Saturday, March 6, 2010

Kapitellen

Het NRC meldt een bericht waar de Centrale Raad van Beroep kapittelt.
Hier is de link naar het artikel.

een gecombineerd bedrijf als de stichting Waternet wordt gelijkelijk behandeld als een gemeente.

bij een achterstand in funktioneringsgesprekken, loonbetaling en honorariumserstrekking wordt zij liefst impliciet gekapitteld teneinde de juiste handelingen uit te voeren. dit gaat ook gepaard met dubbele honorering indien de horizntale genoot in samenwerking eerst in een "gedwongen multiplex" wordt gehouden. de klank die dit verdient is vervat in de term "kartel". vaak wordt de klank gegeven in de zin van "zich vormend kartel" edoch de praktijk weet dat het in telepathische zin als een "gevormd kartel" wekrt omdat lieden op posities elkaar de hand boven het hoofd houden met als gevolg dat een uitermate integer (en als dat gewenst/veroronneerd) ambtenaar toch in de mallemolen van "het recht" komt. Al maakt uiteindelijk die integere ambtenaar uit of dit wel echt zo is ... immers hij kan bevraagd worden op al zijn beslissingen.

Ergo, indien een ambtenaar gevraagd wordt zich horizontaal te bewegen met de directie(leden), dan is er sprake van een pionerend directielid ofwel overheidsmanager in samenlevend verband (de maatschappij). Een credo van bijv. de hoofdstedelijke gemeente als "je moet respect hebben voor lieden die zich inzetten voor een betere samenleveng/maatschappeij" is dan ook te ijken met het gedrag van individueel opererende mensen die zich op directieszetels hebben gemeld (als bekwaam en bewust).

Het behoeft geen krans om "de zielige ambtenaar" (de taal van de Telegraaf - 1 maart 2009) te eren; het behoeft de transactie die voorgeschreven staat vanwege medezeggenschappelijk velden - ook wel democratisch verband geheten.

De nood van de jaren 2001-2010 (zelfde cijfers) heet dan ook dat de democratie in onverwachte hoeken de maat wordt genomen door (hoe articulaar je dit) "falende professionals" (G. Zalm) of "amateurs" (J. Cohen)

dit opgesteld en verklaard door een ambtenaar van een landelijke hoofdstad in Europa waar de Nederlandse Taal wordt gebezigd naast het sterk oprukkende Engels (vanwege amerikanisering, globalisering en computer - lees internet - tijdperk, ergo informeren van wat er gebeurt in de wereld en in kamers, etc.)

de ambtenaar wordt in 2004 gearticuleerd als "er is toch nog een wakkere ambtenaar" immers er wordt (in het bericht) melding gemaakt van de honorering van 500 ambtenaren te lande in de geest van "overheidsmanager van het jaar 2004" -> dan "ambtenaar van het jaar" ; ergo, jawel 1 van de 500 ambtenaren van het jaar 2004.

Vraag als feedback is dan: hoe zat dit met de overheidsmanagers van bijv. de jaren 2001, 2002 en 2003?

Wat was de functie van deze TROTS EN PROTS PARTIJ?

Heeft de voorbeeldfunctie geholpen? Of was het meer in het kader van de AFLEIDING / psychologisch programma van spindokters?

Uw Ambtelijke Correspondent


Ik heb overigens weet van de ambigue benadering die het bedrijf de Rechtspraak er op na houdt om het verband tussen de CRvB en haar zaakzoerende(n) los te weken.
Ik dien dit ook te delen met mijn mede-burgers in welk verband dan ook.
Wat is het geval?
Men gebruikt in correspondentie de afkorting "get." met een titel en naam erachter die je dan als lezer op het zpoor brengt van enige gedachte die spreekt in het bericht tussen de interne envelop vorm. Echter de inhoud is daar niet meer van toepassing als de lezer begrijpt dat get. niet betekent "getekend" als daar geen handtekening staat, het betekent dan : "getuige".

Is dat laatste nu een dode mus?

Bijv. stel dat de naam van de persoon van de getuige de voorzitter (MK') is van een processtap die is voorgemeld als ZITTING. Dan is het een dode mus aangeboden door de RECHTSPRAAK - een logistiek bedrijf dat rechter, werkgever en werknemer / contractant bedient met juiste begeleiding. Ergo, waar juiste begeleiding is vervangen door ondermijnende dienstverlening ... wie wacht dan de ROE?

opgesteld door de integrale directeur (i.o.) van een NoordHollands Operationeel Waterbedrijf (dat ook op wereldschaal diensten verleent),
Cees de Groot


') MK = meervoudige kamer: ergo 2 meesters worden toegevoegd aan de primus interparis - de voorzittende rechter - vanwege democratisch motief. Zij hebben een stem in de besluitvorming en kunnen aldus de stem van de primus interparis tenietdoen en zelfs volkomen tegenspreken. (Hoe zijn zij aan te spreken? Laten zij zich aanspreken - bijv. binnen de 2 jarige termijn die de werkgever hier heeft verordonneert als rechtmatig/rechtkundig?)