Tuesday, September 20, 2011

"bewust" in Troonrede - t/m 2011

gegeven een uitnodiging van het NRC, heden 20 september ( geboortedag van myDaddy '),
een opsomming van het zoekargument "bewust" in de opeenvolgende jaren:

S'ace - voorzitter NéAndersThalers Werkgroep ChaosForum (december 2004)
Het idee is dat wij Neederlanders ieder individueel bewust worden van het woordgebruik in combi-natie met de betekenis van het begrip bewust dat mede voorkomt in samengestelde woorden zoals doelbewust en bewustzijn. Door compilatie draagt er toe bij dat iedere lezer bij zichzelf te rade gaat voor waar het de eigen inzet betreft én ... waar het beter/anders/minder/meer kan .. Sterkte  gedurende het proces .. S'

1959
Zij is zich daarbij ten volle ervan bewust dat in de nieuwe rechtsorde, die in het Statuut voor het Koninkrijk gestaite heeft verkregen, de onderlinge eerbiediging van het eigen wezen van de landen voorop staat.
-
‌ De Regering acht het bewust verminderen van bestaande en het tegengaan van verdere centralisatie in het bestuursapparaat van het hoogste belang, ...
-
In het bewustzijn van de grote waarde die radio en televisie in stijgende mate kunnen hebben ...
-
‌ vele en gevarieerde belangen moeten worden overwogen en behartigd, worden verlicht door het diepe bewustzijn van het voorrecht, dat Regering en Staten-Generaal ten dienste van het welzijn van ons volk in vrijheid werkzaam zijn.
1960
De Regering is zich de moeilijkheden bewust van hen, die onder de nog heersende woningwood lijden.
1961
Zij beseft, dat dit doel slechts kan worden bereikt, indien ieder, op welke plaats ook gesteld, hier bewust aan bijdraagt.
1963
‌ In deze tijd van dynamische ontwikkeling groei het bewustzijn van onderlinge afhankelijkheid en neemt ook het verlangen naar samenwerking toe.
-
In dit bewustzijn en in dit verlangen vindt het streven naar vereniging van de vrije Europese landen zijn uitgangspunt. 
-
Daarnaast acht zij ook voor de volwassenen - een doelbewuste bevordering harerzijds van de sport, evenals van alle andere vormen van actieve vrijetijdsbesteding, een taak van groot gewicht. 
1965
Al deze voorzieningen worden mede uit een oogpunt van ruimtclijke ordening gecoördineerd in een doelbewust beleid, dat zowel op wetgevend als op bestuurlijk gebied grote aandacht vraagt. 
-
De Regering is er zich van bewust, dat onze levensbelangen onverbrekelijk verbonden zijn met de wereldsituatie.
-
Het is noodzakelijk, dat ook de loonontwikkeling een bijdrage levert tot het herstel van het economische evenwicht. De Regering is zich ervan bewust, dat deze ontwikkeling niet uitsluitend bepaald wordt door de groei van de arbeidsproduktiviteit.
1970
De groei van de welvaart zal in toenemende mate moeten worden gericht op verbetering van de omgeving waarin wij leven. Velen zijn zich in dit Europese Natuurbeschermingsjaar meer bewust gcworden van het belang van de bescherming en het behoud van natuurterreinen en van de noodzaak verontreiniging van lucht, water en bodem tegen te gaan.
1973
In een nota die U in de loop van de zitting zal worden aangeboden, zal met name aandacht worden besteed aan het afremmen van de bewapeningswedloop en het doeibewust verminderen van de rol van kernwapens. 
1975
De regering is zich bewust van de problemen verbonden aan de financiering van het wederom toenemende begrotingstekort. 
1978
De regering vertrouwt erop dat we, in het bewustzijn daarvan, bereid zullen blijven ons te gedragen in overeenstemming ook met die verantwoordelijkheid. 
1983
Het kabinet is zich bewust dat sommige daarvan burgers en groepen van burgers zeer pijnlijk treffen door achteruitgang van inkomen, door grote veranderingen in werk- en leefomstandigheden,
-
Dit zijn welbewuste prioriteiten. Wij moeten ons dat bij bezuinigingen elders wel realiseren. 
1985
