmeten.

dit was nog voor de Troon rede-neerde dat de boezemnotie: "Nederland wordt bewust" nuttig was te delen met alle leden van het volk die als volwassen konden worden aangemerkt. Ik voeg hier aan toe de mensen vanaf 8 jaar die zich onbesmet en oorspronkelijk van geest door wensen te ontwikkelen, veelal na enige verwikkeling met opgedrongen en anderszins zich voor doende raadsels.

De nieuwe gezegdes:
 • "holle vaten weerklinken het diepst" ipv. "... klinken het hardst"
 • "de pop verwijt de caerel dat ie spoort" (wat spreekt dit uit?)
tja, wie wenst er nu "een pop genoemd te worden"; en hoe relateert dit zich tot "de spindokter"

en de oude teruggehaald in de eigentijdse geest:
 • "gij zult Spinoza heten" ; hetgeen er op duidt dat je verbannen wordt door de goegemeente die door de bomen het bos niet meer ziet ; als zagen zij nog wel even "Bos" ... en "de Scheringa affaire"
WIKILEAKS
prikkelt om een andere maskeringsformule te herleiden tot een betere zienswijze:

"je hoeft niet mee te werken aan kwesties die je goede naam zullen schaden"

Kijk, dat is nu verholpen door de PVV affaires die "eindigden" in het ronddelen van een boeket bloemetjes aan (eventueel) klagende oud buurtbewoners over je gedrag toendertijd.
Je werkt mee ... want je verdient veel geld door minder iets te doen ... en daar kunnen best een paar welgemeende boeketjes vanaf die de relaties gunstig stemmen voor nadere contactpleging met jou "karakter".

Punt van Orde: wanneer je iets doet wat zich niet verhoudt met de gedragsnormen incl. de "functienormering" dan plaag je zelf op dat moment een handeling die je goede naam te grabbel gooit.
En daar heeft de HR bekend dat je integer kunt zijn edoch niet tot de juiste beslissing komt waardoor een uitgevaardigd besluit vals en bedrieglijk is én dient te worden gecorrigeerd - lees afgekocht met de juiste parameters voorgeschoteld door de gezagdrager die inmiddels ook tot gezaghebben is bestendigd - door het bestuur en haar hoogste ondernemer in eigen ornaat.

Zo geschiedt onder toezicht van de 3 toezichtdragers - Kroon, HR en CRvB - die de ambtenaar netjes begraven in de graven waar zij verderleven als "onbekend soldaat van Oranje".

"Stoppen met Lekken"
helpt ons om de goede vrede te bewaren ...

toY S'ace, spinframer in dienst van het werkende volk ')

nabericht inzake de "echte WIKI leaks":
prominent A'dams Ambtenaar: "in de Intelligente Alliantie werd eerst het adres dat de bronnen lekte onchique verklaard om zich zelf een vrijbrief te bezorgen in de geest van chique en "zorgzaam". onverantwoord tov de aarde en aardebewoners (lees burgers); speelbal voor niet-aardebewoners (degenen die zichzelf daartoe rekenen); doel zou zijn een afleiding in enige vorm (bedenk zelf maar wat de be-doel-ing is)"

nabericht 2 volgend op bovenstaande intuïtief aangevoelde situatie
zie dit artikel die parallel informatie tot zich neemt in enig bewustzijnsveld

toets: vraag uzelf af: "bevind ik mij in een polair of in een zicht(T) verenigend bewustzijnsveld?"

') deze zelfde dag lees ik dat Defensie er een Spindokter bij krijgt ... AHUM , roept de wakkere inspirator communicator van het volk (de democratie): dit dient gelezen te worden dat het volk wordt bestreden door Defensie! U, beste regering, behoort nu een spinframer aan te stellen zodat de ziel van het volk wordt bewaakt (wat zegt u? "moet worden opgewekt!" heeft iemand een wagonlading pekel ipv vlugzout?)

