Monday, January 19, 2009

opening

deze blogspot is speciaal en uitsluitend bedoeld voor afstemming met burgers en gekoppelde professionals en stuurlieden met betrekking tot een rapportage inclusief een integrale bewustzijnsoefening.

de doelstelling zoals geformuleerd in het bedoelde rapport (vrij te stellen op gezag van gezagdragers - met amsterdams peil en stijl-datum 1 april 2009)

Doelstelling

Inleidende
Bij de door de stichting – lees operationele regie in chaordiek veld impliciet gesteund door tactisch en strategische leiding – opgevoerde referentie voor medewerkers – inclusief alle overheidsmanagementgeledingen – behoort ook de = veelal als bureaucratisch gemarkeerde groepering van = de Rechtspraak en haar afdeling van de Centrale Raad van Beroep.
Uit hoofde van karakter en naar aard van het voeren van interne communicatie in georkestreerde kwaliteitsvoering is het voor de diverse leden onnodig zich te wenden tot dit juridische orgaan. Dit wordt mede ingegeven door de kwaliteitsslag die de stichting in de jaren 1998 – 2000 maakt onder leiding van een (zich en inzicht) pulserend directeur. Dit krijgt haar beslag in een handzaam boekje dat ieder werkend lid bereikt, nl. “Wat gaat de stichting in 2001 Doen”.

Hoofdspelers in het thema Water in het Speelveld
In de jaren 90 is de stichting DWR ontstaan. Een operationeel samenwerkingsorgaan van de Gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. De stichting is vanuit de basisopvatting gegrond op de taken van de Gemeente Amsterdam op het gebied van Riolering en de taken van het Waterschap AGV op gebied van Waterbeheer en Waterzuivering voor het afgebakende gebied. Naast deze kernmissie is er een grond ontstaan om de specialistische kennis op ondernemende wijze in te zetten in Europa en vervolgens – in de globaliseringgolf – in de Wereld.
Vanaf de periode 2002 wordt vanwege kennelijke redenen samenwerking gezocht met een branchegenoot, hetgeen in januari 2006 leidt tot de oprichting van de stichting Waternet, rechtsopvolger van de stichting DWR en het Gemeentelijk Waterbedrijf Amsterdam. Het fusiebedrijf afficheert zich als “het eerste cyclische waterbedrijf op de wereld”.
Hoofdspelers vanuit democratische ordening zijn de betreffende ambtsdragers van de hoofdstedelijke gemeente Amsterdam en het Waterschap AGV. Tevens is het een gegeven dat de Kroonprins der Nederlanden zich als internationaal (inclusief nationaal) voorman van het thema opwerpt, inclusief een inspectiefunctie.

Concreet & Centraal
In de impliciete opdracht aan de bestuurders en operationele uitvoerders van de opdrachten en projecten, waaronder pilots –ergo, pionierende missies – ter verkenning van de ondernemende vermogens in relatie met het zich ontwikkelende werkveld, inclusief de zich voordoende dynamiek der technologische voortschrijding en het voortschrijdend inzicht hierop.
Alle medewerkers genieten hier het vertrouwen van de beide ambtsdragers.
Wat is echter het geval in de praktijk der processen – vanuit de bewustzijnsnotie die de regie hier opvoert en meedeelt?
Er is sprake/zicht op muiterij/inwendige uitholling … van het vigerende gezag.
Hetgeen grond is voor het schrijven en opvoeren van dit rapport dat gronden en redenaties bevat die het geheel vatbaar maken voor het begrip dat (alle, nader) hierop betrokken bestuurders, wellicht gekoppeld op de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden. Immers, wat doorgaans niet gezegd behoeft te worden wegens de impliciete kennis ervan, wordt in relatie met de zich voordoende feiten opgeroepen (zich) uit te drukken, namelijk: “Adel verplicht”.

Opgeroepen Taakstelling
“Nederland wordt bewust” is een spreuk in de Troonrede 2008 en impliceert dat “Nederlanders zich bewust worden en individueel (kunnen) zijn in samenhang met hun aangewezen ambtsdragers en door hen gevoerde stuurlui.
Hen allen in samenspraak brengen en doen resulteren in vrede is een opdracht te vervullen en na te komen.