Thursday, June 11, 2009

GandhiTour - Protocol & Initiatie

Protocol

In Initiatie staat een artikel dat aangeeft dat in Nederland de uitvindingen van "grondpersoneel" worden gejat door hiërarchisch hogeren. Dit is door mij ook geconstateerd in het waterbedrijf dat mijn talenten en zintuigen zo hoog honoreerd met het ziende oog van Wim en Roelof en ook wel Maarten en Job. Kijk dat heb je nu als je bepaalde of nader te duiden manifestaties van een ambtenaar HOOG OPNEEMT in de situaties die het betreft. Voorstel, laten wij de onderhogen niet meer tussenvoegen bij de HOGEN zoals u en ikzelve, geachte mede-HOGE. Vanzelf geldt voor mij dat ik in andere spelen mij wel ophoudt met wie dan ook ( ik begin op Martien Toonders Bommel te lijken :) of is het toch Joost (die het Weten Mag? of Draait).

Problematisch voor hedendaagse "correcten" (zij die georganiseerd zeggen dat zij ieder op zich functioneren) is dat de situaties die het betreft wel op de video en op de computer staan edoch dat hier weer allerlei stuurmiddelen en situaties zich voordoen om het feitelijk handelen in de orde die het behoeft ... er niet meer van komt. Dit heet psychologisch toeleiden') edoch uit zich collectief in psychologisch afleiden ... en is op zich wel logisch maar dan weer niet in de orde die het behoeft vanwege de gevorste functionaliteit. Dus? Gewoon Doen.

De uitvindingen van mij persoonlijk (en er zijn vele anderen) zijn dan ook genoeglijk geregistreerd door erkende functionarissen en expern deskundig personeel. Dat je vindingen dan ook uitgebreid in de etalage worden gezet door de naar beroemdheid solliciterende overheidsmanger in spé van het transparante collectief ... tja ... dat verhoogt het plezier - een van de kwaliteitscriteria die wij nastreven. Samen, elkaar meenemen op reis of je nu gewoon ingenieur bent of je bent planetair adviseur in spé ... we blijven mekaar ondersteunen waar nodig en spreken elkaar aan waar correcties aan de orde zijn (vanwege disorde, of nog noodzakelijker misorde). De chaos die begrepen wordt ... die leidt: de ONE-orde (voor anti-engelentaligen: wanorde - schijnt een carnavalest begrip te zijn geworden met maskers).


Initiatie


in de voorbereidingsfase van de tour trof mij een artikel -aangenamer bewustworden- dat deze lijst weergaf:

KENMERKEN VAN DE HUIDIGE MAATSCHAPPIJ
1. Gebrek aan zelfbewustheid, gevoel van eigen waarde en zelfvertrouwen.
2. Het blindelings volgen van de materiële waarden.
3. Laat graag rijkdom en macht op de voorgrond treden en laat onwaarheid, geweld en zelfzuchtigheid toe.
4. Laat toe, dat instituten de nadruk leggen op hun rechten en voeren en gebruiken concurrentiestrijd om machtig te worden. De voornaamste maatschappelijke katalysatoren zijn de kapitalistische economie, -daar waar het geld alleen telt en alles naar teruggeleid wordt,- de bureaucratie en de machtspolitiek.
5. Resulteert in een opeenstapeling van menselijke ziekten en kwaden. De maatschappij is en wordt uiteen gescheurd door ras, kaste, godsdienst en politieke partijbelangen.
6. De economische bronnen worden misbruikt en het werkloosheidsprobleem is groter geworden.
7. De economie is een erfenis van het koloniale tijdperk, een economie gestoeld op de productie van commerciële goederen en het import-export systeem. Buitenlandse leningen creëren het neokolonialisme. De armere landen komen in de macht van de
rijkere landen.
8. De mensen zijn raderen van zeer grote lichamen en grootschalige concerns met het
doel om het kapitaal en de macht van deze lichamen en concerns te vergroten. Er vindt uitbuiting van arbeidskrachten plaats, er is corruptie en er wordt milieuvervuiling op grote schaal aangetroffen.
9. De dorpen worden overheerst door de steden. Er is een grote trek naar de steden, waar de moraal, de waarden en normen degenereren en de maatschappelijke spanningen hand over hand toenemen.
10. Er is een toename van het strafrecht, de macht om te straffen en de staatsmacht, die zich met het strafrecht in stand houdt. Er is een afname van geestelijke krachten in de maatschappij en de invloed van de bevolking. De bestuurders en regeerders worden machtiger en de invloed van de bevolking neemt af.


