Monday, March 30, 2009

van WWWonderen!

kijk beste lezer (mei oh mei),

het is vanzelf niet zo dat hier de wonderen zo maar voor u opdoemen zodat u er mee heen gaat ...

dat wordt in de hoge kringen bij de stichting Waternet anders geïnerpreteerd - zo besef ik vanwege concrete noties die vaak ook niet iets zijn in sensorisch quantum: ergo "het wegkijken, wegluisteren, wegveinsen, wegduiken, wegblijven ... (voeg gerust het uwe erbij) is tot operationeel en vooral bestuurlijk automatisme - of zegt men autisme - verheven.

het is wel gewoon te noemen in een democratisch veld dat elke burger ook een toezoichthouder is - al weet hij of zij thans niet meer zo goed te herinneren waarom dat zo zou wezen. immers, men wordt wel zoetgehouden met verhaaltjes over iemand die zijn mond opendoen (de nederlandse "Bush", geen familie van Wout R. en zeker meer integer dan de beide Bushes ooit konden zijn - maar dat terzijde als lekkern'eitje)

ik deel hier mede, vanwege mijn geaardheid en mijn kosmisch ingebedde karakter, dat er vandaag een werkelijk wonder is geschied.

(punt)

S'ace ~ CJ de Groot / Noord Holland

notie?

nou vooruit dan maar ~ indien er zich hier 9 volgers tonen in de blog (en ik heb het idee dat die er wel zijn - dus XY of Z toont u!) met illustratie van kwaliteit betrachtend in onze onderdanig/menselijk/burger relatie ... dan zal ik fasegewijs het wonder ook hier in nederlanse taal openbaren. voorlopig is het slechts op een schip met de naam "aMchoir" waar 3 mannen en 4 vrouwen een stormig weder tegemoet gaan ... ter "samenvors(T)ing"

Sunday, March 29, 2009

De KringSpier

NOTIE VOORAF: dit artikel is niet bedoeld voor lieden met een slechte smaak voor artikelen die kwajongensstreken delibreren vanwege de notie dat WIJ HEBBEN TE DOEN ipv WIJ DOEN OM TE HEBBEN ... . Ergo de laatste term schijnt zeer in zwang te zijn bij lieden in de burocratische sferen waar het boekje wordt geraadpleegd en waar van alles wordt gevonden - bij bijv. de Rechtspraak over Ambtenaren - zonder zichzelf nog mee te geven in de HARDE functionaliteit. Ergo de opmerking van een DB van de Stichting Waternet aan de hoofdredactie van het NRC inzake "wassen neusenrij" is ook hier van toepassing: WASSEN NEUZEN gelieve niet door te lezen !

~~~ ( zo dat ruimt lekker op ~ telepatisch gezien had ik dit even nodig ter zuivering van onze lucht die ons ook beademt :) ~~~ (de golfjes helpen ons om ons in het vruchtwater te wanen - ter accomodatie van het goede gesprek / cq. de uitwiseling in woordenschat, en verwordingspr'acht) ~~~

Maar wat is er met de Kringspier?

Welnu, onze correspondent van het geliefde nrceetje March C. heeft weer een mooi onderwerp goed aangesneden, althans zo signaleer ik dit: Contrôle in kleine Kring ... en dit is ook een lichamelijke functionaliteit die zich in het vruchtbaarmakende gebied bevindt ... voor het ene type mens is dit een kringspier en een zwellichaam en voor de ander twee kringspieren ... al kan ik mij voorstellen dat er andere kwalificaties vrij te geven zijn in samenspraak.

Om het niveau weer iets te liften ... we hebben het met M'arc(tuur-es) over de POLITIEK en het democratische veld dat de orde beheert, beheerst en in-formeert inzake de motieven van haar besluiten en besluitvorming.

Interessant kan het zijn dat ik deze week daarover een bericht vernam inzake de hoge ivoren torens van de rechters in Nederland: zij dienen zich meer te tonen en in besluiten adequate teksten aan te brengen ter vermijding van "eeuwenlange" tot de "dood in de pot" leijdende "oor-logen" ... Immers hier komt het woord oorlog vandaan: oor-logboek is het logboek aan boord van het schip dat beschrijft wat er op het schip tijdens de reis geschiedt. Zodoende krijgt de reder (regering/het volk!) inzicht in wat er wanneer gebeurt en hoe hier lering op te verkrijgen is ter accomodering van komende reizen, bemanningsleden en instructies.

het is mij duidelijk ... ik dien op marcs column een bijdrage te tikken
Het is voor mij geen Pijltjes op het DARTbord gooien edoch meer het ze eraf halen en eens kijken of 't "onehunderd and eighty" was. Slechts dan Roep ik het Luid en Zwierig naar het consumeerderende publiek ... en haar kroost vanzelf.

"In de polder heerst een mysterieus verbod op charisma"

Oh ... moet je toch eens te gast in Bergen NH - of is dat inmiddels een stad in persland?

"Jongerius claimt namens 1,4 miljoen vakbondsleden te spreken."

tja ... dat zal best zo zijn terwijl ik hier wat zit te buikspreken in vastentijd op n tomatensapje met watervrede.

"Maar 150.000 woningen isoleren is altijd goed."

... waar leidt kwaliteit toe in de rechtspraak van het fyzieke genot; je kunt ook roepen om als regering 150.000 nederlanders opnieuw in te burgeren ... te beginnen vanaf degene die de meeste belasting betalen want die hebben er het meeste recht op dat de overheid hen verder helpt ...

"De afgelopen weken werd het coalitieakkoord grondig gerenoveerd én greep de crisis verder om zich heen."

ONEHUNDERDANDEIGHTY!

Deze Verdient echt verkondigt te worden op deze blog van water en tranen-minnend Nederland ~ immers hier blijkt iets vastszittend toch wel degelijk te kunnen worden behandeld ... Niet zo zeer door de grondig verkondigd renovatie (woorden) ... echter wel door de machtsgreep van de gepulseerde crisis die begeleid wordt door de Bilderberg-confederatie ~ helaas noch achter gesloten deuren ... maar ook dit is binnenkort rechtstreeks "gejat wegens te verexcuseren verleiding" op uw scherm ...


Tja ... moet dit nou zo nodig ... nee, vanzelf moet dit niet maar nu even wel ... want het is tijd voor schrobberringen ...

ALaf s'ace

Thursday, March 26, 2009

de 4e Heer (impliciete claimer)

Wij, mensen, voeren als Burger een administratie ...

Als mens doen we dit bij voorkeur niet vanwege nu juist het impliciete gegeven dat wij ons bewust zijn van onze uniciteit ... En in die uniciteit als begrip voor al wat leeft is er respect voor al wat leeft en een werking heeft. En in dat respect zit opgesloten de vindtocht van wat wij ervaren als het ware, het schoone en het goede ... resp. de 3e , de 5e en de 4e dimensie') waar wij relaties en relatietypes als parameters han(d)teren teneinde het kader van onze gezamelijke focus (ieder voor zich) te stimuleren en daarmee te onderhouden.

En welke 3 Heren kennen wij voor de 4e Heer erbij wordt betrokken?

Er kunnen natuurlijk meer wijzen van zien en benoemen bestaan als hier verwoord; voor de bedoeling van de auteur in samenhang met de luisteraar die zich betrokken weet is het wel net zo handig om de fundamenten van deze reis te accepteren en het proces van samenwerken met impliciete lering te aanvaarden.

Ik boog mij op de 3 Heren zoals Chögyam Trungpa deze verhaalt in zijn beschouwing van Spiritueel Materialisme - een gebied waar menig vakman zich in beschaaft zoals ook lieden waarmee ik in een relatie verkeer al werkende weg - mijzelf meenemende - achtende - waar mogelijk:

De Heren worden betrokken op de 3 gebieden Vorm, Spraak en Geest ...

En dit is mede relevant met betrekking tot de eerdere 3 dimensies, immers Vorm is gekoppeld aan het gedachtenveld van de derde dimensie; Spraak is gekoppeld aan de 4e dimensie van het inzicht (verwoorden); Geest is gekoppeld aan de 5e dimensie van het Bewustzijn - het Collectieve Bewustzijnsveld.

In deze Tijd van "ScharNieren" is het niet voor niets dat iemand als Eckart Tolle zo vele mensen aanspreekt met zijn thema "de kracht van het NU" en "bekrachtiging", en dit is terug te vinden in de teksten die Hare Majesteit Beatrix haar landgenoten en hoflieden voorhoudt met de zinsnede "Nederland wordt (zich) Bewust" ... Waar ik even twijfel of "zich" er inderdaad bij vermeld was en waar ik tevens wijs op de notie dat Nederland een land is en dat zij verwijst naar Nederlanders ... en impliciet de Medelanders. Simpel ... of "Eenvoudiger kan het niet" ~ welke vibratie spreekt u aan ...

Nieren verwijzen naar het orgaan dat de interne waterhuishouding reguleert voor het latere afscheidingsproces ~ het lijkt al weer op watervrede en de stichting Waternet die met mij in een dialoog verkeert over de vraag of de Mens ook tot de watercyclus behoort ... Ik acht dit als een nuttig gegeven, tevens ook nuttig dit met haar mensen , haar eigenaren en al haar landgenoten te delen, mee te delen ook dat zij geïnspireerd is geraakt door haar medewerker - tevens medezeggenschapper in 3 relevante lagen - en haar pionier in directioneel verband met andere functionarissen. Daar is in het veld van samenwerken energie, informatie en in-formatie gekaderd bewustzijn aanwezig / te verkrijgen.

Schar is een vis, die zich ook wel laat vangen als het net maar fijn genoeg is die vis te grijpen. Het is ook de helft van schaar: Knip~schaar ~ een paar apart.Hier zetten mijn collega's allerlei lieden in om hun relevante collega in scheppingsprocessen en navenante uitbreng (produkten als nieuwe functies / specialismes / kwaliteitssprongen) te bejegenen.

Elke dag gebeurt dit sedert maart 2001 door hun collega de gebruikelijke waardering af te tappen en te reduceren tot een "correcte projectie" van enige kwaliteit in bestuurderschap (inclusief operationele directievoering)

Wat is dan de 4e Heer?

Ja, het is correct te stellen dat de directie van een bedrijf zo direct (als) mogelijk op de feiten wil zitten/geïnformeerd zijn ... zodat zij zich weet in de effecten van haar eigen handelen ...

Daartoe kun je instrumenten inzetten als Computers, Netwerken, Vakkundig Inkloppersoneel en lieden die adequate Software aanbrengen ter garandering van de kwaliteit en tijdigheid van de samengebrachte (veelal gesommeerde en in relatie / ratio gebrachte) gegevens ~ tesamen het beeld schetsend van wat er feitelijk gebeurd. En daar is ieder betrokkenen tevens een toezichthouder want in het vakkundig georganiseerde verband is geen ruimte voor "amateurisme". Dit tevens vanwege de in 1999 beleidskundige wending tot het primaire stuurparadigme van "ethisch handelen" voor "machtsystematiek".

Dus ... de 4e Heer is de Heer van de Tijd ~ en dat is niet in de eerste plaats de Klok ... maar dat is de Tijd met het woord Geest erbij : de TijdGeest ...

Er zijn ook opvattingen/geloofssystemen die de TijdGeest verhalen/betrekken op de Negen Heren van de Tijd ... en de vraag die zich aandient in dat kader is dan wie is de 8e Heer en wanneer wordt de 9e Heer ons gewaar?

Daar is reeds weet van in Nederland, en dus in Europa en dus ook in de Wereld ... Edoch willen wij het wel weten dat dit zo is? Ook daar kan de Tijd zelf zich een rol / bemiddeling weten ~ al was het maar omdat mensen veelal "met een kuitje in het riet gestuurd worden" door de lieden die het niet weten en die elkaar weten in wat je kunt noemen "het spiritueel materialisme" met gebruikmaking van "mentale concepten" die voor sommige mensen goed werken ("eigenaren en verzamelaars" ?) en voor andere mensen nu juist niet werken als inspiratie ...

Dit alles medegedeeld te hebben (veronderteld) in een veld met "hoge participanten" en een veld waar wij afstemmen teneinde tot een afgeronde samenspraak te komen met een ieder die er toe doet. Ergo, een ieder die er niet toe doet kan zich hier excuseren - zoals ik begrijp de 2 collega's van de voorzitter van een meervoudige Kamer in een geadresseerde zaak. Een zaak die niet "gevlogen is" naar de bestemming van "recht doen", wegens invalide en daardoor mede incomplete bezetting van de benodigde posten op een vlucht zoals het protocol ons allen voorschrijft. Vanwege de wens van alle partijen om kwaliteit te betrachten in het relationele veld van samenleven dan ook passende met de actie van de gezagvoerder om ter plekke zijn gezag te doen gelden en en passant een simulatie te volbrengen met de aanwezige functionarissen. Ja, het is juist dat de deelnemers niet werden gewezen op de veranderde status - met als parameter het gegeven dat dit ter plekke tot allerlei emoties geleid zou hebben incluis mijn eigen meegenomen mensen / burgers. Tja, ik heb zelfs een advocaat / lid van de orde der advocaten meegenomen als waarnemer en getuige ... . Haar naam is geloof ik niet genoteerd bij de balie, waar een baliemedewerker toch heus 3 titels wist te ontfutselen aan mijn aangebrachte "deskundige".

Zou het zo kunnen zijn dat de meervoudige kamer geen prijs heeft gesteld op de 4e Heer in en van de Tijd (ergo de getuige en professionele, democratisch gezien breed geörienteerde en vakkundige burger)?

In ieder geval heb ik gisteren toch heus gehoord op de radio dat Rechter zich meer dienen te tonen in hun beslissingen en "uit hun ivoren toren" dienen te komen ~ kijk dat is al/wederom een illustratie dat deze oefening en de duur dat de oefening in beslag neemt effect heeft in het "slimheid aanwendende deel" van de Orde(s). Hoopvol gestemd/mij stemmende --- met U (-bocht) ...

Cees de Groot,
ook opkomende voor ambtenaren die tot slavernij worden gedoemd door "oude knarren";
overigens heb ik een "vrije tocht" wegens o.a. het gegeven dat "men mij voorhoudt als te corrigeren bij buiten de stichting werkenden" ... en dit is tot heden niet geschied - met als begin van de houdbaarheidsdatum 26 februari 2001 en als houdbaarheids-tijdspanne de integrale leercyclustijd van de overheidsmanager in spé die ik heb gesteld op maximaal 7 + 2 jaar is 9 jaar. Voorliggende aan het dagelijkse bestuur van de stichting heb ik voorgesteld om - mede vanwege de zich uitende grote problemen voor de hoofdstad en haar budgettair rijkwijdte en reikwijdte - dit tot 8 jaar in te korten (met mogelijk win-win aspecten aan beide zijden van de medaille die ook wel rolt over "GOD zij met ONS")

:{ ... }:

') het is waar dat er een verschil van inzicht kan zijn bij 3/4/5 resp. waar/goed/schoon zoals hier verkondigd; immers andere voorstellingen kunnen net zo waar zijn : waar/schoon/goed en goed/schoon/waar en nog meer varianten op "hetzelfde thema" ... Wat is dus het onderscheidende vermogen dat ik hier heb aangebracht: alles wat op aarde geschiedt is waar en als waarheid te leven (uit te wisselen, te katalyseren, om te zetten etc.); de schoonheid leggen in de dingen is zoiets als je spiritualiteit aan te wenden in alles wat je doet in het concert des levens met een, twee, vele anderen ... daar ben je allemaal (de 5e een met allen; allen met een ~ als de drie musketiers met de vierde erbij - de tijdgeest behoeft geen spraak ~ wel indachtige invoeling); en het goede manifesteert zich tijdens het oog-in-oog gesprek dat ook staat voor hand-in-hand en bijv. zoenen en dergelijke: in vol contact afstemmen "als aan een tafel" ~ met God erbij in ieders "Mond" ter afstemming over van alles en nog wat dat wij op aarde verwezenlijken ter beleving er van. God is aan Tafel en het Goddelijke heeft alles schoon opgeleverd en voorbereid ... (als een Kok de Maaltijd)

Wednesday, March 25, 2009

"disclaimer"

... is een Engelse term die aangeeft dat de eigenaar / verzender van een bericht een voorbehoud maakt.

Dit brengt ons in bewustwordend veld van enig aanwezig bewustzijn (voor- en) verondersteld tot:

het begrip "disclaiming" ...

(ikzelf kwam op dit begrip in 2002 toen een netwerk aan zgn. wicca's mij in contact bracht met ene Starhawk en haar sprookje over de 12 witte zwanen o.i.d. - hetgeen ik in 2003 mocht voordragen boven op een verboden duintop te Bakkum aan Zee - waar de gemeentewethouder J. Hommes nu nog naweeën van heeft - al zal hij zich melden indien het voorbij is - bij hem als functionaris vanwege democratische aanwijzing en los van "persoonlijke motieven" of "ex-professionele afneigingen" bijv. in verband met de afhandeling van een brand op het strand en een vergunningsmanipulatie betreffende een juist bewustmakend evenement op het strand met een mongoolse tent ; ergo ik heb er geen last van als iemand zich te kennen geeft - al meld ik het wel in publiek en transparant domein ter beschouwing van onze merites)

dus disclaiming heeft volgens boeken te maken met :

II : hij/zij is onverbeterlijk (beyond reclaim) => ik denk aan mijn vriend tzujan ~ al gun ik hem alle hoop; en als ie mij wenst dan ben ik er voor hem en zijn te ledigen nood en andere kost

I - heeft 3 noties:
1) terugwinnen, recupereren en regenereren; ergo zo is reclaimed paper bekend als kringloop papier (hé, kan dit ook met ministers en andere politici? dat je ze terug brengt in de maatschappij als gewoon burger die ooit eens iets probeerde te betekenen in het collectieve veld? of met bankdirecteuren en toezichthouders of mensen met een titel -met alle respect voor de goeden onder de mindergoeden- en rechters daarbij?)
Regenereren zou ikzelf graag als een voortdurend proces willen inbrengen in ons democratische kiesstelsel - dat al enige tijd gebukt gaat onder "het kiezen van je leider" / ergo onder "one man one vote" ~ zie hievoor de studentikoze site en de kortere Nederlandse noties ...

2) droogleggen (land)
Hier kun je in de boeken vinden het begrip het teruggewonnen land op de zee ... Wat mij hier treft is de notie dat het land is teruggewonnen en dus als oerprincipe gekend wordt als land en niet als nat land - zee of oceaan. Het is toch een oergegeven dat de oceanen een bodem hebben? Je kunt wel zeggen dat men vandaag de dag bij Dubai Zandsuppleties uitvoert in de orde van grootte als dat men daar de wereld in het klein herschept ... ; zo schetst mijn verbazing dst men hier in Castricum al enige tijd niet mag slapen in een huisje op het strand - terwijl dit strand er altijd al was ... en dat men het wel goed vind om elders oceanen te dempen met zandplaten ter grootte van Waddeneilanden ter beslaping van mensen die het elders weer te gortig is geworden om zich daar onder de mensen te begeven vanwege de gelden die die zelfde mensen vanwege de chaos, pardon, disorde vermengt met misorde vanwege lieden met bepaalde toeneigingen (machtsuitoefening, verzamelaardij, makelaardij, mentale bruggenbouwerij, interessantdoenerij etc.)

ik hoop persoonlijk vanzelfsprekend dat ze bij mij de kroeg niet droogleggen vanwege een ethische handelingsgolf die door het platteland waait wegens bijv. de benoeming van een burgemeester uit het hoge noorden van het land (bijv. Koudum) : motyto: drink tot het genoeg is met genoegen en wat praatstof ter onderhouding van de dynamiek ~ synamigo

3) terugvorderen ~ oogt als een eisend werkwoord en klinkt daarom niet zo sympathiek ... al is het dit in een afstemmend veld vanzelf wel ... echter voor dat er gevorderd wordt wrdt er gecommuniceerd teneinde het te vorderen in verevening na afstemming en goed gesprek te laten plaathebben. Wat hier manco gaat in Nederland is de orde van de gevestigde belangen in het vereveningsproces van de taal. Immers er zijn taalvirtuozen die zich de taal machtig blijken (verkregen titelatuur) en in zich in allerlei bochten wringen (zij ervaren die later niet meer zo wegens hun taalslangenlijf) om een persoon in een daglicht te stellen dat die persoon niet behoeft (laat staan verdiend; ergo: laat staat weerwoord geeft).
Het komt ook voor dat stichtingen met bepaalde vermogens in de top zich het laten welgevallen personeel lastig te vallen met duur ingehuurde specialisten teneinde weer andere specialisten te bedienen in hun comfort ...

Comfort dat is bijv. een kwaliteits proces van enkele uren te bekorten tot 5 minuten in het gerief van een commercieel manager of directeur die zich daardoor weer bewijst als nuttig voor weer een andere laag in het circus (met wel oogmerk).