Friday, November 26, 2010

inspirator/communicator

... was voor mij eerst een (f)act voordat ik in 2002 deze fte naam bedacht en communiceerde met de personeelschef als toets om te zien of die het kon begrijpen welke functionaliteit het bedrijf ontbeerde.

ondertussen was "agent Q9991" al pionierende met alle werknemers die ook voorzien waren van een intranetstation en hun eigen impuls daar ook eens te kijken wat er te weten is ("wanttoknow").

een artikel dat ik voor een groot deel (met toestemming achteraf wegens de promotie) overnam van de directie van "nieuwedimensies" lardeerde de agent met enige zienerszinnen die het geheel radieerde in de koppies van soms vastgelopen overheidsmanagers. en men ontwaakte ... .

nou gaat het zo dat als je lang in een vaste slaap hebt gezeten dat je nog niet direct de meest puissante acties afgeeft en zelfs boos of verontwaardigd reageert á la Pavlov op degene die je wakkermaakte.

in het ergste geval roep je dan - als hoog onderscheiden autoriteit volgens de medailles op je rever(T) -
"dr uit met die vent"
en het is waar dat je dan vanwege het decorum nimmer meer terug kunt, noch ergens anders aan de bak ... en dit wordt erkend door de CRvB met name door de relevante rechters die als voorzitter optreden.

Van belang is het dan om "de grote man" te volgen; zowel voor individu als collectief ...

Beiden respecteren de rechtstaat der Nederlanden; wat wil je nou zonder als je zelf acteert in een bestuur?

Geslaagd als inspirator/communicator promoot ik dit woord te vereenvoudigen tot inspikator of meer eenvoudig spikator.

Als initiator van deze vibratie voer thans ik op :
 • spi als monument voor SPI - spiritueel politiek initiatief van dhr. Jan Roelofs en zijn eerste gevolg
 • ka als feminine reveil waarbij de ratio weer geheel midden tussen de logica en de magie wordt geplaatst : F voor de 8-gang van het hart; M voor de 1-gang (alleengang) van waar geen hart is en R(atio) voor het verstand waar men beiden ziet
 • tor is zowel het bewegende torretje (de beatle en nar) als de sphinx THOR
tesaam spikator en IN kan de rol bevatten van Q9991 met de omschrijving "innovatief naviga-tor"

aldus opgemaakt te zwolle, 26 november 2010 met de zwarte kat NORIT als getuige
S'ace, ook fungerende als spinframer "INHOLLAND" ;-)

wie het echt wil weten , kan zich ook melden bij Jaap Kelderman

Thursday, November 25, 2010

Gandhi Mania & Media

op een site deel ik mij mee in een topic die ik hier schaduwww:

uit mijn planetaire netwerk ontving ik de volgende notie die ik deel en aanbeveel:

tja BONE, ik vond zelf dit artikel ') lezenswaardig.
Je conclusie dat Mahatma een “british agent” is, zou veronderstellen dat hij niet een agent van alle mensen was en slechts voor “de common wealth”, alle landen die in dat PAK “genaaid” zitten. En behoort de US of A daartoe?
Antwoord op die vraag kan worden bereikt door je af te vragen welke landen er meededen aan de laatste COMMON WEALTH GAMES te India en volgens mij was de USA daar niet bij. Toch vreemd dat de britten wel gemakkelijk meegingen met de USA naar landen in het Midden Oosten.
Ik houd het er zelf voorlopig op dat Mahatma zowel een british agent was alsmede een agent voor alle mensen middels de lessen die hij alle mensen voorhield. Dat er handige staatslieden waren die hem gebruikten voor hun “eigen” belangen daar was hij een speelbal van de mediacratie (de macht van de pers en persvrijheid).
Ik bedacht nog dat als wij Mahatma Gandhi als een verrader gaan beschouwen dat wij dan echt de allerlaatste pion om het bord ook vergooien en wie anders kan dat zijn dan Nelson Mandela die ook niet zolang meer te gaan heeft. Tja, dan heb je nog die geduldige vrouw in Birma.
Conclusie: Mahatma vrijhouden van alle smet!
Mahatma was zowel een bron van inspiratie voor MLK (“i have a dream!”) én Nelson Mandela. Ën velen op de wereld voelden die inspiratie toen Nelson verscheen in een stadion te Johannesburg voor de finale Nederland-Spanje, die de Nederlanders terecht verloren. Immers er waren spelers die zelfs in de finale met een geluksbandje om speelden. Tja, dan kun je wat mij betreft ook niet door voor de hoogste prijs. Zo simpel is het nu ook weer in het leven. ;-)

~~~

Mijn brits-duitse relatie Stephen A. Engelking - trustee van Hugh & Helena Schönfield - meldt dit:
"...

Most of these things about Gandhi miss the point: His aim was not just to free India anymore than Jesus aim was just to free the Jews from Roman rule. Their common aim was a new society where we could share the common wealth fairly and in peace.

The article mentions "His attitudes began to change when he read Leo Tolstoy’s The Kingdom of God is Within You". Tolstoy was a big influence which Arun confirmed. I gave Arun a copy of Tolstoy's 'My Religion'. Really radical stuff."

Dus de invloeden gaan onder leiding van weer een andere inspirator/communicator nl. Leo Tolstoy , middels zijn schrijven over "Mijn Religie".

Ik geef mede vrij dat ikzelf de pionierende inspirator/communicator ben bij de operationele stichting in het thema water in de hoofdstad, haar waterschap en in alle werken die zij op de wereld ter hand neemt. Tenslotte schijnt het vandaag de dag in Nederland zo te zijn dat je je antecedenten meegeeft in het werk dat je afgeeft.

