Wednesday, April 15, 2009

de SpijsPot als Geldt-Pot

De titel word geïnspireerd door het volgende bericht op NOS teletekst:Het aan mij bekende verhaal is dat de burgemeester van Amsterdam snel licht kan scheppen in dit verhaal, wellicht tesamen met zijn ambtsdragende collega uit de operationele waterhuishoudkundige boekhouding in enige staat van juistheid verkerende.

Vanwege de aan het individu opgelegde bezwering om te zoeken naar het ware, het schoone en het goede in de sferen van afstemming ... dunkt het mij ook raadzaam aan professionele lieden uit allerlei gremia - niet uitgesloten wethouders, directeuren van stichtingen en rechtskundig / jurisprudentie en prudentie betrokkenen - zich te vergewissen van de actuele stand van zaken ...

Waar is de Hooiberg ? en Hoe is de HooiZolder verbouwd ?

Wie het antwoord heeft op deze vragen voor 21 mei 2009 kan zich bij mij melden voor de HoofdPrijs ...

( nee ... niets met een guillotiene : )

au revoir! s'ace

oh ja ... nog even over GELDT ipv GELD ...

Ik sluit hierbij aan bij mijn collega de algemeen directeur stichting Waternet die prijs stelt op het PROCES ... en dit is te verstaan als een SECTIE binnen het GEHELE / INTEGRALE PROCES ... (dat is mijn pakkie an, want ik ben ier de integrale directeur op de pioniersbasis van pilotprojecten - hiertoe gebruik ik overigens de afkorting i.o.)

Dus het gehele proces kent 5 secties: INVOER - OPSLAG - PROCES - UITBRENG - MA'TRIX

Dat laatste woord zet ik neer als MA'TRIX omdat wij ook iemand in huis hebben die dit graag en van harte vertegenwoordigt - of beter gearticuleerd : verwoordigt ... ~ u raaqdt het al: hare Majesteit de Koninging van het Koninkrijk der Nederlanden ...

Wist U overigens dat MATRIX het laqtijnse woord is voor BAARMOEDER (engels : WOMB) ?

Het werkwoord in de matrix is dan spiraleren ...
En God is een werkwoord want Hij spiraleert vortexes / energetische wevingen die ons complex voorkomen edoch zij zijn te begrijpen met een inzicht in tijd ... wat tijd in werkelijkheid is ...:

de 4e dimensie van ruimte ... ?

vandaar ook mijn huidige concept voor een visitekaartje :

Tuesday, April 14, 2009

Raad van State 2008 - 1 Obama

Voor Pasen ontving ik het rapport Raad van State 2008.
In het kader van de evaluatie van de bewustzijnsoefening is dit een mooi rapport om langs de evaluatie-commissie te laten gaan teneinde vat te krijgen op de Raad van Beroep, onderdeel van de Rechtsspraak die ambtenaren onder haar hoede neemt als zij inmiddels zijn behandeld door de plaatselijke rechtbanken (kantonrechters?).

Als opener van een serie artikelen die gespeend gaan van prestaties bij de Rechtsspraak open ik met een zinsnede die een democratie van enige allure betreft in ons zichtveld: de Verenigde Staten van Amerika.

De zinsnede luidt:
"De ’democratische cultuur’ waarop Barack Obama als presidentskandidaat met succes een beroep heeft gedaan, kan alleen bestaan in een staat die maatschappelijke pluriformiteit erkent, tegengeluiden serieus neemt en - zo nodig - zijn eigen tegenwicht organiseert."


Kijk, daar heb je het al : "tegengeluiden serieus nemen en -zo nodig- in haar eigen tegenwicht organiseert"

"Tegengeluiden in eigen tegenwicht organiseren" indien het nodig is ...

A - Je behoeft Tegengeluiden niet in haar eigen tegenwicht te organiseren indien ze direct oppakbaar zijn door het "regerende geluid". Is dit begrijpelijk? Dus direct de tegengeluiden oppakken en van toepassing verklaren op het voorliggende besluit/voornemen en in het volgende voorstel terug laten komen ... dat is best wel mogelijk.

B - Wat gebeurt er als een tegengeluid in haar eigen tegenwicht wordt georganiseerd?