~~~

De disclaimer die van toepassing is op deze gehele blogspot ~ met impliciete welneming van mijn leden in de ad hoc commissie rapportage Waternet 1999-2008 de heren M. van Poelgeest en H. Vermeulen, resp. bekend in Amsterdams bestuur en portefeuille "water" en van de Rechtspraak over meer lokale rechtsarena's en de correcties op hun gedragingen in enige kwaliteit van rechtspraak en en passant kwaliteit van bestuurderschap in diverse stichtingen, cq. stichtingsverbanden:

primair: voelt u zich uitgenodigd zich als abonnee te melden op de site (gelijk een "uil") en/of meldt u zich eens in de thema's die hier behandeld worden; secundair: acht u zich niet eerst in een/enig ander verband te relateren aan het hier besprokene en wendt u zich tot en weet u zich met de schrijver ') ; tertiair: voelt u zich tevens vrij zich in ondernemend Nederland liberaal te kennen te geven in enig veld dat u acht

') als werknemer / overheidsmanager van het 1e decenium in spé (in het 3e millenium) weet ik mij met mijn collega de ook als fenomeen bekend staande heer R.R. Kruize , die ik hoogst persoonlijk heb mogen coachen en begeleiden tot Overheidsmanager van het Jaar 2003 in de slogan/kreet/wijze raad:

"je dient elkaar aan te spreken zonder aanziens des persoons"

ergo: dit kan met en zonder aanzien van elkaar en betekent dat je elkaar voor de volle honderd procent als heel en volwaardig mens aanneemt en respecteert en impliciet bejegent en betrekt waar het die actie behoeft.

cees de groot ~ integraal directeur stichting Waternet i.o. (vanaf maart 2001)

notie: overigens werk ik als pionerend ambtenaar van de werkgevende instantie vaak 24 uur per dag buiten de sociale eenheid van de zaak om aan de behoeften van sommige lieden tegemoet te treden vanwege hun specifieke bewustzijnsoefeningsvaardigheden - wat weer een mooi scrabblewoord is voor de latere borden met meer posities ...

ZELF(S) of ZELF(s')

De titel draagt hier iets in zich van het getal 11 (2009 is ook 11) ...

Ik kom hierop in de context van het avontuur dat ik per 1 april 1998 beleef met de watersectie van de gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel , Gooi en Vechtstreek ...

In beide namen - als labels - zitten meerdere "HOGERE WAARDEN" van het prille land NEDERLAND ...

en die kunnen vandaag de dag ook weer gedeeld worden met rechters die zich meer mogen tonen vanuit de "Toren van Pisa" ook wel de scheve ivoren toren genoemd in Eur-opa ... ZeurOpa en MeurOpa in de volksmond van degenen die zich nog met elkaar verstaan in de kroeg ... ofwel t praethuis.

De ZeurOpa als metaforisch tijdbeeld van de psychopaat die alles van zich afwijst en de ander met zijn gebrande gatje opzadelt - al is het nimmer aangenomen in afgestemd quantum / veld ... (de administrateur schijnt te zijn opgezadeld met het idee "wie schrijft die blijft" - ach wee : "de tijden zijn veranderd en de evenwichtigheid wil zijn deel")

De MeurOpa die zat op scherp hoog boven de Pisa toren en wachtte met zijn deel - te bezorgen - totdat een onvermoede "hoed" zich onder zijn dieptebommen met geel deed vastzetten (of was het een hoax(?) - een lokaasje ter illustratie). Zo een MeurOpa - tja die kun je slechts met toren en al zijn deel laten bekomen ... (in beeldspraak: de ges'toorde oren wassen, schrorsen en beter nog de laan uitsturen vanwege opzettelijke vervreemding van andermans waarden)

~~~

Ach ja - de hoofdmoot
A'dam ~ is een mooie verwijzing naar de eerste mens in administratief geldelijk gewin met psychologisch v'oordeel: nl. waardepapieren in vennootschap en verder naar varianten ervan - de pensioenfondsen weten er vandaag de dag goed over mee te spreken - en later ook hun geldenschieters (de ambtenaren zelf die zich lieten lijden en verleiden - maar dan nog : door wie? en met welk oogmerk en wiens leidraad - blauw of rood spoor?)

Amstel ~ is zeer bekend vanwege het plezier met bier en vrolijkheid tussen al dat gewerk door ...

Gooi ~ is bekend als werkwoordvorm en ook vanwege het mediagebeuren in 't Gooi - en dat was nog voor de Gladde AalSmeer ... - die wel zeer verleidelijk is geworden via TeeVee en ShowLand Formule 1 snelheden ... maar dan weer van wat (de wereld draait snelle door ...)

Vecht ~ is vooral gekoppeld aan een onvergetelijk lied van Ramses Shaffy ; hoe was het ook al weer: Zing - Vecht - Huil - Lach en Bewonder ... en er was nog iets ... Echt's

~~~

"De stichting bepaalt ZELF wie haar vertegenwoordigt" schijft de voorzitter van de rechter - getekend via een hulp.