~~~

dan geef ik hier enkele vrije radicalen prijs vanuit kosmisch gestuurd toeval:

* het verlinkte artikel ') is gepubliceerd op 24 juni 2009; en het nodigt uit om een galactisch orakel te trekken: Geel Spectraal Mens - KIN232 (ook morgen: 26 november 2010)
Dit gaat over synchroniciteit - een fenomeen dat beslagen ligt in "l'histoire se repête"

* waar Gandhi de Geit niet spaart (in het artikel op Argusoog), treft mij het gegeven dat ik in de Chinese Kalender wordt gerelateerd aan "het jaar van de GEIT" ; en ik hanteer bij mijn werksfeer de leuze: "een goit is altoid bloid; hay mot sich allien optoid versette" ")

") dit is van West-Friesche orgine waar ik de oorsprong niet van ken; de duiding kan vrijelijk geraden worden en ook hier meegedeeld vanuit een vrije deelname aan het werk van CHE - Center for Human Emergence dat ook meegegids wordt door o.a. de heer Herman Wijfels, de heer Ervin Lazlo, het legaat van dr. Clare Graves en ook door lieden van koninklijke bloede ter land, ter zee en in de (gebakken?) lucht.
ERGO: als je de verhandelingen die je pleegt op een bepaalde wijze doet dan moet je dit tijdig weer omzetten naar een andere wijze van doen. Dit is van toepassing op het samenspel van politiek en economie (lees de hierarchie van financien en banken, incl. wereldbanken). Vanuit het geestesgoed van Gandhi is het vooral van toepassing op een ander domein nl. op dat van de Democratie en het Kiesstelsel. Dat is immers ook een spelletje dat inmiddels "uitgewoond" is. Devies: verander het naar de meest intelligente inzichten  van de huidige wereldvisie én ik draag aan mijn legaat (die op te vatten is als een uitgestalde ontwerptafel).

EXTRA - in deze sfeer werd ook integral-democracy blogspot verblijd met een nieuw artikel, nl. over

ABSURD to dread the VOID

(een absurd idee om zwarte gat van de toekomst te garanderen)

Wednesday, November 24, 2010

Wie bestraffen er té voorbarig?

tja, ik heb op mijn reis kenmerken gevonden die feitelijk stroken met  de bevindingen in een rapport dat in 1999 de stichting bereikte middels een aangezocht buro.

de conclusie werd gevat in bewoordingen die nog immer raadsels in zich droegen zoals "in de wandelgangen wordt gekletst" en "er is sprake van een kakafonie" ofwel later ook "de wielen hangen in de lucht".

waar wij het in essentie over hadden was het paternalisme dat heerst in de opgroeiende mensen en in de taal die wij gebruiken om elkaar te benaderen.

