Thursday, November 12, 2009

Cijfers omtrent Waterland Nederland

een blik op een internationaal referentiekader biedt als focus:

Irrigated land: 5,650 sq km (2003)
Natural hazards: flooding

Current Environment Issues: water pollution in the form of heavy metals, organic compounds, and nutrients such as nitrates and phosphates; air pollution from vehicles and refining activities; acid rain

International Environment Agreements: party to: Air Pollution, Air Pollution-Nitrogen Oxides, Air Pollution-Persistent Organic Pollutants, Air Pollution-Sulfur 85, Air Pollution-Sulfur 94, Air Pollution-Volatile Organic Compounds, Antarctic-Environmental Protocol, Antarctic-Marine Living Resources, Antarctic Treaty, Biodiversity, Climate Change, Climate Change-Kyoto Protocol, Desertification, Endangered Species, Environmental Modification, Hazardous Wastes, Kyoto Protocol, Law of the Sea, Marine Dumping, Marine Life Conservation, Ozone Layer Protection, Ship Pollution, Tropical Timber 83, Tropical Timber 94, Wetlands, Whaling

Laten wij de laatste data even voor wat het is en vibreert voor het voorgaande ...

Current Environment Issues : Huidige Omgevingskwesties

Hier is gezien de huidige situatie in Nederland nog een item dat misschien wel veel belangrijker is om de OPLOSSING dichterbij te brengen ...

En hier kunnen de Nederlandse DICHTERS BIJ een komen en zoemen ... want het betreft:

HET BEWUSTZIJNSVELD ...

dat gegenereerd wordt vanwege het leven dat water in zich(T) draagt én dat ook bekend kan zijn aan de bestuurders in het water die niet vooral op hun eigen rekening kijken hoe "lekker of ut gaat" met de kwesties ...

Dit zeg ik ook in mijn rol als Soldaat van Oranje - nl. de KroonPrins - én als WachtMeester van het Opperbevel - zij die de Troon bezet ... en die wij samen hoog achten met onze HofHouding (HH) ...Zo ... (Ugh) spreek ik meede ...
S'ace ~ Uw Dienaar ( en die narre, HH : )

Tuesday, November 10, 2009

Presidententaal

In een column beschouwt Marc een uitspraak van de President van de Rechtbank inzake het mogelijke ontslag aan rechters.

hier mijn ingezonden stukje ... ook voor mijn collega's in directie en bestuur van de stichting die ik dien ...

# s'ace - cees de groot zegt:
(NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)
dinsdag 10 november 2009, 19:30 uur

Ik maak van de gelegenheid gebruik om gebruikers van de dienst rechtbank er op te wijzen dat een uitspraak ondertekend dient te zijn door zowel de uitvoerende rechter als de griffier. Indien dit niet het geval is dan is er geen sprake van een uitspraak ook al komt dat woord prominent voor op de brief the men bekomt.

In dit soort gevallen is er sprake van “onderneming” of “wapenstilstand” of “testen van de vaardigheden van de gezaghebber van de rechtszaak, de piloot, de uitvoerder, degene op wiens commando de rechters werken en een vak uitoefenen gelijk -in democratisch beginsel- de wederpartij (die zich qua taalgebruik wel eens illustreert als tegenpartij, edoch dat is “vergeeflijk”, ergo niet ter zake doende – noch recht doende).

Interessant is het hier dat den Heer J.P. Balkenende in 2008 er op heeft aangedrongen dat bij een beslissing / besluit de bevoegde besluitvormer zich er aan geeft (hand tekening zet). Dit is vanzelf geborgd in elke procedure bij de administratieve functie.

Het is zaak zo lang mogelijk he vertrouwen te blijven zenden naar de rechter zelf, of naar de rechters die zich in een zogenaamd democratisch veld bevinden van een meervoudige kamer. Het is vanzelf te hopen dat de term democratisch niet tegen zichzelf werkt indien zoiets al zou kunnen opkomen in de heldere hoofden van zwaarbelaste mensen die een rechter-functie uitoefenen. Het past dan ook hen hoog te houden, gelijk de President dit verwoordt.

Voorbeeldgeval was in 2008 de ontslagaanvraag van een (Amsterdamse?) rechter die zich vergiste in de juiste uitvoering van zijn vak. Hij liet ten onrechte een verdachte/crimineel vrij rondlopen in de samenleving. Hierbij past de aantekening wie of hier nu weer lering trekt ter bij-schaving van de leer en media-genieke vertolking bij het (bedreigde?) volk.