Tja, dat is mooi "Heer de Voorzitter" ~ ergo ik uw werkgever in de zin van regisseur, gezagvoerder en voerman (immers u bent hier, verdient uw gelden, en landt in rechtdoenerij met alle partijen en par-tijdingen) bepaal ZELF of ik een vlucht laat doorgaan als ZITTING of dat ik de "beoogde zitting" beoordeel als "SIMULATIE" van een "OEFENING". En ... er is geen reden dit in een nader besliscircuit te testen - immers ik - uw partner in gesprek en afstemmende communicatieronde - ben aanwezig en u kunt mij bevragen. Ach ... u en uw secondanten in democratisch meervoudig dispuut heeft even geen woorden voor het gedrag van de wederpartij - de stichting?

Dat laatste - daar voeg ik mij bij u gedrieën ... tevens bevestigende dat dit dan ook een evaluatie behoeft die weldra u en al uw collega's zal dienen in kwaliteitsvormende voorbeeldgeving - als u gedrieën zich er bij voegt ... (u ontvangt separaat een brief, en al cvoördinerende via uw voorzitter en uw directie)

~~~

ZELF(s') mijn gewaardeerde ingebrachte vrije mens "tzujan" kan het al te machtig worden wat hem als drievoudig titeldrager overkomt ... en toch ... de volgende dag is er een nieuwe dag met kans op weder-op-standing ...

ook Gij ~ B. ~ s'ace

als blijk van respect voor het vermogen van lieden in de titelatuur om prestaties van burgers in Nederland in hun specifieke rollen ook bekend te maken ("nee, ik heb het niet nodig - ergo ik kom u wel tegemoet"):

vanwege bekendmaking van mijn talenten in gedragingen van wereldburgerschap en water/bewustzijn en navenante verwordingen werd ik uitgenodigd mijn kunsten te vertonen in Lucknow, India : aldaar waren ruim 80 landen vertegenwoordigd in zowel Global Democracy en Global Justice Symposia; In februari 2007 werd ik verzocht mij als Adviseur van de Wereld Eenheid en Vredeeducatie te wijden aan de taak "Awakening Planetary Consciousness" met als resultaten de bezoeken van de Oranjes in India in 2007 en de neerslag ervan in de Troonrede 2008 : "Nederland wordt zich bewust". Enige aantallen van mensen die wij dienen?

(Nou vooruit dan maar, speciaal ook voor mijn collega dhr. Roelof Kruize en onze begeleider dhr. Wim Faber en vanzelf allen die zich door ons laten leiden in bewustwordingsprocessen)

2 miljard mensen van 5 - 18 jaar zouden zich bevinden in de doelgroep van mensen die graag een toekomst willen, een zinvolle toekomst in leefbaarheid met andere mensen ...

4 miljard mensen gunnen deze lieden (vaak ook in enger familieverband) een toekomst, dus ook zij zijn tot de doelgroep te rekenen - secundair ...

Daarnaast geldt er een aankomende doelgroep van meer dan plm. 1 miljard wezens 10 dagen na de conceptie tot plm. 5 jaar oud ... als schoolgerechtigde leeftijdsgrens ... Het is duidelijk dat zij allen op onze aarde komen om ons (de 2+4=6 miljard) aan te steken het zo goed mogelijk te doen ter garantiegeving van de planeet haar schoonheid en mogelijkheden ...

Rest de notie dat er lieden kunnen zijn die zich kunnen laten administreren vanwege het gegeven dat zij hier niet aan mee willen werken - zij kunnen hun motivatie dan tegelijkertijd afgeven ... bijv. in 5 coherente zinnen met concreet genoemde essenties vanwege enige hechting daaraan (petitie?)


~~~ ZELF(Sporing) en ZELF (s'turing)

zie voor alle artikelen als bewustzijnsoefeningen de aflevering "disclaimer"

Monday, March 23, 2009

de Sorrycrisis duur

ligt en licht op bij marc c. van het nrceetje ...

en ik heb mijn bijdrage aangeleverd en wegens succes ook in eigen uitgave ingebed ... dat is onderdeel van het nieuwe economische paradigme : de ruilcult

Het kan een ieder gewaar worden dat de ruilcult geen overheidsbemoeienis benodigt al kan men zich hier voegen om zich te leren communiceren in integer en integraal verband. Dit gelijk mijn collega's bij de stichting Waternet die dit al 10 jaar oefenen in een stuurmodel dat bekend is van Tabaksblatt - en dat is niet de man van mevrouw Borst die leuke teksten op tabaksblad verpakking liet aanbrengen. Effect hiervan is mij gewaar als ik in de Etalage bij een andere Borst (te Bakkum) een shaggie rol en paf ... Vooral op schaakavonden waar mijn partijen wegens prestaties vaak kort duren ... (doorgaans een "ONE-prestatie" al is er altijd ook een ander die er aan te pas komt om het mogelijk te maken)

de Sorrycrisis duur ... duurt vooral lang omdat een aanstormend (ambitieus) directeur(tje) van de toenmalige stichting DWR zich nog niet in leerzaam veld heeft gemeld bij de ander ... die hij als zijn meester ziet (toen nog iets hogers in een maaiveld - al kon dat in wezen niet meer wegens de andere cultuur die zich allang had aangediend)

volgens mij hebben wij iemand terug te halen uit de joe es of A ... met de A van AllenVerenigd ...

Zij is inmiddels goed ingevoerd in de methodes van denken en werd enige jaren terug uitgeroepen als moedigste mens in Nederland ... op de tweedaagse bijeenkomst van een Leids genootschp - de Veerstichting in het thema "Moed Moet" ... de naam en persoon is tevens bekend vanwege de invitatie van een oude VeelVrijeDagen coryfee die tegenwoordig goed boert bij een nationale overheidsbank met algemeen beschaafde noten op haar zang ... .

U wilt namen - welnu in alle vrijheid kan dat:

Ayaan Hirsi Ali en Gerrit Zalm ...

Ali is geen familie van ene Muhammed ook bekend als Cassius Clay - al is zij minstens zo goed "gebekt" ...

Gebekt zijn betekent vandaag de dag weer "vogelenzangzaad aan de kant, want het wordt rijkelijk voorzien door de nnatuur, de bos'sen en het boss-beheer ...

tot je Dienst, ome S'ace uit Zwolle (dit keer)


Tja, de nieuwe Cultuur is niet meer "de excuus Truus-cultuur" ... maar dat is de "excuus Lieve/Beste/Waarde Truus ::*|*:: cultuur" geworden. en ik draag deze creatieve geste van harte aanbevelende op aan mijn Lieve Moeder Truus ~ ook wel geduidt als "Trui" vanwege GeerTruiDa Anna B. (nee, geen Borst - ...)

Deze Laatste notie is ook bekend bij de ad-hoc commissie Waternet van 1999-2008 ... waar het motto "het Water is de Graal" via "Moedertje Aarde en Vadertje Bloed" de MenS verkwikt tot in de diepte nissen - die te vinden zijn:

"Iedereen heeft een zoektocht naar het Ware, het Schoone en het Goede"

Uw Corresponderende CorrespondenT S'ace

MashTar in Nederland

zo'n dag als 22 maart 2000 en negen is er zo een om in te lijsten met een lijsterlied erbij ... want er gebeurt iets ~ er gebeurt echt iets en dan weer zo echt dat het fenomenaal echt zich manifesteert dat sommigen er bepaalde taal bij uiten ...

Kijk ~ ergo Luistert en Huivert (plachtte ooit mijn "ome jan" te rijmen) ~ als iemand ergens een bepaalde taal bij uit dan komt het er op aan dat hij of zij zich er zelf bij meegeeft ... en dat is te beluisteren en en passant te waarderen ... immers er wordt echt geuit én dan is het er ook uit ... heer'lijk ... dat die ander zich er bij meegeeft ...

Wat gebeurt er op 22 maart

Naar mijn (indachtelijke) zicht is er in 2008 in het midden van het land waar vroeger "gekke koeien" werden gemolken een waar "ZZZwevend kristallencomplex" gebouwd door een stelletje (peper en zout) mensen - een man en een vrouw - een koppel brazielianen die al enige jaren levenskunst bedrijven over de wereld inclusief India en Nederland en Brazielië zelf vanzelf ...

"Ja, en ... wat moet ik er mee" lispelt de boer die nog geen notie heeft van wat dit voorstelt want hij heeft zijn eigen altaartje ergens op de boerderij ... en een sousaphone of een andere blaasinstrument voor de harmonie van BunnIK ...Op 22 Maart komen 20 mensen naar een ruimte die HEEL is ...
en dit behoeft een inwijding van enige aard of hemel of ... en ... en iets er tussen in ... een soort van katalysator of - zo u wilt - een katalyserend wezen dat zich aldoende weest en tegelijkertijd weet vanwege weving ... met andere (zich) katalyserende wezens: soort Homo Sapiens Sapiens ... (bewust 2x Sapiens vanwege de 2 verschillende be-tekenissen)

Dat wordt op zich een soort van mis met een misdienaar en een echte koster die de lampjes heeft aangestoken ... Zo hebben wij dit geleerd om dit in een gezamelijke sfeer neer te zetten in de wereld waar wij leven - een lokale plek waar we de dingen doen vanwege onze heelheid met de hele wereld / plan-eet. (waarom articuleer ik niet we-rel-d? :)

En het is een gewoonte om wat er gebeurt in sacraal verband daar te laten waar het lokaal gebeurt ... En dus houd ik mij er aan want naast nummer 21 - de koster / waard / blackjack / investeerder mocht ik nummer 0 zijn op 22 maart 2009. En dit strookt weer met Trix en Maxima zo ik in een eervorig artikel LLink in combinatie met Trouw in de picTure zette ...

