Friday, June 22, 2012

bewustwordingstraject

uitvoerder : ambtenaar op missie cultuurverandering / transitie

aanleiding : toestanden waarbij functionarissen zich bij herhaling weigeren zich mee te nemen in voorhanden handelingen met "de baas", een burger in een democratie verband met afstemmende ordeningen.

parameters:
maand rente : vastgesteld op 4 % per maand gegeven het beslag op een vrij en soeverein mensenleven
beslag op mensenleven  :  is een gegeven dat waargenomen wordt wanneer meerdere overheden samenwerken om het een burger zuur te maken. Dit geschiedt mede door valse, te rectificeren overnames van aangevende burgers die bestuurlijk worden afgezegend middels het gewezen ruilmiddel.
het ruilmiddel : bestaat uit dubbeling van vervreemde gelden op het moment dat de collectieve partij verzuimd zichzelf de maat te nemen. het ruilmiddel komt in de plaats van eindeloos tijdbeslag op gijzeling, d.i. psychologische oorlogsvoering zonder enige aanleiding noch vertoon.
groeistuip : vindt tot driemaal plaats , nl. na fase I , II en III
fasering : vindt plaats op grond van de leer-faktor die de collectieve partner is toebedeeld. deze faktor wordt binnen fase I bekend gemaakt.
leerfaktoren : in volgorde hardleers - lerend - leerzaam met 2 tussen fases : ergo A B C D E
bandbreedtes : 5 maanden voor A ; 4 maanden voor C ; 3 maanden voor E
tarief : 4 % voor elke doorlopende maand op basis van de grondwaarde (ipv rente op rente als murw makend instrument); verdubbeling bij een verloop van de bandbreedte

wettelijk kader : de uitdrukkelijke wens van het staatshoofd de publieke zaak in goede toestand te overhandigen aan de opvolger koppelt zich op het volgzame en wakkere volk met burgers ; het traject staat in beginsel onder gezag van alle burgemeesters alsmede alle burgeRmeesters waarbij deze actievoerder middels pionierswerk tot overname is verleend wegens de gestelde missie.

amendementen : geschieden tijdens het verloop van dit traject door de betrokken burgemeesters van Alkmaar, Amsterdam, Castricum en Zwolle waarvan 3 korpsbeheerders

beschrijving:

wegens verhandelingen die gegeven wetgeving en afspraken net hadden kunnen gebeuren is de betrokken natuurlijke persoon appèl gegeven op zijn biologische functie onder de maritieme wet.
diverse herstelprocedures bleken net tot wederkerige uitkomst te leiden met vrije wil als inleg in een liberaal land met regelgeving.

De eindverantwoordelijke op het vigerende niveau of op meerdere van dergelijke eenheden worden tijdig op het traject gezet. In meest urgente situatie geschiedt dit door de opperbevelhebber der strijdmachten of zijn plaatsvervangende.

voorbeeld :
geënt op klasse C - lerende organisatie : 4 maanden ; max. 3x4 maakt 12 maanden
startmoment: de organisatie is aangemeld voor het rechterlijk gegeven dubbele bedrag als genomen risico onder eigen verantwoordelijkheid

 • start fase I :  vervreemd bedrag is 1000 - en wordt 2000 (valuta hier gesteld op € - euro)
 • 4 maanden lang kan 4% groei op het bedrag worden gerealiseerd
 • 4x40=160 => bruto leersom 1160
 • na 4 maanden dient een bericht te worden gesignaleerd dat er nog 5 werkdagen zijn het bedrag telefonisch over te maken met minimaal een mailbericht aan de ontvanger
 • is de transactie voldaan vervallen alle aanspraken ; eindigt het proces
 • in het andere geval dan verdubbelt de oorspronkelijke som
 • start fase II : het bedrag is nu gesteld op 2000
 • 4x80=320  ( bruto leersom 2320 )
 • signalering als fase I evenals beëindiging proces
 • start fase III : het bedrag is nu gesteld op 4000
 • 4x160=640 : loopt op tot 4640 tot eindschot
 • Eindschot (fase 0 / schoning)
 • publieke kondiging is opstarter rechtens gegund; op basis van het dubbele , nl. 8000 plus 4% verhoging per maand ... incl. kosten gemaakt door de soeverein
 • hier bij fase C is in een jaar tijd de baring rond; bij A 3 maanden langer , bij E 3 maanden korter ("een kindje" !)

De regelgeving wordt door de 4 gemeentes in het volle licht geplaatst per 1 augustus 2012;
de voorbode wordt geschapen door één van de deelnemende gemeentes, die de mogelijkheid heeft de teksten in maximaal drie slagen te verbeteren tot handzaam en in beginsel werkend.

getekend
C.J. de Groot wonende te NH
oa. inspecteur Kartel en Kartelvorming sedert 1 april 2001

NB
in de volksmond spreekt men hier van "kannibalenrente" waar de formele behandelaars afstand van doen gegeven bewustzijnsprocessen die mensen jarenlang troffen zonder medemenselijke redenen.
Ergo het traject is in die zin juist bedoeld om mensen tijdig af te leiden van een dergelijk publiek oordeel.

PS
in volgorde van soeverein leven met de staat als referentiekader bestaan de volgende 4 fases:
 • onbewust onbekwaam - leerling
 • bewust onbekwaam - incriminerend [, niet! te verwarren met ondernemer]
 • bewust bekwaam - oordelend opgeleid om onbewust bekwaam schoon af te handelen
 • onbewust bekwaam - de soevereine mens die zijn anker dicht bij zich draagt op het water, tijdens de vaart