Saturday, April 28, 2012

tien jaar zoeken naar het antwoord

Soms gebeurt er iets dat je even aanslaat ... de klepel is gevonden en klinkt als een GONGGGG
Zoals CDA-fractieleider Van
Haersma Buma zegt: „De agenda
is gezet door Fortuyn en Verdonk,
en daarna Wilders. En alle
bestaande partijen zoeken al tien
jaar naar het antwoord.”
schrijft NRC op de pim-pel-paarse coalitie (met taalvaardigheid)
Het aardige hiervan zonder/met L'eedvermaak [naar gelang de eigen koers/stijl] dat het koninklijke democratievaardige waterbedrijf uit de hoofdstad hier zo haar inzet op afmeet ...
Immers de cultuurverandering in noordholland-zuid werd ingezet in het stromingsgebied van het dienstverlenende water operationele beleid ...
Was de dijkbreuk in WILNIS 2003 een valse start, het ging crescendo in het duel algemene en integrale volonté ... op de directe laag van transitie bedrijven:

Je bouwt de brug terwijl je hem loopt
Ergo het leidt ergens toe wat beoogt werd: het kindje is daar

"de zoektocht naar het ware, het schoone en het goede"
leidt tot
"een vindding of vondeling"
en
"wij noemen geen namen"

een mens landt aan als schipper in eigen lichaam en pappie meldt je binnen 3 dagen aan ...
bij de huismeester met een administratie ... zoals in mijn geval in Harenkarspel
(of was het toen nog Warmetuut?)

Zou het zo kunnen zijn dat het antwoord reeds ruim 11 jaar gelêe werd voorbereid te NoodwijkaanZee
in het symposium "naar een economie waar iedereen telt" geënt op Schumachers "small is beautiful"

Enne ... hoe gaat de mediagenieke pers daarmee om (een Iraniër is een Pers?).

Wie bezit de media behalve de vrije nieuwsgaring ...

Wat betekent PartijPolitiek in de realisatietijd?

Even Patiencen ... tot dat het moment daar is ...

Of eindeloos Scrabbelen op de i-feun van inzpecteur Clous~eau~

Het lichaam heeft een ingebouwde waterkerncentrale waar je op ademt ...

JeuKS"

Wednesday, April 25, 2012

boekes Sociocreatie ... integraal?

ik las nog eens op de ontwerptafel voor JeuKS", het jeugdig kiessysteem ..., wat Kees Boeke stelde

in een hapklare brok :
"For more than three hundred years the Quakers have used a method of selfgovernment that rejects majority voting, group action being possible only when unanimity has been reached. I too have found by trying out this method in my school that it really does work, provided there is a recognition that the interests of others are as real and as important as one's own. If we start with this fundamental idea, a spirit of goodwill is engendered which can bind together people from all levels of society and with the most varied points of view. This, my school, with its three to four hundred members, has clearly shown."
 enkele mnoties als steekwoorden:
 • a method of selfgovernment that rejects majority voting
 • group action being possible only when unanimity has been reached
 • a recognition that the interests of others are as real and as important as one's own
 • spirit of goodwill is engendered which can bind together people
 • from all levels of society and with the most varied points of view
verder is de speelgroep werkende bij een grootte van 300 tot 400 leden die een instapkaartje onderschrijven als initiatie of betuigend argument.

dit laatste doet mij denken aan mijn ouwe CEO Eberhard Strinzen bij B*O/Origin die zich openhartig uitte in vrijages met het onderzoekende en ontwikkelende volk dat zich als werknemers weet onder zijn paraplui.

Eberhard propageerde destijds de organieke wijze van organiseren zoals de eerste cellen in je lichaam zich afstemmen op hun talent en taak, zoals jij doet de lever, jij het hart, zij het brein en hij daar de ledematen ... en zo geschiedde als vanzelve een herhaling van zetten die al eerder was gebeurd in dezelfde omgeving of toch minstens op de planeet aarde (tot ene Sitchin ging verhalen? of toch nog oudere narrators?)

