Thursday, March 26, 2009

de 4e Heer (impliciete claimer)

Wij, mensen, voeren als Burger een administratie ...

Als mens doen we dit bij voorkeur niet vanwege nu juist het impliciete gegeven dat wij ons bewust zijn van onze uniciteit ... En in die uniciteit als begrip voor al wat leeft is er respect voor al wat leeft en een werking heeft. En in dat respect zit opgesloten de vindtocht van wat wij ervaren als het ware, het schoone en het goede ... resp. de 3e , de 5e en de 4e dimensie') waar wij relaties en relatietypes als parameters han(d)teren teneinde het kader van onze gezamelijke focus (ieder voor zich) te stimuleren en daarmee te onderhouden.

En welke 3 Heren kennen wij voor de 4e Heer erbij wordt betrokken?

Er kunnen natuurlijk meer wijzen van zien en benoemen bestaan als hier verwoord; voor de bedoeling van de auteur in samenhang met de luisteraar die zich betrokken weet is het wel net zo handig om de fundamenten van deze reis te accepteren en het proces van samenwerken met impliciete lering te aanvaarden.

Ik boog mij op de 3 Heren zoals Chögyam Trungpa deze verhaalt in zijn beschouwing van Spiritueel Materialisme - een gebied waar menig vakman zich in beschaaft zoals ook lieden waarmee ik in een relatie verkeer al werkende weg - mijzelf meenemende - achtende - waar mogelijk:

De Heren worden betrokken op de 3 gebieden Vorm, Spraak en Geest ...

En dit is mede relevant met betrekking tot de eerdere 3 dimensies, immers Vorm is gekoppeld aan het gedachtenveld van de derde dimensie; Spraak is gekoppeld aan de 4e dimensie van het inzicht (verwoorden); Geest is gekoppeld aan de 5e dimensie van het Bewustzijn - het Collectieve Bewustzijnsveld.

In deze Tijd van "ScharNieren" is het niet voor niets dat iemand als Eckart Tolle zo vele mensen aanspreekt met zijn thema "de kracht van het NU" en "bekrachtiging", en dit is terug te vinden in de teksten die Hare Majesteit Beatrix haar landgenoten en hoflieden voorhoudt met de zinsnede "Nederland wordt (zich) Bewust" ... Waar ik even twijfel of "zich" er inderdaad bij vermeld was en waar ik tevens wijs op de notie dat Nederland een land is en dat zij verwijst naar Nederlanders ... en impliciet de Medelanders. Simpel ... of "Eenvoudiger kan het niet" ~ welke vibratie spreekt u aan ...

Nieren verwijzen naar het orgaan dat de interne waterhuishouding reguleert voor het latere afscheidingsproces ~ het lijkt al weer op watervrede en de stichting Waternet die met mij in een dialoog verkeert over de vraag of de Mens ook tot de watercyclus behoort ... Ik acht dit als een nuttig gegeven, tevens ook nuttig dit met haar mensen , haar eigenaren en al haar landgenoten te delen, mee te delen ook dat zij geïnspireerd is geraakt door haar medewerker - tevens medezeggenschapper in 3 relevante lagen - en haar pionier in directioneel verband met andere functionarissen. Daar is in het veld van samenwerken energie, informatie en in-formatie gekaderd bewustzijn aanwezig / te verkrijgen.

Schar is een vis, die zich ook wel laat vangen als het net maar fijn genoeg is die vis te grijpen. Het is ook de helft van schaar: Knip~schaar ~ een paar apart.Hier zetten mijn collega's allerlei lieden in om hun relevante collega in scheppingsprocessen en navenante uitbreng (produkten als nieuwe functies / specialismes / kwaliteitssprongen) te bejegenen.

Elke dag gebeurt dit sedert maart 2001 door hun collega de gebruikelijke waardering af te tappen en te reduceren tot een "correcte projectie" van enige kwaliteit in bestuurderschap (inclusief operationele directievoering)

Wat is dan de 4e Heer?

Ja, het is correct te stellen dat de directie van een bedrijf zo direct (als) mogelijk op de feiten wil zitten/geïnformeerd zijn ... zodat zij zich weet in de effecten van haar eigen handelen ...

Daartoe kun je instrumenten inzetten als Computers, Netwerken, Vakkundig Inkloppersoneel en lieden die adequate Software aanbrengen ter garandering van de kwaliteit en tijdigheid van de samengebrachte (veelal gesommeerde en in relatie / ratio gebrachte) gegevens ~ tesamen het beeld schetsend van wat er feitelijk gebeurd. En daar is ieder betrokkenen tevens een toezichthouder want in het vakkundig georganiseerde verband is geen ruimte voor "amateurisme". Dit tevens vanwege de in 1999 beleidskundige wending tot het primaire stuurparadigme van "ethisch handelen" voor "machtsystematiek".

Dus ... de 4e Heer is de Heer van de Tijd ~ en dat is niet in de eerste plaats de Klok ... maar dat is de Tijd met het woord Geest erbij : de TijdGeest ...