ik vraag mij af hoeveel mensen dit in zijn geheel kunnen lezen ...
en dan komen zij wel tot hier en lezen zij wat ik hier schrijf ? (vaag teken)

Kwestie is dan: nodigt een lijst van 10 punten uit om dit af te ronden en hoe beviel de toon van het bericht? was het leuk / plezierig?
oh ja, zeker ... het is informatief en ik beaam vele noties mee ...
(wat doe ik dan met mijzelf en met mijn creatief = scheppende vermogen , met mijn eigen wil ... als ik mijn tijd hier aan besteed? zomaar een vraag en dan plop ik het ook nog op mijn blogsite ... nou moet ik toch wel eens wat moois gaan brengen want wie leest mij nog - mee? U!)

CONCREET? tja, deze initiatie kan mij zomaar prikkelen om een beentje voor te zetten ...

van P naar R

???

P is een staand Persoon

en R?

is de P die een beentje voor heeft gezet ;-))

Aldus kwam ik in het lijvige artikel op:

Het midden pad bestaat zoals eerder al aangestipt uit:
• een juiste kijk: een juist inzicht
• zich de juiste gedachten vormen
• op de juiste manier spreken en communiceren
• op de juiste wijze handelen
• een juiste leefomgeving
• zich op de juiste manier inspannen
• de juiste geestesgesteldheid
• zich op de juiste manier concentreren


En dit zal mijn collega Roelof goed doen voor waar het woord juist zo vaak terugkomt en resoneert op "de juiste man op de juiste plek". En zeker ook van toepassing op zijn 1e integrale collega directeur - in pionierende status (postmoderne apartheid) en vooralsnog in Crediteuren Status op de Administratieve Lijsten in het Publieke Bedrijf sedert maart 2001. Hier is het nuttig te vermelden dat de stichting reeds vele jaren geen goedgekeurde begroting heeft geleverd én dat de burgemeester dit financiële systematiekje uitbesteedt aan de Chinezen op fanfare aldaar. (Hoe wordt dit gecommuniceerd zodat Job daar juist overkomt?)

juist ... s'ace

#notie
P = 16e karakter in het alfabet; bividex') levert 11
R = 18e karakter in het alfabet; bividex levert 9

R is dus een zeer harmonische Letter : immers 18/9=2 (samen zien = hoor us)

') psychologisch betekent dat de presentie van een individu in de tijd is gezet ; veelal afgezet in een project (stuk zonder de persoonlijke bevestiging van wat er staat/wordt opgelepeld)
") bivid-décode(x) = A-M=Z-N=1-13 (conversie tabel)

Thursday, June 4, 2009

Arun Gandhi Tour - Evaluatie Verantwoording

Deze Blog is een onderdeel van een inbedding van onderdelen (het grotere verhaal).

De gehanteerde schrijfwijze bevat tekstdelen gemarkeerd met haken: [...] ; dit is wat men veelal noemt "ambtelijke taal" - voor de vertrouwde lezer is dit overbodige "ballast" - al kan het voor de doorgewinterde lezer weer amusant zijn het op de vlucht mee te nemen als onderhoudend. Voor de juridische geledingen onder het lezerspubliek kan het een aanbeveling inhouden zich ter harte te nemen in de competitieve hechtingen die men zich wel veroorloofd zonder dat daar - nu juist aangegeven in de haakdelen - reden toe is. Kromredeneringen worden geacht te zijn uitgesloten vanwege het protocol dat de schrijver zich verbindt aan een vakbekwaam credo zich integer te verhandelen (ref. Kroonprins en Bestuurlijke richtlijn maart 2003).