mijn inzichT hierop:

het paternalisme
is een oude onhebbenlijkheid van mensen om bijv. na de leeftijd van 18 jaar andere mensen van ook boven de 18 jaar nog immer als minderjarigen te bejegenen vanwege "ouderdom". en inderdaad is "ouderdom" dan ook een katalytisch woord waar menig een nog maar eens een nachtje over dient wakker te liggen.
Beter is het om elkaar van de zelfde leeftijd en wakkerte te beschouwen. (zie notie onderaan)
Ik ben tevens van mening dat de leeftijd van 18 jaar veel te hoog is en dat de ladder lager dient te liggen. Dat gebeurt feitelijk ook in de praktijk waar tegenwoordig mensen zich aan elkaar relateren via communicatie gestroomlijnde middelen als oa. Facebook ("het smoelenboek") , Twitter en LinkedIn.

Oplossing van het paternalisme vindt m.i. plaats door de democratie anders van een infrastructuur te voorzien - zie tevens de notie.

de Taal
die wij gebruiken is m.i. te vaak voorzien van aggresieve termen die elkaar direct op het valse spoor brengen. Op dit gebied heb ik noties ontvangen van mijn vriend Steve Engelking (trustee van Schönfield) en zijn makker Arun Gandhi.
Ik ben van mening dat wij door de taal te vaak op een polair bewustzijnsveld terecht komen waar een verenigend bewustzijnsveld meer kwaliteiten in zicht brengt.
Voorbeeld? Tja, ik kom het woord "tegen" te vaak "tegen" op mijn pad in spraak met anderen.
Waarom kom je elkaar bijv. tegen of ontmoet je elkaar? Woorden met "moet" zijn ook al negatief van aard. De Duitsers hebben bijv. "begegnen" en dat klinkt al heel wat zachter.
Mijn klankbord Jan introduceerde bij mij het woord "lenen": Je leent je aan elkaar. Ieder is dan een Leenheer. Wellicht is "lenen" uit zwang geraakt door de relatie met het bankwezen?

Anyway, het doet mij beseffen dat ik om mijn gevoeligheid omtrent taal de taak aanvaarde om voorzitter en creatieve factor te worden in de werkgroep NéAndersTalerS' van de kring Chaosforum anno 2004.

Ik houd er wel van om een woord als Taal dan van een apostrophe te voorzien zoals in T'aal waardoor tegelijkertijd de AAL er uitspringt als interessante worm die zo fascinerend kronkelt. (en opeens doet dat mij weer terugdenken aan ene Simon Carmiggelt)

so far ... toY Cees

notie
ik besef dat ik mij met de opmerking iedereen als gelijke leeftijd te beschouwen vanaf een zekere grens dat ik mij daar anders gedraag in de door mij bedachte infrastructuur voor een betere benadering van de democratie. Daar is die infrastructuur nuttig ter begeleiding van het beoogde doel, promoot ik, en zinvol om in te zetten als middel om iets hardnekkigs (zoals het paternalisme) het hoofd te bieden.

"Goede Naam"

Ik nam kennis van de behoefte van een ex-kamerlid om zijn goede naam gezuiverd te willen zien.
Hier is het bericht dat ik aanneem als een werkelijke en zich verwerkelijkende realisatie in de Rechtstaat Nederland. De wil van 1 mens om zich met de samenleving te weven in de kennelijke parameters die de maatschappij aanvaard als kantlijnen voor de mens om zich te kennen te geven tijdens zijn reis, immers elk leven is als een reis door een "veld" met veel nietsigheden en soms heus toch wel iets (bijv. een geliefde).

Voor mijzelf houd ik het erop dat ik een zuivere naam heb dus er is ook niets te zuiveren.

Ergo zou ik vorderen dat mijn naam gezuiverd dient te worden dan erken ik de mediacratie of - zoals men dit ook benaderd - de kakafonie. En in mijn werkkring is de kakafonie weggezuiverd in 1999 toen het ethisch paradigma werd aanvaard als leiddraad op de reis die werknemers en werkgevers begeleid als hoogste motief van samenwerking. Ik houd het erop dat die missie lukt - of moet ik  zeggen "uiteindelijk lukt" met alle detailfases van vallen en opstaan die wij elkaar gunnen.

