Tuesday, November 10, 2009

Presidententaal

In een column beschouwt Marc een uitspraak van de President van de Rechtbank inzake het mogelijke ontslag aan rechters.

hier mijn ingezonden stukje ... ook voor mijn collega's in directie en bestuur van de stichting die ik dien ...

# s'ace - cees de groot zegt:
(NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)
dinsdag 10 november 2009, 19:30 uur

Ik maak van de gelegenheid gebruik om gebruikers van de dienst rechtbank er op te wijzen dat een uitspraak ondertekend dient te zijn door zowel de uitvoerende rechter als de griffier. Indien dit niet het geval is dan is er geen sprake van een uitspraak ook al komt dat woord prominent voor op de brief the men bekomt.

In dit soort gevallen is er sprake van “onderneming” of “wapenstilstand” of “testen van de vaardigheden van de gezaghebber van de rechtszaak, de piloot, de uitvoerder, degene op wiens commando de rechters werken en een vak uitoefenen gelijk -in democratisch beginsel- de wederpartij (die zich qua taalgebruik wel eens illustreert als tegenpartij, edoch dat is “vergeeflijk”, ergo niet ter zake doende – noch recht doende).

Interessant is het hier dat den Heer J.P. Balkenende in 2008 er op heeft aangedrongen dat bij een beslissing / besluit de bevoegde besluitvormer zich er aan geeft (hand tekening zet). Dit is vanzelf geborgd in elke procedure bij de administratieve functie.

Het is zaak zo lang mogelijk he vertrouwen te blijven zenden naar de rechter zelf, of naar de rechters die zich in een zogenaamd democratisch veld bevinden van een meervoudige kamer. Het is vanzelf te hopen dat de term democratisch niet tegen zichzelf werkt indien zoiets al zou kunnen opkomen in de heldere hoofden van zwaarbelaste mensen die een rechter-functie uitoefenen. Het past dan ook hen hoog te houden, gelijk de President dit verwoordt.

Voorbeeldgeval was in 2008 de ontslagaanvraag van een (Amsterdamse?) rechter die zich vergiste in de juiste uitvoering van zijn vak. Hij liet ten onrechte een verdachte/crimineel vrij rondlopen in de samenleving. Hierbij past de aantekening wie of hier nu weer lering trekt ter bij-schaving van de leer en media-genieke vertolking bij het (bedreigde?) volk.

"GrussGott"


Vanzelf kunnen Presidenten van de Rechtbanken zich eens met mij verhouden in een bijscholing van wat er in de beschaving wordt geleefd in allerlei ondernemingen en pogingen dit tot stand te brengen.

Ik wijs ook op een recent artikel dat opkwam in het gremium van de ingehuurde professionals , zoals dhr J. Cohen dit pleegt te noemen waar hij zich met zijn volksgenoten in ambtelijk tenue als amateur acht ("heb ik dit goed begrepen? worden vanwege deze conclusies binnenkort aan een amateurvereniging in de voetbalsport betalingen aan sporters toegestaan?").

Hier voeg ik de notie toe dat niet elke aanwending van een ander een intimidatie is.
Wellicht is er een vervangingsschema samen te stellen waar we vanaf de aftrap een communicatiecampagne (is een cyclus, toch?) kennen in de zin van invoer - geheugen - proces - uitvoer - eenheid.

Dat laatste is in wezen de vrede of de vrede zoals dit tijdens de uitvoer wordt geƫgaliseerd (soms vis de professionele vakkundige wijsheid van een bijstuurder/rechter).

Invoer betreft de informatie die in een verhandeling relevant is te beschouwen.
Als die er bijv. niet is of niet geleverd is dan hebben de daaropvolgende procedure-stappen geen functie. Al kunnen ze wel gespeeld worden ter oefening van alle deelnemers. Dit gebeurd bijv. ook in de vliegtuigindustrie waar piloten eerst een simulatie vlucht beheersen en evt. test passagiers de vlucht kunnen meemaken ter therapie van enig bewustzijnsveld of gewoon nieuwsgierigheid.

Geheugen is het bevragen van het eigen kennisgebied incl. de antennefunctie voor mogelijkheden het leven te verrijken met de ander.

"Processing" is een formuleringsfase om de juist woorden te verhandelen met al hun dagelijkse marktwaarde.

Hoe zou het verval-schema er uit kunnen zien?
En hoe ziet het andere schema eruit - de verrijking van cultuur?

toY S'ace ~Gek? Scherende!~ President van Velatropa 24.3 in spƩ ;-)