}} Verantwoording

vanuit het vakgebied -zoals elke Nederlander wordt aangespoord een werking te hebben en bekwaam wordt bejegend- telt (en geldt) de auteur en aanbieder, tevens mens en burger, in deze betrekking van schrijver en lezer als een Amsterdams Ambtenaar in dienst van de stichting Waternet [- mede vanwege niet aangenomen offertes uit enige hoek met bedoelingen aan enige(n) bron(nen)].
tevens heeft de Ambtenaar een politieke en vertegenwoordigende rol zich aangemeten per februari 2001 waar hij zich voegt aan het verzoek van verenigingsgenoten van de vereniging MHA, een deelnemer aan het vakbondsgezelschap van de CMHF.
deze relationele betrekking die diensten verleent aan de directie en het bestuur van de stichting Waternet is duurzaam van karakter en levert diverse kwaliteitsproducten aan het collectief, ergo aan het publiek (de sameleving), onverlet kwesties die buiten de verantwoordelijkheid van deze speler om zich verhandelen in het werkveld.

Buitengewoon leven zich de gebeurtenissen waarbij deze speler geconfronteerd wordt met verhandelingen van andere bronnen (mensen/burgers/ambtenaren/overheidsdienaren/bestuurders/meester-rechters/ambtsdragers en wat dies meer zij) en zo kan het zijn dat de speler meermaals op een missie wordt gestuurd die 24 uur diensttijd omvat en die meerdere dagen / weken / maanden / jaren beslaat. Dit alles in een werkveld dat tevens functioneringsgesprekken en honoreringen en carriere/loopbaan-veranderingen met zich meedraagt [en navenante correcties die -soms impliciet van karakter- zijn toegezegd].

lees en leer en leefplezier toegewenst tijdens onze uitwisseling,
Cees de Groot
planetair adviseur

(tot 26 juni 2009 aan wijziging onderhevig)

deze verantwoordende tekst is mede aangeboden vanuit de taakstelling "implementatie ondernemings kwaliteitssysteem" vallende onder de pioniersfunctie Integraal Directeur per 9 maart 2001

evaluatiepunt arungandhitour 21-24 mei Benelux

De Arun Gandhi Tour 2009 is een onderdeel van een (West-)Europese tour die een aanvang heeft in Duitsland en initieel Luxemburg, België en Nederland bezoekt.

De tour is in wezen een burgerinitiatief dat gebaseert is op de principes die de ILBS in haar vaandel draagt. Zie hier voor hun website.

Credo is "de wereld is een zaak van, voor en met mensen". Dit is parallel aan opvattingen van Nederlandse gremia zoals democratisch geëntte organisaties en maatschappelijke geledingen. Hier past ook de term "de faktor mens", bekend bij het gezag in de stichting Waternet, die een introverte relatie kent/heeft met de blogger alhier.

Het is op deze plek handig een Nederlandse eenduidigheid met de Duitse ILBS te scheppen middels de 7 fundamenten:
Niemand geldt als een vijand
Niemand geldt als een vreemde
Tot welzijn van de mensheid
Vrede leveren
Openheid en onpartijdigheid
Ware Democratie
Gerechtigheid en gelijke berechtigingVoor een verslag van de evaluatie van de tour verwijs ik, Cees de Groot - Hollands Initiatiefnemer van een grassroot-evenementsnetwerk, naar enkele bouwstenen (die worden aangebracht/aangepast totdat deze haak-zin eruit is)

De bouwstenen in een orde ...

}} Verantwoording
}} Protocol & Initiatie
}} De 5 verzochte evaluatiepunten
* Wat ging er goed?
* Wat kan er beter?
* Wat heb ik geleerd?
* Wat puzzelt me nog?
* Welke wensen voor de toekomst heb ik?
}} De temperatuurmeting (artikel Aardbron)
}} Opgekomen Bewustzijnnoties (Geëxpliceert in EigenTaal)

LeesWijzer

Ervaringen leren dat het handig kan zijn de evaluatie fasegewijs te verwerken (lezen). Dit bevordert de inbedding van "les" die impliciet wordt aangeboden voor hen die zich ook wensen te evalueren. Vanzelf bepaalt ieder zelf hoe hij de ervaringen van een ander tot zich neemt en wat eventueel wordt ingenomen.


met mijn inmiddels meer vertrouwd geworden organisator onderschrijf ik de wensen Suucces en Plezier en voeg er aan toe met Respect ...