Tja, misschien waren er pijnlijke momenten die mij wel eens een nacht hebben wakkergehouden, maar dan wist ik mijzelf wijs te maken dat ik 7 dagen in de wqeek 24 uur werk net als andere functionarissen van gelijkelijk niveau (al verschilde de notie formeel zich met informeel).

Ik wijs vragenden in dat kader wel eens op het leven van Mahatma Gandhi die mij aansprak met vele  lessen die hij onder andere leerde aan zijn kleinzoon Arun. Ik mocht Arun in 2009 begeleiden door de steden Utrecht, Den Haag, Amsterdam en langs de Zeeuwse Deltawerken - een heus prokstuk van waterland Nederland. Ik heb daar nog een aardig ijkmoment op vastgelegd:(tja, ik zocht wat anders maar dit is ook van die pionierende ambassadeurs rol)

Een pijnlijk moment is als een woede-ervaring vanuit een aanwending van een ander mens; én die ervaring brengt je verder in je leven. Onverlet dat het gebeurde staat dat de ander er ook uit kan leren en zijn verantwoordelijkheid neemt binnen een redelijke termijn (bijbels heet dat 7 jaar; in de huidige politiek-economische psychologisch betoverde tijd zou 9 á 10 jaar toch voldoende moeten zijn) in een staat die de vrijheid honoreert voor haar collectieve (te verevenen) waarde. Vergeving is dan wat mij betreft hetzelfde als voorgeving en veergeving:

voorgeving : het bewustzijnveld dat ons allen voortbeweegt
veergeving : de veerkracht om inspiratie te ontvangen in communicatie verkerende met al wat ons -nederige en ontvankelijke wezens- beweegt

Ten slotte hoorde ik een formule waar ik een notie op delibereer. De formule heet "dat je je niet behoeft mee te geven op een aanwending die je goede naam aantast". En volgens mij is hierbij een andere formule leidend boven de beschouwde: "het ijkpunt bevindt zich aan de bron". Conclusie als je iets gedaan hebt wat je niet had moeten doen dan "behoef je je wel mee te geven op het pad der remedie".

"Poetsneuzen behoren niet in een werkveld dat het ethisch handelen als primair handelingsmotief erkennen". En water is een element dat de mens doordrenkt in zichzelve ter facilitering van vele prikkels en die optimaal te genieten (met den ander).

toY S'ace, uw meervoudig gewenst medezeggenschapper met meerdere disciplines als ijkposten op de aanvaarde  reis.

Speciaaltje voor "Ome Roelof"

"Ome Roelof " is zowel een verwijzing als een typetje dat wij Holl'anders door en door kennen.
De verwijzing is alom bekend in de waterwereld en de Europese Commissie thema Water in een recent tijdvak waar een voorzittersrol werd ingevuld.

Het typetje meldt zich om een loon te verdienen in de procincie Noord Holland, het gebied waar men rond 11 november zingt dat het lichtje branden mag (rond de leeftijd van 8 jaar). Voor typetjes vanuit de regio Groningen is het funest om zich in dat gebied ter werk te stellen want - zo is mij gebleken - men heeft de point van het liedje gemist. Immers een acht jarige zingt het liedje in het besef dat het elke dag 11 november is want het is het feest van Sinte Maarten (de Waard) - en die gaf zijn mantel af aandegeen die het goed kon gebruiken ter volharding de reis te volbrengen met wat kou op de borst (voor de Maarten te Paard).

Dat laatste was vanzelf onmogelijk voor de andere Roelof om  dat te kunnen beseffen voor de ervaring die hij nog kon gebrukene ter lering tijdens het werken als overheidsmanager van het jaar in spé.

Hij aanvaardt de lessen op een wijze die je niet kunt scharen onder lieden  die potsierlijk door het leven glippen als dieven in een nacht - oftewel met achting voor het leven zelf dat een ieder ook maar overkomt  vanwege een man die een zaadje plantte in goede voedingsbodem (wie kent dat verhaal nou niet).

Zo kon het zijn dat wij in 2010 al ras het bericht ontvingen vanuit de Hoge Raad: "Kijk je kunt wel integer zijn en toch niet de juiste beslissing nemen"; ergo iedere integere mens is bij voorbaat verontschuldigt door deze mantra en je kunt je afvragen wat iemand nu voor een werk aan de winkel zal zetten om de juist beslissing te voordenken alvorens het besluit valt. Wie gaat er immers nachten wakker liggen van het probleem van een ander? Is er voor een ander wel een goed advies te verzinnen waar de bank slechts goed is in het correct vorderen van rente?