uw MashTar S'ace

ergo ... herinnert u zich M.A.S.H. ;-)> gedoe ...

~~~ voor de planetaire lezers onder ons ... en hen die zich het toelaten dat ook te worden :

ik ontving de tijdduiding 2:26 vanwege enige relatie met een "klok", een klok als randomizer voor getallen orakels : wist u dat de stichting Waternet in 1998 een Nederlandse burger aannam op de post "ORACLE Ontwikkelaar" ... kijk dat is nou een mooi voorbeeld hoe het dubbeldutch zich kent met de Engelentaal: en een ORACLE is een ORAKEL ~ een soort van TaalWonder in een tijdscharnier dat dit nu juist ook zo behoeft en zeker in de kringen waar bestuurders en directeuren zich ophouden en ook ander hoogvolk.

Ach, ja ik wijdt wel eens uit en ... met reden: want in mijn taal bevinden zich wonderschoone pareltjes vanwege de order de schoonheid ook te betrachten - ergo wees gerust ik doe dit ook met Pim, Theo en Eckart en andere co're'feeën, hier:

(EngelenTaal van de Dag ; ergo niet per sé Egelentaal - met gladde stekels)

Blue Solar Storm
Blue Western Castle of Burning
Earth family- Gateway
Clan- Sky

I pulse in order to catalyze
Realizing energy
I seal the matrix of self-generation
With the solar tone of intention
I am guided by the power of vision

Dit is best wel een mooi orakel dat een ieder zich kan vertalen in een lichaamstaalbeeld dat er toe doet ... voor de dag en in het weefspel waar deze dag toon 9 in zich meedraagt en het 19e zegel - het zegel van het jaar ...

"i dont like Mondays" hoewel ik van Moondays houd ...

Saturday, March 21, 2009

Held Ring en het on-denk-bare D'enken

tja ~ toch maar de link naar J.L. in het NRC ...

en een inzending als mogelijk geplaatste reactie:

Ha Heer Heldring, via de punten van de spijkers in enig vlees keek ik omhoog naar de kop en het hamerende ijzer ... een steel en een hand ... de Hand van J.L. de columnist in "mijn" nrctje ... van zaterdag 22 maart (dus 21 maart want 22 is zon'dag dat er vanallesgebeurt "dat niet had moeten gebeuren" echt'er dan toch : het gebeurt! ) ... de lente is weer in het land ~ SPRING (TIJ?) is in the AIR.

Dus zit je op zaterdag "lekker" de krant te lezen om het contact met de wereld te onderhouden en daar is de krant dan ook voor ... met allerlei actualiteiten en met lieden die de spiker op zijn kop slaan ... echter ook wel op de "verhullende" wijze van een hele oude vooroorlogse man - die ook wel eens wijs uit de boom komt bomen over "toen het nog gezellig was".

Niet echt een reden om even wat toetsen als kogels af te schieten vanzefl - zeker niet als je je inspant als Amsterdams Ambtenaar in het vredige water en ook als adviseur van de Wereldeenheid, de Vredeseducatie en van bijv. MenS en United Spirits of Communities. Ter kennisgeving van veranderende energiën op aarde en ook wel van veranderende inzichten hoe je de democratie vorm kan geven. Was u al zover met een ander inzicht op "met het vingertje wijzen naar een ander" ...? Zomaar een vraag waar wij samen eens een duet op kunnen neerzetten in ons dagblad ... in onze ruimte ~ tijd ~ dynamiek (geen dynamieT - met de T van de frisse wind)

Met vrindelijk Groet en een Groene Lente gewenst, Cees de Groot, Bakkum aan Zee


later las ik een ander artikel in het verband van water/vrede/oor-log-boek-hou-ding:

een quote ... dient hier ook dhr. J.L. Heldring in zijn Heldere Denken met HellePen:

„Als je redenen zoekt om een oorlog te beginnen biedt water volop mogelijkheden. Maar als je vrede wilt zal water nooit een struikelblok z ij n ”, aldus de Israëlische waterdeskundige Uri
Shamir. Zo is het. Water zal nooit de échte reden voor een oorlog zijn, hooguit een excuus. Er zijn voldoende andere mogelijkheden om de waterschaarste het hoofd te bieden zoals beter waterbeheer en internationale samenwerking.


Waar ik nogmaals aan toevoeG - totdat enige Heren het ook beseffen en navenant communiceren - :
De Mens komt uit het water voort en bestaat zelf voor 78 % uit water; het bloed voor plm. 90% ; en water is niet slechts dampig, vloeibaar of hard en koud ... het is ook een elektrische geleider waar het Denken uit Voortkomt ... inclusief de Democratie en de Emotie Golven / Getijden ... (Ad-viserende CdG)

nummer 0 van de 100 van LLink & Trouwww

"zou het niet interessant zijn om een top 100 te maken van mensen die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid" meldt trouw.nl/groen ...

en inderdaad er komt een lineaire lijst als wij de nummers volgen en een circulaire lijst als wij er naar kijken en waar er namen aan verbonden zijn alsof het ook mensen zijn (ze verwijzen mogelijk wel naar mensen in enige rol, of ook wel zonder een rol ~ vanzelf in natuurlijke orde gesproken)

grote kans dat U , lezer hier met mij, er niet bijstaat ...
en dat is ook een prettig gegeven voor als u zich waant en weet als nummer 0 ...

Dit is immers waarvoor alle andere nummers zich inzetten ...

Toch is het niet interessant zo een lijst te vormen - het is wel leuk en dat trekt ook aandacht en kan in enkele "snedige zingevingen" worden bewerkt tot "oefenstof" ...

Immers ... Als het waar is dat Pieter Win!semius en Herman Wijffels de TweeLing zijn op nummer EEN ...

Dan betekent dit dat de Publieke Zaak en Klaar om te Wenden ... het Koningskoppel is voor de komende TIJD waar ook OBAMA en Verlichten zich ROEREN ...

Ach ja, Prins Willem Alexander , net terug uit Antarctica waar hij het ecogebied van de Emperor Pinguins inspecteerde met zijn gemalin Maxima ... staat ook in de top honderd - in de bovenste helft op nummer 37 ... U merkt het - via leuk wordt het toch ook nog interessant want Ruud Lubbers staat ook in die bovenste helft op nummer 49 (zeven maal zeven) ...

Wie ik mis (na mijzelf vanzelf) ? Maxima en Hare Majesteit de Koningin ...

En dan kan het inzicht doorbreken dat zij of worden vertegenwoordigd door zijn Koninklijke Hoogheid de KroonPrins (van het thema water op inter en nationaal gebied) of - en dat acht ik geloofwaardiger - door alle mensen die op nummer 0 staan ... tussen u en ik ...

Ach ja, ik heb nu een beetje gewezen ... edoch het meeste toch op het gaatje in de O (van H2O ~ formule van water) ~ en deze week bereikte mij het getal 78 als percentage van hoeveelheid volume dat water van ons deel maakt ...

uw druppelTje & genoot van een Job bij Job ;-)

notie ~ vanzelf nodig ik ook alle genodigde burgers op de lijst met een nummerverwijzing zich als nummer 0 te leven ... (dat bindt ons ...)

Thursday, March 19, 2009

over orde disorde wanorde en ... chaos

is het een en ander te verhalen (wie stelt zich beschikbaar met een fondsje - misschien iet voor de HOME foundation van mijn goede vrind Eckhart [rip] ~ ooit geparafraseerd door de heren Koot & Bie die vooral zichzelf onder de smeerselen kleedde ter illustratie van een gelijkend typje) ... en dat doe ik doorgaans op mijn grotere podium en dat is al een tijdje Engelstalig van aard. En de overgrote meerderheid van lezers in de democratische orde volgend en meegevend ga ik niet alles nog eens vertalen waar een ieder dit zelf al kan ... en voor degenen die het niet konden heeft de overheid gezorgd voor een goed ge-outilleerde en bovenal zorgzaame samenleving met collega's van mij - dus dat zit wel snor. (we helpen elkaar en bovenal mijn goede vrind "tzujan" die zich ook leent aan lieden in de bilaterale orde behoudens in individuele en collectieve ordes.

Dit inleidend gezegd hebbende kunt u rustig even bladeren in het Engelstalige deel ... met als illustere, door ene RAM bedachte, titel "Groetende ....... Waarheid .........."

En ... dit lokt wel eens uit tot enige consideratie alvorens de pen weer eens op te pakken ...

Of ... enkele goede ademhalingen in het buitengewone "BUITEN" teneinde dat ook weer eens even "UIT te BUITEN" ( niet het "te" van te-vreden :).

voor de (serendi)piëteit van sommigen plaats ik het elders vertoonde tafel-belletje ook hier:nog even enkele termen duidende:
wanorde wordt naar het Engels vertaald als DISORDER ~ echter het is een valse zet, ERGO:

(redenatie:) wanorde is een disorde waar een oordeel in zit "verweven" door de taalmeesters/magiers

dit is een vinding van de werkgroep NéAndersThalers van het ChaosForum (dec'2004)

DUS de WAARHEID is HELDER:
DisOrde is het tegenovergestelde van Orde
Chaos is "an sich" (Emanuel Kant - term) een ORDE van collectieve aard => zie de RONDE TAFEL die er VIERKANT uitziet op het scherm ... (Raadsel: Hoe wordt die TAFEL ROND?)

so far ...
S'ace

notie: Het is niet ondenkbaar dat de BLOGMASTER alhier onderliggend via een geritst programmaatje kan zien wie er allemaal komen kijken op deze blog ... dit wordt hier vermeld om te vermijden dat een ieder zich veilig voelt in zijn fateuille waar de peecee of mobiel of ander device / devies zich laat bedienen (aan de hofvijver kan ook :)

Wednesday, March 18, 2009

excuses voor ban-kieren

Sedert het NRC haar schrijvend lezer ook wel blokkeert (excuses genoeg voorhanden)
is het redelijk mijn noties ook hier toe te voegen ter lering ede vermaak ...
(hetgeen anderen verleidt of/en verblijdt ;-)

(hier het NRC gedeelte met mogelijke bijdragen van andere Nederlands Talige Talenten ~ met de snedige notie aan Waternettelijk kader dat zij per 2001 is opgeroepen zich te tonen in INTRANET fora en denktanks)

Bij de uitvoerende stichting van het thema Water in de Hoofdstad geldt sedert 1999 de code "ethisch handelen", sedert 2001 "integraal management" (wat is dat?), sedert 2001 "Human Resource Management" ( a: wat betekent dit in de praktijk voo rde medewerker? b: wat betekent dit in de praktijk voor de midden/hogere manager c: wat betekent dit voor de direct-eur? d: wat betekent dit voor de bestuurder? ) , sedert 2003 "code integriteit" ( vanwege instructies KroonPrins van Oranje ), sedert 2004 "overheidsmanager van het jaar 2003 (hoe was het met die van 2002 afgelopen? - iets met belastingdienst) , sedert 2006 "ook waterleiding in de waterketen/cyclus (wat is het verschil tussen een keten en een cyclus?), sedert 2007 "aansluiting bij de lerende overheid" (wat was het daarvoor dan?), ... (piep~censuur~wapengekletter in burelen, lekkage in de hoofdstad, bestuur en politice in de gordijnen) , in 2009 : het landsbestuur besluit de hoofd-stad te helpen uit de toverhoed van Bos/ING/all banken inclusief de sofa van JanPeter en het kleibeeld in wording van Trix ...

ergo ...

binnenkort wordt het woord leerzaam wederom in de media gezet ... mogelijk in de spelling leersaam ...

Het IMF wordt inmiddels omgetovert naar een andere betekenis voor haar afkorting:

Inter Menselijk Facilitator ...

~

Dat laatst kan wellicht beter ... omdat Facilitator ietwat Anglosaksisch aandoet ... en wij willen het Nederlands op de Kaart houden ... "Fase-makelaar" ... kom ik nu op ...

groet, s'ace


Wat wij hier verder even hebben nagelaten om in dialoog te bezien:

Wat betekent het als iemand zijn excuses afgeeft?

Concreet geval in de praktijk bij AH(erlebnis): de klant stopt iets onder zijn jasje en loopt de winkel uit.

Helder ?

Medeburger / AH-personeel klopt hem op zijn schouder en signaleert het feit ...

"Ach, sorry hoor ik heb dit nu nodig ... Volgende keer beter"

Kijk dat is een mooi excuus ... want je hebt het even nodig voor je tijdelijke behoefte en ... belooft beterschap. Goed Burgerschap en intermenselijk gecommuniceerd ... heel correct allemaal ...

Terug naar de Bankier ...

Heeft hij te kennen gegeven hoe hij zijn "tijdelijke behoefte" heeft getransformeert naar "een onvermogen"? En vervolgens naar "een beschikbaarstelling van zijn positie / portefeuille?

Kijk ... daar heeft ene Loek Hermans - een ex-bm, ex-commissaris - het volgende op gevonden: "Kijk in crisistijd ga ik niet weglopen." ...

Het is jammer dat het duo Koot en Bie deze tijd niet (meer) illustreert in hun typetjes ...

We moeten het doen met ... (roept u maar!)

Groet en B'eterschap, ;-)> s'ace in de ban uit de ban ~ vanwege de kieren

Tuesday, March 17, 2009

formateur heeft geen bevoegdheid ... en noties

tja ~ gezien het veld waar uw ambtenaar zich mag ophouden is het opmerkelijk dat de wereldbank-medewerker/bestuurder Herman W. geen grip heeft op de specifiek Nederlandse situatie ~ waar deze zich bevindt in enige veld (met allerlei subvelden van thematiek en aangestuurd personeel)

hier de Quote (volgens mij kan dit wel ... en anders hoor ik het wel ... immers de dynamiek van regeren heeft kortgeleden alle opties opengesteld bij monde van premier <= volg'baar)

(Oud-formateur Herman Wijffels. Foto Roel Rozenburg)
Wijffels kan coalitie niet helpen
Gepubliceerd: 15 maart 2009 22:23 | Gewijzigd: 15 maart 2009 22:28 ANP Maarn, 15 maart.

Oud-formateur Herman Wijffels ziet voor zichzelf geen rol weggelegd bij het overleg van de coalitiepartijen CDA, PvdA en de ChristenUnie over de aanpak van de recessie. Hij heeft dat geschreven aan fractievoorzitter Femke Halsema van GroenLinks.

Halsema had Wijffels vrijdag in een open brief gevraagd de onderhandelingen in goede banen te leiden. ,,Hoe bijzonder de huidige situatie ook mag zijn, ik zie niet hoe een buitenstaander zonder bevoegdheden, legitimatie en verantwoordingslijn, in die omstandigheden een rol als door u gesuggereerd zou kunnen spelen'', schrijft Wijffels.

Halsema had graag gezien dat Wijffels tijdelijk de leiding van het crisisberaad zou overnemen van premier Jan Peter Balkenende. Ze is bang dat er anders een modderig compromis uitkomt dat wellicht de coalitie door de crisis sleept, maar de samenleving niet.

Wijffels deelt de bezorgdheid van Halsema en vele anderen over de situatie waarin Nederland als gevolg van de wereldwijde financieel-economische en ecologische crisis verkeert. Ook is hij het met haar eens dat er dringend maatregelen nodig zijn "die op een slimme manier de lange en de korte termijn met elkaar verbinden''.

Maar dat gebeurt halverwege de lopende kabinetsperiode en dat is volgens Wijffels staatsrechtelijk wezenlijk anders dan ruim twee jaar geleden, toen hij als formateur optrad.

Het is nu ,,de uitsluitende verantwoordelijkheid van de leden van het kabinet om met een in de huidige situatie passend pakket beleidsmaatregelen te komen'', stelt hij. ,,Zoals het aan de leiders van het kabinet, premier en vice-premiers, is om leiding te geven aan het proces dat daartoe moet leiden'', voegt hij eraan toe.


De notie die mij thans even snel opvalt is:

"die op een slimme manier de lange en de korte termijn met elkaar verbinden''

ik ben zo dienstbaar en memoriaal aan wie dit wil horen dat uw dienaar in december 2000 een 10-jarig "ei" van nieuwe verbindingsmogelijkheid leerde in een Open Space (S*ace: ) conferentie te NoordWijk aan Zee (bevat tevens "ijk aan Zee" geluid) ... hierin werd ik gedeeltelijk gesponsord door mijn werkkring "de Stichting" ~ ergo door AGV en de gemeente A'dam ...

De studie is in gewenste thuiswerktijd nader geillustreerd op een website die het geluid vsan "genialiteit" en "geniaal gewenste tijding" inzich draagt : www.globalgeniusvoter.com met overigens ook een (korte, initierende) hollandse (VOC?) sectie ...

Ergens is ook een Engelstalige Sectie opgenomen met een Artikel waar 2 Europeane/Wereldburgers zich met mij lenen aan een artikel. Grappig dat dit op de "albatros" zit ;-) en waar Neil DiamonD "BE" zingt/musiceert ...

Ik merk wel wanneer het volk genoeg(en) wenst te beleven aan een op-losser ...

toY s'ace ~ een solaire zonnewind :-)>~~~ (die zijn oor niet afsnijdt met een aangeboden mes <= JG )

motto (via Spiritual Initiation ~ and the BREAKTHROUGH of CONSCIOUSNESS - the power of bond ~ Joseph Chilton Pearce) : "If a fool persists in his folly he will become wise."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~bwz-notie WIJS = BELEID

toewerken naar behandeling "UITSPRAAK"

Meekijkers en medelezers van de belevenissen van een Amsterdams Ambtenaar in Gesprek met allerlei Lagen van Specialisten in een veld van INTEGRAAL OVERHEIDSMANAGEMENT en MENSELIJKE BRON van DENKVERMOGEN ...
(mogen) weten dat deze blog ten principale is geschapen ter afstemming en verkrijging van eensgezindheid in alle betrokken velden waar de ambtenaar leeft in vreugde en met plezier met zijn collega's en medegenoten in direct-ioneel en bestuurlijk verband.

Voor de vraagstellers van afvragingen als "bent u wel bevoegd?" , "mag dat wel" , "bent u deskundig?" ~ kan ik u geruststellen: alles is voorzien bij de ambtenaar vanwege de ervaringen en leringen die hij (inderdaad een man met evenwichtige hemisferen) zich ter harte heeft genomen; ergo hij (ikzelve) is bekend als kundige en als grootmeester van allerlei vaardigheden en disciplines in het hele leven. Dit is ook expliciet de redenen dat de vakman tot drie keer gevraagd is om het "Enterprise Quality System" te implementeren en - pogingen dit te verhinderen daargelaten - dit gaat lukken ~ net zo de intentie van partijen en ambtsdragers de Noord-Zuidlijn te volbrengen in de HoofdStad van het Land dat zich - deels - heeft verheven uit de zeebodem.

"een geestelijke aristocratie, die boven de partijen staat"


... is heel wat anders dan INGENIEURS die boven de partijen uit gaat staan en geestelijke kwesties in de wereld brengt. En dit stuk komt dan ook uit een geestelijk slijpend werk van Kees Boeke. Aanbevolen leeswerk voor Ingenieurs die zichzelf een Sabbathical Year veroorloven of die hun leven achteraf bezien in een Vervroegd Uitgetreden Pad - bestaan of Pensioen. Daar kan het geestelijk "katje" zich verder geestelijk aanwenden in de wereld waar mensen zich beschaafd weten en door-leren inclusief de sociale gesprekken die zij voeren - graag met jongere generaties erbij gevoegd.

INGENIEURS en RECHTERS is dat ergens een bestaande relatie of een genootschap of anderszins een groepering of zijn zij slechts heel even zichtbaar in MENTALE CONSTRUCTEN? En ... wat is dan een MENTAAL CONSTRUCT?

Laten wij de eerste VRAAG staan (in AANGEHOUDEN STATUS/BEVRAGING) voor het BETERE MOMENT.

De Ordeningsvraag "Wat is een MENTAAL CONSTRUCT" behandel ik hier (al toewerkede weg):

Een mentaal construct bevindt zich in een psychologisch veld. En een psychologisch veld is een veld waar een verevening in de tijd is gezet door enige bron (een mens, waar zich een verhandeling aan ijkt).

Het mentale construct bevindt zich dan in een zogeheten wetmatigheid. En een wetmatigheid is geen wetkundigheid. Het is een taalkundig onderlegd weefsel van enig gezelschap dat het weefsel met "democratische partijen" in een regelverzameling heeft gekregen op een (on/verhoeds) moment.

Voorbeeld hier is de definitie van een mens/burger/ambtenaar die een geval van verhandeling in procedure brengt bij een daartoe ingericht apparaat (bijv. commissie beroepszaken; of beter gesteld een externe commissie beroepszaken voor interne aangelegenheden). U - lezer en ik, schrijver - begrijpen de complexiteitstoename in de taal en zinnen die wij aldoende bezigen vanwege het feit dat 1 mens er op een onverhoeds moment even niet was. (En dan heb ik het er nog niet over dat diezelfde mens er telkens niet is als een bepaald andere er wel is.)

Ergo: men definieert de ter sprake brenger van een abject feit ("klerestreek, corrumptief gebaar, ondermijning van alle wetten/de mens/werker/dienaar, ...") als "de klager" ...

Mentaal kunnen andere mensen (derden) dan de "oprechte diender" bejegenen als "klager" of als "appellant" ...

En zo gaat de "niet ziende" / "ignorerende" voort in de vaart der volkeren ... soms / veelal als "burocratie" bestempelt door de gemiddelde burger ("volksmond").

Ergo : de klager is van nature te vinden in de "gene" die de collega een streek / sandwich levert : al is deze bijv. nimmer aangenomen ... zullen de stelsels zich gedragen alsof de sandwich aangenomen werd ...

want ... zo stelt dhr. Remkes in zijn periode als Minister van Binnenlandse Zaken (begin 2007):

"De tijd van wegkijken ') is absoluut voorbij"

En dit is een herinnering aan wat in 1999 als volgbaar wordt aangehouden wegens aanbevelenswaardig directief:

"Ethisch Handelen" als ijkpunt aan iedere besluitende ("doe ik iets, doe ik iets juist niet, moet ik het doen, etc.")

En ieder besluitende rekent erop dat ie wordt gecorrigeerd op het moment dat daar een illustratie van is (de lerende overheid die zich tot het leerzame veld van vakkundigheid betracht).