Terug naar Kees :
 • selfgovernment / zelfbestuur is een ultiem streven waar majority voting / meerderheidsstemming wordt afgewezen als redelijk beslisinstrument
 • gegroepeerde actie gaat boven elke vorm van "haat en nijd" / onvriendelijkheid / rouwelijkse omgang
 • gepaard gaan in de dialoog die de dia -het lichtbeeld- doet oplichten aan gene zijde
 • de geest van goede wil en wellicht goedmoedigheid prevaleert ... ons allen (te) saam
 • meest gevarieerde punten van inzicht / perceptie
Hoe scoort JeuKS ten aanzien van die 5 punten ...
(en hoe reageert de meeziener hierop)
 • JeuKS bied landelijke instap voor mensen van 15 jaar per verjaardag ... en wel direct "cashen" , dit als te verstaan "je direct zichtbaar maken met je voorkeuren / vertrouwensspiegel" ; lokaal promoot JeuKS meedoen vanaf 8 jaar ... beiden met 20% van de hoogste stemkracht (100 punten)
 • gegroepeerde akties zijn zichtbaar per generatie-categorie , nl. 9 landelijk en 11 lokaal
 • spiegeling van generaties aan linker en rechterzijde van de scheidslijn van plm. 45 worden resonant invoelbaar door een onafhankelijk systeem van "afstemmen en je jeugdig tonen"
 • de lering van bijv. Spinoza wordt in de menselijke categorien inherent beter te articuleren op de lijn hartstocht --- geestdrift --- grootmoed --- "kras & vitaal"
 • stemverdelingen per kiezer van bijv. 40 punten naar 10-10-10-5-5 voor 5 "geplaatste spelers" biedt variatie voor de kiezer op thema's als generatiegenoot, netwerk, liberaal, sociaal, democraat op die posities ... al kan 7-7-7-7-7-5 ook op 40 uitkomen ; en u kunt zelf extremer varieren met 50% van de punten voor de top-kandidaat naar eigen keuze ... in 20-5-5-5-5 , waar 5 kandidaten minimaal gekozen dienen te worden bij 40 punten (als voorbeeld)
Tja, het systeem lijkt ingewikkeld, maar weer niet veel ingewikkelder als een supermarkt en daar 5 produkten voor een menu aanschaffen voor 40 euri ...

Door te leren "schiften" en op diverse relevante momenten bijstellen vindt het individuele leerproces op complexiteit plaats ... ter vermijding van illusoire filmpjes in het lichaam als multiplexen die er slechts het zwijgen toe doen ...

alsdus op dit moment ...
met alle genoegen ...
de mensen te dienen die het land liefhebben als "kapitein op een schip" - tenslotte is iedereen aangeland vanuit het vruchtwater ter duiding van de opkomende rijpheid.

Avé S'ace

Monday, April 23, 2012

alternatief becommen-tita-ri-eren

de Jonkheer geeft af met "ik verbind" ..
en ik knoop al wevende met hem mee
zie hier zijn bericht  :
Beste mensen,

Ik ga jullie natuurlijk niet overstelpen met, maar na het mislukken van de onderhandelingen in het Catshuis en de vele positieve reacties die ik op mijn open brief mocht ontvangen(door ruim 1100 mensen inmiddels gelezen), werd ik geïnspireerd tot een tweede oproep: De burger wil dat u luistert: Open brief aan de Tweede Kamer en het Kabinet ( open brief ... ).  Ik hoop dat jullie erin kunnen vinden. Samen kunnen we mijns inziens het verschil maken. Zegt het voort dan s.v.p. en ik verneem graag jullie reactie.

Met hartelijke groeten,

Bert-Jan.

P.S. Voor wie het gemist heeft: Vrijdagavond was ik te zien in Nieuwsuur, n.a.v. van mijn open brief aan de onderhandelaars in het Catshuis
Een Dienend repliek sta ik mij toe af te geven met gepaste hulde voor de burgermoed vrij te spreken.
(kun je al met fatsoen spreken van gelijkwaardig aan de toeziende ambtenarenrechter?)