"GrussGott"


Vanzelf kunnen Presidenten van de Rechtbanken zich eens met mij verhouden in een bijscholing van wat er in de beschaving wordt geleefd in allerlei ondernemingen en pogingen dit tot stand te brengen.

Ik wijs ook op een recent artikel dat opkwam in het gremium van de ingehuurde professionals , zoals dhr J. Cohen dit pleegt te noemen waar hij zich met zijn volksgenoten in ambtelijk tenue als amateur acht ("heb ik dit goed begrepen? worden vanwege deze conclusies binnenkort aan een amateurvereniging in de voetbalsport betalingen aan sporters toegestaan?").

Hier voeg ik de notie toe dat niet elke aanwending van een ander een intimidatie is.
Wellicht is er een vervangingsschema samen te stellen waar we vanaf de aftrap een communicatiecampagne (is een cyclus, toch?) kennen in de zin van invoer - geheugen - proces - uitvoer - eenheid.

Dat laatste is in wezen de vrede of de vrede zoals dit tijdens de uitvoer wordt geëgaliseerd (soms vis de professionele vakkundige wijsheid van een bijstuurder/rechter).

Invoer betreft de informatie die in een verhandeling relevant is te beschouwen.
Als die er bijv. niet is of niet geleverd is dan hebben de daaropvolgende procedure-stappen geen functie. Al kunnen ze wel gespeeld worden ter oefening van alle deelnemers. Dit gebeurd bijv. ook in de vliegtuigindustrie waar piloten eerst een simulatie vlucht beheersen en evt. test passagiers de vlucht kunnen meemaken ter therapie van enig bewustzijnsveld of gewoon nieuwsgierigheid.

Geheugen is het bevragen van het eigen kennisgebied incl. de antennefunctie voor mogelijkheden het leven te verrijken met de ander.

"Processing" is een formuleringsfase om de juist woorden te verhandelen met al hun dagelijkse marktwaarde.

Hoe zou het verval-schema er uit kunnen zien?
En hoe ziet het andere schema eruit - de verrijking van cultuur?

toY S'ace ~Gek? Scherende!~ President van Velatropa 24.3 in spé ;-)

Thursday, November 5, 2009

Mozambique & de WaterPrins

Het schijnt vandaag de dag een brandpunt te zijn voor gesprek en afstemming op allerlei niveau's van bewustzijn en aanleggend vermogen aan "dat netwerk van sensoren".

Zo discussieert het nuance zoekende nrc met landgenoten om de meningen te publiceren in gecontroleerd veld ...

Juist vanwege dit te contro-leren veld omlijst ik mijn bijdragen met een korte omlijsitng van woorden , hier op mijn blog met context.

Ik moet het met u delen waar u zichzelf heeft aangelegd in bezield wezen ...

Den heer W.A. van Oranje Nassau is - herstel - heeft zich op glad ijs begeven. Niet slechts letterlijk ooit op Friese Harde Wateren edoch ook als Inspecteur op gebied van Internationale Bestuurlijke Ondernemingen inclusief de Nederlanden.

In dit laatste zit hem de kneep - mede met het oog op bankzaken en praktijken in een tijdsgewricht.

Wil het koninkrijk zich handhaven dan geldt - zo dunkt mij Adviseur WereldEenheid en VredeEducatie - dan gloort het hanteren van het zwaard ...

Luister aanleggen aan de wereld van openheid en daar waar bewustzijn doordringt tot de mens - bij voorkeur tot iedere mens die de wil aanlegt het te willen weten door lering en genoten praktijk.

Daar is geen spel meer voor lieden die menen de ander te leiden door ambigue vertoon: ergo dubbele intelligentie aanleggen ter verrijking van de eigen middelen als eigendoms reservoir (geld als bezit/aangebracht in een psychologisch tijdsverdringend veld van samenleven). Immers het leven is vooral een complexe, multiplexe en vooral ook eenvoudige uitwisseling van wederkerige diensten vanuit aangesloten medium.

Wat mij betreft gloort er een oplossing wanneer de Koning-in-spé zijn naam als koning gaat vestigen met afstandneming van "historisch familiair vertoon". Vanzelf is die naamskeuze een beslissing aan de persoon die deze gaat aannemen en illustreren aan de wereld. Dit gesteld hebbende past mij een voorbeeld. en hier komt bij mij op de vibratie:

"Maximilian van Oranje Nassaue" ...

tesamen met de VerZilverDe Egaa vormt hij dan het liefdespaar "Maximilian en Maxima"; ergo geen terugtrekoord in Mozambique - al was het maar dat er in Argentinië reeds voorzien is in een terugtrekoord. Mogelijk kan er een voorziening komen op het eiland Pampus of op het Forteiland bij IJmuiden? Er zijn vast wel kosten overwegingen die bijdragen aan mijn gratis advies.