Naast het beheer van ons land gebiedt het belang van onze cultuur, bij ombuigingen kunsten, musea en monumentenzorg bewust te ontzien. 
1986
‌ Intussen blijft het een zware opgave de overheidsfinancidn op verantwoorde wijze in evenwicht te brengen; temeer omdat de regering zich bij de vermindering van de uitgaven en verhoging van de inkomsten bewust grenzen oplegt, zodat in 1987 de burger in het algemeen, ten minste op koopkrachtbehoud en in de meeste gevallen op koopkrachtverbetering kan rekenen.
-
 De regering is zich bewust van de grote verandering die zich de komende jaren zal voltrekken in de leeftijdsopbouw van de bevolking. Er komen meer bejaarden en vooral meer hoogbejaarden. 
1987
 Regelgeving dient aan te sluiten bij het rechtsbewustzijn van brede lagen van de bevolking; zij behoort goed uitvoerbaar te zijn.
1988
Met het beschikbaar stellen van deze bedragen gaat de regering bewust veel verder dan in het regeerakkoord in negentien zesentachtig was voorzien.
-
Nu er door het herstel weer enige mogelijkheid is financieel verder te gaan dan bij het regeerakkoord was voorzien, wil de regering bewust meer investeren in mens en land. 
1989
Onze wereld wordt zich steeds duidelijker bewust van gemeenschappelijke zorgen; het grensoverschrijdende en vaak wereldomspannende karakter van het milieuvraagstuk is daarvan een voorbeeld. 
1990
De regering is zich bewust van de gevaren die aan deze missie verbonden zijn.
1991
Alleen zo is het mogelijk de bij het regeerakkoord bewust gekozen prioriteiten te blijven realiseren. 
1992
Zo wil de regering bevorderen dat er bewust keuzen worden gemaakt in de gezondheidszorg.
-
Het bewust kiezen vraagt ook om inhoudelijke verdieping van het publieke debat over ethische vraagstukken in de zorg. 
1994
De regering is zich ervan bewust dat haar voornemens gevoelige aanpassingen bevatten.
1997
Doelstellingen daarbij zijn het goedkoper maken van arbeid, het vergroten van de economische dynamiek en het stimuleren van milieubewust gedrag.
2002
Een nieuw elan in het Europees bewustzijn van burgers is gewenst. Nederland zal het voorzitterschap van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en van de Raad van Europa volgend jaar, en vervolgens van de Europese Unie benutten om burgers actief te informeren en hen bij dit debat te betrekken.
-
Daarom is het nodig dat zij zich bewust zijn van hún verantwoordelijkheden.
2006
De regering is zich ervan bewust dat dit zorgvuldigheid vereist bij het indienen van de begroting voor 2007.
2008
Nederland kan zelfbewust en met vertrouwen inspelen op de hoge eisen die momenteel aan ons worden gesteld.
-
Met de maatregelen die de regering zich voorneemt voor 2009 wil zij het zelfbewustzijn van ons land vergroten en de fundamenten van onze economie en onze samenleving versterken.
2009
De regering spreekt de hoop uit dat iedereen zich daarvan bewust is en ernaar wil handelen. 
2010
Sociale samenhang werd in de Nederlandse samenleving vaak als vanzelfsprekend beschouwd.
De afgelopen jaren zijn wij ons er echter van bewust geworden dat dit niet zo is.\

2011 ~heden
Goed onderwijs is cruciaal voor de kracht van onze samenleving. De regering is zich ervan bewust dat hier voor de overheid een kerntaak ligt.
-
De regering is zich zeer bewust van het open karakter van de Nederlandse economie. De toenemende internationale verwevenheid tussen mensen en landen en de verschuivingen in de mondiale verhoudingen vragen om een actieve opstelling in de wereld.

aldus opgemaakt te KennemerLand,
CJ de Groot
Adviseur WereldEenheid & VredesEducatie
integraal directeur i.o. St. Waternet, Amsterdam

') mijn vader werd gedoopt onder de naam Martinus Johannes de Groot te Warmenhuizen, Noord Holland
"Tinus" werd geboren op 20 september 1922
Een orakelende matrix gaf hierop terug: Red Crystal Serpent (zie hier verder)