I   Wij zijn ervan overtuigd dat de heren Rutte, Verhagen en Wilders de oprechte wil hadden om, indachtig alle onderlinge verschillen, tot een acceptabel resultaat te komen. Het mislukken ervan is hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Wij kunnen ons teleurstelling en boosheid bij elk der onderhandelaars voorstellen, maar wij willen dat het afgelopen is met het elkaar de zwarte piet toespelen. Wij willen ook niet getrakteerd worden op verkiezingsretoriek, maar verwachten van alle drie de onderhandelaars dat zij hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor het mislukken ervan.
}{{ wat is persoonlijke verantwoordelijkheid, ei gen lijk?
* maritiem recht
* civiel recht
* algemeen recht (common law der globalisten en anglofielen)
* sharia
* persoonlijke vrijheid een ander te interpreteren ter mediatie
* ... (uw commentaar)

II    Nederland heeft zich altijd sterk gemaakt voor een krachtig Europa. We hebben daarin een respectabele reputatie opgebouwd, die ons zelf ook geen windeieren heeft gelegd. Ten aanzien van de 3%-norm staat Nederland bekend als een groot voorvechter daarvan. Het gaat niet aan om met de vinger naar andere landen te wijzen en zelf vervolgens gemaakte afspraken niet na te komen. Wij willen dat u de in de afgelopen tijd opgelopen imagoschade in Europa zo spoedig mogelijk herstelt, door alle in het verleden gemaakte afspraken op fatsoenlijke wijze na te komen.

}{{ betekent een krachtig Europa een betere mens, ofwel soortige omgang met andere volkeren?

III    Wij zijn er ons van bewust dat er bezuinigd moet worden, maar wij willen dat dit op een verantwoordelijke en evenwichtige wijze gebeurt. Wereldwijd is het nog steeds zo dat de rijken veel meer worden ontzien dan de middengroepen en de armen. Dat geldt ook voor Nederland. Wij willen dat u er het voortouw in neemt dat dit verandert. De huidige crisis vraagt om een maatschappelijk zo breed mogelijke stimulering en draagkracht en om een extra offer van hen die dat het beste kunnen dragen en het meest geprofiteerd hebben van de welvaart in de afgelopen decennia. Wij verzoeken u hen dat te vragen en van hen te verlangen.

}{{ hoe rijk is een rijke met steeds minder vrijheid, toegankelijkheid - als een vorst?

IV    Wij willen dat het afgelopen is met het links en rechts denken. Houd op met deze schijnpolarisatie en dit quasi-onderscheidende profileren en afzetten tegen elkaar. Wij willen dat u in deze crisistijd het partijpolitieke belang direct terzijde schuift en het landsbelang voorop stelt. De partij die nu gaat voor diens eigenbelang en meent haar kiezers op die wijze voor zich te kunnen winnen, zal merken dat zij stemmen gaat verliezen. De beste en enig juiste partijprofilering is aan te tonen dat nu het landsbelang voorop wordt gesteld. Wij willen door geen enkele politicus meer getrakteerd worden op partijretoriek en zich afzetten tegen anderen. Wij willen uitsluitend daadkracht in het algemeen landbelang. In het belang van elke burger!

}{{ het links en rechtsdenken is een oxymoron als een pendule ... of koekoeksklok .. tja een markt ;
ergo is er een andere vorm te bedenken die bek-lijft?

V    Wij willen dat u gezamenlijk uw waarden en normen ten aanzien van welvaart herziet en meer respect heeft voor natuur en welzijn en zich meer bewust bent van onze plicht een duurzame en humane toekomst te realiseren voor de huidige en komende generaties en daar naar handelt.

}{{ welzijn welvaart welbevinden welverworden ...