Cees de Groot

Gestolde-Vorm-dé-complex-maken ... is een ware uitdaging voor probleem oplossers die het probleem niet doen oplossen door verdwijning (van spelers) edoch door het gehele verhaal te bezien en te ontknopen tot haar ware vorm. Als metafoor van deze oefening het volgende plaatje dat 5 basisvormen in zich draagt en dat verder beschreven staat in het artikel waar -gemakshalve van mijn kant- naar wordt verwezen.hier het artikel waar dit plaatje is ingebed

Tuesday, June 2, 2009

STEM getijde(N)

lieve theo~soof/loog/maat (kies zelf:)

ik sprak vanmorgen een Kees, een burgerman die van het strand houdt ...

hij had de stemwijzer op verschillende momenten ingevuld ...
telkens gaf de wijzer D66 en SP als beste opties voor zijn thema's en zelfgekozen oplossingen ...

De beste partij van beiden wisselde naar gelang de momenten en weersgesteldheden van keuzes ...

Het dilemma wat hem overkomt is hetvolgende ...
SP is TEGEN EUROPA
en
D66 is VOOR EUROPA

Ergo ... wat is een oriëntatie om dit dilemma te ontmaskeren
(vrijgesteld verhaaltje namens de bron ervan:)

EB en VLOED :

1: EB en VLOED zijn als YIN en YANG en houden elkaar bezig in een rationele verhouding die niet evenwijdig aan elkaar is :

EB is een getijdebeweging van HOOG naar LAAG WATER én duurt langer in de tijd dan de VLOED (LAAG naar HOOG)

EB en VLOED zijn een lineaire beschouwing van iets dat zich op lager (geduriger en duurzamer) niveau in een QUANTUM bevindt (zie 2).

In het menselijke lichaam bevindt zich dit "niv-eau" ') op het lichaamsdeel van het HOOFD waar het denken zich in een (schijnbaar oneindige loop-) staat bevindt en bezigt (tot dat de bron van denken ophoudt/afhaakt/iets doet/...).

2: EB is een proces naar LAAG WATER én dit LAGE WATER houdt langer stand dan het HOGE WATER ... Na de fase van LAAG WATER volgt de fase van HOOG WATER die tot een HOOG WATER FASE komt.

(zie ook 1)

EB, LAAG WATER, VLOED en HOOG WATER zijn een deels radiale quantumbeschouwing van iets dat 4 fases kent.

In het menselijke lichaam bevindt zich dit "niv-eau" op het deel van de ROMP waar zich ook een hart bevindt dat pompt en 2 boezems en 2 kamers kent : ergo 4 ruimtes van ademslag.

3: Het proces beschreven in 2) kent in een etmaal 2 verschijningsvormen waar een -de MAANPULS- ervan zich ent op de MAAN en de ander ent zich op de natuurlijke echo die de AARDE en haar fenomenen schommelt op de oceanen (AARDPULS).

Ergo de ene fase van "EB en VLOED" communiceert de andere fase en die andere fase is weer te beluisteren in de eropvolgende:

MAANPULS - AARDPULS - MAANPULS - AARDPULS - MAANPULS ... enz.

Soms is er een dag die slechts 7 ipv de gebruikelijke 8 fases kent ... dit is wegens de gemiddelde tijdsduur van de cyclus die meer dan 12 uur beslaat (1 cycli MAAN + 1 cycli AARDPULS > 25 uur).

~~~

Voor de politieke besliskundig geworden burgerman/vrouw betekent dit dat men de bij zichzelf passend PULS bepaalt en vervolgens de juiste PARTIJ (het eipart : geel of wit) kiest ...

Voor de PARTIJEN kan dit betekenen dat men de juiste sparringpartij kiest om vruchtvaar te worden in "enig" gezelschap of geselschap.

~~~

Een en al met Liefde én Woordvibraties bereidt ...

je vrindekind S'ace


') eau is frans voor water (ook tranen en bloed en plas)