Tuesday, March 17, 2009

toewerken naar behandeling "UITSPRAAK"

Meekijkers en medelezers van de belevenissen van een Amsterdams Ambtenaar in Gesprek met allerlei Lagen van Specialisten in een veld van INTEGRAAL OVERHEIDSMANAGEMENT en MENSELIJKE BRON van DENKVERMOGEN ...
(mogen) weten dat deze blog ten principale is geschapen ter afstemming en verkrijging van eensgezindheid in alle betrokken velden waar de ambtenaar leeft in vreugde en met plezier met zijn collega's en medegenoten in direct-ioneel en bestuurlijk verband.

Voor de vraagstellers van afvragingen als "bent u wel bevoegd?" , "mag dat wel" , "bent u deskundig?" ~ kan ik u geruststellen: alles is voorzien bij de ambtenaar vanwege de ervaringen en leringen die hij (inderdaad een man met evenwichtige hemisferen) zich ter harte heeft genomen; ergo hij (ikzelve) is bekend als kundige en als grootmeester van allerlei vaardigheden en disciplines in het hele leven. Dit is ook expliciet de redenen dat de vakman tot drie keer gevraagd is om het "Enterprise Quality System" te implementeren en - pogingen dit te verhinderen daargelaten - dit gaat lukken ~ net zo de intentie van partijen en ambtsdragers de Noord-Zuidlijn te volbrengen in de HoofdStad van het Land dat zich - deels - heeft verheven uit de zeebodem.

"een geestelijke aristocratie, die boven de partijen staat"


... is heel wat anders dan INGENIEURS die boven de partijen uit gaat staan en geestelijke kwesties in de wereld brengt. En dit stuk komt dan ook uit een geestelijk slijpend werk van Kees Boeke. Aanbevolen leeswerk voor Ingenieurs die zichzelf een Sabbathical Year veroorloven of die hun leven achteraf bezien in een Vervroegd Uitgetreden Pad - bestaan of Pensioen. Daar kan het geestelijk "katje" zich verder geestelijk aanwenden in de wereld waar mensen zich beschaafd weten en door-leren inclusief de sociale gesprekken die zij voeren - graag met jongere generaties erbij gevoegd.

INGENIEURS en RECHTERS is dat ergens een bestaande relatie of een genootschap of anderszins een groepering of zijn zij slechts heel even zichtbaar in MENTALE CONSTRUCTEN? En ... wat is dan een MENTAAL CONSTRUCT?

Laten wij de eerste VRAAG staan (in AANGEHOUDEN STATUS/BEVRAGING) voor het BETERE MOMENT.

De Ordeningsvraag "Wat is een MENTAAL CONSTRUCT" behandel ik hier (al toewerkede weg):

Een mentaal construct bevindt zich in een psychologisch veld. En een psychologisch veld is een veld waar een verevening in de tijd is gezet door enige bron (een mens, waar zich een verhandeling aan ijkt).

Het mentale construct bevindt zich dan in een zogeheten wetmatigheid. En een wetmatigheid is geen wetkundigheid. Het is een taalkundig onderlegd weefsel van enig gezelschap dat het weefsel met "democratische partijen" in een regelverzameling heeft gekregen op een (on/verhoeds) moment.

Voorbeeld hier is de definitie van een mens/burger/ambtenaar die een geval van verhandeling in procedure brengt bij een daartoe ingericht apparaat (bijv. commissie beroepszaken; of beter gesteld een externe commissie beroepszaken voor interne aangelegenheden). U - lezer en ik, schrijver - begrijpen de complexiteitstoename in de taal en zinnen die wij aldoende bezigen vanwege het feit dat 1 mens er op een onverhoeds moment even niet was. (En dan heb ik het er nog niet over dat diezelfde mens er telkens niet is als een bepaald andere er wel is.)

Ergo: men definieert de ter sprake brenger van een abject feit ("klerestreek, corrumptief gebaar, ondermijning van alle wetten/de mens/werker/dienaar, ...") als "de klager" ...

Mentaal kunnen andere mensen (derden) dan de "oprechte diender" bejegenen als "klager" of als "appellant" ...

En zo gaat de "niet ziende" / "ignorerende" voort in de vaart der volkeren ... soms / veelal als "burocratie" bestempelt door de gemiddelde burger ("volksmond").

Ergo : de klager is van nature te vinden in de "gene" die de collega een streek / sandwich levert : al is deze bijv. nimmer aangenomen ... zullen de stelsels zich gedragen alsof de sandwich aangenomen werd ...

want ... zo stelt dhr. Remkes in zijn periode als Minister van Binnenlandse Zaken (begin 2007):

"De tijd van wegkijken ') is absoluut voorbij"

En dit is een herinnering aan wat in 1999 als volgbaar wordt aangehouden wegens aanbevelenswaardig directief:

"Ethisch Handelen" als ijkpunt aan iedere besluitende ("doe ik iets, doe ik iets juist niet, moet ik het doen, etc.")

En ieder besluitende rekent erop dat ie wordt gecorrigeerd op het moment dat daar een illustratie van is (de lerende overheid die zich tot het leerzame veld van vakkundigheid betracht).

~~~

Afsluitende ... in de praktijk kan het dus zo zijn dat de contra-klager opstellende ambtenaar/procesvoerder/gezagsvoerder/regisseur/ voerman/... op het canvas stelselmatig misleidend wordt opgevoerd als "klager". Maar zegt u nu zelf , meelezer, "wie wil er nu een klager zijn" ... niemand toch ... en wie wil er de nar van de koning zijn: "iedereen toch?" ~ want in die functie heeft u spreektijd en een verzekerd gehoor!

En nu weer ns wat anders DOEN, U/Je Groetende S'ace