~~~

Afsluitende ... in de praktijk kan het dus zo zijn dat de contra-klager opstellende ambtenaar/procesvoerder/gezagsvoerder/regisseur/ voerman/... op het canvas stelselmatig misleidend wordt opgevoerd als "klager". Maar zegt u nu zelf , meelezer, "wie wil er nu een klager zijn" ... niemand toch ... en wie wil er de nar van de koning zijn: "iedereen toch?" ~ want in die functie heeft u spreektijd en een verzekerd gehoor!

En nu weer ns wat anders DOEN, U/Je Groetende S'ace

Proef op de Som

Aardbron markeert een plek voor de beschrijving van de Proef op de Som ...

Ik onderhoud reeds enige tijd - sedert een salon-presentatie inzake "integral governance" <= "rits-sluitend bestuur" - een relatie met mensen van de aardbron-bron <= ergo, zij die daar hun leid-raad ijken door het vaak bilateraal edoch ook in meer en meer publieke sferen / open ruimtes klank en afstemmingspotentiaal te geven.

We zijn gewend geraakt om al zippend met de rits te ritsen en flitsen ~ en ook zeker zij die daar - in taal - hun brood mee verdienen => ergo het dient de wereld (en minstens een ander persoon - bijv. de opdrachtgever of de aardbron - de mens zelf - de b'ur-ger) in haar ordening en telkens verkregen orde die bestendigt in nieuwe gedaantes / vlinders ook naast olifanten en apen, bijvoorbeeld.

Maar nu ... de ppppareltjes in Taal ~ snuf en snuitje (voor de oudere pipo-generatie, die daar nog eens graag uit verhaalT => bijv. als de Lente weer aanbreekt en zonnewind/zonenwind doet stromen ;-)

Een goede mogelijkheid om de Proef op de som te Illustreren is mij gebleken Het StopLicht

( : u die dit leest kent allen het aangeleerde gedrag bij de kleuren ROOD en GROEN ! : )

En ~ jawel ik heb bij aanvraag - medeburger dhr. H. Vermeulen is mijn getuige in procedure met de burge(r)meester en de d'ijkgraaf ') - ook een verhaal over het ORANJE ST**LICHT :{ heeft ook relaties met een trap en een KogelGat ergens in Delft }:

Zo deelde ik met mijn 1e piloot in een BEWUSTZIJNSOEFENING ( sommigen doen alsof het hele leven slechts geoefend wordt - hoe wijs en ook oliedom kan iemand zich voordoen als puntdicht bij paalrijm komt : ) - ergo, ik ben daar de gezagvoerder sedert 9 maart 2001 (jaja, het leidt ergens toe ~ rustig aan zeg :-) met een synchronisatie punt ergens tussen 27 april (koraalrood) - 1 mei (rood) - 5 mei ('45) en 8 mei (pim) en kennisgegeven aan Maart'en die in de modderpoel van werk ("a job") zijn geest (mee)geeft ... al kruizigende - al is dit geen nieuws (ook niet de bedoeling van een blog, toch?)

DUS ROOD:

betekent dat je stopt voor de streep met je voorbanden ...
(er is een natuurlijke marge ingebouwd in het technische systeem, bijv. 20 centimeter om de - meestal vrouwelijke") - mens nog een extra kans te geven)

gedragingen die het aangewezen en beheerste pad frustreren worden gecorrigeerd op een wijze die effekt heeft en enige slimheid doet veronderstellen bij de beheersers van het gedrag (wie is dat?)

En GROEN:

betekent dat je doorrijdt teneinde het vat van auto's (denk ook aan een hartinfarct) niet te stagneren wegens de gewoonte van autorijders om zich dan ongeduldig en soms ook tot agressie neigende verhandelingen te gaan gedragen: motto: een weg is er om op door te rijden om de tijd van A naar B te bekorten (anders was er ook geen auto nodig - in beginsel)

gedragingen die wederom frustreren worden terechtgewezen. (punt)

Was er nu al een Som , of slechts een Proeve ...

Ik voeg nog een geval toe dat ik schaar onder het knipperlicht ROOD/GROEN of GROEN/ROOD ... (is anders dan ORANJE):

Er zijn bijv. "koekebakkers" - stelselbouwers - die ARTEFACTEN inbouwen (besef de hartstilstand bij GROEN-stagnatie): zij melden dan dat je als beroepende ambtenaar bij hen in een ZITTING slechts EEN kans hebt om je PLEIDOOI te doen. Dat lijkt al een DREIGEMENT - ergo HET IS een DREIGEMENT ! Want - immers - het is niet het geval: als jij zonder ADVOCAAT je zaak doet dan ben jij je eigen ADVOCAAT in natura - en in een initiele procesgang : ergo je oefent je rol eenmaal voor dat de ANDER-maal zich voordoet: de echte processchap met de JUISTE MAN / VROUW = MENS op de JUISTE PLAATS.