Natuurkundig gesproken is er dan niet zo een geluid ... omdat beide geluiden elkaar smoren ... Die techniek schijnt zelfs te bestaan en stilteplekken te kunnen genereren. Mooi ... midden in de drukke stad zo een punt - of op Schiphol onder de landingsbaan voor "kikkers" ;-)

Wat is een tegenwicht? Is dit iemand of is dit iets?
Wordt hier bedoeld een tegengeluid tegen het alternatief (wat kennelijk ook niet dient volgens indachtigen).
Of is een tegengeluid slechts een opsomming van kritische noten die aandacht verdient van "het geheel".
En gebeurt er uiteindelijk ook iets ... "met het project" ...

~~~

Dit eens losje geredeneerd na de kreet van Obama te hebben beluisterd, immers veel belangrijker dan het vorige is de notie over "de democratische cultuur".

Hier is de notie nuttig dat een van de Ondernemingsraadsleden voor de aanvang van de OR-verkiezingen een pleidooi houdt voor een andere wijze van kiezen dan in vorige edities. Dit betreft de opzet van een verkiezing om in elke Bedrijfstak evenredige aantallen van representanten te verkrijgen. Het pleidooi zorgde ervoor dat de beperking werd losgelaten en iedereen vrijelijk de eigen campagne kon ondersteunen.

Bij Waternet bleek dit voor een OR-lid niet mogelijk: hij werd door de chef ziek gemeld door een aandringend directielid. De reden daartoe blijkt vervat te zijn in meerdere kwesties:
a) deze directeur vergaloppeerde zich reeds in 2001 meermaals aan de betreffende ambtenaar (nota bene vertegenwoordiger voor de doelgroep Midden en Hogere Ambtenaren uit de gemeente Amsterdam)
b) de man stond op het punt om naar Kyoto te gaan voor een internationaal Water-symposium met tevens de Kroonprins "water" in zijn gezelschap (wederkerig gezelschap) ~ en kon het er persoonlijk allemaal even niet bij hebben (wat? een briefje uit de privésfeer van de ambtenaar)
c) de melding van zijn plaatsvervangend directeur na terugkomst werd door de man geïgnoreert dit in tegenstelling tot de bedrijfscode vanwege integriteit die juist in die fase aan een ieder werd aangeboden door dezelfde functionaris
d) de directeur is rond die tijd tevens genomineerd tot overheidsmanager van het jaar 2003 en is voorzitter van de Europese watercommissie
e) de ambtenaar in kwestie heeft er op dat moment voor gekozen zorg te hebben zoor zijn privé en is doorgegaan met werken aan het water voor waar het de goede vrede van mensen en hun samenspraak betreft (vanuit het gegeven dat de mens een elektrisch wezen is dat grotendeels uit water bestaat); Overigens is deze gedragscode ingegeven door de regelingen inzake ziektepreventie die de stichting heeft afgesproken (ergo : er is sprake van collectieve gekte op de bedrijfsvloer en de persoon laat de kwestie "even": overwaaien ter algemene genezing/weldoening)

Er is wel meer over te zeggen, edoch in het verband met Obama gaat het er dus om dat de stichting met het water op dat moment geen leiding heeft die de maatschappelijke pluriformiteit bewaakt. Kijk, de OR heeft nog wel vgelegenheid gehad zich te herstellen van de medewerking van de zittende Or-voorzitter in het verkiezingstijdperk edoch liet zich onderschikt weten aan het sublieme en prudente inzicht van de betreffende ambtenaar. Die is vooral ook in de zoektocht, in het goede, in het ware en in het schoone te volgen ... waar de zittende "posities" het allen laten afweten. Kijk ... in zo een veld kun je spreken van Muiterij: Muiterij in het Amsterdamse Peil van samen de democratie bedrijven en ... elkaar het licht in de ogen gunnen.

