Tuesday, April 14, 2009

Raad van State 2008 - 1 Obama

Voor Pasen ontving ik het rapport Raad van State 2008.
In het kader van de evaluatie van de bewustzijnsoefening is dit een mooi rapport om langs de evaluatie-commissie te laten gaan teneinde vat te krijgen op de Raad van Beroep, onderdeel van de Rechtsspraak die ambtenaren onder haar hoede neemt als zij inmiddels zijn behandeld door de plaatselijke rechtbanken (kantonrechters?).

Als opener van een serie artikelen die gespeend gaan van prestaties bij de Rechtsspraak open ik met een zinsnede die een democratie van enige allure betreft in ons zichtveld: de Verenigde Staten van Amerika.

De zinsnede luidt:
"De ’democratische cultuur’ waarop Barack Obama als presidentskandidaat met succes een beroep heeft gedaan, kan alleen bestaan in een staat die maatschappelijke pluriformiteit erkent, tegengeluiden serieus neemt en - zo nodig - zijn eigen tegenwicht organiseert."


Kijk, daar heb je het al : "tegengeluiden serieus nemen en -zo nodig- in haar eigen tegenwicht organiseert"

"Tegengeluiden in eigen tegenwicht organiseren" indien het nodig is ...

A - Je behoeft Tegengeluiden niet in haar eigen tegenwicht te organiseren indien ze direct oppakbaar zijn door het "regerende geluid". Is dit begrijpelijk? Dus direct de tegengeluiden oppakken en van toepassing verklaren op het voorliggende besluit/voornemen en in het volgende voorstel terug laten komen ... dat is best wel mogelijk.

B - Wat gebeurt er als een tegengeluid in haar eigen tegenwicht wordt georganiseerd?

Natuurkundig gesproken is er dan niet zo een geluid ... omdat beide geluiden elkaar smoren ... Die techniek schijnt zelfs te bestaan en stilteplekken te kunnen genereren. Mooi ... midden in de drukke stad zo een punt - of op Schiphol onder de landingsbaan voor "kikkers" ;-)