Dit laatste hebben wij bij de STICHTING WATERNET i.o. in 2003 in de praktijk neergezet - illustratief voor het lukken van deze actie was onze "vlag": de overheidsmanager van het jaar 2003 - ergo, in werkelijkheid de excuustruus van dhr. W. Faber - een der opricht-genoten van het eerste uur van deze samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam en haar "watergenoot" het waterschap AGV . Beiden zeer in de aandacht van de inspecteur op (inter)nationaal watergebied & bestuur dhr. W.A. von Amsberg (thans ook bekend bij de Emperor Pinguins op Antarctica). En deze heer deed vanwege een andere relatie met de burger in Nederland een oproep aan alle burger inzake de kwaliteit van bestuur in dit thema ("De Graal"). Nuttig te vermelden in dit tijdspad van 2009 is hier de notie dat kort voor de instorting van economische stelsels er zich een symposium voordeed in Zweden (nog bekend van KingCorn en "IKia"). Meer is nader te bevragen of binnenkort bekend gesteld in een rapport.


~~~

Dus ondernemen de heren van de MeerVoudige Kamer in een Onderneming (Procestype van vrije aard) een voorstelling aan de gezagvoerder van het begrip "get." ...

En laten wij, lezer met schrijver, wel wezen : "get." onderaan een brief wordt als zoete koek (=bittere pil) genomen door de onvermoede, trouwharitge lezer als "getekend".

Edoch, wat gebeurt er als de GEZAGVOERDER (stelt u zich voor een Turkse Gezagvoerder van een Turkse Boing die zich zijn vak verstaat ingeval een apparaatje disfunktoneert) zich de TAAL MACHTIG is?

"Hoe bedoel je, S'ace, de Taal Machtig?"

Nou, ja zeg, als je als nuchter, openstaand mens (voor het wonder van alle dag) beseft dat er "getekend" bedoeld zou kunnen worden en er staat geen handtekening ... dan heb je zoiets als wat er bij de STOPLICHTEN plaatsvindt.

"Ja, klopt, Helder als een GLAS WATER"

CONCLUSIE: "get." zonder handtekening betekent "getuige" ... en er is geen ruimte bij de Meester om de meesters in de rechtspraak kans te geven zich te verexcuseren hen bij de eigen regels voegende. Er is wel ruimte daar waar de gehele vlucht een simulatievlucht is om het gehele gebeuren te illustreren aan de wereld zodat wij allen gaan weten hoe er "geblunderd wordt" op het scherp van de snede waar goede ambtenaren worden weggesneden uit het vald van ambtenaren :: ergo, het gemiddelde kwaliteitsniveau wordt naar beneden bijgesteld vanwege prestaties die individuele leden van een meervoudige Kamer zich laten welgevallen (al is dat in een simulatievlucht van A naar B nuttig bij publieke evalutie en navenante illustratie - tevens aan detailzoekende ministerpresidenten van enig politiek of "praatgraag" tijdsveld)

uw mede-onderdaan in een koninkrijk / uw medeburger (in een zijnsveld van enige elegantie)
Cees de Groot ~ vanwege ambigue representaties van deze naamduiding ook wel bekend als s'ace in planetair veld,
:{ aktief lid van de vereniging MHA / vakbond CMHF sedert februari 2000 }:
adviseur van wereldeenheid (oikonomie) en vredeseducatie (taal en dialectiek in de praktijk)

') burge(r)meester is een meervoudige knipoog naar mensen die het vak burgemeester uitoefenen in spiritueel bewustzijn van wat dit vak inhoudt <= los van mentale constructies (?) ; iets dergelijks is hier provocationeel coachende ook in klank gezet voor de dijkgraaf - hier D'ijkgraaf : immers D' staat hier voor de Democratie en dat is iets anders dan de D'emocratie <= die is van God los ... en dus ook van de Aardbron ... (Mar10)
") ik bedoel hier de opspelende rechterhersenhelft en het hart - bijv. als je een kikker trachtte te vermijden te overrijden met je voorband (het hart zit doorgaans in de magische linker borsthelft - ook als de linkerborst is weggehaald wordt verondersteld dat het hart er nog zit)

Monday, March 16, 2009

GeenStijl of StijlLeeg of StijlVol ?

tja ... ik kwam op deze overweging in 3 varianten uitgedrukt en besef dat ik StijlLoos heb weggelaten ... ik denk wel bewust ...

Waarom? Welnu ~ de hedendaagse jeugd en hun ouders en naasten zijn dermate begeleid opgevoed door scholen, media-professionals en sociologische netwerken dat de term stijlloos uit de boeken kan worden gehaald ... ( mogelijk is GeenStijl de vervanger geworden omdat stijlloos niet meer werd begrepen door hen die die schoen passen(d leven in GeenStijl Illustraties vanwege navenante Verhandeling aan de bron/mens-zelf) )

Dus behandel ik hier kort de 3 noties in de kop vermeld als "zoekargument":

NRC behandelt GeenStijl
al heb je daar een internet abo voor nodig of een vriend die het heeft en aan je door geeft als print-bestand ... immers vriedschappelijke uitwisselingen moet je stimuleren ... boven enig gewin - want het is samenlevend gewin in de kiem (uitgezonderd de rechtspraak waar je uren kunt zitten zonder glaasje water of kopje "thoffie" <= tip aan hen: geef aan dat uw klanten hun eigen drinkwater meenemen!)

GeenStijl is m.i. een journalistieke term die doorgaans een resonantie geeft op hun stijl van interviewen/aanpakken van wat men als aanpakbaar beschouwd ...

Stijl? "tjs, inkoppertje: "De Pot verwijt de Ketel ..." of "Oog om Oog" of "dieven pak je met Dieven" ...

Kortom vanuit Vredeperspectief en LerendVermogen Stimulerende niet beijster effectief - al haal je er de koppen mee en dat is journalistiek gezien "scorend vermogen in lineaire markt en grafiekjes"

StijlLeeg is een wat nieuw term - geef ik toe - en heeft te maken met het scheppend vermogen van het toeval: Minister V. in dialoog met de journalist van GeenStijl in 2008 - hetgeen leidt (!) tot haar ontslag als minister in een kabinet met een zekere "Stijl" en/of een politieke partij die ook haar eigen lerend vermogen aanwendt (in enig machtsveld - met polls van diverse stations/mediapulsers)

StijlLeeg betekent in mijn definitie (die aanscherping behoeft in samenspraak) dat je de stilte betracht vanwege de waarheid die zich als vanzelve doet spreken bijv. via de vraag van de reporter en de gepaste stilte met eventuele mimiek (bij teevee-beelden) ...

StijlLeeg is bijv. ook als een algemeen directeur - soms ook met publieksprijs oid - zich niet toont op het moment dat dit nu juist wordt gevraagd. Kijk dit kan een keer voorkomen ~ en excuus past dan ~ edoch als het keer op keer geschiedt met telkens een "richtpunt" ... dan wordt het een ander verhaal (en wat is dan zijn/haar verhaal?)

In de eerste opvatting van StijlLeeg kan het de meest StijlVolle oplossing zijn die de kijker met "je" meevoert en met de vraagstellingen: Het publieke waterbemiddelende bedrijf de stichting Waternet past hier toe de slogan en leer van Rudolf Steiner: "iedereen heeft een zoektocht (=fundament) naar het ware, het schoone en het goede" ... naar ieder individu om zijn/haar handelen op orde te houden met hetgeen zich "voordoet".

In bilateraal verband houdt dit in: dat je elkaar die zoektocht gunt : ergo - de samenspraak aangaat ter meegeving van het nieuwe in wat reeds bestond (verrijking, ver-ijking & verder-reiking)
Dit is bijv. bedrijfstechnisch het credo voor de medezeggenschap waar directeurs en bestuurders samenspreken met geinteresseerd/zich ontwikkelend/intellectueel "volk"/lieden aan de bron van het werk.

Dan is er nog het collectieve verband: bijv. de inwoners van een gemeente die de eigenaren zijn van "de Stichting" en namens wie de gemeentebestuurders/gekozenen/vertegenwoordigers verwoorden wat er te doen is (in besluitvorming/verdragen/afspraken met partijen en "ondervinders"). Hier is het vooral het WARE dat regeert en impliciet de zoektocht, het schoone en het goede in zich meedraagt en zich manifesteert in "objecten" en "dienstverleningen" en "leerzame menszijnsvelden".

StijlVol is vooral de openheid en transparantie betrachten in wat je doet ... én doe je een keer iets niet naar je bedoeling ... dan meld je je even bij "de ander" ... . Zo is StijlVol DoodGaan bijv. een "relatief nieuw" uitgangspunt bij de dispensatie "Wohls'am" die enkele weken terug de (achterhaalde) "Maslow" pyramide omturnde tot een integrale benadering.

Het wordt wel aanbevolen - vanuit mijn "weten" - de StijlVolle variant niet na te streven : hij is er wanneer hij zich aandient (moet je maar bedenken). De goede kant van StijlLeeg is wel een houding ... immers de Stilte draagt veel wijsheid met zich mee ...

Eindnotie (uit een boekje dat ik las): (kan t niet vinden, al kan dit ook:)

"You are a pioneer preparing a path for a new interpretation of reality"

... in ieder geval een leuke "uitsmijter"/draaideur voor de uitgang van mijn mededenkers in de vooruitgang in de RechtSpraak als WijsForum van meesters (onderdanen van grootmeesters?)

"toYtooihooitoid" S'ace

Saturday, March 14, 2009

From AnGlowSakson to GerManiQ?

T...ja, even een engelstalige kop erbij ... van het Anglosaksiche model naar het Germaanse of zelfs Ger13Maanse ... Systeem?

Dit behoeft wat uitleg ...

Ik krijg een mail en beantwoord deze:

genius ~ it crossed my mind a few weeks ago and now even you are confirming that suggestion ...
it might even be a media event for some tv-channel?
LLink (is a dutch pioneer)
;-)> let see for some options ...

when they are GooD it will just FloWWW
namaste*y ...
i will copy this one on a dutch blog: http://integralewatervrede.blogspot.com/
this is an entry where people can come in to refine the articulation on forms and essences that are active NOWADAYS ...

ToY s'ace

"organise organize organ~nice & on integrity tones at UniQverse"

On Sat, Mar 14, 2009 at 5:20 PM, Steve Engelking wrote:

Well I would go further Cees. If I were you, I would talk to that mayor of yours and convince him that Arun Gandhi should come to Amsterdam and talk to the people about the issues – and the mayor would pay a big fee and it would go to help all those children in India who do not have any clean water to drink.

If you organise it I will bring him. Steve

Stephen A. Engelking MBA, BSc, CertEd, DipGerman, FCMI, FCIM


Kortom, dhr. Arun Gandhi is kleinzoon van ene Mahatma, dè beroemde Leider, die India bestuurde door met zijn mensen te zijn en gelijkwaardig te zijn. En Arun, is binnenkort vanuit de Verenigde Staten (waar hij woont) in de buurt (Duitsland). Dit is waar te nemen in de link.

En de invitatie / uitnodiging / uitdaging aan mij is dan om deze Arun in Amsterdam te nodigen en een toespraak gunnen aan de Nederlanders ...

Dit is wel wat (ik zend deze blog eens aan een aarde bron ... net-werkendewijs)

~~~

Verder heb ik in de titel mij enig creatief frictioneel voorwerk gepermitteerd:

An Glow Sakson ~ geeft ook LIJM en LAAG mee in de "vibratie" van wat "economie" was ... (toch?)

GerManiQ ~ tracht de "MANIE" (tulpen? klompen? feesten? beesten?) weer terug te koppelen naar de HAND : ManiCure ... vandaar nu even de Q ... de letter O met een kriebeltje erin ...

~~~

aldus ~ thans :: N'U <= afkorting voor Nederland? U! of voor andergeestigen korter "Nu U"

S'ace afsluitende met de situatie van de Ger (een mongoolse tent op t strand bij bakkum):

Friday, March 13, 2009

Gandhi Associate in Peace & Water Themes

ach ja, een beetje engelse en anglosaksische praat in de top van dit artikel: de titel ...

Gandhi missie-partner in vrede & water thema's ~ overigens samen met de elfstedenschaatser willem-allesanders en zijn watergemaal maxima Z. ("zorro") ... mensen met wie je rekening houdt en geen rekeningen mee te verevenen wilt hebben ~ vanwege royaal gebaar als "b'ur~ger" ....

HeilgKreutZ~Tal is een codewoord voor:

Be the Change you want to see in the world ~ A short Biography of Arun Gandhi

en Waar Gaat het Dan Om ~ geachte adviseur van directie Waternet, bestuur Waternet & ambtsdragers thema Water (inclusief toezichthouders ~ vanzelf - in liefde voor al wat is ...) ???

tja, bent u er klaar voor ?

waarvoor?

om te WENDEN ... (ref. Herman Wijffels en Centrum voor Mensen in Nood ~ zich Werende in (Op!)heffing)

eh ... Nee! (gelieve dan niet verder te lezen enzo ... : )

:

:

"Ja!" (bij deze keuze kunt u doorlezen vanwege de kans van vruchtbaar medeleven met uw VisieOnAir)

Kijk ! (ruik! tast! smaak! Hoor! ~ Speur?) ...

enkel decennia of centennials geleden hebben wij een poging gedaan de koppen bij elkaar te krijgen ...

"oh, ja ~ wat bedoel je?"

ik , s'ace bedoel sedert 1990 (toen het licht al bij mij in mijn lijf doorbrak) het kies-principe dat onderstroom is bij het electoraal evenement waarbij wij zegeningen aftuigen op enkele zich daartoe offerende heren en soms ook dames ... (herinner miniSter V. ~ een mooie "houtduif" - of was het "houd" koppiekrauwww ; )

"wat is er mis met het kies-principe, geachte Heer?"

kijk er iets niets mis met het principe , want het werkt: de rijken worden rijker en de armen worden armer en lenigen voor steeds minder geldelijk ruilmiddel voor hetzelfde energetische ruil-werk ...

concreet: het principe functioneert en daar is niets mis mee ...

"uh, maar waar heb oe het dan over"

kijk ik heb het over het lineaire karakter van de denkwijze van de zich als wijsch opperend opperhoofd ...

of moet ik hier articuleren "offerhoop" ... of zoiets ... (let op de commentaarsectie onderaan dit bericht!)