Het voorval waar het (enige?) directielid de mist in gaat wordt bij voorbaat slechts in besloten kring uitgewisseld als nuttig "moordwerktuig". In dit soort zaken is er ook een relatie te scheppen met de kwestie Brinkman, die persoonlijk inmenging heeft gehad in het "behandelen" van een kundig man. (Was dit de bekende "Eelco"? De machtigste man in de bouwwereld van Nederland? Op de ultieme voorbeeldsplek ...?)

Crux?
De Raad van State heeft oog voor het belang van de democratische pluriformiteit.
Dit betekent ook dat specialistische mensen in een bedrijf een democratische - kennelijk kwetsbare - plek inhoud kunnen geven en zich er veilig kunnen wanen en waren voor "kuddevorming wegens machtsspel".
Een en ander betekent weer niet dat ik hier iemand beschuldig ... echter ik breng ieder wel op de hoogte van de speelwijze die in het speelveld wordt betracht ...

"Iedereen heeft een zoektoicht naar het ware, het schoone en het goede ..." en dit wordt de professionele speurneuzen niet ontnomen door de "amateurs". En zoals we uit de sport weten - Willem Alexander houdt van Sport en Sportiviteit" - de amateurs kunnen wel eens winnen van een profclub binnen de toebemeten tijd.

In het kader van de ambtenaar en de stichting Waternet is er tot nu toe slechts een oefenpotje gespeeld wegens het niet inzetten van functioneel relevante vertegenwoordigers. Nuttig is het dan ook te melden dat de onafhankelijke Rechter het wel nodig acht in te grijpen in de opstelling van de Voerende Ambtenaar die ook Regisseur en Gezagvoerder is van het geheel. Het ondergeschikte kader kan zich voegn aan de zaak - die vanwege de inzet waarheid als administratief kenmerk in top draagt. Die waarheid is vervolgens de toessteen / het ijkpunt aan de handelende functionarissen (lees de verdachte top van de stichting in relatie met haar pionierende topman - de integraal directeur i.o. ') )

Cees

') wegens gebrekkig communiceren van de directie in combinatie met het dagelijks bestuur en het langdurig verzuim inzake de functionele vernieuwing is het de ambtenaar gegund zelf de functie te vullen en te voeren - de schaapjes zullen wel volgen ... (daar is de herder voor, net als een president in de VS)

Wednesday, April 8, 2009

WetendHeid

Ging de vorige notie over het begrip onwetendheid, gaat deze notie over het andere begrip nl. de wetendheid.

Als Kader van -in de kiem onderhoudend- gesprek met HOOG en impliciet met de toezichthouders in een land met democratie als bestuursprincipe , ergo hier past ook de duiding burgers (elke burger is een toezichthouder).

En wat is dan HOOG in het kader dat het betreft?
* de ambtsdrager van het werkgevend deel van de arbeidsovereenkomst met een ambtenaar
* de andere ambtsdrager van hetzelfde werkgevende deel (vanwege fusie = gezamenlijk optrekken)
* een bemiddelend bestuurslid die de vorige betrokkenen bemiddelt
* de toezichthoudende royalty in internationaal verband van de thematiek inclusief het eigen land
* een voorzitter van een Rechtsprekend Gezelschap die zich leent aan een Meervoudige Kamer
Zijn er ook andere HOOG te kwalificeren deelnemers in het tot vruchtbaarheid scheppende veld?
JA: nl. de voerman , tevens regisseur en gezagvoerder van de ZAAK die is geschapen door 2 directieleden in een zeker tijdvak. Overigens is de ZAAK verder doorgevoerd ter behandeling van de Toezichthoudende Kaders zoals er zijn de plaatselijke Amsterdamse Rechtbank - heet dit kantongerecht? - en de daaroverheen toezichthoudende Centrale Raad van Beroep.