Ergo , "de Sint van 2010 die heeft het allang gesien en komt met ROE en GARDe!"

Jammer dat Eric Cantona niet 5 december heeft uitgekoze; of koos 7 december Eric Cantona?

Zo kwam de RaadsPiet bij vollemaan in SintsBaardharen praten en deed zijn aura opgloeien tot de ware leeftijd van deze honderden jaren tellende aardsling (thans "Baardslinks" wegens het naderende einde).

"Kijk eerwaarde Spanjool, u kent de kurketrekkerregel nog ? En beseft de samenwerking van 3+1 krachten? Laten we ze samen doornemen: ACTIE, KRACHT, ESSENTIE (3) en VERTAALBEELD (1 of 4).

welke variabelen hebben wij in een plotachtige samendracht?

water-vuur-aarde-lucht? invoer-opslag-proces-uitvoer?
initierend-verstandelijk-formulerend-uitdrukkend?

tja, dat is mij te  algemeen , laten we nog eens kijken naar het betreffende Hoge Raad Geval ("Lu*ia"):
1 we erkennen een besluit vaardig te hebben genomen; te voorTvaardig (achteraf, helaas!)
2 we erkennen integere mensen te hebben ingezeT op de zaak
3 we herkennen dat er geen besliskundig momenT zich heeft voordaan voor het uitvaardigen van het eens genomen besluit

en 4 : wij dienen dit in remedie te hersTellen zo goed en mogelijk dat dit gaat: ergo financiële uitwisseling is genoodzaakt en gevorderd door het Hoogste Gezag (qualitate qua de client zelf of  haar vertegenwoordiger die zij zelf heeft behoeft)

De nummers 1 2 en 3 laten zich indelen als 1-actie; 2-kracht en 3-essentie

De essentie is (dus) de beoogde factor die aan de actie vooraf gaat met de kracht als bron.
(3-gaat dus vooraf aan de besluitvaardig te nemen actie in relatie met de andere mens! dit is een kenmerk dat verleend wordt aan het bevoegde/geïnstalleerd gezag boven menig ander kenmerk - zoals ik noem "een mooi koppie gelijkend op een beroemde acteur" - voorbeeld "acteur in Dances with Wolves" - zie de wetenschapper Wolf onderaan)

Hebben wij dit tot ons genomen?
Is er nog bedenktijd aan te vragen (zoals recent door de witte haardos met rakker/schavuit als Babeloniër)?

(het is stil rond het haardvuur waar de baard van Sint nijgt tot schroei)

En de HamerPiet laat de Hamer vallen op het moment dat ...

(zal er nog een vervolg zijn op dit deel van het verHaal)

uw bloggairrecensent met groet aan "Roelof en Wimpie", ohme S'ace a Base


N.B. (ook initialen van Pammie Bergman)
Een Groninger is behept en behebt met de Groningse mantra "er gaat niets boven Groningen", een mantra met 1 N teveel (welke?) ... Uiteindelijk geldt dan "wat gaat er boven Groningen?"

Het antwoord op de vraag volgt - er kunnen meerdere antwoorden goed worden gerekent met een intelligentiefactor eraan toegevoegd door de eenmanscommissie die daartoe is uitverkoren niet zijnde een lid van de koninklijke familie (en ook niet een opgestoken lid, voor de grapjas daar vooraan in de klas)

EXTRA begeleidend

133133

is het volgens getal op de teller ... en ik heb iets met dat getal - maar wat?