VI    Wij willen dat u direct het schenden van mensenrechten in Nederland van kinderen en volwassenen ongedaan maakt. Wij leven in een van de rijkste landen ter wereld, dankzij onze open samenleving. Wij Nederlanders willen onze beschaving tonen en onze verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van de bureaucratie die wij hier zelf tot stand hebben gebracht. Wij stoppen ermee om asielzoekers die hier al jarenlang verblijven nog langer in onzekerheid te laten. Geef ze de zekerheid dat ze hier kunnen blijven en zich kunnen ontwikkelen. Boter van het hoofd en streep eronder! Stop met ingewikkeld doen en angst voor gezichtsverlies enz.

}{{ hoe open is onze open samenleving wanneer wij elkaar gaan verzuimen ...

~~~

SCHREEUW vanuit de DAG:

"Wij WWWillen Bolletje!"

Wij, Nederlanders ...

VerWelKomen de Nieuwe Koning
niet op de derde dinsdag van September 2012
maar op
de elfde van de elfde
wanneer
de nieuwe prinsen worden gekozen

(is dit een goed helend idee?)

(( Hugo Grotius , Erasmus , Spinoza ??? ))

((( Johan van Oldebarneveld - gebroeders de Witt - Cocktail Trio )))

@Sunday, April 15, 2012

[ecologisch Zwaard van Damokles]

notie: rubrieken met [...] duiden op taalverdieping op het woord zelf ...

enkelvoudige resonantie op de volgende 4 begrippen - tesaam een integraal vergelijking met limiet??

eco
 is het begin van alles dat zich zelf meeneemt op reis zo als eco-me (ipv "eco-no-me")

logisch
is de uitkomst van een dilemma aan de rechterzijde van het midden van de borst ; met links magie en in het midden de ratio - ra ti ohh : zon - 7e chakra boven het hoofd - element water
zwaard
duidt binnen de Nederlandse Taal op het Zaad , nl de uitkomst van het geleerde lichaam ter gloriebijzetting van het vervolg op een leven (bewijskracht is te vinden in de w en de r als getallen 4 en 9 samen 13)
damocles
damo : duidt op de lange duur / termijn van een uitkomst / vrucht ; neem hiervoor de trits penis - tong - oor als vrouw - slang - vogel op tot schaarsheid - articulatie - luisterbijzetting
o : ohh - ohm - klank op het 3e chakra - de solar plexus
cles  : clues! sleutels tot openng van pandora's box - pan als elfenjong maar ook planetary art network ( law of time )

Friday, April 13, 2012

ombudsman pulseert "URbootsmens"

(mailt u even voor het hele artikel?)

Trok de rechter te veel macht naar zich toe?
„Dat denk ik niet. Een verrassend rechterlijk
oordeel wordt tegenwoordig gewaardeerd als
eenmisser of een dwaling. In de technocratie is
de onafhankelijke rechter een storende factor.”

is een zogeheten snapshot of quote uit het interview van nrc 7 april 2012  ..
er zit een correcte kerel die zich afficheert als technocraat ...
immers de onafhankelijker echter is een storende factor ,,,

en in de technocratische wereld geldt ... een storing is de opmaat voor kwaliteitsverbetering van het product of zelfs het instrument dat het product schaaft en knutselt.

waarbij ik de leuze "effectieve en slimme" bedrijfsvoering van de ingenieurs bij het watervolk onderschrijf.

vraag die oppopt is : wat is de tegenhanger van de technocratie ?

en =- vanwege de actualiteit - hoe technocratisch pendelde de effectieve Wouter slim door het staatsechec van enkele miljarden terug te halen bij ... de minder bedeelden die op ome Samson moeten stemmen.

Een draak die in eigen staart bijt met als scheidslijn de synchroniciteit - immers je moet op het scherp van de snede bij de tijd zijn en niet 6 jaar later ... kwestie van logistiek politiek geëquipeerd apparaat dat te peerd komt en te paard gaat ...

dit is PimPamPet-taal die het volk verstaat omdat het Den Haag zat is ...
Zullen we het nieuwe koninklijke paar een leuk optrekje bezorgen in Zwolle aan Zee?