Mogelijk is nog een extra man in te schuiven, edoch verzoeken hiertoe zijn nochthans niet ingediend door de HOOG gekwalificeerde partners. Zelf denk ik aan een ambassadeur van kennissystemen die voorheen heeft gefunctioneerd als gemeentesecretaris van de stad Amsterdam (E.G.). Ergo, deze heer adviseert elke werker - werknemer of werkgever - zich zo duur mogelijk te verkopen in overdrachtelijke situaties, zoals dit bij verhandelingen een verevenende rol speelt.

Tips van Koers hier: "Kan het niet wat intelligenter?" als opmerking gelezen/gehoord met de referentie van de naam Job Cohen. Of eerder ook JPB in de trant van: "Willen de mensen uit de intelligente gremia zich wat nadrukkelijker mengen in discussies rondom maatschappelijke kwesties".


Er is sedert de komst van het medium internet - en bedrijfsintern intranet - heel wat te weten. Als je iets meer te weten komt blijkt er opeens nog veel meer weer onder te zitten of er boven te hangen. En al doende lijkt het wel of je je eigen geheugen helemaal opfrist met van alles dat zich aan je "zintuigen" openbaart. Er zijn ook lieden die het niet meer kunnen bijbenen ~ zo heet dit nou eenmaal in de volksmond.

Is daar wat aan te doen?

Waar is wat aan te doen?

Tja, even definiëren: is er iets aan te doen dat mensen niet afhaken, of positiever gesteld, het blijven volgen wat er in de maatschappij gebeurd en dat zij zich zelf daarin blijvend meenemen? (Scherp genoeg ivm de beoogde zorgvuldigheid?)

Is er een methode en daarbij een eventueel geschikt middel om hier in samenspraak vat op te krijgen?

Ja, beweert uw recensent, er is een geschikte methode met modern hulpmiddel om dit te bevatten en er vat op te behouden.

Wat is dan de Methode en met welk middel?

HoHo ') ... niet zo snel ... eerst eens aanhaken en bevestigen dat er interesse met kwintessens (het wezenlijke) is?

S'ace ~ integraal directeur stichting Waternet i.o. (sedert maart 2001)

') HoHo bevat overigens een indicatie van de oplossing : H2O ~ water (een veelgebruikt oplossend middel)

Saturday, April 4, 2009

on-wetendheid

in de column van nrc columniste louise fresco (januari 2009) was een reactie van ene boudewijn ... hetgeen ik waardeer als blijk van iemand die een aandrage van mij leest en beoordeelt op zijn merites ...

ik heb wel een repliek moeten uitvoeren en ik bezie of deze geplaatst wordt.

hier alvast een reservering van deze repliek:

"tja ... Boudewijn Elsinga beweert dat de geometrie geklassificeert is onder de logische wetenschap en zelfs zo dat het de meest niet-magische tak van de wetenschap is ...

kijk ik ben het natuurlijk met u eens dat bijv. spinoza een opticus was ... en zeer exact kon meten en weten wat er aan de hand is met de ogen om het gezichtsvermogen te herstellen naar de sferische orde.

eens?

logica is vooral bekend in het neerslaan van het weten in vlakken en in maaivelden ... ~ hetgeen geen natuur is maar cultuur ... zodat er boekjes kunnen (blijven) verschijnen die "een waarheid" verkondigen. Echter de waarheid is dynamiek wegens vooortschrijdend inzicht - logisch gezien. De macht der dingen is echter vaster (logischer) in de magische wereld (van formules die immer weer kloppen - als het hart).

Dus ik opper toch de gedachte dat hier sprake is van "spiritueel materialisme" in uw klassificatie van waar het domein van de geometrie zich scha'art. Met de scha- van scha-men die zich in de sjamaan-definitie ent / kiemt. En u, beste Boudewijn gaat mij toch niet vertellen dat een westerse wetenschapper zich graag meet met een scha'ker?

groet s'ace"


ik voeg een link toe aan de "SCHA" verklaring. En verwijs en passant naar de figuur Anton Heyboer die zich bediende van dit MU (geen ja/nee wegens valse vraag) (anti)woord.

toY