 • ik raadpleeg de tzolkin - de oude geboortekalender op moderne leest geschoeit - en vind Zegel HEMELWANDELAAR en Toon ELECTRISCH; Tevens Wave/Golf AAP toon 3 van 13: DIENSTVERLENING aan de electrische pulsen bemiddeld door het WATER molecuul dt zich zo nadrukkelijk in ons beweegt ')
 • en als orakel ver- & ontwikkelaar ken ik ook andere MATRICES zoals de numerologie waar 33 de getallen 11 en 22 samenbrengt in "ZES", immers 3+3=6; en vanwege de onderstaande eb en vloed bewegingen staat er ditrect ook het getal 9 maar dan moet je een andere invalshoek op het getal bewerkstelligen : ergo het geheim van de Kreeft ontraadselen van haar schimmigheid of -dat kan ook- nodige masker voor zolang het duurde
 • 2maal 133133 geeft het getal 14 (5) en ik zie mijn beide handen ... de een ontvangende en de ander gevende (wat doe ik anders dan dat ...)
 • vandaag zal dat getal vallen en vandaag trek ik het TZOLKIN getal 230 (5) dat duidt op Witte Solaire Hond - Wit voor Verfijnend Geheugen Vaardigheid ; Solair voor Mobiliserende 9e Toon in het Witte Wind Golfspel (SPIRIT); HOND voor de kracht van het HART - het rondpompen van de oceanen in 8 fases als een octaaf -, essentie van LOYALITEIT en actie van het LIEFHEBBEN en SAAM door het leven GAAN
 • 133+133 duidt op 266 en dat wordt dan weer (minus 260) 6 - de ritmische wereldoverbrugger =) de KREEFTSKEERKRING als WERELDOVERBRUGGER  gaat in samenhang met de STEENBOK die rond 21 maart 2011 wordt "geraakt" ter kering
zo acht ik mijn tijdkring gedaan voor het moment - op naar wat anders met een fluitje naar OJ ")
 
') dat is de beweging van de maan per maan(d) ; beweging van aarderotatie voor de dag ; beweging van aardemassa rond zon per jaar én vooral ok de beweging van oceanen op zowel de maan als de echo op de golf (2 eb/vloed per dag; elke eb/vloed een rondgang van 4 fases: eb LW vloed HW eb etc. als FMFMF met F als Feminine en M als Masculine)

") OJ bleek vandaag een her-innering naar OJ Simpson als bruggetje naar OJ en de Simpsons; OJ is "Ome Jan Gous", m'n ouwe gabber

Thursday, November 18, 2010

Aansporing tot Gamma's

De burger in contact en aanwezigheid van wat er speelt en heelt kan notie hebben over de oproep van mijn ex-directionele collega in topbestuur en smeermiddelen Jeroen van der Veer (ex-Shell CEO) inzake "we hebben meer Bêta's noodig".

Jeroen is een typisch voorbeeld van "drink ranja met een rietje, mijn Sophietje" een diep filosophisch inzichtelijk liedje van Johnny Lion in de jaren '60 waar Jeroentje nog studentikoos rebelleerde op het gezag als de wens van zijn ouders zoals dinsdag jl. gedelibreert in NOVA waar hij het idee om per boor-rietje van oliebel naar olie bel te verplaatsen en aldus menig extra boring uit te sparen. Een gigantisch economische besparing en voordeel voor de autorijdenden burger in mobiele groepsdwang.

Behoort Jeroen tot de burgers die zich bewust kunnen zijn van de derde weg? en andere wegen, zoals naar RoMa bijv.?

Ik vrees van niet omdat hij slechts bewust is van alpha's an beta's en niet van gamma's noch delta's of epsiloons en dat ie jammer voor de toekoms van Nederland en ook Nederlanders die zich bewust zijn geworden van de wereld waar zij in leven mede gezien de notie in troonrede 2008: "Nederland wordt Bewust"

"Nederland word Rutter" is het devies van "WildWestHolland" met cowboys op koeien in een krappe stal.

uw narretje ... heer van B. ;-) S'ace

gaat gepaard met ...

Tuesday, November 16, 2010

woede

is een thema dat ik aansnijd vanuit het lezen en begrijpen van een boekje geschreven door Arun Gandhi over het legaat dat zijn grootvader Mahatma voorleefde en achterliet aan de mensen op de aarde.

Mahatma beweert dat woede de brandstof is voor het voortschrijdende inzicht van de geest in de stijl die de mens zich veroorlooft te leven met de ander. Of eenvoudig weg, wat de brandstof is voor de auto om te gaan rijden is de woede voor de "mind", de zich ver- en ontwikkelende wijze van handelen.

in dit thema is de term/methode "shock and awe" te begrijpen
zoals alan watt dit verhaalt:dit is relevant in de blog missie die water en vrede combineert ...

oproepende aan de collega's de missie om te zetten in orde die het beoogt ...