Er schijnt een bedrijf te zijn dat reeds doet aan M&M's dus dat scheelt ook weer een discussiepunt.

Het vigerende en uitvoerend waterbedrijf van de hoofdstad heeft - overigens - mijn resonantie op de bewustzijnskracht van water reeds vorstelijk gewaardeerd, hetgeen moge bijdragen aan het doorlatingsfilter van lezers dit nog eens te laten doordringen tot het domein van besluitvorming.

toY


Grappig dat dhr. Pechtold zich ook in dit meningsvormende veld heeft gemeld ...

Ik vernam dat deze Democraat ook samenwerkt met een bediende van mij, ene Spong - op het terrein van de "demagogie" zoals ik het werk van PVV opvat - al kan ik mij vergissen => hetgeen de tijd zal leren.

Dat het politieke leven van dhr. Wilders soortgelijk is aan de mijne, pleit overigens wat mij betreft voor de moed dat deze ridder toont "het gesprek te voeren en gevoelige onderwerp aan te vuren" ...

er valt te hopen dat het non-violente gesprek uiteindelijk de overhand gaat krijgen en dat mensen dan ook weer de krant lezen met de boeiende wereld die ons naakt.

Ik tip op dat gebied dhr. Arun Gandhi die ik dit jaar mocht visiteren in de Benelux.

Met collegiale groet aan al mijn relaties in het waterwezen en ook zij die hun waterdragerij eren met aanlegging van geweten en bezieling.

Cees

advocaat & curatieve behandeling

ik kon het niet nalaten mijn dienst aan het volk te tonen in de opdoen geldende zaak omtrent een advocaat. mogelijk is dit ingegeven door het zicht dat ik op dit vak heb gekregen vanwege mijn medezeggenschapswerk bij de stichting Waternet v/h DWR.

het artikel is hier te vinden
en ik heb mijn bijdrage als journalistiek stukje hieronder toegevoegd (het is aangeboden aan de publike functie van de krant).

tja, interessant in het kader van advocatenpraktijken is ook de leverancier van de slagroom bovenop het advocaatje, zo plastisch gesteld.

zo worden advocatenpraktijken ingehuurd door overheidsbedrijven die zelf het credo van dienstbaarheid bedrijven in het quantum van samenleving. Ergo, waar ik hier op wijs is dat daar geen behoefte is aan praktijken van lieden die het bijv. het epicurisme bedrijven onder het motto van robuust hakken met een mes. Dit staat immers op gespannen voet met het tweezijdig snijdende zwaard.

In de volksmond - op de werkvloer - spreekt men dan van "kleinekinderengedrag" bij - u kunt het raden - het hogere volk "met een gezicht" - "a face" zeggen de Engelstaligen dan. Welnu, het gezonde verstand komt eerst ... en dit betekent dat je pas een gezicht kunt hebben/verkrijgen als je een eervolle prestatie levert in dienst van diezelfde samenleving. Dit is ook min of meer de garantie dat je dat gezicht blijft honoreren met verstandig opereren én in functie met het vertonen van je gezicht tijdens de woordkeuzes gevoerd ter articulatie van "de beschouwing" ter facilitering van de besluitvorming, cq. het uiteindelijke besluit.

Afsluitend met de opmerking dat de overheid zelf per 1999 het "code of conduct" inzake ethisch gedrag onderschrijft en nastreeft. Of dit in te vertrouwen betrekkingscodes ook wordt geijkt, dat verdraagt vertoning op een open medium als internet. Dan vallen de rijpe appelen vanzelf van de boom ... en niet al te ver van haar stam(boom).

Vermoede Praktijk bij de Centrale Raad van Beroep voor Ambtenaren lijkt dat epicuristen zijn ingehuurd om de rechters af te schermen. Op zich te beschouwen als "ondernemende praktijken" die de overheidsbesturen doen afschermen van rechterlijk zwaardwerk. Voorbeeld? De urenmanager van de Rechterlijke Kamer meent uitspraken te moeten ondertekenen met de afkorting "get.".

Tip voor alle ambtenaren in procedure: Kijk eens in het woordenboek wat het betekent: "getekend" of "getuige" ...

Ergo: indien niet getekend door de rechter is er niets aan de hand: er is geen uitspraak ...
(ook al is er afgestempeld en geparafeerd door wie dan ook) want er is niet getekend.
En veelal is het stuk door u - de rechtzaakvoerman - geen reden het papiertje ter ondertekening voor te leggen aan diezelfde vertrouwde rechter.

