Monday, October 3, 2011

je NEK uitsteken voor de EindRechter - de Wijze Consul

auteur hier zit in de missie "stageproces van de nieuwe Koning".
dit besef werd hem reeds in 1985 heder toen hij 2 fenominale gebeurtenissen met elkaar kon verbinden mede gegeven door enkele katalyserende ontnuchteringen op het levenspad (waarover in volgende arti-kelen transparantie zoals bevolen door het commando)

het artikel wordt geinitieerd door notabene Folkert Jensma, een vroeger hoofdredacteur van het NRC, de nuancerende journalistiek, zeg maar. Folkert legde eens (2003) de bijl aan een operationeel watergenootschap in Amsterdam dat dient als een sociale werkplaats gecombineerd aan een ingenieurssyndicaat, of iets wat er voor doorgaat, zeg maar.

 hier het artikel van Folkert 

Niemand steekt zijn nek uit voor de rechtspraak

cees de groot zegt: (NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld) wat we wel eens vergeten is dat we een enorm legioen aan rechters hebben en die heten ambtenaren …
soms heten ze rijksambtenaren , die hebben een gouden randje boven hun hoofd zweven of laten weven (en daar ligt een verschil van onderscheidende importantie voor waar het de interpretatie van de client op uitspraak betreft)
een voorbeeld
een ambtenaar -Q- is geconsulteerd door de CRvB, de Raad van State voor de Ambtenaar / burgerrechter in spé.
Q heeft zich beschikbaar gesteld de opdoemende vragen te beantwoorden. Echter er werden hem geen antwoorden (meer) gesteld.
Helaas zaten er aan de partij van het collectief – de goegemeente uit enig democratisch ziftinstrument – geen relevante lieden. Een gegeven dat de ambtenaar als voerende minirechter bij de grotere rechter er toe deed besluiten het theaterstuk als een bewustzijnsoefening te bestempelen.
Toch meende de logistieke afdeling van de rechters – immers een Meervoudige Kamer – (de Rechtspraak namens Staatssecretaris en Minister van Justitie en zij namens een regering met mandaatbevoegdheden) een aangetekende brief te bezorgen bij de client. (Oogt heet netjes en is zeker correct te kwalificeren)
Maar ja, er zijn 2 doorslaggevende kenmerken naast de snuggere noties van de voerman Q:
* het briefje van de logistieke regeerafdeling bevat de titel “U I T S P R A A K” ; en dit is niet gelijk aan “Uitspraak”:
immers het is een blufwoord dat de bewuste burger en zeker ambtenaar kan begrijpen als “een poging af te haken”. Zoiets komt ook voor bij opzichtige enveloppen met het woord LOTERIJ of U HEEFT EEN PRIJS GEWONNEN.
Ergo Hoe kwalificeert u zelf dergelijke poststukken die in uw gleuf zijn doorgedrongen?
* kenmerk 2 is een simpele taalkwestie: “get.” is volgens Van Dale op te vatten in 2 geheel verschillende duidingen, nl. 1. getekend en 2. getuige
AHA Bartjes: wanneer er geen handtekening staat dan betreft het dus GETUIGE. Betekent dat de rechter getuige is geworden van het verhaal van de client. En dit betekent dat de ambtenaar/werknemer in zijn gelijk wordt gesteld. Verdere procedures in Europa of andere echelons zijn overbodig. De knikkers kunnen in het kuiltje dat tijdens het proces is ontstaan door allerlei sociale gevolgen die de hele mens mag ondervinden door “de wegkijkers”.
Al AaaF\
Tja, of het artikel door de etiquette commissie komt dat weet je nooit , er wordt immers niet over gecommuniceerd zodat je je artikel wat kunt afzwakken ofzo.
Reden te meer om het op een blog  als deze te plaatsen.

tot uw dienst, uw soldaat / wachtmeester / generaal / spion