Thursday, June 4, 2009

Arun Gandhi Tour - Evaluatie Verantwoording

Deze Blog is een onderdeel van een inbedding van onderdelen (het grotere verhaal).

De gehanteerde schrijfwijze bevat tekstdelen gemarkeerd met haken: [...] ; dit is wat men veelal noemt "ambtelijke taal" - voor de vertrouwde lezer is dit overbodige "ballast" - al kan het voor de doorgewinterde lezer weer amusant zijn het op de vlucht mee te nemen als onderhoudend. Voor de juridische geledingen onder het lezerspubliek kan het een aanbeveling inhouden zich ter harte te nemen in de competitieve hechtingen die men zich wel veroorloofd zonder dat daar - nu juist aangegeven in de haakdelen - reden toe is. Kromredeneringen worden geacht te zijn uitgesloten vanwege het protocol dat de schrijver zich verbindt aan een vakbekwaam credo zich integer te verhandelen (ref. Kroonprins en Bestuurlijke richtlijn maart 2003).

}} Verantwoording

vanuit het vakgebied -zoals elke Nederlander wordt aangespoord een werking te hebben en bekwaam wordt bejegend- telt (en geldt) de auteur en aanbieder, tevens mens en burger, in deze betrekking van schrijver en lezer als een Amsterdams Ambtenaar in dienst van de stichting Waternet [- mede vanwege niet aangenomen offertes uit enige hoek met bedoelingen aan enige(n) bron(nen)].
tevens heeft de Ambtenaar een politieke en vertegenwoordigende rol zich aangemeten per februari 2001 waar hij zich voegt aan het verzoek van verenigingsgenoten van de vereniging MHA, een deelnemer aan het vakbondsgezelschap van de CMHF.
deze relationele betrekking die diensten verleent aan de directie en het bestuur van de stichting Waternet is duurzaam van karakter en levert diverse kwaliteitsproducten aan het collectief, ergo aan het publiek (de sameleving), onverlet kwesties die buiten de verantwoordelijkheid van deze speler om zich verhandelen in het werkveld.

Buitengewoon leven zich de gebeurtenissen waarbij deze speler geconfronteerd wordt met verhandelingen van andere bronnen (mensen/burgers/ambtenaren/overheidsdienaren/bestuurders/meester-rechters/ambtsdragers en wat dies meer zij) en zo kan het zijn dat de speler meermaals op een missie wordt gestuurd die 24 uur diensttijd omvat en die meerdere dagen / weken / maanden / jaren beslaat. Dit alles in een werkveld dat tevens functioneringsgesprekken en honoreringen en carriere/loopbaan-veranderingen met zich meedraagt [en navenante correcties die -soms impliciet van karakter- zijn toegezegd].

lees en leer en leefplezier toegewenst tijdens onze uitwisseling,
Cees de Groot
planetair adviseur

(tot 26 juni 2009 aan wijziging onderhevig)

deze verantwoordende tekst is mede aangeboden vanuit de taakstelling "implementatie ondernemings kwaliteitssysteem" vallende onder de pioniersfunctie Integraal Directeur per 9 maart 2001