Wat is er dan wel aan de hand?

Tja, uw geduld wordt op de proef gesteld en zo mogelijk dient u nu de rechter te voorzien van informatie die smadelijk is voor enkele lieden die een valse toon aanslaan. (U wilde, bijv., die gegevens eerst verstrekken indien de wederpartij zich met u in gesprek toont. U gedraagt zich als mens door een ander niet te willen schaden.)

U heeft de zitting bijv. door laten gaan onder het kopje dat u er aan hecht: "een bewustzijnsoefening".

Dat is niet aan u verplicht om dit ter zitting vooraf te doen aan de behandeling. Immers er worden slechts betrouwbare professionals toegelaten. En indien dit achteraf is gebleken als "niet kloppend" dan was er sprake van "enige niet-valide opkomst", of in het verlengde daarvan "niet complete opkomst".

Als ex-intelligentia van de regelkring NUL van de nationale trots op luchtvaartgebied kan ik u met een gerust hart melden: "er wordt niet gevlogen".

Ter plekke voert u het begrip "simulatie" telepathisch op - dwz. u weet wat u doet , echter weet een ander het ook? Het antwoord op die vraag wordt door elk individu zelf beantwoordt op het moment dat "de aap uit de mouw komt". Dat moment agendeer je dan in samenspraak binnen de minimale termijn van 2 jaar.

Crux in het spanningsveld is dan dat er niet is getekend binnen de vooraf gestelde termijn alhoewel er door "een onverlaat" wel is geparafeerd als burocratische illustratie van enig regie voerend apparaat. Van de als opgevoerde "getuigen" (2e betekenis van "get.") is de zintuigelijke kwaliteit van de 5 bekende kwaliteiten bekend verondersteld als werkend. Van de telepathische kwaliteit zal dit blijken op het moment suprême - als het al niet wordt afgekocht wegens "handels" interventie.

so far ...


Wat betreft vertrouwenveld volg ik met praktiserende interesse de notie van dhr. M. Huibregsen , die voorzitter is - naar ik meen - bij de Publieke Zaak. Ik ken deze heer - die ooit streed met dhr. W.A. van Oranje Nassau om een plek in het IOC-comité - van de Treaty of Noordwijk aan Zee (Bretton Woods Alternatief ter voorkoming van de Huidige Crisis - toen in dec'2000).


"Er is vertrouwen totdat blijkt dat het er niet (meer) is"


Niet dat je dan weet waar het vertrouwen aan te verlenen is, al zal heel vaak het collectief als "heerser" in het gelijk worden gesteld ten laste van de pionier die nu juist het integriteitsveld ten opzichte van de missie bedrijft. Ergo, het zou kunnen dat je bent aangeland in de wereld van het grote geld - anders dan het groote dat geldt. Dit is vanzelf een lucratief terrein voor de "tuinfilosofen" die robuust de klus doen en weer oprukken naar een andere klus.

De bestuurleden van een stichting zijn altijd op persoonlijke titel verantwoordelijk voor wat er gebeurd in het publieke bedrijf. Het is vanzelf ambigue - dubbel intelligent - als directeur en bestuurder elkaar "de hand boven het hoofd houden" met het vertoon van mediageniek vertoon en de ware werker / diener wordt afgeschoffeld door - uiteindelijk - de rechter - die dan ook nog gegijzeld kan zijn in een zogeheten democratische garantie dat het wel goed komt.

Jap Peter Balkenende, de bekende premier met 4 kabinetten opzak naar Europa (zegt men), wordt op de keeper beschouwd hoog aangeschreven met zijn aanwijzing: "indien er een beslissing wordt genomen dan dien je je erbij mee te geven".

Geconverteerd naar de mensentaal heet dit: "er is niets gebeurd tot de handtekening er staat" ; en dit geldt ook voor de afkoopregeling die elke integere ambtenaar krijgt/verdient. Zoals de ex-secretaris van de hoofdstad beweert: "je moet je zo duur mogelijk verkopen".

Dat het volk niet altijd begrijpt wat er dan feitelijk gebeurt is weer te begrijpen door een opmerking van Bos: het volk krijgt de beste regeerders die zij zich wenst via de geldende werkwijze (kiezen/kiesstelsel).

Dat het vigerende kiestelsel niet meer van deze tijd is, tja ... dat laat weer ergens anders op wachten : misschien wel weer het doorbreken van het bewustzijn bij de mens zelf?