goede reden om de Haginezen af te serveren tot de nieuwe Pier - eigenaren die hun aftaai-centjes aangenaam zullen wisselen tot consumptie en slowfood ...

nieuwe Pier wordt Groote Pier ... al moet ie misschien verhoogd worden wegens de rijzende oceanen ... die Zwolle aan Zee te goed doen  en de IJSSel opnieuw in zout water doen uitkomen ...
Een heuse energiewissel die de gezondheid vd Zwollenaren te goed zal komen, en wellicht hun nieuwe eredivisie 11-tal met de ambities van de burg met familienaam Meijer, een heuse meester met koninklijk gevest in de aderen.

...
dus de ombudsman lanceert de URbootsmens die daadwerkelijk navigeert omdat ie zich herinnert wat regeren vermag zonder de vrijages van quasi spinnertjes in menig krantje of op twitteridoo ed.

Ik vroeg mij plots af of dit iets is voor de ex-marinemens Moering uit de Hellevoet (in stersystemen heet dit Rigel in de voet van de Hunter - de Jager tegen de razende Stier - Taurus / Bull)


uw navigathor

kwestie : meineed of pionierswerk

communicatie is een boeiend toneel van spraakverwarring en gevolgen inclusief moties, emoties en rectificarties in relationele betrekkingen (en wat dies meer zei)

zo stuitte ik op een SDN schrijven waar de volgens deelzin wordt gebezigd inzake meineed:

"... het zeer waarschijnlijk achtte, dat er ten laste van een behoorlijke procesgang veelvuldig meineed werd gepleegd."

De vraag doet zich dan voor - waarde lezers en burgers, boeren en buitenlui-

"over welke positieve bijdrage van de appellant hebben wij het hier vanuit samenlevend perspectief?"

(communicatief bewust gedaan in de kleuren rood en blauw zoals bij warm en koud water)

hoezo communicatief bewust???

welnu : rood is heet en innerlijke woede die tot een oplossing verwordt voor iedereen ...
en blauw is de ijskoude rechter die zijn emoties niet hemzelf de baas laat worden.

lijkt toch een mooie harmonie van samenwerking van de doener en de ijkende diener ... Eens? Dan verder ..
(niet Eens is afhaken en later terug op een vruchtbaar moment, okay? in volwassenheid, dan? goe ...)

::: moment van herstart met verlicht gezelschap :::

kijken we nog eens naar de definitie van pionierswerk - met de wiki (meldt u gerust alternatieven in de comments met een eigen motief?)

eindigt deze [olijk] met het afsluitende

"Een echte pionier functioneert minder goed
in een compleet gevestigde omgeving."
wie kent er een compleet gevestigde omgeving ?
Shell, Unilever, Philips, Rijkswaterstaat, Waterschappen, ... Lagere Overheden, Hogere Overheden en alles ertussenin .. , De Kamers ook en de Rechtsordes die verzuimen te ordenen, en ga zo maar door ... (in de comments is altijd plek)

MAAR DAN

} let op het springen van de lintworm {

zijn er situaties dat het opeens heel anders te bezien is vanuit perspectief dat zich aandiende
(de knagende lintworm die een tijdsgewricht plotsklaps als bij helder donderslag illustreert?)

JA!
ER zijn situaties te duiden en wel door de Directie
die dit indirect mag duiden
wegens taalvermogens bij de luisteraar voorondersteld
(een heus gebaar van de demos / het volk dat spraak als materie honoreert)

* er is sprake van een oorlogssituatie
* er is sprake van een oor - logboek beschrijving
* er is een cultuurveranderingsproces afgekondigd
* het afgekondigde proces is gestrand in een noodwendige transitie
(Herman Wijffels roept "Klaar om te Wenden" op 31 maart 2006 te Maarssen)

ene Don Beck roept op zijn wijze
"we want people who build the arc"
(en niet naar de houtwormen die telkens nieuwe lekken knagen)

Nee, je kunt hier niet boos worden op wie dan ook ... immers het verbluft ons niet meer en we herkennen het immuun geworden zijn voor elke nieuwe ramp en zeker een drastische koerswending op politiek niv-eau
(eau is frans voor water! en duidt op waterkracht alsmede tranen van geluk)