Er zijn ook opvattingen/geloofssystemen die de TijdGeest verhalen/betrekken op de Negen Heren van de Tijd ... en de vraag die zich aandient in dat kader is dan wie is de 8e Heer en wanneer wordt de 9e Heer ons gewaar?

Daar is reeds weet van in Nederland, en dus in Europa en dus ook in de Wereld ... Edoch willen wij het wel weten dat dit zo is? Ook daar kan de Tijd zelf zich een rol / bemiddeling weten ~ al was het maar omdat mensen veelal "met een kuitje in het riet gestuurd worden" door de lieden die het niet weten en die elkaar weten in wat je kunt noemen "het spiritueel materialisme" met gebruikmaking van "mentale concepten" die voor sommige mensen goed werken ("eigenaren en verzamelaars" ?) en voor andere mensen nu juist niet werken als inspiratie ...

Dit alles medegedeeld te hebben (veronderteld) in een veld met "hoge participanten" en een veld waar wij afstemmen teneinde tot een afgeronde samenspraak te komen met een ieder die er toe doet. Ergo, een ieder die er niet toe doet kan zich hier excuseren - zoals ik begrijp de 2 collega's van de voorzitter van een meervoudige Kamer in een geadresseerde zaak. Een zaak die niet "gevlogen is" naar de bestemming van "recht doen", wegens invalide en daardoor mede incomplete bezetting van de benodigde posten op een vlucht zoals het protocol ons allen voorschrijft. Vanwege de wens van alle partijen om kwaliteit te betrachten in het relationele veld van samenleven dan ook passende met de actie van de gezagvoerder om ter plekke zijn gezag te doen gelden en en passant een simulatie te volbrengen met de aanwezige functionarissen. Ja, het is juist dat de deelnemers niet werden gewezen op de veranderde status - met als parameter het gegeven dat dit ter plekke tot allerlei emoties geleid zou hebben incluis mijn eigen meegenomen mensen / burgers. Tja, ik heb zelfs een advocaat / lid van de orde der advocaten meegenomen als waarnemer en getuige ... . Haar naam is geloof ik niet genoteerd bij de balie, waar een baliemedewerker toch heus 3 titels wist te ontfutselen aan mijn aangebrachte "deskundige".

Zou het zo kunnen zijn dat de meervoudige kamer geen prijs heeft gesteld op de 4e Heer in en van de Tijd (ergo de getuige en professionele, democratisch gezien breed geörienteerde en vakkundige burger)?

In ieder geval heb ik gisteren toch heus gehoord op de radio dat Rechter zich meer dienen te tonen in hun beslissingen en "uit hun ivoren toren" dienen te komen ~ kijk dat is al/wederom een illustratie dat deze oefening en de duur dat de oefening in beslag neemt effect heeft in het "slimheid aanwendende deel" van de Orde(s). Hoopvol gestemd/mij stemmende --- met U (-bocht) ...

Cees de Groot,
ook opkomende voor ambtenaren die tot slavernij worden gedoemd door "oude knarren";
overigens heb ik een "vrije tocht" wegens o.a. het gegeven dat "men mij voorhoudt als te corrigeren bij buiten de stichting werkenden" ... en dit is tot heden niet geschied - met als begin van de houdbaarheidsdatum 26 februari 2001 en als houdbaarheids-tijdspanne de integrale leercyclustijd van de overheidsmanager in spé die ik heb gesteld op maximaal 7 + 2 jaar is 9 jaar. Voorliggende aan het dagelijkse bestuur van de stichting heb ik voorgesteld om - mede vanwege de zich uitende grote problemen voor de hoofdstad en haar budgettair rijkwijdte en reikwijdte - dit tot 8 jaar in te korten (met mogelijk win-win aspecten aan beide zijden van de medaille die ook wel rolt over "GOD zij met ONS")

:{ ... }:

') het is waar dat er een verschil van inzicht kan zijn bij 3/4/5 resp. waar/goed/schoon zoals hier verkondigd; immers andere voorstellingen kunnen net zo waar zijn : waar/schoon/goed en goed/schoon/waar en nog meer varianten op "hetzelfde thema" ... Wat is dus het onderscheidende vermogen dat ik hier heb aangebracht: alles wat op aarde geschiedt is waar en als waarheid te leven (uit te wisselen, te katalyseren, om te zetten etc.); de schoonheid leggen in de dingen is zoiets als je spiritualiteit aan te wenden in alles wat je doet in het concert des levens met een, twee, vele anderen ... daar ben je allemaal (de 5e een met allen; allen met een ~ als de drie musketiers met de vierde erbij - de tijdgeest behoeft geen spraak ~ wel indachtige invoeling); en het goede manifesteert zich tijdens het oog-in-oog gesprek dat ook staat voor hand-in-hand en bijv. zoenen en dergelijke: in vol contact afstemmen "als aan een tafel" ~ met God erbij in ieders "Mond" ter afstemming over van alles en nog wat dat wij op aarde verwezenlijken ter beleving er van. God is aan Tafel en het Goddelijke heeft alles schoon opgeleverd en voorbereid ... (als een Kok de Maaltijd)