(hebben we reeds een beeld hoe we dan verder gaan?)

Sunday, October 24, 2010

oefenstof op het integrale kennisveld

rond jaarwisseling 2000/2001 komt de brochure binnenvallen bij elke werknemer/werkgever -type van de stichting die operationeel waterbeheer incl. menselijk opereren in haar vaandel voert namens haar eigenaren de gemeente A'dam en waterschap AGV: "wat gaat de stichting in 2001 doen?".

de brochure wordt aangeboden namens een directielid die zich mag profileren als de aankomende man/mens.

het integraal management wordt aangekondigd als cultuurveranderend perspectief voor het middenmanagement. gedachte die tevens heerst is dat niemand nog weet wat dit dan inhoudt.

immers, welke cultuur werd er nu afgeschaft?

"pesten op het werk"?

of beter gezegd "paternalistisch machtsvertoon"

10 jaar later kunnen wij samen beter aanwijzen en articuleren wat die oude cultuur was; en ook hoe die oude cultuur in andere thematische werkgebieden de kop opsteekt als "te overwinnen draak met meerder koppen".

Engelstalig dokument dat kan dienen om op het leidende motief voor de nieuwe cultuur vat te krijgen is alom beschikbaar en eventueel in opleidingsvorm aan te leren.

Ikzelf mag u dit aanbevelen als bijna 10 jaar pionierend integraal directeur in informeel/pionierend tenue. Diverse gremia zijn aangesloten op mijn verbindende werk incl. de toezichthoudende onafhankelijke rechter die ik volg in zijn gelegenheidgeving aan actief ambtelijk en functioneel opererend personeel. (Het zou niet eervol zijn koninklijk te adresseren waar dressering wordt genoten als "hippisch concours" incl. sportief vertoon)

toY S'ace aka CdeG

notie:

in de ADAPT cursus wordt het volgende uitgangpunt gehanteerd:
"

INTRODUCTION TO ADAPT

When taking an ocean journey, we need four things: a Map, a set of Voyagers, a Ship, and a Navigator/Captain.  Each of these elements addresses a basic requirement for our journey:
{  MapWhere are we going? 
{  VoyagersWho is going?
{  ShipWhat means will we use to get there?
{  Navigator/CaptainHow will our voyage be guided and orchestrated?
"
In Matrix Taal heet dit resp. Zaad, Ster, Mens, Krijger (integraal: Zon) - in mijn taal:
Het Zaad bevat alle verhoudingen in DNA materiaal ; ergo dit is de MAP - de landkaart;
De Ster is het LeidMotief voor ieder die zijn beste beentje voorzet tijdensw de reis;
De Mens is de gevonden/te vinden wijsheid waar allen winnen; velen door de wijsheid ter harte te nemen; enkelen (vaak een mens, die standvastig blijkt te hebben geopereerd met voering van de "groter man" - voorzittende rechter) door achterstallig financieel onderhoud te verevenen;
De Krijger is degene die de Wijzen op weg helpt naar een volgend cultureel handelingsmotief. Je kunt dit de pionier noemen op het hoogste niveau van evolutie die danst met involutie.
De Zon is het coördinerende bewustzijn van alle deelnemende genoten.

NB2 In Nederland en met name rond de Hoofdstad kennen wij het begrip "de A'rena" -hier uitgebreid met de APOstrophe die ik leen van dhr. Eckart Wintzen met wie ik Holistisch onder- eh... bovenneem  - dat ik aanhaal als relevant koppelend begrip metde studie van ADAPT:
Individual Arenas: 1) Education & Skills-Building, 2) Career & Calling, 3) Finances & Investments, 4) Health & Well-Being, 5) Recreation & Enjoyment. 
Collective Arenas: 6) Relationships & Marriage, 7) Sexuality & Sensuality, 8) Family & Children, 9) Friendships & Community, 10) Society & Culture.

Sccent leg ik op CALLING - nl. Roeping => missie