Conclusie I
Pionierswerk is per definitie Meineed ")

en een nijvere wiki-soldaat kan dit daar bijwerken ter genoegen van de anarchisten die het pionierswerk niet schuwen, incl. het bekende royale stagepaar dat zich opmaakt voor een overname "onverlet de uitlatingen van hofnarren".

Dit mede gecommuniceerd namens mijn collega's alsmede bestuursgenoten
(dit kan overigens slechts in de vigerende pionierspositie)

het volk dienende / bedienende op haar wenken ')
als kapitein op een schip en/of onbekende soldaat in de kaste van enig kartel

NN
(Gandhi & Satyagraha)


')
in termen als passend en juistheid als mede de zoektocht die tot vinding leidt ...
past er een dekseltje op het potje ter afsluiting van een baar die vrucht brengt ... eh schept

") de getals waarde van meineed is 13 5 9 13 5 5 4 en geeft 27+27=54 (6 maal 9 ofwel kreeft-symbool)


In de Paarse Partij van de Krokodil aka WaterDraak is het volgende geluid te horen inzake
een compleet gevestigde omgeving :

is dit de dood in de kaste geworden ?

ofwel een machine ?

ergo een situatie die een stevige ordening behoeft ...

zoals een WEN DING
waar je er aan meedoende aan gaat wennen
wegens aangelegde lering omdat je er aan meewerkt

ter conservering van een hoog goed
...
de samenleving
(en niet per sé de hoge hoed)(( hoed met rand voldoet ))

Wednesday, April 11, 2012

DoPP erwtjes

vanwege de voorbereiding op het aansluiten van andere mensen op een schok
acht ik het redelijk deze meditatie te doen met enkele archetyoes die in elk medium aanwezig zijn.

met medium bedoel ik dan ook elk mens in enige staat van bewustzijn.

helaas is de taal van de meditatie in het Engels ...
(wellicht kan een bekende u begeleiden indien die behoefte er is; het is net zo gezellig overigens zo kan ik u verzekeren)

de meditatie op verschillende archetypes - elk medium - elke mens als wezeneen notie n.a.v. de nummer 5 en 9
(dit is een persoonljk gemaakte afwijking die mij mijzelf als prettig gestoorde doet meemaken)
archetypisch gezien
* is 5 de slang - serpent - het feestje (de overleving)
** the serpent initiate of wisdom - in de meditatie
* is 9 de maan - het motief - de schoning (het doorleven)
** i am the healer coded by the Red Moon

muzikaal & universaal gezien
* is 5 de schittering van het leven met de ander ; met je relatie / lieffie en elke ander (in driehoeksrelatie)
* is 9 de vrucht van het verzet tegen comfort / belegenheid / ignoratie
* is 9 de innerlijke woestheid die verwordt tot medemenselijk gedrag / vertoon (Gandhi - satyagraha)

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;


als verantwoording -in noosferisch PAN verbond- deze tekst:

Cosmic History Chronicles Vol. 7, Book of the Cube by José Argüelles and Stephanie South
Permit   the publication of  "COSMIC HISTORY CHRONICLES"
Dear.......
I am writing today confirm that we, the Foundation for the Law of Time, authorize your usage of the Cosmic History Chronicles on YouTube.com. All we ask is that you please give proper credit to the authors, Jose Arguelles/Valum Votan and Stephanie South/Red Queen - as well as the website www.lawoftime.org
We thank you for sharing this most important information with the world.
Sincerely, Jacob Wyatt, Operations Manager
---------------------
Foundation for the Law of Time - www.lawoftime.org
"Envisioning the Earth as a Work of Art!"

Integraal MAILbericht

vanwege de verordonneerde voorbereiding op een heftig bericht
is de lezer / aannemer vooraf in de gelegenheid gesteld zich dieper te openen op het medium dat ie zelf is.
dit geschiedt bijv. -op mijn advies- via deze mogelijkheid


het bericht in verbond

inhoudelijke vulling van dit burgerbericht met ambtelijke status volgt eerst 14 april vanaf 16:30

mede onder (bege)leiding van het volk