~~~~

even korter door de B'ochT:

het kan veel beter ~ in samenhang zoals ik reeds bepleitte in de salonsessie in OKTOBER2006 bij het centrum voor menselijk weren in Noodsituaties (zie link!)

en er staat een aanbod uit het nog eens nader te duiden ~ maar daar is ook goed bestuur voor nodig ~ in het NU! (Peter weet het Beter en Lisette kent de Wette ; ) ~ an Alain is Alain => Nervation Officer? ...

ach de wish'dom counsil die zit hun op den huid ~ met natuurwijsch bestuurder Herman W. met de W. van W'enden ( ~ BankenEnde) ...

Dus Vrede is wel: het gesprek met elk'aar aangaan en dat is niet per sé me-kaar ... dat is nl. IN-TeelT ...

en inteelt dat is bekend bij de Rechtspraak van ... (wie heerst d'aar?1) ...

stelsels beheert door stelsels in stelsel door stelsel edoch steeds meer zonder sel = sell = ziel = soil = aarde = kern ... (pit kan ook ~ kersenpit - pruimen pit ~ [pittig me-n-szijn) ...

Ahau Mahatma ...
S'ace ~ guru van BakkumBeach waar de Gemeente Castricum zich TerugTrekt (inclusief wethoude john hommes van de satire "makelaardij hommeles" ~ ludieke actie van ZORGELOOS ZUID met MORGENSTER NoordenWIND)

Thursday, March 12, 2009

Kaos Gaos Chaos ~ CheOps ?

kijk Kaos dat is een Deense Loot in de Toverij en die wordt bij t chaoslstrumfeest vertegenwoordigt door haar oprichter Uffe ... Hij liet zich inspireren door - hoe kan het ook anders - de natuur en praktiseerde eenvoudig weg de 6 stappen van Laski in onweTendheid van dat mechaniekje ... / of in meditatieve toestand - maar dat is praktisch gezien hetzelfde ...

Beware of political correctness!
There’s a difference between acting correctly and not daring to act at all.
"Danish residents of other ethnic origin" – Does anyone really want to be called that?


is een van de 25 heerlijke noties die ik graag meeleef en beleef!

En ... dan kom ik vanzelf bij een KaosPilotProject (genoot van het pionierende uur) ... eerder behandeld in de topic TzuJan ... die de Amsterdamse Volksprocessen op zijn eigenwijze eigen wijze beschrijft ...

Als ik Jan zo lees is Amsterdam niet zozeer holografisch bezig edoch zich uithollend bezig ... en dat is toch merkwaardig te noemen in zo een vochtig landschap ... heette dit voorheen gewoon Holland ... (ach ja, dat slaat niet op HOL maar op HOLZ - en dat is hout of zoethout).

Chaos dat is weer het stokpaardje van neo-liberalen die in 2008 en ook dit jaar hardHOLlend hun eigengelijk gaan halen in de publieke sector ~ de sector die zich graag aanbied als slachtoffer van de inNOvatieven ... en dat zijn bepaald geen inNOWvatieven ~ dit even ietwat poëtisch aangelegd in het lichaam - dat nou eenmaal de beluisterende klankschaal is van de bron die dan kan opkomen ...

~

CHE'ops is alweer een andere, 4e variant in dit stukje reflectie (meer kan het toch niet zijn) ...
Bekend verondersteld is de Egyptische Tempel die elders goed beschreven staat ...

Minder bekend is de CHE-optie ...
Dat is een gezelschap mensen die onder het kopje CHE zo haar opties op de beweeglijkheid neemt en vooral ook laat ... Of zij zich dit in een evaluatief kader beseft zou raadzaam zijn ... zich te doen beseffen want er zijn niet zo veel gelegenheden meer om je tegenwoordig op het juiste moment op te richten ~ al kun je vaak wel bouwen op haar voorlui ...

Voor deze keer nam ik voor Cee Haa Eé een link die meerdere velden weergeeft in "Vol Ledig Zijn" ...
een hartekreet naar wie wil ... een wil heeft zich te richten als zaad dat opbloeit via kundalini tot "de gelegenheid" ( occult de dood ~ edoch niet in de pot :)

Op S'

"Het ziet mij Geel en Groen voor den Ogen ..."

zo zou een kennisgeving van een gemiddeld Nederlander kunnen luiden in dit tijdscharnier ...

en scharnier is ook een mooie vibratie die het lichaam eraan meegeeft ...

zie nogmaals het mooit plaatje dat ook mijn lichaamshouding er aan meegeeft ;-) ...Let wel ... mijn houding is meer de linker dan meest rechter ... want ik heb mij geschoren ... (gisteren) ...

en dit is relevant te vermelden want mijn collega van de MHA ~ de voorzitter / burger R. Kremer adviseert mij te goeder trouw "wie geschoren, wordt moet stilzitten" ~ en dan dient u , lezer , te beseffen dat ik ben grootgebracht in de gemeente Langedijk waar we wekelijks lezen in"de Skeerwinkel" ... (Dus, best roel, ik versta je maar al te goed: ik weet van de hoed - waar wij onder samenspannen - en ook de rand van die hoed : de horizon ;-)

Dus eh ... Geel is "integraal overstijgende" en Groen is "internationaal overleggende" ... in samenhang bezien ~ hetgeen men ook politiek en spraakkunde noemt ...

Welke taal bezig men in het GROEN? Tja, heelaas geen Esperanto of andere algemeen aanvaardde wereldtaal - dit om de spraakvberwarring vooral ook in stand te houden - in het speciaal voor de taalkundigen zoals men de Nederlanders wel waardeert in multi-linguistical approach ...

Dit vermeldende omdat dit nu juist ook de reden was om eind 2004 de werkgroep NéAndersThalers bij het CHAOSforum te scheppen meer ook in het belang van de KAOSPILOTS ... ~ tja, ook zij hebben zo een slagje hagel of inspiratie nodig om nieuwe wegen te scheppen al bewandelende ... met oa. RijksWaterstaat als mede-promotor ... branchegenoot van Waternet ~ toch, collega's werkers, stuurders & gezagnemenden?

U begrijpt waarom het individu wordt geprikkeld: "iedereen heeft een zoektocht naar het ware, het schoone en het goede" ~ een waarheid als een KOE / RUND / VUURWERK ;-)> tádá ... FeesTBeesTen ... en DirTy DancinG the Apocalypso ... No~www ~ wie wil dit niet ... en "daar doen wij het voor !"

"den Ogen behoeven een vocht ter verlevendiging van het zichtsvermogen ..."

zo placht ene Vermeulen zich dit nog eens voor den zintuigen te wijzen en duiden als waar:

Zoeken is Vinden <= dat bepaalt de Bron en niet bijv. de taalvaardige in enig veld ingehuurd ... al kun je er verschillende bewoordingen aan wijden in de functie die het heeft ...

In het GEEL is het aanbevelenswaardig om de algemene noot te raken ...

Wat wil iedereen ?

Kijk daar behoef je dan geen natie of spel voor ... dat regel je zoals destijds de douche en het spoelende toilet ... én zonodig wijzig je de transportwijze van afvalprodukten van de "waterzak" ... de mens met al zijn drukonderhevige variëteiten in combinatie met hoeveelheden drank / water / zweet ..

sofar toDay
S'ace

anglo~sack'sichT

is een titel voor deze bijdrage in ons ont/ver/dis-wikkelingsproces ... ;-)

1.
Anglo ~ is een term die wij Nederlanders kunnen koppelen aan het begrip Engelsman of "Engel" en "Engelbewaarder" ... en ook aan het begrip Angler ~ Visserman (en Jesus'vrienden) ... en ook aan Angle ~ hoek ... hoek van inval is hoek van uitval bij "K" en "V" en ook bij "A" ... en ">" (groter dan - teken)

Zo is een Hoek van 90 graden een teken van kracht ... in de Indonesische vechtsport Pentjak Silat ... die mensen beoefenen om hun eigen beweeglijkheid te oefenen en aan te scherpen.

Ik heb dit zelf ook in enkele basispassen eens beoefend aan het strand te Bakkum waar mijn vriend Jeroen dit graag deelde met kinderen en hun ouders ... (zomer 2004). Graag had ik hier ook de ambtenaren van de Gemeente Castricum bij gehad ... echter "andere burgers" hielden hun bezig met kennelijk vruchtbaarder taken (al kan dat inzicht wijzigen "an Sich").

2.
Sack is de duiding voor een "zak" , bijv. om 50 kilo aardappelen in te bergen / transporteren / etc. of bijv. uien ...; een andere associatie bij mij is die aan de adelijke familie Sack waar mijn vriend Steve "schatbewaarder" van is. Hij heeft daartoe een waar familie-museumpje voor ingericht in Tüningen , (West)Duitsland. Voort is Steve de organisator van familiebijeenkomsten waar hij onder familie verstaat "alle mensen op aarde". Dat is mooi ;-)> zie gerust de KaLLinKa !

Andere duidingen van "zak" laat ik even voor wat zij waard zijn ...

3.
SichT is duiding voor Zicht en Aangezicht ... en komt ook voor in het woord "inzicht"; hierop wordt ik bevraagd door mijn werkgezelschap vanwege de wijsheden die men mij toedicht (anders zou men zich vast niet tot mij wenden, toch?). Dit inzicht wordt in allerlei illustraties gevolgd en er zijn ook heren en dames (aangezichten? in functionele verbanden en verbonden) die zich smaakbeoordelingen veroorloven voor waar het de aanwendingen van enige collega's betreft. Ik heb begrepen dat men mij als "implementator van het Enterprise Quality Systeem in Business Objects verband en haar integrale bedoeling" vrijwaardt van de "kakafonie". (Dat is het dodelijke wapen van de zich niet wetende "meute" ~ zo wordt gezegd in kringen die beter weten)

De aanleiding voor dit stukje komt voort uit een snapshot uit een bericht:

Note how a new enthusiasm is sweeping the world, and hopes are raised that souls of the Light can at last move into positions of authority. It is not easy to penetrate the web of collusion and corruption to remove those who stand in the way of change. Change there must be to restore the principles and rights of the people to be free. Undoing the shackles of the last century will take time, but at least you see the initial moves that will lead to positive and lasting changes. These will not favor any particular groups, but are intended for everyone regardless of color or creed. Freedom means the gift of freethinking and choice to follow your own path. We see it resulting in many groups coming together in their desire to lift Man up.


Waar men hier spreekt over "autoriteit" gaat het met het woord "auto" over "zelf" en "riteit" dient te worden verstaan "ritheid" : ergo de voerman van de koets bepaalt of er "überhaupt" gevlogen of gereden wordt vanwege de eisen die hij stelt aan zijn voertuig en eventuele bemanning.

Dit is een ervaring die ik als ex-KLM'er heb inzake Validiteits- en Volledigheids-Checks die via hulpmiddelen worden aangereikt aan de gezagvoerder. En ... als die hulpmiddelen niet werken dan dient de gezagvoerder deze functionaliteiten manueel uit te voeren in zijn kunde ... Dit "al" wetende maak je gebruik van je kunde ~ zo ook bij "rechters" die in een soort van "slachthuisconstructie" zich wagen aan uitspraken in een vlucht die "niet werd gevlogen" edoch ... zich in een simulatietoestand afspeelde.

Tja, roept de "oud-paradigmentaal gelovige" : je moet ze toch van te voren inlichten over de simulatie ...

Kijk, daar heb u wel gelijk in, beste medeburger ... edoch dit geldt bijv. bij watersnoodrampoefeningen waarbij we een stuk water onder land zetten en niet de hele wereld gaat roepen dat het mis is in Nederland ; ergo daartoe worden in die gevallen mensen ingelicht over de "oefening".

Bij het redelijk afgesloten en goedbewaakte kamertje waar rechters en griffiers en toezichthoudenden hun werk doen ... ligt het toch iets anders: Immers je wilt dat zij zich "gewoon" gedragen zoals zij bij allerlei processen zich verhandelen in hun kwaliteit van handelen. Zij beweren zelfs dat er maar 1 zitting, ergo mogelijkheid, is om je als hoger beroepende ambtenaar te beroepen met evt. raadspersoon.