Wat is een tegenwicht? Is dit iemand of is dit iets?
Wordt hier bedoeld een tegengeluid tegen het alternatief (wat kennelijk ook niet dient volgens indachtigen).
Of is een tegengeluid slechts een opsomming van kritische noten die aandacht verdient van "het geheel".
En gebeurt er uiteindelijk ook iets ... "met het project" ...

~~~

Dit eens losje geredeneerd na de kreet van Obama te hebben beluisterd, immers veel belangrijker dan het vorige is de notie over "de democratische cultuur".

Hier is de notie nuttig dat een van de Ondernemingsraadsleden voor de aanvang van de OR-verkiezingen een pleidooi houdt voor een andere wijze van kiezen dan in vorige edities. Dit betreft de opzet van een verkiezing om in elke Bedrijfstak evenredige aantallen van representanten te verkrijgen. Het pleidooi zorgde ervoor dat de beperking werd losgelaten en iedereen vrijelijk de eigen campagne kon ondersteunen.

Bij Waternet bleek dit voor een OR-lid niet mogelijk: hij werd door de chef ziek gemeld door een aandringend directielid. De reden daartoe blijkt vervat te zijn in meerdere kwesties:
a) deze directeur vergaloppeerde zich reeds in 2001 meermaals aan de betreffende ambtenaar (nota bene vertegenwoordiger voor de doelgroep Midden en Hogere Ambtenaren uit de gemeente Amsterdam)
b) de man stond op het punt om naar Kyoto te gaan voor een internationaal Water-symposium met tevens de Kroonprins "water" in zijn gezelschap (wederkerig gezelschap) ~ en kon het er persoonlijk allemaal even niet bij hebben (wat? een briefje uit de privésfeer van de ambtenaar)
c) de melding van zijn plaatsvervangend directeur na terugkomst werd door de man geïgnoreert dit in tegenstelling tot de bedrijfscode vanwege integriteit die juist in die fase aan een ieder werd aangeboden door dezelfde functionaris
d) de directeur is rond die tijd tevens genomineerd tot overheidsmanager van het jaar 2003 en is voorzitter van de Europese watercommissie
e) de ambtenaar in kwestie heeft er op dat moment voor gekozen zorg te hebben zoor zijn privé en is doorgegaan met werken aan het water voor waar het de goede vrede van mensen en hun samenspraak betreft (vanuit het gegeven dat de mens een elektrisch wezen is dat grotendeels uit water bestaat); Overigens is deze gedragscode ingegeven door de regelingen inzake ziektepreventie die de stichting heeft afgesproken (ergo : er is sprake van collectieve gekte op de bedrijfsvloer en de persoon laat de kwestie "even": overwaaien ter algemene genezing/weldoening)

Er is wel meer over te zeggen, edoch in het verband met Obama gaat het er dus om dat de stichting met het water op dat moment geen leiding heeft die de maatschappelijke pluriformiteit bewaakt. Kijk, de OR heeft nog wel vgelegenheid gehad zich te herstellen van de medewerking van de zittende Or-voorzitter in het verkiezingstijdperk edoch liet zich onderschikt weten aan het sublieme en prudente inzicht van de betreffende ambtenaar. Die is vooral ook in de zoektocht, in het goede, in het ware en in het schoone te volgen ... waar de zittende "posities" het allen laten afweten. Kijk ... in zo een veld kun je spreken van Muiterij: Muiterij in het Amsterdamse Peil van samen de democratie bedrijven en ... elkaar het licht in de ogen gunnen.

Het voorval waar het (enige?) directielid de mist in gaat wordt bij voorbaat slechts in besloten kring uitgewisseld als nuttig "moordwerktuig". In dit soort zaken is er ook een relatie te scheppen met de kwestie Brinkman, die persoonlijk inmenging heeft gehad in het "behandelen" van een kundig man. (Was dit de bekende "Eelco"? De machtigste man in de bouwwereld van Nederland? Op de ultieme voorbeeldsplek ...?)

Crux?
De Raad van State heeft oog voor het belang van de democratische pluriformiteit.
Dit betekent ook dat specialistische mensen in een bedrijf een democratische - kennelijk kwetsbare - plek inhoud kunnen geven en zich er veilig kunnen wanen en waren voor "kuddevorming wegens machtsspel".
Een en ander betekent weer niet dat ik hier iemand beschuldig ... echter ik breng ieder wel op de hoogte van de speelwijze die in het speelveld wordt betracht ...

"Iedereen heeft een zoektoicht naar het ware, het schoone en het goede ..." en dit wordt de professionele speurneuzen niet ontnomen door de "amateurs". En zoals we uit de sport weten - Willem Alexander houdt van Sport en Sportiviteit" - de amateurs kunnen wel eens winnen van een profclub binnen de toebemeten tijd.

In het kader van de ambtenaar en de stichting Waternet is er tot nu toe slechts een oefenpotje gespeeld wegens het niet inzetten van functioneel relevante vertegenwoordigers. Nuttig is het dan ook te melden dat de onafhankelijke Rechter het wel nodig acht in te grijpen in de opstelling van de Voerende Ambtenaar die ook Regisseur en Gezagvoerder is van het geheel. Het ondergeschikte kader kan zich voegn aan de zaak - die vanwege de inzet waarheid als administratief kenmerk in top draagt. Die waarheid is vervolgens de toessteen / het ijkpunt aan de handelende functionarissen (lees de verdachte top van de stichting in relatie met haar pionierende topman - de integraal directeur i.o. ') )

Cees

') wegens gebrekkig communiceren van de directie in combinatie met het dagelijks bestuur en het langdurig verzuim inzake de functionele vernieuwing is het de ambtenaar gegund zelf de functie te vullen en te voeren - de schaapjes zullen wel volgen ... (daar is de herder voor, net als een president in de VS)