~~~ onderwater sectie - niet bestemd voor mensen die in een box ("ego-zekerheid") denken - echter wel weer voor hen TocH die eruit wensen te komen ... ;-{ (met de oc - van de occulte "trouwe hond" : oc = mayaans voor witte hond <- loyaal aan niet-door-ontwikkelen/weten/meten -> de dood in de pot - bijv. van rechters in ivoren torens -> dogmatische instituties -> eco"neemie")

Het principe van vlak denken is in wezen vastgelegd in het getal ZEVEN ... (ook een werkwoord dat gerelateerd is aan de ZEEF = ZWEEF van kermis-dronkenschap) en vindt haar weg in de dogmatiek van het maaiveld , immers deze is immer vlak te maken in het rijk van bijv. titels als ir, mr. drs. etc. want dat hebben sommige mensen nodig om zichzelf en hun verzameling in stand te houden en gedurig uit te breiden ...

De nieuwe tijd - sedert 1987 (harmonic convergion) of 1999 (ethisch handelen als hoogst bestuurlijk principe van handelen) of 2003 (prins W.A. von Amsberg die de het Integere Principe opdraagt aan het beleid van o.a. de stichting Waternet) - leeft zich weer in het principe van 9 - het meer optische en magische / dynamische principe waar iedereen een kans heeft zijn talenten en relaties te onderhouden en te delen ... (is dat gelukt, geachte heer Job Cohen?)

Dus wat is het principe van 9 en hoe gaan we dat weer terugscheppen in onze tijd ...

Groet S'ace ~ uw gids

linker en rechter hart bron

het is in mijn beperkte tijd van allerlei werelden samen brengen ') niet mogelijk om creaties zoals videos over nuttige informatieve onderwerpen te reproduceren in het Nederlands ... Ik maak als Germaans, Anglosaksisch, handels en wereldbewust wezen (zeg maar NéAndersThaler) ook wel gebruik van het gegeven dat het overgrote deel van mensen dat hier komt de Engelse taal machtig is ... of aldoende machtiger wordt door het te beleven ... En voor de overige geldt dat er altijd wwel iemand in de buurt is die je graag wil bijstaan in de overdracht als het je behoefte kan vervullen.

dus hier een illustratie van waar het de mens in onze tijd betreft in zijn bij en aandrages zich bewust te leven vanuit de eigen schatkamer (en die is?)wil je er over communiceren ...
vindt dan iemand die met je samen spreekt ...

groet s'ace

') "waar vele dingen samen komen fuseert zich iets ongekends"

In de clip komt volgend plaatje (iets uitgebreid met het hart en het "harde") voor:


Met de notie dat het hart 4 kamers kent, net als de getijden 4 fases als ook de ademtocht') ... ;-{

Bij het woord conceptueel tegenover georganiseerd noteer ik het begrip integriteit dat gekoppeld is aan de integere wereld van het model en de methodiek.
Bij de wereld van de organisaties (behoudend en/of vernieuwend?) hoort het begrip moreel-sociaal-economisch veld met ingegrip van het fenomeen leiderschap (bilateraal vermogen op meerdere lagen te communiceren en respect af te dwingen wegens be-hart-iging en navenante beklijving in het brein der aangesloten/geïnteresseerde collega's)

~~~

') ademtocht is niet slechts inademen en uitademen ... het is inademen - even vasthouden - uitademen - even laten ... net als de dag en nacht ook fases van overgang kent zoals de zgn. twilightzône (het schemerlicht met al haar fascinerende kleuren en sferen); als je dit toepast op eb en vloed per etmaal kom je op het getal 8 incl. de tij-overgangen van hoogwater en laagwater ;-)

Wednesday, April 1, 2009

"Zorgeloos Zuid"

... is de naam van een Vereniging Mensen die het geluk hebben te kunnen slapen op het strand als de gemeente ook in de gaten heeft dat mensen tegenwoordig mobiele telefoons hebben om ingeval van onraad hulp in te roepen ... Helaas heeft - naar mijn weten - de slagvaardige B&W strandhoeder nog geen sein "weer veilig genoeg" gegeven. Dit is naar mijn informatie en intuïtie te wijten aan het onvermogen "de eigen verantwoordelijkheid" te nemen en adresseren als het gaat om BESTUREN. En hierbij hoort ook de inspectie van "je fiets", dus als je rechts stuurt en je wiel gaat naar links dan moet je een inspectiebeurt voor je fiets regelen en door een erkend vakman laten herstellen.

Toch zijn er ook lieden die wel baat schijnen te hebben bij al dat herstelwerk - immers dat is nog eens werk ~ zoals bijv. in de medische, juridische en doodgravende sectoren ...

Oh ja, zeker bij de Water-sectie zijn ook de nodige roerige tijden ... Het levert heel wat oefenstof op voor Zich Bewust Wordende Nederlander ... zoals de TroonRede meldt dat dit hedentendage gebeurt. Wie heeft er iets in de gaten? Meldt u zich bij het Gemeentelijke Meldpunt : Dijk en Duin / De Loet ... het tijdelijke Adres ...

~~~

Voor degenen die ook wel los kunnen zijn van "trammelland" ... een aardig filmpje:MazzeL P*kkie ~ Ome S'ace