Kortom, het is goed om de oefening in dergelijk veld "ondershands" uit te voeren zodat ieder "automatisch" de kwaliteit ten beste geeft die men zich (dan) machtig is. En ... de evaluatie van de oefening is des te nuttiger als er veel fouten gemaakt worden => immers vele collega's kunnen dan ook worden ingelicht over de fouten die deze professionelen zich hebben laten gebeuren in een door andere lieden aangestuurd veld (bijv. de Rechtspraak - een organiserend gezelschap dat effectief handelt - in rechtsprekende en rechtdoende transacties => met de overheid/gemeentes/e.d.)

Freedom means the gift of freethinking and choice to follow your own path.


is een zin die menig Nederlander kan vertalen in het Nederlands ...

Ik vertaal hem dan ook niet ~ al zou het een test kunnen zijn voor n vertaalprogramma om de zin eens in het Duits neer te zetten - immers de vader van de kroonprins is Duits opgegroeid en deelde zijn wijsheid in de wereld en vanzelf met zijn kinderen :

"Freiheit bedeutet das Geschenk von Freethinking und von Wahl, um Ihrem eigenen Weg zu folgen."


Hoe klinkt bij u het Engels en hoe het Duits ... op?

;-) toY tooi hooi toid ~ ome s'ace

Friday, March 6, 2009

Post in het commissieverbond - 4 maart

Even een formeel bericht inzake de Evaluatie Bewustzijnsoefening 26 juni 2008 / Centrale Raad voor Beroep / Utrecht met 2 rechtspersonen, nl. de Stichting Waternet en de heer C.J. de Groot (hier tevens schrijver/journalist/adviseur wereldgemeenschap).

Gisteren werden 2 enveloppen gepost in het circuit.
Hier de duiding van de berichten opdat het transparante verlangen van elke partij wordt betracht in levendigheid (zo kort mogelijk op de actualiteit met medeneming van de eigen vrije wil - en aangelegde kunde en bewustzijn - ter continue bewustwording)

De ene envelop werd gepost naar de secretaris van de ad hoc commissie, het bestuurlid van de stichting dat zich tevens begeeft in het circuit van B&W Amsterdam, de hoofdstad van Nederland (het Nederlandse Paradepaardje dat de Chinezen leert hoe ze Administratie kunnen voeren in de Waterstaatkundige verantwoording).

De andere envelop werd verzonden naar de Algemeen Directeur van "de Rechtspraak".
Deze envelop bevatte tevens een envelop voor de burger die zich leende als voorzitter van de oefening ter bureel van de Centrale Raad voor Beroep. De heer heeft zich sedert de zitting niet gemeld bij zijn voerman / regisseur / gezagvoerder ').

Ter zake werd de secretaris ingelicht over een maand vertraging en ingelaste stap 2/4. Hij schijnt het ook druk te hebben met de Noord/Zuid lijn en je schikt je wel een beetje als collegiaal Amsterdams Ambtenaar met diverse meerlagige erkende posities in de portefeuille, waaronder een integraal directeurschap in pionerend verband sedert maart 2001 en indrukwekkend geprolongeerd per maart 2003 en maart 2004. Het is nuttig dit te vermelden om latere correcties te vermijden voor wat betreft de presentie van de hoog geadresseerden. Dit laatste is zinvol te melden om "lage spijkers" met de vloedgolf te laten verdwijnen als "sneeuw voor de zon". Inderdaad een wat meer-voudige-thematische metaforenslag - geschikt voor complexiteit vorsers zoals bij de Zitting / Oefening aanwezig.

De algemeen directeur van "de Rechtspraak" heeft zo zijn zorgen over de toezichthouders in het ambtenarenrecht. Hij kan verheugd zijn over het inzicht van de Ambtenaar die een Kwaliteitsslag beoogt met alle aanwezigen ten faveure van het geheel (lees alle andere rechters en griffiers in zijn werkkring). Het zal zich niet vaak (meer) voordoen dat je een dergelijke gelegenheid krijgt als degene die zich voordoet (26 juni 2008 - ad hoc en spontaan ~ bijna gratis en niet helemaal voor niets).

Waar ik ietwat breedsprakig voorkom is het dit toch niet wegens de detailwens van JPB en al zijn ondergeschikten en schikkende bestuurders. Wie teveel "leest" kan zelf "schiften" en aldus blijven wij - relevant er toe doenden - in afstemming met elkaar. Ook biedt deze blog gelegenheid voor wat bijstellingen indien daar behoefte voor is.economen, directeuren, rechters, politici, kroegbazen ... allemaal mensen (people) evenals vredesactivisten (met een burger-baan)

grooTende ;-) cees

notie ... later vond ik op het internet een aanbevelenswaardig schrijven van Max Herold - toevalligerwijze ook de schrijver van een boek dat ik een tijdje van In Liem leende ... ;-O "toeval bestaat niet"

... hetgeen ook de veranderde pyramide WOHLS'AM verklaart ... ; daar gekoppeld aan een nieuwe dispensatie voor het democratisch middel ter verkrijging van "een integere verwoordiging" -> Generation Binding S'ilence als nieuw kies-instrument

Thursday, March 5, 2009

homo eco-organist

... is al enige tijd datgene dat mij doet spelen en sp...helen ...

Dit on'T/popte deze week nadrukkelijk op in een vlinder ... die gestimuleerd werd door In Liem.

Zij riep in haar lezing op 3 maart jl. studentan aan de Haagse School op de "Homo Economicus" te definiëren en in een kader te zetten waar deze kan floreren in een circulaire economie "waar mensen er toe doen".

Ik (in samenwerking met Theo, de "nar van de komende koning") opperde de parallel met de "homo sapiens" ... die kortheidshalve duidt op de "homo sapiens sapiens". En dat is alweer een evolutieslag verder, maar waarom? Dat duidt o.a. deze pagina die weergeeft hoe de NOMADE een rol speelt in de "zich zelf ontdekkende en communicerende mens" ...

ik deelde er iets over per mail met In en Theo ( Sophia :):

~~~ heb je het artikel gelezen? injezelf opgeslagen en geschikt?

Het verschijnsel NOMADE is hier m.i. cruciaal ...

iemand die gaat reizen? ( bijv. naar Mali gaat of naar Ma'Liem : )

Zelfs het Engels biedt een lens van kijken: No MADE ...
"niet gemaakt" maar ??? "echt" ~ "levensecht" ... on the FloWwww ...

Hoe is sapiens sapiens dan te vertalen - tja, dat laat ik aan de kundigen ...
Zelf vertaal ik het zo dat de HomoSapiens net als de Apen een Bewustzijn kende - men wist met een steen een dier te doden : instrumentaliteit

Maar wie was die mens zelf en waar was hij toe in staat???
Dat ontdekte de reiziger - de nomade - hij/zij ontwikkelde ZELF-BEWUSTZIJN

Wist zich te beschermen door het eigen lichaam als tempel , als heilige tempel te bezweren ... en ... de ander er in mee te nemen als relevant zich te trachten te articuleren in adem met geluid : taal - en taal ontwikkeling ...

Vandaar ook mijn oproep om het begrip TAAL in je circel op te nemen als zeer relevant : niet leven volgens boekjes alleen ~ tijdens het leven je eigen taal durven articuleren en een plek te geven ... Het Sprankelt VanZelf op ...

sofar ... s'ace ~ néandersthaler werkgroep pionier van t chaosforum (dec'2004)


Het geheel is in lijn met de theoriën van Ken Wilber en de eerder verhandelde Dynamische Spiraal ... die niet is voorbestemd aan types als verzamelaars of zoals onze media dit verhandelen met labels als "egoïsten". Het is meer bestemd voor "egolutionisten": reizigers in de "gedachtensfeer" die kunnen communiceren en dit ook aanwenden in samenwerking ~ samen leving ~ samen lering ~ altruïstische om-leving met wie maar wil ~ in goede wil ... zoald wellicht mijn collega's ...

die dit overigens ook genieten in organisatieadviesverband met "zwarte" Piet ...

;-) al*af s'ace ~ nomade ~ niet gemaakt ~ wel echt(er)

Wednesday, March 4, 2009

speciaal voor mijn collega's

hallo wereld, europa & nederlanders in fase van bewuswording/zijn,

deze blog draag ik in Nederlandse Taal op aan mijn collega's die werken in en aan en op het water.

En vanwege mijn lagen van activiteit vraag ik ook de leden van de directie en de bestuurderskring zich hierbij te wanen, eh ... achten!

Wat is het geval? Wegens bijzondere sociale aanwendingen vanwege karakteristieke kenmerken aan te leggen aan enigen dien ik mij in die sociale kring te bedienen van andere communicatie mogelijkheden als gebruikelijk. Dit kan voorkomen en als het voorkomt dan ... maak je gebruik van die bijzondere gelegenheid.
Ik adviseer dit ook aan hen die ook in een bijzondere gelegenheid gesteld worden te doen - met aanwending van bewustzijn en vooral ook de dromen.

Als voorbeeld van dromerij en losmaking van mentale concepten waaronder gedrochten in de praktijk, werd mij heden deze clip aangereikt ... en ik bied hem aan als oefenend resonantie veld met muzikale ondersteuning ...Overigens is de Christopher Walken die deze clip verzorgde niet dé Chris van de Deerhunter (die met dat pistool tegen zn hoofd); hij kreeg daarvoor overigens een heuse Oscar - en dat is bijna zo gewichtig als een prijs voor ambtenaar van het 1e decenium in de 21 eeuw en in het 3e millenium ... (voor hen die graag ergens een prijzenslag voor willen uitschrijven / organiseren)

Als je wat te melden hebt, kan dat ~ ook via dit medium naast bijv. de noösfeer (de sfeer van stilte waar iedereen is)

mazzel ! s'ace

Monday, March 2, 2009

fase3 ~ Iedereen Overheersende

Tja, kort na de inititie van waar i.o. ("ie punt oh punt") voor staat volgt gelijk een sprongetje naar fase 3 ...

dit heeft dan ook verband met de actuele crisis die zich voordoet op onze plan'eet(!) en ook wel plan'dringkt ... ;-) vat oe um?

zo ontving ik heden een soort van tekst waar ik van zou kunnen schr'ikken want ik woon in bakkum:

Evenzo gisterenavond Burgemeester Leers van Maastricht over het GEWELD TUSSEN ZIJ DIE TEGEN DRUGS IN ZIJN STAD ZIJN EN ZIJ DIE ER TEGEN ZIJN !
GEWELD TUSSEN VOOR EN TEGENTANDERS IS DE AANKOMENDE TIJD SCHERING EN INSLAG.
Een verwijdering tussen werkenden en niet - werkenden.
Tussen arm en rijk.

In de stad Deventer heeft men proef gedraaid met ZANDZAKKEN. Dit omdat men denkt in korte tijd de stad te kunnen beschermen tegen het WASSENDE WATER. Dijkgraaf, mw. M. de Vries van Hoogheemraadschap Nrd. Holland maakt zich geen zorgen. De dijken zijn bestand tegen een verhoging van de waterstand van.......slechts 20 cm en niet HOGER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

En de duinen, prachtige dorpen als Bakkum en Castricum, zij verdwijnen in de golven.

Vooral geen paniek zaaien, gewoon afwachten.......

Niets is minder waar. Bij een overstroming zullen velen in de RANSTAD willen VLUCHTEN.
De VLUCHTWEGEN zijn ontoereikend, de gehele provincie Noord - Holland is een grote BADKUIP bij een overstroming.

HELP - HELP - HET WATER STAAT ONS AAN DE LIPPEN.......


Bij Ranstad: popt het woord RANSSTAD zomaar op ; bedoeld is vanzelf RANDSTAD ..
bijv. in het bestuurlijk gebied van ome Job ~ de bijbelse figuur die ieders sympathie heeft gewonnen - al was het maar om zijn verzorgde baard ... gelijk ooit ene ruud ... . Ach, satire mag beweert TriX en zij heeft het volk in haar palm ... zeker wanneer zij kleit ... werkwoordsvorm van kleien ...

Kleien draagt in zich Leien en ook wel "van een Leien dakje" ...

Is dit nu reeds "iedereen Overheersende" gewoon omdat ik enige zaken aan elkaar brei(t)?

Ik dacht het t'och nie't want u kunt gewoon inhaken ... mijn even-wicht verstoren tot een dialoog met on-even-wichtig karakter edoch vooral "L'even in de B'rouweRij" ... het Nederlands is een zeer Creatieve Taal ... nu nog de heersers ervan "eren" door hen hun spheeltje af te nemen vanwege paradigma-wijziging ...

"hoer, hoera, leve de Koning(in)" ~ nog even afwachten wat het wordt ...

(fase 3 is de fase van de Nieuwe Koning ~ met Nar)

"alahf" in vasTenTijd ...